Маргарет Уэйс - Драконите на изгубената звезда

Драконите на изгубената звезда [Dragons of a Lost Star bg] 2M, 423 с. (пер. Тушков) (Войната на душите [bg]-2)   (скачать) - Маргарет Уэйс - Трейси Хикмэн

Маргарет Вайс, Трейси Хикман
Драконите на изгубената звезда
(книга 2 от "Войната на душите")

На Лора Хикман

Задето ни помагаше, окуражаваше и подкрепяше през годините. Посвещаваме й тази книга с цялата си любов.

Маргарет Вайс и Трейси Хикман

— Ей, че хубаво — извика Тас. — Ще полетя точно както драконидите!

Палин изкрещя ужасено. Той се хвърли напред, опита да улови кендера за края на ризата и пропусна.

Тасълхоф извика радостно и скочи от последното стъпало с разперени ръце. Полетя като птица и изчезна надолу в дима.


1
Счетоводен кошмар

Морам Таргон имаше лош ден. Сметката в баланса не излизаше. Разликата беше малка, наистина — въпрос на няколко стоманени монети, и лесно щеше да я допълни дори от собствения си джоб. Ала Таргон обичаше нещата да бъдат стегнати и подредени. Колоните с цифри трябваше да излизат. Не биваше да има несъответствие, и въпреки всичко бе изправен именно пред такова. Току-що беше сравнил общата сума от приходите на Ордена с общата сума от разходите. И се бе натъкнал на разлика от двайсет и седем стоманени, четиринайсет сребърни и пет медни монети. Не беше кой знае колко, иначе би заподозрял злоупотреба. В този случай обаче, с голяма доза сигурност можеше да се предположи, че някой от служителите му е допуснал грешка в изчисленията. Налагаше се Таргон да провери всичко наново, да преизчисли сметките и да открие тази грешка.

Незапознатият страничен наблюдател, стига да получеше възможността да хвърли един поглед на Морам Таргон в този момент и да забележи сведената глава и почернелите му от мастилото пръсти, съвсем логично би предположил, че вижда пред себе си лоялен и отдаден на своята работа чиновник. Но незапознатият страничен наблюдател щеше да сгреши. Морам Таргон бе водачът на Мрачните рицари на Нерака, което значеше — доколкото Мрачните рицари контролираха териториите на няколко от най-големите нации по лицето на Ансалон, — че същият този Морам Таргон на практика се разпореждаше с живота и смъртта на милиони хора. И все пак, ето че работеше до късно и с усърдието на типичен скучноват счетоводител се опитваше да проследи липсата на двайсет и седем стоманени, четиринайсет сребърни и пет медни монети.

Ала, макар да се вдълбочаваше в работата си дотам, че дори бе пропуснал времето за вечеря, лордът не изоставяше напълно и останалите си задължения. Таргон притежаваше умението да отделя на своите текущи занимания част от себе си и едновременно с това да остава нащрек за всичко, което се случва около него. Съзнанието му приличаше на работно писалище с неизброими чекмеджета и отделения, в които цареше железен ред и където всяко, даже най-незначителното събитие се класифицираше и отчиташе за бъдеща употреба.

Например лордът много добре знаеше кога ординарецът му излиза за вечеря, колко точно отсъства от бюрото си и кога се връща. След като всичко това му бе известно, Таргон с доста голяма доза увереност можеше да предположи, че ординарецът му не се е помайвал над чашата си с тарбиански чай, а е започнал работа навреме и с ентусиазъм. Фактът щеше да заеме мястото си сред останалите положителни и отрицателни характеристики на ординареца, а щом денят настъпеше, щеше да натежи в съответната посока и да определи отношението на лорда към него.

Тази вечер помощникът му бе останал да работи до късно. И щеше да стои, поне докато Таргон не откриеше липсващите двайсет и седем стоманени, четиринайсет сребърни и пет медни монети, дори това да значеше, че двамата с неговия работодател трябва да останат, докато утринните лъчи на слънцето не пропълзят през добре измитите прозорци в кабинета на Таргон. Ординарецът така или иначе имаше и други задължения — водачът на Мрачните рицари се бе погрижил за това. Ако имаше нещо, което наистина да мрази, то беше някой край него да стои бездейно.

Така че двамата продължаваха работа. Помощникът седеше в приемната, взираше се уморено през светлината от лампата и се опитваше да потисне прозевките си, а Таргон не помръдваше от пестеливо обзаведения си кабинет и със сведена над книгите глава мърмореше шепнешком цифрите, излизащи изпод перото му — навик, за който ни най-малко не подозираше.

Ординарецът вече бе на път да се плъзне в дълбините на леката дрямка, когато за негово щастие суматохата в предния двор на крепостта изведнъж го изтръгна от алчните лапи на съня и го накара да се изправи стреснато.

Крилата на прозорците издрънчаха от внезапен порив на вятъра. Чуха се дрезгави гласове и предупредителни викове. Разнесе се звук от тичащи крака. Помощникът напусна бюрото си, за да провери какво става в същия момент, в който Таргон раздразнено се обади от кабинета си и поиска да узнае кой и защо, в името на Бездната, вдига такава врява.

Ординарецът се върна почти веднага.

— Милорд, пристигнал е драконов ездач от…

— Да не си е изгубил ума, че да каца в двора?

Веднага щом глъчката достигна до него, Таргон бе отместил поглед от сметките, за да надникне през прозореца. Почти незабавно и вбесено осъзна, че из предния му двор подскача и маха с криле един син дракон. Самото създание също беше не по-малко вбесено, тъй като го бяха принудили да се приземи на твърде тясно за огромното й туловище място. Току-що бе пропуснала да събори едната стражева кула, но опашката й беше съборила част от бойниците. Все пак в този момент драконът благополучно стоеше в центъра на двора с плътно прибрани криле и нервно потрепваща опашка. Беше гладна и жадна. Но наоколо не се забелязваха нито драконови обори, нито какъвто и да е знак, че е възможно някой да се сети да я нахрани и напои. Очите й гибелно се втренчиха право в Таргон, сякаш лично го обвиняваше за тези неудобства.

— Милорд — каза ординарецът, — ездачът е пристигнал от Силванести…

— Милорд! — обади се в същия момент драконовият ездач. Беше висок мъж и се възправяше над помощника като обсадната кула. — Простете ми за ненавременното безпокойство, сър, но нося толкова неотложни новини, че предпочетох да ви известя за тях веднага.

— Силванести — изсумтя Таргон, докато се връщаше обратно при писалището си, за да поднови работа. — Да не е паднал щитът? — подхвърли саркастично.

— Да, милорд! — отвърна драконовият ездач, останал без дъх.

Перото се изплъзна от пръстите на водача на Мрачните рицари. Той вдигна очи и се втренчи изумено във вестоносеца.

— Какво? Как?

— Младият офицер Мина — започна мъжът, но думите му се изгубиха в пристъп на кашлица. — Имате ли нещо против да пийна нещо, милорд? Нагълтах се с огромни количества прах, докато долетя дотук от Силванести.

Таргон направи пестелив знак с ръка. Ординарецът му отиде да донесе пиво. Докато двамата чакаха, лордът покани ездача да седне и да си почине.

— Тъкмо ще подредиш мислите си — изрече той.

И докато мъжът правеше тъкмо това, Таргон мълчаливо употреби способностите си на ментат, за да проникне в тези мисли, да ги разгледа една по една, да види и чуе онова, което рицарят пред него беше видял и чул.

Образите го връхлетяха. И за пръв път в кариерата си, лордът не знаеше как да постъпи. Прекалено много неща се бяха случили наведнъж. Твърде много събития — вплетени едно в друго и предизвикващи логиката така, че човек просто не успяваше да ги осъзнае напълно. Онова обаче, което му дойде в повече, бе фактът, че нещата се бяха развили извън контрола му. Последното го разтревожи дотам, че за момент дори забрави за двайсет и седемте стоманени, четиринайсетте сребърни и петте медни монети, макар все пак да не пропусна да отбележи докъде е стигнал в сметките, преди да затвори книгите и да насочи вниманието си изцяло към драконовия ездач.

Ординарецът се върна с халба студено пиво. Мъжът започна да пие жадно и на големи глътки. Когато най-сетне пресуши халбата, Таргон вече бе успял да дойде на себе си и поне външно да се овладее. Вътрешно обаче се гърчеше от безпокойство.

— Разкажи ми всичко — заповяда лордът.

Рицарят започна:

— Милорд, както по-рано ви известихме, младият офицер на име Мина успя да проникне през защитната магическа бариера над Силванести…

— Но не и да я свали — вметна Таргон, за да бъдат наясно.

— Да, милорд. Всъщност тя използва щита, за да прикрие отстъплението си от преследващите я великани, които така и не успяха да я последват във вътрешността. След това Мина поведе следващите я рицари и пехотинци с очевидното намерение да атакува столицата Силваност.

Водачът на Мрачните рицари изсумтя презрително.

— Не след дълго силите й бяха пресрещнати от огромна войска. Поражението им настъпи бързо, а самата Мина бе заловена и отведена в плен. Елфите планираха да я екзекутират на следващия ден, но точно преди смъртта си момичето изненадващо атакува зеления дракон Циан Кръволок, който, както навярно ви е било добре известно, милорд, през цялото време е пребивавал в Силванести, приел формата на елф.

Последното не беше известно на Таргон, нито пък имаше начин да е било така, понеже дори той нямаше способностите да разбере какво се случва отвъд проклетия щит, който елфите бяха издигнали над земите си. Независимо от всичко обаче, лордът не го спомена. Нямаше нищо против да го смятат за вездесъщ.

— Атаката й принуди Циан да разкрие пред елфите факта, че е дракон. Елфите бяха ужасени. Циан вече се канеше да избие хиляди от тях, когато Мина ги накара да дойдат на себе си и им заповяда да го нападнат.

— Нека обобщим — намеси се Таргон. Току-що бе почувствал леко, но болезнено туптене в дясното слепоочие. — Един от собствените ни офицери е повел армията на най-злите ни врагове, за да погубят един от нашите най-могъщи зелени дракони?

— Да, милорд — отговори рицарят. — Разбирате ли, оказва се, че самият Циан Кръволок е издигнал щита, който държеше войските ни далеч от Силванести. А щитът всъщност е убивал елфите.

— А — произнесе водачът на Ордена и потърка слепоочието си с показалец. Още нещо, което не му беше известно. Но поне бе имал възможност да стигне до него по пътя на логиката, стига естествено да си беше дал труда да помисли малко. Зеленият дракон Циан Кръволок, ужасен от Малистрикс и настроен отмъстително спрямо елфите, беше открил начин да се защити от единия враг и да унищожи другия. Гениално. С печални последствия, но гениално. — Продължавай.

Рицарят се поколеба.

— Онова, което стана след това, е малко объркващо, милорд. Генерал Дога беше получил заповеди да изостави похода към Санкшън и да се насочи към Силванести.

Таргон не беше нареждал на генерала нищо подобно. Мислите на драконовия ездач обаче отдавна му бяха разкрили появата на Дога, така че отново не коментира. По-късно щеше да се погрижи за това.

— Когато генерал Дога най-после пристигна, той откри, че щитът не му позволява да премине границата. Яростта му бе огромна, понеже смяташе, че са го изпратили за яйца от кендер. Земите в близост до магическата бариера са ужасно място, милорд. Място, изпълнено с мъртви дървета и трупове на животни. Въздухът е замърсен и непоносим за дишане. Мъжете започваха да негодуват. Чуваха се подмятания, че гората е населена с призраци и ни грози сигурна смърт, когато, с настъпването на зората, щитът се натроши на парчета. По това време бях с генерала и видях случилото се със собствените си очи.

— Опиши ми го — нареди Таргон, без да го изпуска от поглед.

— Чудех се как най-точно да ви го предам с думи, милорд. Като дете веднъж имах неблагоразумието да стъпя върху заледено езерце. Ледът под краката ми започна да се пропуква. Цепнатините се разпространиха по замръзналата повърхност светкавично, ледът поддаде, а аз хлътнах в черните води под него. Доста подобно е. В един момент щитът искреше като лед под слънчевите лъчи, а в следващия по повърхността му, като нишки от паяжина и със скоростта на светлината, плъзнаха милиони миниатюрни пукнатини. Разнесе се остър звънтящ звук, сякаш някой бе изпуснал на земята хиляда стъклени чаши, а малко по-късно целият щит рухна и изчезна безследно… Отначало не повярвахме на очите си. Генерал Дога дори се колебаеше дали да даде заповед за настъпление, страхувайки се от капан. Може, каза той, да стане така, че да навлезем в земите им, а щитът да се захлопне зад гърба ни, за да ни остави лице в лице с десетхилядна армия от елфи и без път за отстъпление. Внезапно, сякаш от нищото, пред нас изникна един от рицарите на Мина. Идваше по волята на Единия Бог, за да ни каже, че щитът наистина е паднал, след като затова се е погрижил сам кралят на елфите Силваношей, син на Алхана…

— Да, да — прекъсна го нетърпеливо Таргон. — Запознат съм с родословието на хлапето. Значи Дога е повярвал на девойчето и е пресякъл границата.

— Да, милорд. Генералът ми заповяда да отлетя на гърба на синия си дракон и да ви известя, че понастоящем са поели към столицата Силваност.

— Ами десетхилядната армия на елфите? — попита суховато водачът на Мрачните рицари.

— Що се отнася до елфите, сър, те не ни атакуваха. Според Мина крал Силваношей им е обяснил, че тя е дошла да спаси народа им в името на Единия Бог. Позволете ми да отбележа, милорд, че елфите са в окаяно състояние. Когато предните ни отряди навлязоха в близост до едно от рибарските им селища, установихме, че повечето от жителите му страдат от болест, свързана с магическото проклятие на щита. Възнамерявахме да изтребим клетниците до крак, но Мина не ни разреши. Вместо това извършваше чудеса на изцеление сред тях и ги възвръщаше към живот. По времето, когато навлизахме в страната им, елфите пееха във възхвала на Единия Бог, както и в нейна, като се кълняха, че са готови да боготворят и двамата… Все пак не всички от местните са готови на тази стъпка. Мина ни предупреди, че е възможно да бъдем атакувани от онези, които наричат себе си „кират“. Според нея обаче последните не са много и са зле организирани. От своя страна Алхана Звезден бриз също е разположила военни части на границата, но Мина твърди, че не се страхува от нея. Очевидно не се страхува от нищо — прибави рицарят с възхищение, което не успя да прикрие.

„Единият Бог! Ха! — помисли си Таргон, виждайки в ума на ездача далеч повече, отколкото мъжът бе готов да признае. — Чародейство. Тази Мина е вещица. Омаяла е всички ви — и елфите, и Дога, включително и собствените ми рицари. Малката повлекана е завъртяла главите ви. Но каква е целта й?“

Отговорът му се струваше очевиден.

„Естествено, че моят пост. Вече е успяла да привлече на своя страна някои от офицерите ми. Печели възхитата на обикновените войници. Вероятно дори в този миг крои заговор срещу мен. Опасна игра за едно толкова малко момиченце.“

Той потъна в размисъл, забравил за присъствието на уморения драконов ездач. Пред вратата се разнесе звук от трополящи ботуши, след което някой високо настоя да види Господаря на Нощта.

— Милорд! — влетя в кабинета ординарецът, прекъсвайки мрачните мисли на Таргон. — Пристигна още един вестоносец.

Вторият пратеник влезе в помещението и хвърли подозрителен поглед на първия.

— Е, какви са твоите новини? — попита го с повелителен глас водачът на Мрачните рицари.

— С мен се свърза Фюър Червеният, нашият агент на служба при великата зелена драконеса Берил. Червеният докладва, че на едно ято и отряд от ездачи дракониди е било заповядано да нападнат и превземат Цитаделата на светлината.

— Цитаделата? — Юмрукът на Таргон се стовари върху писалището, карайки една спретната купчинка стоманени монети да рухне разхвърляно. — Да не се е побъркала зелената кучка? Какво иска да постигне с това нападение?

— Според червения дракон, Берил е уведомила Вас и нейната братовчедка Малистрикс, че свадата е възникнала по личен въпрос и че намесата на Малис не е необходима. Берил издирва чародей, който се е промъкнал в земите й и е откраднал ценен магически артефакт. Впоследствие до нея са достигнали слухове, че чародеят е избягал в Цитаделата, така че сама се е нагърбила със задачата да го залови. Веднага щом получи него и артефакта, ще се изтегли обратно.

— Магия! — Таргон изруга вбесено. — Тази нейна мания започва да става изключително натраплива. Явно вече не може да мисли за нищо друго. Сивите мантии ден и нощ пилеят ценни ресурси, само за да издирят за Берил някаква си неуловима магическа Кула. Но да напада Цитаделата! Къде отиде пактът между драконите? „Братовчедката Малистрикс“ без съмнение ще възприеме този акт като недвусмислена заплаха. А това значи война, която напълно ще съсипе икономиката ни.

Той се изправи. Вече се канеше да се разпореди да уведомят писмено Малис за случилото се, най-малкото понеже драконесата трябваше да научи лично от него новините, когато в коридора отвън се разнесоха още викове.

— Спешно съобщение за Господаря на Нощта.

Леко замаяният ординарец отново влезе в кабинета.

— Какво пък сега? — изръмжа Таргон.

— Известие от наместник Медан от Квалиност, милорд. Уведомява ви, че силите на Берил са прекосили границите на Квалинести и в момента палят и плячкосват всичко по пътя си. Наместникът спешно моли за подкрепления. Смята, че Берил възнамерява да унищожи всичко в страната. Да изгори горите, да изравни със земята градовете и да подложи елфите на масово изтребление.

— Мъртвите елфи не плащат данъци! — извика водачът на Мрачните рицари, като вътрешно проклинаше Берил от все сърце и душа. Той започна да крачи зад писалището. — Не мога да добивам дървен материал от опожарени гори. Драконесата напада Квалинести и Цитаделата. Лъже мен и Малис. Очевидно е решила да наруши пакта. Планира война срещу Ордена и братовчедка си. Трябва да открия някакъв начин да я спра. Оставете ме! Всички вън! — каза заповедно. — Чака ме работа.

Първият пратеник се поклони и излезе, за да се нахрани и да си почине преди обратния полет. Вторият напусна, но остана навън в очакване на допълнителни разпореждания. Ординарецът забързано се впусна да събуди още вестоносци и да уведоми сините дракони, които щяха да ги отнесат на гърбовете си.

След като кабинетът му опустя, Таргон продължи да крачи неспокойно напред-назад. Беше разгневен, вбесен, разстроен. Само преди няколко минути работеше върху сметките си, спокоен в познанието, че светът се движи по установените правила и че изцяло държи юздите в ръцете си. Вярно, господарките драконеси смятаха, че всъщност те командват парада, но Таргон не беше на същото мнение. Разплути и мъчноподвижни, тези създания бяха — поне досега — склонни да мързелуват в леговищата си и да оставят Ордена да управлява от тяхно име. Така Мрачните рицари контролираха Палантас и Квалиност — двата най-богати града на континента. Съвсем скоро щяха да превземат и Санкшън, а това щеше да им даде пристанище и достъп до водите на Новото море. Вече бяха подчинили на волята си Хейвън, а в плановете на Таргон влизаше и скорошно нападение срещу проспериращия, разположен на кръстопът Утеха.

Ала ето, че всичките му кроежи бяха на път да рухнат като купчинката стоманени монети. Той се върна при писалището и извади няколко празни пергаментови свитъка със стандартен размер. Потопи върха на перото в мастилницата и след една-две секунди дълбок размисъл, започна да пише:

Генерал Дога,

Приемете поздравленията ми за победата ви над елфите от Силванести. Този непокорен народ ни се опълчваше в продължение на дълги години. При всички случаи обаче съм длъжен да ви предупредя да не им се доверявате. Не е необходимо да ви обяснявам, че не разполагаме с човешкия ресурс да им се противопоставим, в случай, че решат да се надигнат срещу нас. До мен достигнаха вестите, че повечето от тях са болни, а популацията им е сериозно намаляла, но елфите все пак си остават измамни същества. Това важи най-вече за техния нов крал — Силваношей, син на лукава и предателски настроена майка и обявен извън закона баща. Без всякакво съмнение, кралят продължава да поддържа тесни контакти с родителите си. Ето защо ви натоварвам със задължението да ми предоставите за разпит всеки елф, който според вас би могъл да осветли подривните им планове. Погрижете се действията ви да останат в пълна дискретност, генерале. Не искам елфите да станат прекалено подозрителни.

Господар на Нощта,
Таргон

Той препрочете нарежданията си, пръсна попивателна прах, за да ускори изсъхването на мастилото и остави писмото настрана. Помисли за миг и започна да съставя второто.

До Повелителката Малистрикс, Ваше Високоблагородие, Ваше Величество и прочие, и прочие.

С най-голямо удоволствие мога да ви известя, Ваше Величество, че народът на Силванести, който тъй дълго се опълчваше срещу властта ни, понастоящем е покорен напълно от силите на Мрачните рицари на Нерака. Скоро към съкровищницата ви ще потекат и техните данъци. Както обикновено, Рицарите на Нерака ще се нагърбят изцяло с финансовите подробности, за да не се смущава покоят ви от незначителни всекидневни грижи.

По време на битката за Силванести е станало ясно, че зеленият дракон Циан Кръволок се е укривал сред тези земи. Страхувайки се от справедливия ви гняв, той е взел решение да се съюзи с елфите. Факт е, че именно по негово настояване народът им е издигнал щита над страната си. Драконът е бил погубен в деня на битката. Стига да е изпълнимо, ще се погрижа главата му да бъде изпратена на Ваша светлост.

Възможно е до вас да са достигнали преувеличените слухове за това, че вашата братовчедка Берилинтранокс е нарушила пакта между драконите, като е нападнала Цитаделата на светлината и е хвърлила армиите си срещу Квалинести. Бързам да уведомя Ваше благородие, че случаят не е такъв. Берилинтранокс действа под мое внушение. Имаме доказателства, че мистиците от Цитаделата са успели да намерят начин, по който да лишат собствените ни мистици от тяхната магия. Счетох чародеите от Цитаделата за заплаха, а Берилинтранокс предложи услугите си при тяхното унищожение. Колкото до Квалинести, силите на драконесата са поели натам, за да се срещнат с войските на Наместник Медан. Заповедите ми са наместникът да открие и умъртви всички бунтовници под водачеството на елфида на име Лъвицата, които от дълго време причиняват неприятности на войниците ни и смущават нормалния приток на средства от паричните налози.

Както виждате, държа всичко под контрол. Не е необходимо да се тревожите излишно.

Господар на Нощта,
Морам Таргон

Пръсна прах и върху това писмо, след което незабавно се прехвърли на следващото, което беше далеч по-лесно, тъй като в него имаше поне малко истина.

До Келендрос Синия Дракон, Високоуважавания и прочие, и прочие.

Без съмнение, навярно сте чули, че великата зелена драконеса Берилинтранокс е предприела нападение срещу Цитаделата на светлината. Тъй като се боя, че е възможно да схванете погрешно това нахлуване в земи, близки до вашите територии, бързам да ви уверя, че Берилинтранокс действа изцяло по мое внушение. Мистиците от Цитаделата на светлината са били засечени в опит да откраднат магията на собствените ни мистици. С удоволствие щях да се обърна за помощ и към вас, о, Велики Келендрос, но съм наясно с грижите ви около струпването на Рицарите на Соламния в близост до град Солантъс. Тъй като не исках да ви тревожа излишно в това критично за вас време, помолих Берилинтранокс да се заеме с проблема.

Господар на Нощта,

Морам Таргон


Послепис: Наясно сте със струпването на соламнийски рицари при Солантъс, нали, Пресветли?

Последното беше най-лесно, така че не му отне почти никакво време за размисъл.

Наместник Медан,

Считайте това известие за пряка заповед да предадете управлението на столицата Квалиност, непокътната и неразрушена, на Нейна светлост Берилинтранокс. Нарежда ви се да арестувате всички членове от семейството на управляващите, в това число крал Гилтас и Кралицата майка Лорана, след което да ги предадете живи на Берилинтранокс, за да прави тя с тях каквото намери за добре. В замяна ще подчертаете пред драконесата, че искате всякакви палежи и унищожения да бъдат незабавно прекратени. Очаквам от вас да наблегнете пред Берилинтранокс, че макар тя, в нейното величие, да не се нуждае от пари, ние, презрените смъртни, за нещастие, имаме нужда от тях. Упълномощен сте да направите следното предложение: Всеки войник от расата на човеците в нейната армия ще бъда възнаграден със земя, включваща всички постройки в нейните очертания. Високопоставени офицери от расата на човеците в нейната армия без изключение ще получат хубави домове в Квалиност. Това трябва да обуздае желанието им да плячкосват и опожаряват. Веднага щом нещата се успокоят, лично ще се наема да изпратя заселници от расата на човеците, които да получат останалите земи на елфите.

Господар на Нощта,

Морам Таргон


Послепис 1: Предложението за получаване на земя не важи за гоблини, хобгоблини, минотаври или дракониди. За да бъдат овъзмездени последните, обещайте им съответната равностойност в стомана, която ще им бъда изплатена на по-късен етап. Вярвам, че ще се погрижите тези създания да бъдат в авангарда на армията и че сред редиците им ще има възможно най-големи загуби.


Послепис 2: Колкото до настоящите жители на Квалинести, напълно възможно е те да откажат да предадат доброволно собствеността върху земите си. След като с това свое действие те ще нарушат пряка заповед на Рицарите на Нерака, жителите на Квалинести ще нарушат закона, следователно могат да бъдат подведени под отговорност и да понесат смъртно наказание. Войниците ви имат разрешение да прилагат мярката намясто.

Веднага щом мастилото и по последното писмо изсъхна, Таргон подпечата всички и извика ординареца, за да ги разпрати. С настъпването на зората в небето се издигнаха четирима ездачи на сини дракони и поеха по своя път.

След като свърши и тази работа, водачът на Мрачните рицари за момент си поигра с мисълта най-сетне да си легне. Знаеше обаче, че едва ли ще успее да заспи, тревожен от призрака на счетоводната грешка. А и нямаше желание да разваля прекрасните си сънища, състоящи се предимно от добре оформени диаграми и спретнато попълнени колони. Упорито седна зад писалището и отново се захвана за работа. И както често се случва, щом човек за момент е изоставил задачата, върху която дълго време се е съсредоточавал безуспешно, откри грешката почти незабавно. Двайсет и седемте стоманени, четиринайсетте сребърни и петте медни монети най-после бяха осчетоводени. Таргон нанесе корекцията с прецизно драсване на перото.

Доволен от себе си, той затвори книгата, разчисти писалището и излезе, за да подремне, уверен, че още веднъж със света всичко беше наред.


2
Нападение срещу Цитаделата на светлината

Берил и нейните слуги кръжаха над Цитаделата на светлината. Драконовият страх се стоварваше върху обитателите на кристалните куполи и премазваше под себе си, като под огромна приливна вълна, всяка мисъл за отпор, превръщайки я в ужас и отчаяние. Черните сенки от крилете им бяха по-мрачни от най-мрачната нощ. Всеки, който попаднеше под някоя от тези сенки, усещаше как сърцето му се съсухря, а кръвта му изстива.

Берилинтранокс беше чудовищен зелен дракон, появил се над Крин малко след Войната с Хаос; но никой не знаеше как и откъде. Веднага след пристигането си тя, заедно с други от своя вид — най-вече с помощта на нейната братовчедка Малистрикс — бе започнала да избива металическите и цветните местни дракони, като по този начин бе възникнала вътрешновидова война.

Сега Берил кръжеше мързеливо — разплута и надебеляла от изядените си роднини — доста над червените дракони, които бяха нейни слуги и поданици, и наблюдаваше. А онова, което виждаше, я изпълваше със задоволство. Битката се развиваше добре.

Цитаделата беше напълно беззащитна срещу нея. Единствен великият сребърен дракон Огледало можеше да й се противопостави, ала сега той бе изчезнал — внезапно и мистериозно. Соламнийските рицари, които разполагаха с крепост на остров Скелсий, вероятно щяха да направят героичен опит да отблъснат атаката, но поради малкия им брой, едва ли щяха да преживеят съсредоточения удар, подготвен от нейните слуги. А и на великата зелена драконеса нямаше да й се наложи дори да навлиза в обсега на стрелите им. Трябваше само да издиша отровен газ срещу тях. Дъхът и щеше да опразни проклетата крепост веднъж и завинаги.

Все пак соламнийците нямаше да се предадат просто така. Беше напълно сигурно, че ще дадат сериозен отпор на нападателите. Стрелците им очакваха по бойниците, а командирите неуморно крачеха сред тях, за да им вдъхват кураж, независимо от факта, че драконовият страх отдавна бе лишил мнозина от решимост, оставяйки ги разтреперани и слаби като деца. Други рицари вече препускаха по пътищата, свързващи отделните селища на острова, за да помогнат на жителите им да преодолеят паниката и да започнат да се изтеглят към вътрешността и пещерите, в които от Цитаделата се бяха погрижили да струпат необходимите припаси тъкмо за случаи като този.

Колкото до самата Цитадела, водачите на Вътрешната гвардия винаги бяха разчитали, че при евентуална атака ще могат да се защитят с помощта на мистичните си сили, които обаче в последно време загадъчно започваха да отслабват, така че сега им се налагаше да изоставят красивите кристални куполи на милостта на драконите и да потърсят убежище заедно с останалата част от населението. Сред първите евакуирани бяха сираците. Децата бяха изплашени и викаха името на Златна Луна, която обичаха от все сърце, ала тя не идваше при тях. Преподаватели и ученици взимаха най-малките на ръце и опитваха да ги успокоят, докато ги отнасяха в безопасност, казвайки им, че Златна Луна сега не може да бъде с тях, понеже е заета, но скоро ще се появи, а дотогава те трябва да бъдат храбри и да я накарат да се гордее. Дори и докато произнасяха последното обаче, мистиците се споглеждаха тъжно и смутено. Златна Луна беше напуснала тичешком Цитаделата още по изгрев, подобно на изгубила ума си или обсебена от духове. И никой от тях не знаеше къде е отишла.

Жителите на Скелсий напускаха домовете си и се устремяваха към вътрешността, като онези, които напълно се бяха парализирали от драконовия страх, биваха водени от успелите да го преодолеят. Сред хълмовете в центъра на острова имаше огромни пещери. Хората бяха възлагали големи надежди на тези пещери, ала в този момент всички разбираха колко смешна е била вярата им. Огненият дъх на червените дракони щеше да опожари горите и сградите. А смъртоносния дъх на Берил щеше да отрови въздуха и водата. Никой и нищо не можеше да оцелее след такава атака. Скелсий щеше да се превърне в остров, населен с трупове.

Всички със свити сърца очакваха нападението най-после да започне, пламъците да стопят кристалните куполи и каменните стени на крепостта, а отровният облак да ги задуши до смърт. Ала поради някаква неизвестна причина червените дракони все още не нападаха. Вместо това кръжаха над всичко и наблюдаваха бягащите фигурки по земята със злорадо задоволство. По-глупавите за миг допуснаха грешката да си помислят, че вероятно враговете им просто са искали да ги сплашат и след като са успели, ще си отидат. Ала по-мъдрите много добре знаеха какво ще последва.

Палин Маджере се намираше в стаята си, разположена високо в сградата на Лицея, главната постройка от кристалния куполен комплекс на Цитаделата на светлината и наблюдаваше през прозореца си — в действителност стена, изградена изцяло от кристал — приближаването на драконите. Докато хвърляше към тях ужасени погледи, магьосникът се опитваше да сглоби отново частите на магическия артефакт, който трябваше да прехвърли него и Тасълхоф обратно към безопасността на град Утеха.

— Погледни го от хубавата му страна — обади се Тас с типичната за кендерите влудяваща бодрост в гласа, — поне сега драконесата няма да спипа артефакта в лапите си.

— Не — съгласи се рязко Палин. — Лапите й ще спипат нас.

— А може би не — възрази кендерът, докато измъкваше една от частите изпод леглото. — След като Устройството за Пътуване във времето се разпадна напълно и магията му изчезна… — Той млъкна и се изправи. — Хей, мислиш ли, че магията му наистина е изчезнала?

Палин не отговори. Почти не му обръщаше внимание. Вече не виждаше никакъв път за бягство. Трепереше от страх, а отчаянието го прояждаше и не му позволяваше да мисли. Беше твърде изтощен, дори за да си въобрази, че може да остане жив, а и защо ли? Не знаеше защо, но именно мъртвите стояха в дъното на всичко това. Именно те изсмукваха магията от хората. Още веднъж потръпна при спомена за студените устни, притиснати към плътта му и гласовете, които крещяха, умоляваха, настояваха да получат силата. И ето, че я бяха получили… а Устройството за Пътуване във времето се бе превърнало в шепа разхвърляни по килима колелца, зъбчати механизми, лостчета и проблясващи скъпоценни камъни.

— Та както казвах, след като магията му е изчезнала — продължаваше да бърбори Тас, — Берил няма да може да ни открие, понеже магията вече не я води към нас.

Палин вдигна глава и се втренчи в кендера.

— Какво каза?

— Ами доста неща. Например, че драконът няма да получи артефакта, нито пък нас, понеже, ако магията е изчезнала…

— Може би имаш право — рече магьосникът.

— Наистина? — Тасълхоф беше просто изумен.

— Подай ми това — заповяда Палин, като посочи една от кесиите на кендера.

Той я грабна, забързано изсипа съдържанието й и започна да прибира в нея пръснатите части на устройството.

— Стражата сигурно вече е започнала да евакуира хората към хълмовете. Ще се смесим с тълпата. Не пипай! — Магьосникът перна Тас през пръстите, докато кендерът протягаше мъничка ръчичка към инкрустираната със скъпоценности лицева плочка на устройството. — Всички трябва да бъдат на едно място.

— Просто исках да си запазя нещо за спомен — сви рамене Тасълхоф и засмука почервенелите си кокалчета. — Нали разбираш, за да не забравям Карамон. Особено след като сега, така или иначе, няма да използвам артефакта, за да се върна обратно във времето.

Палин изпъшка. Разкривените му пръсти трепереха неудържимо и не успяваше да събере някои от най-малките части.

— А и никак не мога да разбера защо искаш тази вехтория толкова много — подметна Тас. — Съмнявам се, че ще успееш да го поправиш, че изобщо някой би могъл да го поправи. Изглежда доста счупено.

Магьосникът прониза кендера с един заплашителен поглед:

— Нали каза, че си решил да го използваш, за да се върнеш в миналото?

— Да, но тогава — рече Тасълхоф. — Преди нещата тук да станат така интересни. Като например това, че Златна Луна отплава с потопяемата лодка на гномчето, а после изведнъж ни нападнаха дракони. Без да споменаваме мъртвите хора — добави, сякаш току-що му беше хрумнало.

Напомнянето никак не се понрави на Палин. Той каза:

— Хайде, помогни ми поне малко. Излез в коридора и разбери какво става.

Тас се подчини и тръгна към вратата, като през цялото време говореше през рамо:

— Казах ти за мъртвите хора, нали? Точно когато артефактът се разпадна? Бяха навсякъде около теб, като пиявици.

— Виждаш ли ги сега? — попита магьосникът.

Тас се озърна.

— Не, нито един. Но това значи — отбеляза услужливо, че магията си е отишла, нали?

— Да. — Палин рязко стегна вървите на кесията, в която бе събрал частите на устройството. — Магията си е отишла.

Тас тъкмо протягаше ръка към бравата, когато вратата едва не се продъни от нечие почукване.

— Учителю Маджере! — повика един глас. — Вътре ли сте?

— Тук сме! — извика в отговор кендерът.

— Цитаделата е нападната от Берил и ято червени дракони — каза гласът. — Учителю, трябва да побързате!

Палин много добре знаеше, че ги атакуват. Точно в този момент едно от най-съкровените му желания бе да се махне оттук, и все пак оставаше коленичил върху килима и тревожно прокарваше изкривени пръсти през него, за да се увери, че не е пропуснал дори най-незначителната частица или дребно скъпоценно камъче.

След като най-сетне реши, че няма да открие нищо повече, той се изправи. В същия момент в стаята влезе лейди Камила, водачът на Соламнийските рицари в Скелсий. Жената-рицар беше ветеран и разсъждаваше като такъв. В мислите й нямаше място за нищо друго — освен за спокойна и логична преценка на ситуацията. Нейно задължение беше да се изправи срещу драконите. Можеше да разчита, че войниците й в крепостта ще се погрижат за тази част поне на първо време. Също така беше длъжна да евакуира в безопасност и далеч от Цитаделата колкото може повече хора. Подобно на болшинството соламнийски рицари, лейди Камила също беше настроена подозрително към всички чародеи, така че сега се вгледа в Палин, все едно не изключваше възможността магьосникът по някакъв начин да е влязъл в съюз с драконите.

— Учителю Маджере, някой ми спомена, че все още сте тук. Знаете ли какво се случва навън?

Палин обърна очи към прозореца. Драконите продължаваха да кръжат над тях. Огромните сенки на крилете им се плъзгаха по равната, омазнена морска повърхност.

— Нямаше как да го пропусна — отвърна ледено. От своя страна той също не харесваше жената-рицар.

— Но какво чакате тогава? — поиска да узнае тя разгневено. — Нуждаем се от помощта ви! Смятах, че вече подготвяте магическите си съставки, за да се включите в отбраната срещу тези чудовища. Вместо това научих, че сте все още в стаята си. Не можех да повярвам, но ето, че ви заварвам тук… да си играете с някаква… дрънкулка!

Палин се зачуди как ли ще реагира лейди Камила, ако научи, че драконите ги нападат, защото търсят именно тази „дрънкулка“.

— Тъкмо излизахме — каза той и улови въодушевения кендер. — Хайде, Тас.

— Палин казва истината, лейди Камила — обясни Тасълхоф, забелязал скептичния й поглед. — Наистина се канехме да си тръгваме. Искахме да избягаме в Утеха, но магическото устройство, което щяхме да използваме, се счу…

— Достатъчно, Тас. — Магьосникът го изблъска през вратата.

— Да избягате! — повтори тя, разтреперана от гняв. — Смятали сте да избягате и да ни оставите тук да умрем? Не мога да повярвам, че е възможно да съществува подобно малодушие. Даже и в един магьосник.

Палин не изпускаше от ръце Тасълхоф и продължаваше да го бута по коридора към стълбите.

— Кендерът е прав, лейди Камила — отвърна язвително. — Наистина се канехме да избягаме. Нещо, което всеки разумен човек, било то магьосник или рицар, би направил в подобен момент. Но се оказа, че не можем. Така че оставаме заедно с всички вас. И ще потърсим защита сред хълмовете. Или ще намерим смъртта си, в зависимост от крайното решение на драконите. Мърдай, Тас! Не му е времето да дърдориш!

— Но вашата магия… — настоя отново лейди Камила.

Магьосникът се обърна към нея.

— Нямам никаква магия! — извика подивяло. — Срещу тези дракони съм по-беззащитен даже от кендера! Той поне е здрав и читав.

Двамата се втренчиха смразяващо един в друг. Бяха достигнали витото стълбище, което свързваше различните етажи на Лицея — стълбище, което някога бе препълнено с народ, а сега стоеше съвсем празно. Обитателите на Цитаделата отдавна се бяха присъединили към множеството, пъплещо към хълмовете с надеждата да намери там закрила от ноктите на драконите. Дори оттук можеше да види как бягат към вътрешността на острова. Ако в този момент летящите създания вземеха решение да се спуснат върху тях, касапницата беше неминуема. И все пак, драконите продължаваха да кръжат над тях, да наблюдават и да чакат.

Магьосникът много добре знаеше какво чакат драконите. Берил се опитваше да подуши магията на артефакта. Искаше да разбере кое от тези жалки същества носи в себе си онова, което тя желаеше повече от всичко. Ето защо все още не издаваше заповед на любимците си да убиват. Още не. Но проклет да беше, ако кажеше всичко това на жената-рицар. Сигурно лично би го предала в лапите на драконесата.

— Вярвам, че дългът ви зове на друго място, лейди Камила — каза той, като й обръщаше гръб. — Не се тревожете излишно за нас.

— Уверявам ви — отвърна хапливо тя. — Вече не изпитвам и най-малко безпокойство.

След което го изблъска от пътя си и затича надолу по стълбите с подрънкващ меч и тракаща броня.

— Побързай — нареди Палин на Тас. — Трябва да се смесим с тълпата.

Магьосникът вдигна полите на мантията си и също затича надолу. Тас го сподири захилен до уши, като се наслаждаваше на новата игра така, както само един кендер може. Двамата бяха сред последните, които напускаха сградата. Точно когато Палин поспря за миг в близост до изхода, за да си поеме дъх и да огледа наоколо, един от червените дракони рязко се спусна надолу. Хората се хвърлиха на земята с писъци. Магьосникът отскочи и се сви до кристалната стена на Лицея, повличайки Тас със себе си. Драконът профуча като размахваше криле, без да направи нищо повече, освен да разгони ужасените хора във всички посоки.

Палин надникна към небето, убеден, че създанието го е забелязало и вече се кани да се спусне над тях за втори път. Онова, което видя обаче, го обърка напълно.

Небесата бяха изпълнени с огромни точки, подобни на птици, или поне на такива му заприличаха от пръв поглед. Когато обаче се взря по-внимателно, осъзна, че слънчевите лъчи се отразяват в метал.

— Какво, в името на Бездната, е това? — зачуди се той.

Тасълхоф също обърна лице нагоре и примижа срещу слънцето. Над Цитаделата профуча още един от червените дракони.

— Дракониди — произнесе спокойно кендерът. — Скачат от гърбовете на драконите. По време на Войната на Копието също правеха така. — Той въздъхна завистливо. — Понякога наистина ми се иска да се бях родил драконид.

— Какви ги говориш? — възкликна магьосникът. — Дракониди?

— О, да — кимна Тас. — Не е ли страшно забавно? Яздят на гърбовете на драконите, а после скачат и — ето, виждаш ли — разперват крила, за да забавят падането. Няма ли да бъде чудесно, Палин? Да можеш да се рееш във въздуха като…

— Ето защо Берил още не е заповядала на любимците си да изгорят мястото до основи! — извика смаяно магьосникът. — Решила е да използва драконидите, за да издирят устройството… за да издирят нас!

Интелигентни, силни, родени да водят битки и развъждани с едничката цел да се сражават, драконидите са най-ужасните противници, които всеки войник може да срещне на бойното поле. Създадени още по време на Войната на Копието от злите чародеи, използвали за целта яйцата на металическите дракони, драконидите ходеха изправени на два крака като човеци, но в действителност повече наподобяваха гущери. Освен това имаха криле, които обаче бяха къси и не можеха да издигнат тежките им мускулести тела за по-продължителен полет. Но пък бяха подходящи в случаите, когато драконидите предпочитаха да се спускат плавно във въздуха и да кацат безпроблемно — точно както правеха в този момент.

Веднага щом краката им докоснеха земята, драконидите бързо се строяваха в отговор на кряскащите команди на офицерите си. После редиците им се впускаха напред и започваха да ловят бягащите жители на острова.

Една група от драконидите бързо обкръжи Стражниците от Цитаделата и им нареди да сложат оръжие. Видели се в безизходица и пред многократно превъзхождащ ги противник, стражите неохотно започнаха да се предават. Драконидите им заповядаха да легнат на земята, след което започнаха да ги обездвижват със заклинания, които или ги омотаваха в паяжини, или ги караха да изпаднат в безсъзнателен сън. Палин мълчаливо отбеляза, че съществата не срещат трудности в заклинанията си, докато навсякъде другаде по лицето на Крин чародеите не успяваха да съберат достатъчно магия, дори за да затоплят малко вода. Фактът му се стори странно зловещ и вероятно си заслужаваше да му отдели няколко секунди размисъл, което обаче едва ли щеше да стане.

Драконидите не избиваха пленниците си. Поне не и до този момент. Навярно първо щяха да ги разпитат. Засега просто ги оставяха на земята, омотани в паяжини. След това едни продължаваха нататък, а други — идващите след тях — извличаха пленниците към изоставената сграда на Големия лицей.

Над земята се спусна още един червен дракон. Крилете му разсичаха въздуха с невероятна сила. В най-ниската точка от спускането от гърба му започнаха да се изсипват дракониди. Целта им вече бе напълно прозрачна за Палин. Очевидно се канеха да превземат Цитаделата на светлината, за да я превърнат в център на операцията. Веднага щом се установяха, щяха да плъзнат из острова и да започнат да залавят обитателите му. Някои от частите им навярно в този момент пък атакуваха Соламнийските рицари и не им позволяваха да помръднат от крепостта.

„Дали разполагат с описанията ни? — запита се магьосникът. — Или Берил им е заповядала да отведат при нея всеки чародей и всеки кендер, които успеят да хванат? Не че има голямо значение — осъзна с горчивина. — И в двата случая съвсем скоро отново ще бъда затворник. Ще бъда измъчван и обругаван. Окован в мрака и оставен да гния в собствените си нечистотии. Без никакъв шанс за спасение. Без възможност да окажа съпротива. А ако опитам да използвам магия, мъртвите просто ще ми я отнемат, за да я използват за тайнствените си цели.“

Стоеше в сянката на кристалната стена, напълно объркан и в плен на мъчителния ужас, от който му се повдигаше, който го караше да желае смъртта повече от всичко друго в този момент. Не се страхуваше да умре. Умирането беше лесно. Но да живее като затворник… едва ли щеше да го понесе. Не отново.

— Палин — обади се настоятелно Тас. — Мисля, че ни забелязаха.

Един от офицерите на драконидите наистина ги бе видял. Той посочи към тях и издаде кратка заповед. Войниците му се втурнаха срещу им. Палин смътно се запита къде ли е сега лейди Камила, а паниката едва не го накара да извика за помощ. Почти веднага успя да се овладее. Където и да беше сега тя, сигурно си имаше достатъчно грижи с това да запази собствения си живот.

— Ще се бием ли с тях? — попита с готовност кендерът. — Нося си специалния нож. Касапинът на зайци. — Той започна да рови из съдържанието на кесиите си, отхвърляйки различни видове ножове, връзки за обувки и един стар чорап. — Карамон го наричаше така, понеже според него можел да сплаши само някой много опасен заек, но вършел чудесна работа и с дракониди. Просто трябва да си спомня къде съм го забутал…

„Ще се върна обратно в сградата — помисли си паникьосано Палин. — Ще намеря някое местенце и ще се скрия, където и да е, само да съм в безопасност.“ Внезапно си представи как драконидите го откриват в някой килер — свит на топка, хленчещ и разтреперан. А после го извличат навън…

Усети внезапна горчивина. Ако избягаше сега, щеше да избяга и следващия път. И зад него винаги щеше да умира по някой. Не, дотук с бягствата. Имаше намерение да се изправи срещу страховете си тук и сега.

„Животът ми няма голямо значение — каза си той. — Аз съм просто едно лесно заменимо колелце. Сега Тасълхоф е най-важен. Кендерът не бива да умира. Не и в това време, нито пък в този свят. Защото, ако умре сега, всички ние — дракони, дракониди, включително и аз — ще престанем да съществуваме.“

— Тас — произнесе тихо и напрегнато магьосникът. — Ще се опитам да им отвлека вниманието. През това време искам от теб да тичаш колкото можеш по-бързо към онези хълмове. Там ще бъдеш в безопасност. А щом драконите си отидат, а смятам, че ще го направят веднага щом ме заловят, трябва да отидеш в Палантас, да намериш Джена и да я накараш да те заведе при Даламар. Когато ти дам знак, тичай, Тас. Тичай с все сила.

Драконидите се приближаваха. Сега вече го виждаха съвсем ясно и започваха да го сочат и да грачат нещо помежду си. Ако се съдеше по вълнението им, един от въпросите му бе получил своя отговор. Имаха описанието му.

— Не мога да те оставя, Палин! — запротестира Тас. — Признавам, че ти бях малко ядосан, понеже искаше да ме накараш да се върна обратно, за да ме настъпи гигантът, но вече почти ми е минало…

— Тичай, Тас! — заповяда му гневно и отчаяно магьосникът. Той отвори кесията с частите на устройството и извади лицевата пластинка. — Бягай! Баща ми е бил прав. Трябва да се добереш до Даламар! Трябва да му кажеш…

— Ами да! — извика кендерът. Въобще не го беше чул. — Ще се скрием в Лабиринта от жив плет. Никога няма да ни открият там. Хайде, Палин! Бързо!

Драконидите викаха и ръкомахаха. Другарите им наоколо се обръщаха, за да разберат какво става.

— Тас! — прегради му пътя магьосникът. — Прави каквото ти казвам! Тръгвай!

— Не и без теб — отвърна упорито кендерът. — Какво ще си помисли Карамон, ако разбере, че съм те оставил да умреш съвсем сам? Движат се доста бързичко, Палин — допълни. — Ако изобщо ще се крием в Лабиринта, предлагам веднага да хукнем натам.

Палин погледна лицевата пластинка в ръката си. С помощта на Устройството за Пътуване във времето баща му се бе върнал в миналото в дните на Първата катастрофа, за да спаси лейди Кризания и да попречи на собствения си брат-близнак да пристъпи в Бездната. Пак със същото устройство Тасълхоф бе дошъл при него, носейки със себе си една загадка, но и мъничко надежда. Самият Палин бе използвал артефакта, за да се върне във времето преди Втората катастрофа, за да открие, че в действителност такова не съществува. Това беше един от най-чудните и могъщи предмети, създаван някога от чародеите на Крин. А той се канеше да го унищожи и действията му вероятно щяха да унищожат всичко останало. Нямаше друг начин.

Той стисна пластината толкова силно, че острите й ръбове се впиха в плътта му. Сетне изкрещя магически думи, които не беше произнасял откакто, заедно с края на Четвъртата епоха, боговете си бяха заминали и запрати плочката право срещу приближаващите дракониди. Нямаше абсолютно никаква идея какво трябва да се случи. Просто последен акт на отчаяние.

Виждайки, че магьосникът хвърля нещо срещу тях, гущероподобните създания рязко спряха на място, изпълнени с подозрения.

Лицевата пластинка удари земята пред краката им.

Драконидите за малко щяха да се изпотъпчат, в опит да избегнат предполагаемата експлозия.

Пластината се търколи, поклати се намясто и замръзна. Някои от драконидите избухнаха в смях.

Плочката започна да грее. От нея избликна струя ослепително синя светлина и се заби в гърдите на Палин.

Ударът го разтърси и едва не накара сърцето му да спре. За един безкрайно мъчителен миг беше напълно убеден, че устройството го наказва, че му отмъщава, задето се е отнесъл по такъв начин с него. Сетне почувства как тялото му се препълва с могъщество. Магията — старата магия, отново се бе завърнала и сега гореше във вените му. Кръвта му закипя, наситена с вълшебство, което едновременно го караше да изпитва замайване и въодушевление. Магията запя в душата му и накара плътта му да затрепти. Несъзнателно изкрещя думите на първото заклинание, което му хрумна и учудено си даде сметка, че все още си ги спомня съвсем ясно.

Но нима през изминалите години не беше рецитирал тези думи отново и отново в скръбна и безкрайна литания?

От върховете на пръстите му припламнаха огнени кълба, които се забиха в напредващите дракониди. Магическият огън гореше толкова ожесточено, че поразените гущероподобни мигом избухнаха като живи факли. Яростните пламъци почти веднага ги погълнаха напълно, оставяйки след себе си единствено въглени, стопена броня и купчинки димящи кости и зъби.

— Успя! — извика весело Тасълхоф. — Получи се!

Сплашени от ужасната съдба, постигнала другарите им, останалите дракониди се взираха в Палин с омраза, но и с новопоявило се уважение.

— Ще тръгваш ли най-после? — извика вбесено магьосникът.

— Идваш ли? — колебаеше се кендерът.

— Да, да те вземат всички демони, да! — увери го Палин и с облекчение видя как Тас си плю на петите.

Магьосникът побягна след него. Беше посивяващ мъж на средна възраст. И ако преди години упражнението би му се сторило като детска игра, то сега времето си бе казало думата. Заклинанието го беше изтощило допълнително. Вече чувстваше как започва да отпада. Едва ли щеше да изкара още дълго с това темпо.

Зад него един от офицерите на нападателите започна да раздава заповеди наляво-надясно. Палин се обърна и видя, че драконидите още веднъж са се впуснали в преследване. Ноктестите им крака изравяха огромни дупки в моравата и хвърляха зад тях изскубнати чимове. Освен това използваха крилете си, за да ускорят допълнително. Беше напълно ясно, че нито измореният Палин, нито късокракият кендер могат да се движат толкова бързо.

Лабиринтът все още бе далеч напред. Палин с мъка си поемаше дъх. Усещаше силна болка в единия хълбок, а мускулите на краката му горяха. Тас припкаше напред, но вече не беше млад кендер. От време на време се препъваше и се оплакваше на висок глас. Драконидите ги застигаха.

Палин спря и за пореден път се изправи срещу тях. Потърси магията и я долови, но не като могъщ поток, а като слабо ручейче, протичащо през кръвта му. Порови в кесията и извади друга част от Устройството за Пътуване във времето — веригата, която трябваше да се самонавие във вътрешността на артефакта. Магьосникът изкрещя думи, в които имаше повече предизвикателство, отколкото вълшебство, и я запрати срещу крилатите създания.

Веригата полетя и започна да се трансформира, да нараства, да се издължава, додето отделните брънки станаха толкова дебели и здрави, колкото тези на корабна котва. Огромната верига се стовари през средата на връхлитащите дракониди, изви се като змия и се сключи около тях, задържайки ги на място.

Палин нямаше време за учудване. Улови Тасълхоф за ръка и двамата отново хукнаха към Лабиринта от жив плет. За момент преследването сякаш беше приключило. Драконидите отчаяно се гърчеха, в опит да се освободят от хватката на веригата, а другарите им не смееха да последват изплъзващата се плячка.

Магьосникът ликуваше вътрешно, сметнал, че е надвил враговете си, когато с крайчеца на окото си зърна някакво движение. Въодушевлението му мигом се изпари. Сега знаеше защо останалите дракониди не са ги последвали. Не той ги бе изплашил. Просто бяха решили да прехвърлят отговорността за залавянето му на подкрепленията, които в този момент ги пресрещаха.

Между Палин, кендера и Лабиринта беше заел позиции отряд от петнайсетина тежковъоръжени дракониди.

— Надявам се… че са ти останали още части… от устройството — едва успя да изговори Тас.

Палин бръкна в кесията. Сключи ръка около цяла шепа от скъпоценните камъни, които някога бяха украсявали устройството. В мислите си отново виждаше артефакта — красотата и могъществото му. В сърцето си почти бе готов да се откаже, ала колебанието му трая само секунда. Запрати камъните срещу драконидите.

Сапфири, рубини, смарагди и диаманта — скъпоценностите блеснаха във въздуха като пясък, пръснат от деца, играещи си на магьосници, и се посипаха върху главите на изумените им преследвачи. Камъните паднаха на земята, откъдето уловиха лъчите на слънцето. Неколцина от драконидите се изкикотиха радостно и се наведоха, за да ги съберат.

Скъпоценностите експлодираха, обвивайки гущероподобните създания в плътен облак от искрящ прах. Щом прахът проникна жилещо в очите на най-алчните от драконидите, радостните викове се превърнаха в проклятия и крясъци от болка. Онези, които бяха отворили уста, започнаха да се давят. Финият прах проникваше под люспите им и ги караше да се чешат, да подскачат, скимтят и вият.

Докато враговете им залитаха заслепено наоколо, блъскаха се един в друг, търкаляха се по земята или безпомощно протягаха ръце във въздуха, Тас и Палин бързо ги заобиколиха, втурнаха се напред със сетни сили и най-сетне се добраха до зашумения рай на живия плет.

Лабиринтът беше отгледан от Горските градинари квалинести — личен подарък за Цитаделата от Лорана. Целта му бе да предложи на хората място, където да се наслаждават на спокойствието и красотата, където да се разхождат, да си почиват, да медитират и учат. Беше въплъщение на човешкото сърце и като всяко такова никога нямаше да бъде картографиран, както за свое най-голямо раздразнение бе открил гномът Гатанко. Но онези, които успешно преминеха през лабиринта на сърцето си, най-накрая стигаха до центъра му и се изправяха пред Сребърната стълба — кулминацията на тяхното духовно пътешествие.

Палин не хранеше големи надежди, че драконидите ще ги изгубят в лабиринта, но се надяваше, че могъщата магия на това място поне ще ги защити и дори ще ги скрие от очите на чудовищата. Надеждите му определено щяха да бъдат поставени на изпитание. Към преследвачите им се бяха присъединили още дракониди, движени от гнева и желанието за разплата.

— Спри за момент — каза на кендера, който бе останал без дъх. Тас кимна и дълбоко си пое въздух.

Двамата бяха достигнали първия завой на лабиринта. Нямаше никакъв смисъл да продължават нататък, освен ако със сигурност не разберяха дали драконидите ще ги последват или не.

Няколко от първите гущероподобни се втурнаха сред живия плет и почти незабавно се принудиха да спрат. Напряко през пътеката се протегнаха клони, а от земята изскочиха нови стъбла. Гъсталакът избуя с изумителна бързина. Само за няколко секунди пътят, откъдето бяха минали, бе преграден от толкова непроходими храсти, че напълно скри драконидите от погледа на Палин.

Магьосникът въздъхна облекчено. Беше се оказал прав. Магията на Лабиринта от жив плет наистина държеше настрана онези, които навлизаха в него със зли намерения. За миг се побоя, че драконидите ще разперят криле и ще прескочат гъстата стена, ала щом вдигна очи, видя, че над главата им израства плътна плетеница от клонки и напълно ги скрива от очи. Поне засега двамата с Тас се намираха в безопасност.

— Фю! За малко! — рече радостно кендерът. — Вече си мислех, че сме пътници. Ти си наистина способен магьосник, Палин. Виждал съм Рейстлин да прави много заклинания, но ми се струва, че никога не е превръщал дракониди в цвърчащ бекон, макар веднъж да призова Великия червей Катирпелиус. Разказвал ли съм ти тази история? Рейстлин…

Разказът на Тасълхоф беше прекъснат от глух тътнеж и взрив от пламъци. Храстите, които току-що бяха препречили пътя на драконидите, горяха в яркооранжево.

— Драконите! — каза Палин и изруга несдържано, докато кашляше в невероятната горещина, която попарваше дробовете му. — Ще се опитат да ни прогонят с дим.

Във въодушевлението от победата над драконидите, напълно беше забравил техните летящи предци. Лабиринтът можеше да издържи на не една и две атаки, но очевидно не беше напълно защитен срещу огъня на драконите. Още един от червените издиша чудовищния си дъх срещу живия плет. Пламъците припукваха, въздухът се изпълваше с пушек. Не им оставаше нищо друго, освен да се изтеглят по-навътре.

Палин поведе кендера нататък по коридора, зави надясно и отново спря, когато точно пред тях сред живия плет избухнаха яростни огнени езици и започна да излиза дим. Магьосникът прикри уста с ръкава на мантията си, за да се предпази от задушаване и отчаяно затърси друг изход. Точно пред него се отвори друг проход — храстите просто се разделиха и ги пропуснаха да минат. Бяха изминали съвсем кратко разстояние, когато пламъците пред тях отново ги принудиха да спрат. Поеха през поредната новопоявила се пролука. Макар Лабиринтът да умираше, все пак живият плет откриваше в себе си достатъчно сили, за да ги спаси. Имаше усещането, че ги водеха към точно определено място, но засега нямаше никаква идея накъде. Пушекът му действаше замайващо и дезориентиращо. Силите почти го бяха напуснали. Сега по-скоро залиташе, отколкото тичаше, а и Тасълхоф определено не беше в най-добрата си форма. Раменете на кендера бяха отпуснати и дишаше накъсано. Дори вездесъщата щръкнала опашка на главата му сякаш вече беше оклюмала.

Червеният дракон явно не искаше да ги убива, иначе отдавна би го сторил. Вместо това ги подкарваше като овце, хапеше ги по краката и ги принуждаваше да излязат на открито. Лабиринтът от своя страна също правеше всичко възможно да ги спаси, като отваряше нови и нови проходи към вътрешността си.

Димът вече беше навсякъде. Палин едва успяваше да види Тас до себе си. Магьосникът кашляше, додето гърлото не започна да го боли, и продължи да кашля, докато не му се стори, че е на път да повърне. Всеки път, когато пред тях се отваряше поредният проход, в дробовете му нахлуваше глътка свеж въздух, ала почти веднага всичко отново потъваше в дим и се разнасяше задушлив мирис на сяра. Двамата не спираха да вървят.

Още една стена от огън. Палин отстъпи ужасено, погледна наляво и видя, че пътят им е преграден от други пламъци. Положението беше същото и вдясно от тях. Жегата беше непоносима. Не можеше да диша. Пушекът се виеше и пареше в очите.

— Палин! — извика Тас. — Стълбата!

Магьосникът изтри сълзите от очите си и видя, че пред тях спираловидно се издигат сребърни стъпала. Издигаха се право нагоре и изчезваха в завесата от дим.

— Да се покатерим! — подкани го кендерът.

Палин поклати глава:

— Безполезно е. Стълбата не води доникъде, Тас. — Думите му излизаха с мъка. Имаше чувството, че гърлото му е започнало да кърви. Връхлетя го още един пристъп на кашлица.

— Напротив, води — възрази кендерът. — Не съм сигурен къде, но последния път, когато бях тук, тъкмо се канех да се изкача, само че реших да се върна обратно във времето, за да ме настъпи гигантът. Естествено, след това промених решението си — допълни забързано. — Както и да е, тогава видях, че… Я гледай! Ама това е Карамон! Здрасти, Карамон!

Палин вдигна очи и с мъка се взря през дима. Чувстваше се така зле, че когато видя баща си да стои на върха на Сребърната стълба, нямаше време да се учудва. Веднъж вече Карамон бе дошъл при своя син в Цитаделата на светлината, за да го разубеди в намерението да убие Тасълхоф. В този момент виждаше баща си такъв, какъвто го бе запомнил отпреди да умре — стар, но все така в цветущо здраве. Сега обаче лицето на Карамон му се стори по-различно. Вече не изглеждаше така, сякаш всеки момент е готов да се разсмее гръмогласно на някоя шега. Очите, които бяха виждали толкова мъка и болка, но независимо от това запазваха светлината на надеждата в себе си, в този момент го наблюдаваха някак отдалечено, като че търсеха някой или нещо, но не го намираха.

Кендерът се катереше нагоре и развълнувано бърбореше към Карамон, който обаче запазваше мълчание. От приятеля му го деляха едва няколко стъпала и не след дълго почти го беше достигнал. Щом обаче магьосникът реши да го последва, сложи крак на първото стъпало и вдигна поглед нагоре, откри, че блестящите сребърни стъпала пред него внезапно са се умножили и се простират нагоре безчет, към самия безкрай. Нямаше сили да ги изкачи и знаеше, че ще го оставят тук. Ала веднага щом постави крак на второто, го лъхна струя свеж въздух. Пое си дъх с благодарност. Вдигна лице и видя над себе си синьо небе. Вдъхна още веднъж и започна да се катери. Сега разстоянието му се струваше далеч по-кратко.

Карамон стоеше на върха и чакаше търпеливо. Вдигна призрачна ръка и им даде знак да се приближат.

Тасълхоф най-сетне се добра до последното стъпало, за да разбере, точно според думите на магьосника, че Сребърната стълба не води доникъде. Стъпалата просто свършваха. Следващата крачка щеше да го отведе през ръба. Някъде далеч под тях черният дим от умиращия Лабиринт от жив плет се извиваше като грозен водовъртеж.

— Какво да правя сега, Карамон? — извика кендерът.

Палин не чу някой да му отговаря, но Тас очевидно се заслуша.

— Ей, че хубаво — извика той. — Ще полетя точно както драконидите!

Магьосникът изкрещя ужасено. Той се хвърли напред, опита се да улови кендера за края на ризата и пропусна.

Тасълхоф извика радостно и скочи от последното стъпало с разперени ръце. Полетя като птица и изчезна надолу в дима.

Палин стисна стъпалото. В отчаяния си опит да улови кендера едва не се беше прекатурил заедно с него. Зачака със свито сърце за предсмъртния крясък на Тас, но чуваше единствено припукването на огъня и рева на драконите.

Вгледа се във въртеливия дим и потръпна. Потърси баща си, ала Карамон вече не се забелязваше никъде. На мястото му се виждаше един приближаващ червен дракон. Крилете му закриха и малкото останало парче синьо небе. Драконът протегна хищни нокти с намерението да изскубне Палин от стъпалото и да го отнесе обратно в затворническата килия. Магьосникът почувства умора. Вече не искаше да се страхува. Желаеше единствено да си почине от този страх. Завинаги.

Сега знаеше накъде води Сребърната стълба.

Към смъртта.

Карамон беше мъртъв. Синът му скоро щеше да се присъедини към него.

— Поне — изрече спокойно, мрачно — никога повече няма да бъда затворник.

Той скочи от стъпалото… и се приземи тежко на една страна върху твърд каменен под.

Сблъсъкът беше напълно неочакван. Ето защо дори не бе направил опит да го омекоти. Изтърколи се разтърсващо и се удари силно в някаква каменна стена. Изненадан неприятно, объркан и смаян, магьосникът просто се втренчи в тавана, без да може да повярва, че все още е жив.

Тасълхоф се наведе над него.

— Добре ли си? — попита, но не го изчака да отговори. — Виж, Палин! Не е ли страхотно? Каза ми да намеря Даламар и аз го направих! Той е тук! Но не мога да открия Карамон. Никъде не се вижда.

Палин внимателно се изправи в седнало положение. Беше натъртен и издраскан, гърлото го дращеше и все още дишаше с мъка заради дима, но освен всичко това не изпитваше силни болки и явно нямаше нищо счупено. Изумлението да види елфа, обаче, го накара да забрави за всичките си дребни наранявания. Ала силната му изненада се дължеше не само на факта, че вижда Даламар — когото тъй или иначе никой не бе зървал от най-малко трийсет години — изненадата му се дължеше най-вече на настъпилите промени в магьосника.

Дълголетните елфи изглеждат на човеците така, сякаш никога не остаряват. Даламар отдавна беше достигнал зрелостта си, ала поне външно трябваше да е останал съвсем същият, както и по времето, когато Палин го бе зърнал за последно. Елфът обаче се беше изменил толкова силно, че за момент се запита дали не вижда пред себе си още някое създание от призрачните измерения.

Някога черната като гарваново крило коса на Даламар сега бе прошарена в сиво. Лицето му, макар и все тъй изящно и с красиви пропорции, изглеждаше повехнало, с бледа и обтегната по скулите кожа, имаща нездравия оттенък на слонова кост. Орловият нос приличаше по-скоро на клюн, а брадичката му бе изострена. Робата висеше по измършавялото му тяло. Дългите му пръсти бяха загрубели и със зачервени кокалчета, а сините вени по тях очертаваха пътната карта на съществуване, изпълнено с болести и отчаяние.

Палин винаги бе харесвал Даламар и дори изпитваше възхищение към него, въпреки че не знаеше защо. Мирогледите им бяха коренно различни. В отминалите времена елфът служеше на Нуитари, богът на Черната луна и мрачните магове, а Палин — на Солинари, богът на Сребърната луна и магията на светлината. И двамата бяха покрусени, когато боговете си отидоха, отнасяйки вълшебството със себе си. В онези дни Палин потърси утеха в магията, която произлизаше от света и някои бяха нарекли „сурова“. А Даламар, точно обратното, се бе оттеглил от останалите магьосници и от света, за да подири същото, но сред мрака и тишината.

— Ранен ли си? — попита елфът. Звучеше по-скоро раздразнено, сякаш не толкова го тревожеше състоянието на магьосника, а мисълта, че е възможно да изразходва малка част от силите си, за да му помогне.

Палин се изправи с усилие. Говоренето му причиняваше болка. Все още чувстваше неприятно дразнене в гърлото.

— Добре съм — изграчи, като наблюдаваше елфа по същия начин, по който и елфът наблюдаваше него — предпазливо и с подозрение. — Благодаря ти, че ни помогна…

Даламар махна рязко с мъртвешки бялата си ръка. Беше толкова бледа, че на фона на черния ръкав изглеждаше едва ли не безплътна.

— Направих онова, което се очакваше от мен, като се има предвид забърканата от вас каша. — Бледата ръка се стрелна и улови Тас за яката. — Ела с мен, кендере.

— С удоволствие ще те придружа, Даламар — отвърна Тас. — О, и между другото, това съм аз, Тасълхоф Кракундел, така че наистина няма нужда да ме наричаш „кендере“ с толкова гаден глас. Много се радвам да те видя отново, само дето малко ме щипеш. Всъщност направо си ме боли…

— Без да говориш — наблегна мрачният магьосник и вещо изви яката му така, че почти прекъсна притока на въздух през гърлото му. Сетне повлече гърчещото се телце след себе си през малката стая към една тежка дървена врата. Пръстите му изписаха тайнствен знак във въздуха и вратата безшумно се отвори.

Без да изпуска Тас, Даламар се обърна към Палин.

— Трябва да си поговорим сериозно с теб, Маджере.

— Чакай! — извика дрезгаво магьосникът и примижа от болката в гърлото си. — Къде е баща ми? Видях го.

— Къде? — намръщи се елфът.

— На върха на Сребърната стълба — обади се услужливо Тасълхоф. — И двамата го видяхме.

— Нямам представа. Не съм го изпратил аз, ако това си мислеше — отвърна Даламар. — Макар че оценявам помощта му.

Той излезе навън. Вратата се затръшна зад гърба му. Разтревожен, едва ли не на ръба на паниката, чувствайки, че се задушава, Палин се хвърли към нея.

— Даламар! — извика той и заудря по дървото. — Не ме оставяй тук!

Елфът отвърна нещо, ала думите му бяха просто напевно заклинание.

Палин си даде сметка, че разпознава магията — използваше се за заключване.

Изгубил сили, той най-сетне се плъзна и отпусна изтощено на студения каменен под.

Затворник.


3
Издига се слънце

В мрачните часове преди настъпването на зората, Гилтас, кралят на Квалинести, стоеше на балкона в двореца си. Беше там по-скоро тялом. Душата му бродеше из улиците на смълчания град, спираше пред всяка врата, надничаше през всеки прозорец. Виждаше младоженци, заспали в прегръдките си. Задрямала от умора майка, люлееща нежно своето бебе. Млади братя, спящи заедно с хрътка, и тримата — сънуващи, че тичат и играят сред огрени от слънцето ливади. Възрастен елф, намиращ се в леглото, в което бе спял баща му, а преди него — неговият баща. Над леглото виждаше портрет на починалата съпруга на елфа. В съседната стая пък, заедно със своята жена, спеше синът, който щеше да го наследи.

— Спете дълго — казваше душата на Гилтас на всички тях. — Не ставайте прекалено рано на сутринта, понеже щом се събудите, не ще посрещнете нов ден, а края на дните си. Слънцето в небето не изгрява, а залязва. Светлината му носи нощта на мрака и отчаянието. Но спете, спете в мир. Нека бдя над спокойния ви сън.

— Ваше величество — каза нечий глас.

Гилтас не искаше да му обърне внимание. Знаеше, че щом се обърне, щом се вслуша и отговори, магията на мига ще се разбие на парчета. Душата му щеше да се върне в тялото, а народът на Квалинести щеше да открие, че сънят му е нарушен от видения за дим и огън, кръв и бляскаща стомана. Опита да се престори, че не е чул, ала дори и така виждаше, че ярките сребърни звезди започват да слабеят, а по небето се разлива бледа руменина.

— Ваше величество — каза нечий друг глас.

Зора. А със зората — смърт.

Гилтас се обърна.

— Наместник Медан — произнесе с едва загатната студенина в тона. Отмести очи от водача на Мрачните рицари на Нерака към човека до него, към собствения си доверен прислужник. — Планшет. От вида и на двама ви личи, че имате новини за мен. Наместник Медан, ще чуя първо вашите.

Алексиъс Медан, мъж от расата на човеците в петдесетте си години, се поклони почтително на краля, но в действителност и той, и Гилтас знаеха, че Медан е истинският управник на Квалинести и че е бил такъв още откакто, трийсет години по-рано, Мрачните рицари на Нерака бяха завладели страната по време на Войната с Хаос. Гилтас, от своя страна, беше известен на света като „Марионетния крал“. Рицарите бяха взели решение да оставят очевидно слабия и постоянно боледуващ младеж на трона, за да умиротворят народа на елфите и да им създадат усещането, че все пак са запазили някакъв контрол над държавата си. В реалността наместникът бе човекът, който дърпаше конците на марионетката, а държавникът Палтейнон — могъщият сенатор от Талас-Ентия — диригентът, който оркестрираше музиката за представлението.

Както обаче бе открил през изминалия ден Медан, все пак бяха сполучили да го измамят. В действителност Гилтас се оказваше не кукла на конци, а изключително надарен актьор, играещ ролята си на изпълнен с колебания и слабости крал, само за да прикрие участието си на водач в съпротивителното движение на бунтовните елфи. Младежът бе заблудил наместника напълно. А марионетката внезапно бе прерязала сама конците си и танцът, който изпълняваше сега, се съпровождаше от музика изцяло по нейно желание.

— Изоставихте ни с настъпването на вечерта. Нямаше ви цяла нощ, Наместник — спомена простия факт кралят и го погледна подозрително. — Къде бяхте?

— Бях в щаба си, Ваше величество. Както, между другото, ви споменах малко преди да изляза — отвърна Медан.

Наместникът бе висок и добре сложен. Въпреки петдесет и петте си години обаче — или може би тъкмо поради тях — се стараеше да не губи форма. Сивите му очи контрастираха с тъмните коси и вежди, придаващи му сериозност, която не го напускаше, даже когато си позволяваше да се усмихне. Лицето му бе потъмняло от слънцето и обветрено от живота на открито. Всички знаеха, че в младостта си е служил като драконов ездач.

Гилтас хвърли бегъл поглед на Планшет. Прислужникът кимна незабележимо. И погледът, и кимването обаче, бяха забелязани тутакси от наместника. Той стана още по-мрачен.

— Ваше величество, не ви виня, задето не ми се доверявате. Казано е, че кралете не могат да си позволят лукса да изпитват доверие към когото и да било… — започна Медан.

— Особено към завоевателя на собствения ми народ, под чийто ботуш изнемогвахме в продължение на трийсет години — прекъсна го Гилтас. Във вените му течеше кръвта и на елфите, и на човеците, макар да преобладаваше тази на елфите. — Ето, че ни освободихте, за да ни предложите ръката, с която стискахте гърлата ни. Навярно ще ме разберете, сър, когато казвам, че все още чувствам желязната ви хватка около гръкляна си.

— Добре казано, Ваше величество — отвърна Медан с лека усмивка. — Вече споменах, че одобрявам бдителността ви. Иска ми се да имах поне година, за да ви докажа лоялността си…

— На мен? — попита с едва доловима язвителност младежът. — На „марионетката“?

— Не, Ваше величество — отговори наместникът. — Лоялността ми към страната, която започнах да чувствам като свой дом. Предаността към народа, към когото започнах да изпитвам уважение. И към вашата майка. — Той не добави „която обикнах“, макар дълбоко в сърцето си да го беше изрекъл.

Медан бе останал буден през цялата предишна нощ, за да се увери, че Кралицата майка е в безопасност и далеч от лапите на приближаващите убийци на Берил. Предния ден също не бе спал, за да отведе в пълна тайна Лорана на срещата с нейния син Гилтас. Пак на Медан се беше паднала нелеката задача да уведоми младия крал, че армията на драконесата приближава границите на Квалинести с намерението да унищожи всичко в страната и да избие народа му. И през изминалата нощ не му се бе удала възможност да поспи, ала при все това единствено по изтощеното му лице можеха да се забележат някакви признаци за умора. Очите му запазваха обичайните си яснота и блясък.

Гилтас постепенно се успокояваше. От подозрителността му не остана и следа.

— Вие сте мъдър човек, Наместник. Отговорът ви не ме изненадва, а и не очаквах друго. Едно ласкателство само би ме убедило, че се опитвате да ме излъжете. От майка си съм чувал, че не само обичате градината си, но намирате удоволствие и в отглеждането, и грижата за цветята в нея. При все това ми е трудно да повярвам, че човек като вас някога се е клел във вярност на хора като лорд Ариакан.

— На мен също ми е трудно да повярвам, че един младеж е избягал от родителите, които са го обожавали, за да се хвърли право в паяжината от лъжи на един сенатор — отвърна студено Медан. — Паяжина, която едва не доведе до неговото унищожение, както и до това на народа му.

Гилтас се изчерви при това споменаване на собствената му история.

— Допуснах грешка. Бях млад.

— Както и аз, Ваше величество — каза наместникът. — Достатъчно млад, за да повярвам на лъжите на Царица Такхизис. В твърденията ми, че изпитвам уважение към вас, няма ласкателство. Ролята ви на бездеен мечтател, който се интересува повече от поезията, отколкото от народа си, ме заблуди напълно. Макар че — допълни сухо, — да си призная, вие и вашите бунтовници ми създадохте достатъчно грижи.

— Странно, но дори аз започнах да ви уважавам, Наместник, дори да ви се доверявам до известна степен — призна Гилтас. — Не напълно, разбира се. Това достатъчно ли е?

Медан протегна ръка:

— За мен е, Ваше величество.

Двамата си стиснаха ръцете кратко и твърдо.

— А сега — произнесе Медан, — може би вашият слуга най-сетне ще нареди на шпионите си да престанат да ме следват навсякъде. В този момент всички трябва да се съсредоточат върху онова, което ни очаква.

— Какви са новините ви, Наместник? — попита Гилтас, като нито се съгласи, нито не се съгласи с думите му.

— Относително добри, Ваше величество — каза Медан. — Разполагам с цялата информация. Докладът, който получихме вчера, отговаря на истината. Силите на Берил са прекосили границата на Квалинести.

— Що за добри новини са това? — попита младежът.

— Берил не е с тях, Ваше величество — отговори рицарят. — Нито някой от фаворитите й. Къде са и защо не съпровождат армията й, не мога да кажа. Може би ги задържа с някакви неизвестни нам намерения.

— За да се включат във финалното клане? — предположи с горчивина Гилтас. — При атаката над Квалиност.

— Може би, Ваше величество. Във всеки случай, те не са с армията, а това ни осигурява ценно време. Частите й са мъчноподвижни, носят със себе си много провизии и обсадни кули, а това им пречи да напредват възможно най-бързо през гората. От докладите, които получихме от граничните си гарнизони, става ясно, че нашествениците се препъват на всяка крачка не само благодарение на бунтовниците на Лъвицата, но и с помощта на всяко дърво, растение, цвете или животно, което срещнат по пътя си.

— Вероятно е така — съгласи се тихо младежът. — Но нашите съюзници са смъртни, както и ние самите, и едва ли ще издържат дълго.

— Да, Ваше величество. Не биха могли да се изправят срещу огъня на драконите, това е сигурно. Но поне до пристигането на любимците на Берил ще можем да дишаме спокойно. Даже и драконите в крайна сметка да опожарят гората, според изчисленията ми, на армията на нашествениците ще й трябват поне десет дни, за да се добере до столицата. Това ще ви даде време да приведете в действие плана, който ни изложихте предната вечер.

Гилтас въздъхна дълбоко и погледна към светлеещото небе. Замълча, вгледан в изгрева на слънцето.

— Подготовката за евакуацията трябваше да започне още вчера — напомни му твърдо Медан.

— Моля ви, Наместник — намеси се тихо Планшет. — Вие не разбирате.

— Така е. Не можете да разберете — обърна се отново към него младият крал. — Не бихте могли. Казвате, че обичате тази страна, но едва ли любовта ви е дори подобна на нашата. Кръвта ни тече във всяко листо и всяко цвете из тези земи. Всяка трепетлика има място в сърцето ни. Вие чувате песента на врабчето, но ние я разбираме. Брадвите и пламъците ни посичат и обгарят. Отровата за животни кара част от нас да умира. А днес трябва да кажа на хората си, че им е съдено да напуснат домовете, които потрепериха по време на Катастрофата, но все пак устояха. Че трябва да изоставят своите градини, езера и водопади. Че трябва да побегнат. Но накъде?

— Ваше величество — каза най-сетне Планшет. — Поне в това отношение новините ми за вас са добри. Този нощ получих известие от Алхана Звезден бриз. Щитът е паднал. Границите на Силванести отново са отворени.

Гилтас се втренчи невярващо в него, без да има сили да се надява.

— Възможно ли е това? Сигурен ли си? Как? Кога се е случило?

— Вестоносецът не даде никакви подробности, Ваше величество. Изпратили са го веднага щом елфите са разбрали за станалото. Щитът наистина е свален. Алхана Звезден бриз лично е прекосила границата. Съвсем скоро очакваме още един вестоносец, който ще ни донесе и останалите новини.

— Които и така са просто чудесни — възкликна въодушевено кралят. — Хората ни ще отидат в Силванести. Нашите братовчеди не могат да ни откажат подслон и закрила. Веднъж щом се окажем там, ще се обединим и ще нанесем ответен удар.

Забелязал мрачното изражение на Планшет, той въздъхна.

— Да, зная, зная. Вероятно избързвам. Но тези радостни новини ми носят надежда, каквато не бях изпитвал от седмици насам. Бързо. — Гилтас напусна балкона и влезе в покоите си. — Трябва да кажем на майка ми…

— Кралицата все още спи, Ваше величество — напомни му тихо прислужникът.

— Не, не спя — обади се Лорана. — Дори и да беше така обаче, с удоволствие бих се разбудила, за да чуя добрите новини. Но какво говориш? Щитът е паднал?

Изтощена от полета в нощта от дома си насам, както и от деня, прекаран в научаването на все по-потискащи новини, кралицата най-сетне се бе оставила да я убедят да поспи. Разполагаше със свои собствени покои в кралския дворец, ала Медан, боейки се от убийците на Берил, бе наредил палатът да бъде опразнен от всички слуги, придворни дами, благородници, чиновници и готвачи. Беше издал и заповед около двореца да се разположат стражите на елфите и да не допускат никого, освен него и неговия ординарец. Наместникът едва ли щеше да се довери с лека ръка дори на ординареца си, ако не знаеше, че е соламнийски рицар и приятел на Лорана. След това Медан бе настоял кралицата да спи на кушетката във всекидневната на Гилтас, където щяха да я охраняват възможно най-добре. Така че, когато най-после беше заминал за щаба на рицарите, бе уверен, че ординарецът — Джерард, и младият крал, ще се погрижат сънят й да не бъде нарушаван.

— Новините са верни, Майко — каза младежът, като се приближи до нея. — Щитът е паднал.

— Звучи добре — подметна саркастично тя. — Подай ми връхната дреха, Планшет. Така Наместникът ще може да се съсредоточи по-добре. И все пак, вестите не ми харесват. Струва ми се, че пристигат в доста необичайно време, не мислите ли?

Връхната й дреха беше лилава и поръбена по яката с дантела. Косата на Лорана се разстилаше по раменете й като топъл мед. Сините й като незабравки очи притежаваха своя собствена светлина. Беше далеч, далеч по-възрастна от Медан и все пак изглеждаше по-млада от него, понеже лятото на младостта и красотата при елфите чезне в зимата на старостта много по-бавно, отколкото при човеците.

Загледан към наместника, Гилтас откри, че в очите му се чете не студената резервираност на галантния рицар, а болка от любов, безнадеждна любов, която никога не ще срещне отклик, нито може да бъде изречена гласно. Младият крал не изпитваше топли чувства към него, ала този поглед поне донякъде омекоти мнението му и дори го накара да изпита моментно съжаление. Медан остана мрачно вгледан през прозореца, додето най-сетне успя да дойде на себе си.

— По-добре кажете, че времето е щастливо, Майко — поклати глава Гилтас. — Щитът пада точно когато най-силно се нуждаехме от това. И ако имаше богове, бих предположил, че някой ни дава знак.

— Но богове няма — отвърна Лорана, докато се загръщаше по-плътно в дрехата си. — Боговете ни изоставиха. Така че не зная какво друго да кажа за тези новини, освен че трябва да внимаваме надеждите ни да не останат излъгани.

— Но нали трябва да кажа на хората все нещо, Майко — отвърна нетърпеливо кралят. — Свиках събиране на Сената тази сутрин. — Той погледна Медан. — Както виждате, милорд, през изминалата нощ не съм стоял със скръстени ръце. Ако изобщо възнамеряваме да изведем хилядите жители на града навреме, се налага да започнем евакуацията още днес. Досега не можех да им предложа каквато и да е надежда, Майко. Но ето, че сега имам какво да им дам.

— „Надеждата е просто морков под носа на магарето, с който го караш да продължава да върви напред“ — измърмори тя.

— Какво? — попита Гилтас. — Говорехте така тихо, че не успях да ви разбера.

— Мислех си за нещо, което някой ми каза преди време. Тогава си помислих, че този човек е силно огорчен от живота и затова говори така цинично. Сега обаче започвам да смятам, че в него е имало повече мъдрост, отколкото предполагах. — Лорана въздъхна и се отърси от спомените. — Съжалявам, сине. Зная, че така едва ли съм ти от полза.

Ординарецът на Медан влезе в стаята. Застана мълчаливо и в очакване, ала от напрежението в позата му си личеше, че се опитва да привлече вниманието им. Наместникът пръв се обърна към него.

— Да, Джерард, какво има? — попита го той.

— Въпросът е от незначителна важност. Не бих искал да тревожа Кралицата майка — поклони се рицарят. — Възможно ли е да поговорим насаме, милорд? Стига Негово величество да няма нищо против?

— Ни най-малко — отвърна Гилтас и отново се обърна към майка си, за да продължи спора.

Медан се поклони и двамата с Джерард излязоха на балкона, от който се откриваше изглед към градината под покоите на краля.

Младият войн носеше бронята на рицар на Нерака, макар понастоящем да бе свалил тежкия нагръдник, за да не ограничава движенията си допълнително. Беше съумял да отмие кръвта от неотдавнашната си битка с драконида, но все още не изглеждаше в най-добрата си форма. Пък и едва ли някога някой би го определил като красавец. Косата на соламниеца беше жълта като слама. Лицето му бе покрито с белези от прекараната в детството му болест, към които се добавяха пресните натъртвания и наранявания — синьо-зеленикави, пурпурни и зле подути, — които обаче с нищо не допринасяха за облагородяването на външността му. Единствено поразително сините очи на този човек поне донякъде го обезщетяваха за всичко останало. В този момент обаче, очите му бяха сериозни, смрачени и с нищо не оправдаваха думите му, че въпросът е чак дотам незначителен.

— Стражите ме уведомиха, че долу чакат двама души и настояват да бъдат допуснати в двореца. Единият е сенатор… — Той замълча и се намръщи. — Не си спомням как се казваше. Имената на елфите са пълна мистерия за мен. Но е висок и ме гледа иззад носа си все едно съм мравка, която се кани да смачка с върха на палеца си.

Устата на Медан потрепна развеселено.

— А изглежда ли така, сякаш току-що е отхапал развалена смокиня?

— Съвсем вярно, милорд.

— Палтейнон — каза наместникът. — Кукловодът. Вече започвах да се чудя кога ли ще се появи. — Той хвърли поглед през стъклената врата към младежа вътре. — В детската приказка кукловодът открива, че марионетката му се е освободила от конците и се е превърнала в истинско момче. Но за разлика от онзи кукловод, Палтейнон едва ли ще бъде доволен, когато научи за случилото се.

— Да му позволят ли да се качи, милорд?

— Не — отвърна студено Медан. — Кралят е зает. Нека сенаторът почака, докато Негово величество благоволи да го приеме. Кой друг иска да бъде допуснат?

Лицето на Джерард се смрачи. Той снижи глас:

— Елфът Калиндас, милорд. Настоява да влезе, защото е чул, че Кралицата майка е тук. Отказва да си отиде, преди да се види с нея.

Наместникът се намръщи.

— Но откъде е разбрал, че Лорана е в двореца?

— Не зная, милорд — отговори рицарят. — Със сигурност не и от брат си. Както заповядахте, не позволихме на Келевандрос да излиза, където и да било. Дори когато вече бях толкова уморен, че очите ми сами се затваряха, Планшет ме отмени, за да не му даде да се измъкне незабелязано.

Медан се извърна към Келевандрос. Прислужникът се бе увил с едно одеяло в далечния край на стаята и очевидно спеше дълбоко.

— Милорд — обади се Джерард. — Може ли да говоря откровено?

Наместникът се усмихна кисело:

— Млади човече, откакто сте встъпили на служба при мен, не съм ви чувал да говорите по друг начин.

— Не бих го нарекъл именно „встъпване“, милорд — отвърна рицарят. — Тук съм, защото, както знаете, или вероятно сте предположили, считам това за най-добрия начин да продължа да помагам на Кралицата майка. Известно ми е, че някой от двамата братя-елфи е Предател. И зная, че един от тях е изменил на Лорана, господарката, която им има толкова голямо доверие. Ето как бяхте научили за заминаването ни с Палин Маджере през онази сутрин в гората.

Само прислужниците знаеха за срещата и един от тях ви е казал. Прав ли съм? — Гласът му беше остър, обвинителен.

Медан го изгледа внимателно.

— Да, прав си. Повярвай ми, едва ли гледаш на мен с повече отвращение, отколкото аз самият на себе си. Да, използвах Калиндас. Нямах голям избор. Ако отрепката не докладваше на мен, щеше да донася директно на Берил и така нямаше да знам абсолютно нищо. Направих каквото трябваше, за да защитя Кралицата майка. Бях в течение на факта, че тя подпомага и насърчава бунтовниците. Драконесата отдавна щеше да поиска главата й, ако не бях аз. Така че, младежо, не избързвай с обвиненията.

— Съжалявам, милорд — произнесе разкаяно Джерард. — В такъв случай, какво да правя? Да отпратя ли Калиндас?

— Не — каза наместникът и потърка прошарената еднодневна брада, покарала по лицето му. — По-добре да е наблизо, за да го държа под око. Кой знае какви неприятности ще си имаме, ако го оставим да се разхожда свободно наоколо.

— Можем да го… премахнем — предложи с неудобство рицарят.

Медан поклати глава.

— Лорана сигурно е наясно, че един от прислужниците й е шпионин, но се съмнявам Гилтас да го повярва. Келевандрос още по-малко. Ако ликвидираме брат му, ще вдигне такъв шум, че ще се наложи да убием и него. Какво биха си помислили елфите, чието доверие искам да спечеля, ако научат, че съм започнал още в самото начало да ги избивам и то на прага на Негово величество? Освен това искам да разбера дали Калиндас не е влизал във връзка със силите на Берил, и ако е така — какво им е казал.

— Много добре, милорд — изрече Джерард. — Ще го наблюдавам внимателно.

— Аз ще го наблюдавам внимателно — поправи го наместникът. — Калиндас те познава, да не би да си забравил?

Предаде и теб, не само магьосника. Ако открие, че си тук в ролята на мой довереник, ще му трябва само секунда, за да събере две и две. Възможно е да предприеме някой отчаян ход.

— Прав сте, милорд — отвърна рицарят начумерено. — Бях забравил. Тогава ще се върна в щаба.

— Да, но в твоя собствен щаб — каза Медан. — Изпращам те обратно в Соламния.

— Не, милорд — произнесе упорито Джерард. — Отказвам да се върна.

— Изслушай ме — положи длан на рамото му наместникът. — Не съм го казвал на Негово величество или на Кралицата майка, макар да съм уверен, че вече знае. Битката, пред която сме изправени, ще прилича на борбата на удавник, който потъва под водата за трети и последен път. Квалиност не би могъл да издържи пред мощта на армията на Берил. В най-добрия случай сражението ще позволи на бежанците да се измъкнат невредими.

— Тогава със сигурност оставам, милорд — каза решително и непокорно младият войн. — Честта и бездруго не ми позволява да постъпя иначе.

— А ако ти заповядам? — попита Медан.

— Ще отвърна, че не сте мой командващ, така че не ви дължа предаността си — заяви мрачно Джерард.

— На което пък аз ще отговоря, че си изключително себелюбив младеж, който няма никаква представа от същността на честта.

— Себелюбив, милорд? — повтори рицарят, като подскочи при това обвинение. — И как бих могъл да бъда себелюбив, предлагайки живота си в името на общото благо?

— Каузата ни ще има повече полза, ако живееш — произнесе сериозно наместникът. — Дори не ме изслуша докрай. Когато предложих да се върнеш в Соламния, нямах предвид, че ще се озовеш на безопасно разстояние от неприятностите, а че искам от теб да предадеш на Съвета в Солантъс в какво тежко състояние се намираме и да ги помолиш за помощ.

Джерард го изгледа със съмнение.

— Искате помощта на соламнийците, милорд?

— Не — отговори наместникът. — Не аз, а Кралицата. Ти ще бъдеш неин представител.

Рицарят все още не успяваше да повярва на чутото.

— По мои сметки разполагаме с десет дни, Джерард — продължи Медан. — Десет дни, преди армията им да навлезе в Квалиност. Ако потеглиш веднага, ще достигнеш Солантъс най-късно вдругиден. Рицарите едва ли ще успеят да изпратят войска, но една част драконови ездачи поне ще ни помогне да защитим цивилното население. — Той се усмихна неумолимо. — Дори за миг не си помисляй, че те изпращам на почивка. Освен това искам и да се върнеш заедно с тях. Тогава най-сетне, вместо да се бием един срещу друг, ще застанем рамо до рамо.

Лицето на Джерард се проясни:

— Съжалявам, че се усъмних във вас, милорд. Ще потегля веднага. Но се нуждая от бързо животно.

— Ще ти го осигуря. Можеш да вземеш моя Бръснач.

— Не бих могъл да взема коня ви, сър — възпротиви се рицарят.

— Бръснач не е кон — отговори Медан, — а личният ми син дракон. Служи ми още от Войната с Хаос. Какво пък сега?

Джерард бе пребледнял силно.

— Сър — каза той и се покашля смутено. — Трябва да си призная съвсем честно, че… никога досега не съм яздил дракон… — Младият войн преглътна и лицето му се обля в руменина. — Дори не съм виждал дракон отблизо.

— Значи е време да го направиш — потупа го наместникът по гърба. — Особено ободряващо изживяване, уверявам те. Винаги съм съжалявал, че длъжността ми в Квалинести възпрепятства това удоволствие. Бръснач се намира в един обор недалеч от столицата. Ще те снабдя с указания и писмена заповед, която да представиш на човека, който се грижи за дракона. Както и с писмо до самия Бръснач. Не се тревожи. Ще те отведе до Солантъс бързо и безболезнено. Не се боиш от височини, нали?

— Не, милорд — отговори Джерард и преглътна. Какво друго му оставаше да отвърне?

— Отлично. Веднага ще се погрижа.

Наместникът му даде знак да го придружи, двамата се върнаха в покоите на краля и отидоха при писалището на Планшет. Медан седна зад него и започна да пише.

— Ами Калиндас, милорд? — попита съвсем тихо младият войн.

Рицарят на Нерака хвърли бърз поглед към Лорана и Гилтас, които все още бяха потънали в разговор в другата част на помещението.

— Няма да му стане нищо, ако постои малко.

Джерард мълчаливо зачака, докато ръката на наместника летеше над хартията. Медан пишеше бързо и сбито. Заповедите му очевидно бяха съвсем кратки. Що се отнася до младия войн, в душата му нямаше никакви съмнения, че го грози сигурна смърт, но предпочиташе поне да умре с меч в ръка, отколкото падайки от гърба на дракон. Падане, което не би могло да завърши по друг начин, освен с ужасен удар в земята, от който нито една негова кост нямаше да остане здрава. Чувстваше се като страхливец, но си припомни отговорността на мисията, така че успя да вземе връчените му заповеди с непотрепваща ръка.

— Ето, че се разделяме, сър Джерард — произнесе сериозно Медан и стисна десницата му.

— Само за известно време, милорд — отговори рицарят. — Няма да предам доверието ви. Скоро ще се върна с подкрепления.

— Налага се да тръгваш веднага. Берил и нейните слуги ще помислят два пъти, преди да нападнат син дракон, но е най-добре да се възползваш от шанса си, докато любимците й все още не са се появили наблизо. Планшет ще ти покаже изхода откъм градината, за да не те забележи Калиндас на излизане.

— Да, милорд.

Джерард отдаде чест по начина, по който един Рицар на Соламния поздравява врага си.

— Е, добре, синко, съгласна съм — достигна до тях гласът на Лорана откъм отсрещната страна на стаята. Кралицата стоеше до прозореца. Първите лъчи на зората докосваха косите й така, както ръката на алхимика превръща меда в злато. — Успя да ме убедиш. В теб, Гилтас, има доста от твоя баща, поне това не може да се отрече. Колко ли щеше да се гордее той с теб. Иска ми се сега да беше тук, за да може да те зърне.

— Иска ми се сега да беше тук, за да ни помогне с мъдър съвет — отвърна младежът, като се наведе, за да целуне нежно майка си по бузата. — А сега, ако ме извините, Майко, трябва да нахвърлям речта, която съвсем скоро ще бъда принуден да произнеса. Важно е, а не искам да допускам повече грешки.

— Ваше величество — пристъпи напред Джерард. — Позволете ми да ви отнема само минутка. Бих желал да поднеса почитанията си, преди да отпътувам.

— Напускате ли ни, сър Джерард? — попита Лорана.

— Да, мадам — отговори рицарят. — Наместникът ме натовари с нарежданията си. Изпраща ме в Солантъс, където от ваше име да поискам помощ от Съвета на Рицарите. А ако получа акредитация и от вас, подписана и подпечатана от ръката ви, както и съобщение, което да свидетелства за крайната опасност, в която се намирате…

— Соламнийците никога не са давали и пукната пара за Квалинести — прекъсна го намръщено Гилтас. — Не виждам причина да променят мнението си.

— Някога беше различно — напомни му Лорана и вдигна очи към Джерард. — Някога имаше един рицар на име Стурм Блестящото острие, който бе на наша страна. — Тя протегна ръка към него. Младият войн коленичи и докосна с устни нежната й кожа. — Вървете в мир, сър, и нека паметта на този храбър мъж ви помага.

Джерард никога не се беше интересувал особено от историята за Стурм Блестящото острие. Подробностите около смъртта му в Кулата на Върховния свещенослужител се повтаряха и преповтаряха толкова често, че постепенно бе започнал да ги счита за най-обикновена приказка. Даже неведнъж изразяваше гласно съмнението си, че събитията наистина са се случили в действителност. Ала ето че сега се намираше пред съратницата, която горчиво бе оплаквала смъртта на своя другар, докато в същия момент решително бе вдигала драконовото копие, за да овъзмезди неговия убиец. Благословията й в името на Стурм значеше много за него. Подейства му смиряващо и пречистващо. Той сведе глава.

— Благодаря ви, мадам — каза.

Изправи се въодушевено на крака. Страховете му от полета с дракон вече изглеждаха далечни и маловажни, дори се срамуваше да мисли за тях.

Младият крал също изглеждаше засрамен от думите си. Двамата с Джерард си стиснаха ръцете.

— Не обръщайте внимание на онова, което казах, сър — произнесе младежът. — Говорех, без да мисля. Ако соламнийците не са давали и пукната пара за Квалинести, то същото може да се каже и за елфите. Само ако си помогнем взаимно, ще успеем да дадем ново начало на дружбата си. Ще получите необходимото ви писмо.

Той потопи перото в мастилницата и известно време писа върху един фин пергамент, след което прибави подписа си. Подпечата всичко това, като притисна пръстена си с изображение на листо от трепетлика върху горещия восък. Почака восъкът да се втвърди, нави писмото и го подаде на рицаря.

— Ще го предам с радост, Ваше величество — каза Джерард.

Погледна още веднъж към Лорана, за да запази в себе си образа й като вдъхновение. Потрепна вътрешно, щом видя, че кралицата наблюдава натъжено сина си. Тя въздъхна тихо.

Планшет му обясни как да стигне до градината. Джерард се прехвърли неумело през перилата на балкона и се спусна тежко на земята. Обърна глава нагоре за един последен поглед, едно последно махване с ръка, ала прислужникът вече беше затворил прозорците.

Рицарят отново си припомни тъгата в очите на Лорана и внезапно изпита задушаващото усещане, че повече няма да я види, че повече няма да види Квалиност. Страхът просто го заля, ала заедно с това поднови решимостта му да остане и да се бие заедно с тях. За съжаление вече не можеше да се върне назад, не и без да се покаже като пълен глупак или по-лошото — като страхливец. Джерард стисна здраво нарежданията на наместника и се затича през градината, докато растенията и дърветата из нея започваха да се пробуждат с първите слънчеви лъчи.

Колкото по-скоро се добереше до съвета, толкова по-бързо щеше да се върне.


4
Предателят

В стаята цареше тишина. Гилтас седеше зад писалището и записваше речта си. Перото се движеше бързо по повърхността на пергамента. Беше прекарал цялата нощ в обмисляне на онова, което да каже, така че сега думите идваха бързо, а мастилото се лееше направо от сърцето. Планшет сервираше лека закуска от плодове, хляб и мед, макар че едва ли някой в този момент изпитваше глад. Наместник Медан стоеше до прозореца и наблюдаваше отдалечаващия се Джерард. Видя как младият рицар за миг спря и дори му се стори, че може да отгатне какви мисли преминават през главата му. А щом Джерард се обърна и най-сетне се скри между дърветата, Медан се усмихна и кимна сам на себе си.

— Постъпихте добре, Наместник — каза Лорана, като се приближи и застана до него. Говореше тихо, за да не смущава работата на сина си. — Отпратихте младежа, за да бъде в безопасност. Нали в действителност не вярвате, че Рицарите на Соламния ще ни се притекат на помощ?

— Така е — отвърна също толкова тихо Медан. — Но не защото няма да пожелаят, а защото няма да могат. — Той се загледа през прозореца към отдалечените хълмове на север. — Сега си имат свои проблеми. Атаката на Берил значи, че така нареченият Пакт между драконите формално е нарушен. О, сигурен съм, че лорд Таргон прави всичко възможно да успокои духовете, но усилията му ще останат напразни. Мнозина вярват, че Келевандрос Синия е подхванал игра на котка и мишка. Че се преструва на разсеян, само за да подтикне Малис и останалите към първата стъпка. Всъщност лично аз смятам, че отдавна е хвърлил око на Солантъс. Досега не е нападнал единствено, защото се страхува Берил да не приеме нападението му за директна заплаха срещу южните си територии. Но сега е почувствал, че може да завладее града безнаказано. Така че и там не са в безопасност. Може ние да сме първите, но със сигурност няма да бъдем последните.

— Колкото до Джерард — продължи наместникът. — Върнах на Ордена на Соламния един добър войник. Надявам се, че командирите им имат достатъчно ум в главите си, за да разберат поне това.

Той замълча за миг, вгледан в Гилтас. Щом кралят достигна края на изречението, което пишеше, наместникът каза:

— Съжалявам, че се налага да прекъсна работата на Ваше величество, но възникна въпрос от решаващо значение. И боя се, до известна степен неприятен. — Той погледна Лорана. — Джерард ми докладва, че вашият слуга Калиндас е долу. Явно е чул, че сте в двореца и се е разтревожил за вас.

Докато говореше, наместникът я наблюдаваше внимателно. От погледа му не убягна как цветът се отдръпна от лицето й. Лорана погледна с безпокойство към спящия Келевандрос.

„Тя знае — каза си Медан. — Ако не кой, то поне, че единият от тях е предател. Добре. Това ще ме улесни значително.“

— Ще изпратя Келевандрос да го повика — произнесе кралицата през побелели устни.

— Не ми се струва особено разумно — отвърна наместникът. — Предлагам да помолите Планшет да отведе Калиндас в щаба. Моят заместник Дюмат ще се погрижи за него. Уверявам ви, мадам, Калиндас няма да пострада, но трябва да бъде пазен добре и на място, където няма да има достъп до случайни хора.

Лорана тъжно се взря в Медан.

— Милорд, не мисля, че… Необходимо ли е?

— Да, мадам — отговори твърдо той.

— Не разбирам — намеси се Гилтас с натегнал от гняв глас. Той се изправи. — Прислужникът на майка ми трябва да бъде хвърлен в затвора? Защо? Какво е престъплението му?

Наместникът се канеше да отговори, но Лорана го изпревари:

— Калиндас е шпионин, синко.

— Шпионин? — Младежът бе изумен. — В полза на кого?

— В полза на Мрачните рицари — отвърна тя. — Докладва пряко на Наместник Медан, стига да не греша.

Гилтас погледна рицаря с очи, в които се четеше неизказано отвращение.

— Няма да получите извинението ми, Ваше величество — каза хладнокръвно Медан. — Нито пък очаквам извинение от вас, задето собствените ви шпиони слухтят за всяка моя дума в дома ми.

Лицето на краля пламна.

— Мръсен занаят — измърмори.

— Така е, Ваше величество — съгласи се наместникът. — Но вече слагаме край. Поне аз с удоволствие си измивам ръцете. Планшет, ще откриеш Калиндас на входа долу. Отведи го в…

— Не, Планшет — произнесе властно Гилтас. — Доведи го при мен. Калиндас има право да се изправи пред своя обвинител.

— Не го правете, Ваше величество — предупреди го искрено рицарят. — Веднага щом види, че съм с вас, лесно ще се досети, че маската му е свалена. Притиснатият в ъгъла често се оказва по-опасен, отколкото предполагаме. Той не се интересува от никой. И нищо няма да може да го спре. Не мога да гарантирам безопасността ви в присъствието му.

— При все това — отвърна сериозно младежът. — Законите на елфите постановяват, че всеки в неговото положение има пълното право да се защити. Твърде дълго живяхме съгласно вашите наредби, Наместник. Законът на тиранина не е никакъв закон. Ако ще бъда крал, то това ще бъде първото, което ще направя за страната си.

— Мадам? — обърна се Медан към Лорана.

— Негово величество е прав — съгласи се тя. — Имахте възможност да изложите обвиненията си и ние ви изслушахме. Калиндас има право да разкаже и своята част от историята.

— Която едва ли ще ви се стори особено красива. Много добре — сви рамене рицарят. — Но трябва да се подготвим. Ако ми позволите да изложа плана си…— Келевандрос — произнесе Лорана, разтърсвайки за рамото задрямалия елф. — Брат ти чака долу.

— Калиндас е тук? — Прислужникът скочи на крака.

— Стражите отказват да го допуснат — продължи кралицата. — Слез и им кажи, че имат разрешението ми да му позволят да се качи.

— Да, мадам.

Келевандрос забързано излезе през вратата. Лорана отново погледна Медан. Лицето й бе силно пребледняло, но изглеждаше спокойна и съсредоточена.

— Задоволително ли се представих?

— Съвършено, мадам — отговори наместникът. — Не ви заподозря дори за секунда. Заемете мястото си при масата. Ваше величество, вие се върнете към работата си.

Кралицата въздъхна дълбоко и седна до масата за хранене. Планшет избра най-хубавия плод и й го поднесе с чаша вино.

Никога до този момент наместник Медан не се бе възхищавал повече от нея, както в този момент, докато я наблюдаваше как отхапва, дъвче и гълта парченца плод, макар че сега храната в устата й навярно имаше вкус на пепел. От своя страна рицарят излезе на балкона и остави вратата към вътрешността леко притворена, за да има възможност да чува и вижда всичко, което става в покоите на краля, но сам да остане незабелязан.

Калиндас най-сетне се появи, следвайки брат си по петите.

— Мадам, поболях се от тревога за вашата безопасност. Когато онзи противен наместник ви отведе, помислих, че ви виждаме за последно.

— Наистина ли, Калиндас? — попита внимателно тя. — Съжалявам, че съм ти причинила такова безпокойство. Както виждаш, съм в пълна безопасност. Поне засега. Получихме сведения, че армията на Берил приближава Квалинести.

— Така е, мадам, ужасният слух достигна и до мен. — Калиндас се приближи и спря до масата. — Вече не сте в безопасност. Трябва да отлетите незабавно.

— Да, мадам — кимна Келевандрос. — Брат ми вече го спомена на път за покоите на Негово величество.

Гилтас току-що бе приключил с писането. Той се изправи с пергамента в ръка и се накани да излезе.

— Планшет — каза, — донеси ми наметалото.

— Съвсем правилно действате без отлагане, Ваше величество — обади се Калиндас, схванал погрешно намеренията на младежа. — Мадам, ще си позволя да донеса наметката ви…

— Не, Калиндас — отговори Гилтас. — Не това щях да направя. — Планшет се върна с наметалото на краля, преметнато през дясната му ръка. Той застана до младежа. — Нямах никакво намерение да бягам. Трябва да говоря пред народа си. След това започваме незабавна евакуация на града, за да пристъпим към плановете за защитата му.

Калиндас се поклони.

— Разбирам. Ваше величество ще изнесе своята реч, след което ще отведа вас и благородната ви майка на безопасно място. Вече съм уредил нещата. Очакват ви приятели.

— Обзалагам се, че вече си подготвил всичко, Калиндас — пристъпи през вратата наместникът. — Приятели на Берил, които търпеливо чакат, за да убият Негово величество и Кралицата майка. И къде точно са тези добри хора сега?

Очите на прислужника предпазливо се стрелнаха първо към Медан, сетне към Гилтас и отново към рицаря. Той облиза изсъхналите си устни. Погледът му се премести върху Лорана.

— Не зная какво е казано в мое отсъствие, мадам, но…

Кралят го прекъсна:

— Аз ще ти предам, Калиндас. Наместникът спомена, че си шпионин на служба при него. Разполагаме с доказателства, които в известен смисъл потвърждават твърденията му. Законите на елфите ти дават правото да се защитиш.

— Не му вярвате, нали, мадам? — извика Келевандрос. Шокиран и разгневен, той застана до брат си, готов да го защити. — Каквото и да сте чули от този мъж, то без съмнение е било лъжа! Наместникът е Мрачен рицар и човек!

— И в двата случая не мога да отрека — съгласи се Медан. — Но съм също и онзи, който плащаше на брат ти, за да шпионира Кралицата майка. Басирам се, че ако претърсиш кесията му, ще откриеш в нея стоманени монети, върху които е изсечен ликът на лорд Таргон.

— Подозирах, че в дома ми има изменник — обади се Лорана. В гласа й се долавяше дълбока печал. — Наскоро получих писмо от Палин Маджере, в което ме предупреди за това. Ето как драконът е разбрал кога и къде да причака него и Тасълхоф. Само някой вътрешен е можел да издаде тези сведения.

— Допускате грешка, мадам — настояваше отчаяно Келевандрос. — Мрачните рицари ни следяха внимателно. Възможно е да са узнали именно по този начин. Калиндас никога не би ви предал. Никога! Твърде много ви обича.

— Така ли е наистина? — попита тихо наместникът. — Вгледай се в лицето му.

Калиндас беше пребледнял. Кожата му бе по-бяла от чаршаф. Устните му се повдигнаха подигравателно, разкривайки зъбите под себе си. В сините му очи се бе появил особен блясък.

— Да, у мен има стоманени монети — произнесе. По устните му пръсна слюнка. — Монети, които човешкото прасе ми даде. Мисли си, че като ме разкрие, това ще му помогне да се напъха в леглото ви. А дали пък вече не е пропълзял там? Известна сте с това, че не подбирате. Да ви обичам, мадам? Ето колко ви обичам!

Ръката на Калиндас се стрелна под туниката. В слънчевата светлина блесна острието на кама.

Гилтас изкрещя. Медан измъкна меча си, но бе застанал така, че да предпази краля и се намираше твърде далеч от Лорана.

Кралицата плисна съдържанието на чашата си с вино в лицето на прислужника. Полузаслепен от щипещата течност, Калиндас замахна на сляпо. По този начин ударът, предназначен за сърцето на Лорана, попадна в рамото й.

Елфът изруга и издигна камата, за да я промуши за втори път.

Внезапно той нададе писък. Ножът падна от ръката му. От стомаха му се подаваше върхът на меч. Кръвта мигом напои предницата на ризата му.

Келевандрос изтегли меча си от тялото на своя брат със сълзи на очи. Той пусна оръжието на земята, улови внимателно Калиндас и нежно му помогна да легне, без да го изпуска от люлеещата си прегръдка.

— Прости ми, Калиндас! — произнесе тихо прислужникът. Той вдигна умолителен поглед. — Простете му, Кралице…

— Да ми прости! — По устните на Калиндас избликна кървава пяна. — Не! — Изрече задавено. Сетните му думи излизаха с мъка: — Проклети да са! Проклети да са и двамата!

След което се изпъна вдървено в ръцете на брат си. Лицето му се изкриви. Опита да каже още нещо, от устата му избликна кръв, а заедно с нея си отиде и животът му. Даже и в смъртта очите на елфа се взираха в Лорана. Бяха потъмнели, но щом светлината им помръкна, сенките в тях се озариха от студена омраза.

— Майко! — хвърли се Гилтас към кралицата. — Майко, ранена сте! Елате, легнете.

— Добре съм — отвърна, макар и с разтреперан глас, Лорана. — Не вдигайте шум…

— Добра реакция, мадам. Да плиснете виното си към не го. Хвана ни напълно неподготвени. Нека погледна. — Медан вдигна материята на пропития с кръв ръкав. Докосваше я възможно най-внимателно. — Раната не изглежда сериозна — съобщи след един бегъл преглед. — Камата се е плъзнала по костта. Опасявам се, че ще остане белег, мадам, но ще заздравее.

— Няма да е първият белег, който получавам — каза тя с отпаднала усмивка. Кралицата стисна ръце, за да ги накара да спрат да се тресат. Очите й несъзнателно потърсиха трупа.

— Покрийте го с нещо! — нареди дрезгаво наместникът.

Планшет метна наметката на краля върху Калиндас. Келевандрос остана коленичил до тялото на брат си. В едната си ръка стискаше дланта му, а в другата — меча, с който го бе погубил.

— Планшет, повикай лечител… — започна Гилтас.

— Не — отмени заповедта му Лорана. — Никой не бива да разбира за случилото се. Чухте наместника. Раната не е сериозна. А и кървенето вече спря.

— Ваше величество — обади се Планшет. — Събирането на Талас-Ентия… Време е.

Сякаш за да подчертае думите му, някъде от долните етажи се разнесе раздразнен и повелителен глас:

— Казвам ви, че повече няма да чакам! Допускате един прислужник да се среща с Негово величество, а мен държите настрана? Не ме заплашвайте. Не смейте да посягате на един член на Талас-Ентия. Незабавно ще се видя с Негово величество, чувате ли ме? Никой няма право да ме задържа тук!

— Палтейнон — каза Медан. — След последното действие на трагедията винаги изпращат клоуните. — Наместникът тръгна към вратата. — Ще го задържа възможно най-дълго. Почистете тази каша!

Лорана се изправи забързано:

— Не бива да ме вижда ранена, нито да разбира, че нещата са се объркали. Ще се оттегля в покоите си, синко.

Гилтас очевидно изпитваше силна съпротива срещу предложението й, но и той, като нея разбираше важността на речта си пред Сената.

— Ще отида в Талас-Ентия — каза. — Но първо, Майко, имам един въпрос към Келевандрос, и искам вие да бъдете тук, когато му го задавам. Келевандрос, знаеше ли за измяната на брат си? Беше ли част от вероломните му кроежи?

Прислужникът бе пребледнял смъртно. Беше покрит с кръвта на убития, и все пак — изпълнен с достатъчно достойнство, за да погледне краля право в очите:

— Знаех, че е изпълнен с амбиция, но никога не съм и помислял… Никога не съм… — Той замълча, преглътна и добави тихо: — Не, Ваше величество. Не знаех.

— Тогава скърбя заедно с теб, Келевандрос — произнесе с омекнал глас Гилтас. — И заради онова, което бе принуден да сториш.

— Обичах го — отвърна ниско прислужникът. — Той бе цялото семейство, което ми бе останало. Но не можех да му позволя да нарани господарката.

Кръвта започваше да се просмуква през наметалото. Келевандрос се приведе над тялото на брат си и го уви по-плътно в дрехата.

Планшет опита да му помогне, но срещна твърдия отказ на елфа.

— Не. Той е мой брат. Отговорността лежи изцяло върху мен.

Прислужникът вдигна тялото на Калиндас на ръце и след секунда или две мъчителна борба, успя да се изправи.

— Мадам — каза той, без да вдига очи, за да срещне нейните, — домът ви беше единственото място, където някога сме живели, но се боя, че сега едва ли ще подобава да…

— Разбирам, Келевандрос — отвърна тя. — Отнеси го там.

— Благодаря ви, мадам.

— Планшет — нареди кралят, — отиди с него. Помогни му с каквото можеш. Обясни ситуацията на стражата.

Планшет се поколеба.

— Благородната ви майка е права, Ваше величество. Трябва да запазим станалото в пълна тайна. Ако народът открие, че брат му е опитал да извърши покушение над живота на Кралицата майка, Келевандрос може да пострада. А ако научат, че наместник Медан е използвал елфи, за да шпионира…

— Прав си — кимна Гилтас. — Погрижи се. Келевандрос, използвай изхода за при…

Осъзнал какво казва, той замълча.

— Изхода за прислугата — довърши Келевандрос. — Да, Ваше величество. Разбирам.

Сетне се обърна и изнесе тежкия си товар през вратата.

Лорана остана вгледана след тях.

— Казват, че проклятията на умиращите винаги се сбъдват.

— Кой го казва? — настоя младежът. — Беззъбите стари баби? Калиндас не е бил движен от благородни и възвишени цели. Сторил е всичко от чиста алчност. Интересували са го единствено парите.

Майка му поклати глава. Косата й беше напоена с кръв и полепваше по раната. Гилтас понечи да прибави няколко утешителни думи, но внезапната суматоха пред вратата го прекъсна. Чуха се тежките стъпки на наместник Медан нагоре по стълбите. Нарочно говореше високо, за да ги предупреди, че се приближава в нечия компания.

Лорана целуна сина си с устни, които бяха толкова бледи, колкото и бузите й.

— Трябва да тръгваш. Помни, че благословиите ми… и тези на баща ти… ще бъдат с теб.

Тя се отдалечи забързано надолу по коридора.

— Планшет, кръвта… — започна кралят, но прислужникът вече дърпаше една малка орнаментирана масичка върху петното на пода, след което твърдо застана пред нея.

Сенатор Палтейнон оживено влетя в стаята. В очите му припламваха огньове. Започна да говори веднага щом кракът му прекрачи прага:

— Ваше величество, разбирам, че сте свикали Талас-Ентия, без първо да се допитате до мнението ми…

Сенаторът рязко си затвори устата насред дума. Речта, която бе репетирал наум през целия път дотук напълно се изпари от съзнанието му. Очакваше да открие марионетката си легнала изтощена на пода, оплетена в собствените си конци. Вместо това куклата тъкмо излизаше през вратата.

— Свиках сената, понеже съм крал — отвърна Гилтас, като профуча покрай Палтейнон. — И не се посъветвах с вас, сенаторе, поради съвсем същата причина. Аз съм кралят.

Палтейнон напълно беше изгубил ума и дума:

— Какво… Какво… Ваше величество! Къде отивате? Трябва да го обсъдим.

Младежът не му обърна внимание. Той излезе и затръшна вратата след себе си. Речта, която толкова внимателно беше съставил, стоеше на писалището. В крайна сметка щеше да каже онова, което диктуваше сърцето му.

Палтейнон просто се взираше объркано след изчезналия крал. И понеже се нуждаеше от някого, върху когото да излее обвиненията си, се завъртя към Медан:

— Това е ваше дело, Наместник. Вие сте подучили слабоумното хлапе. С каква цел, Наместник? Какво става тук?

Медан го гледаше развеселено:

— Нямам нищо общо, сенаторе. Както самият той ви заяви, Гилтас е крал. И е бил такъв в продължение на много години. По-дълго, отколкото вероятно сте подозирали. А що се отнася до това, какво става тук… — Той сви рамене. — Предлагам ви да го попитате сам. Може и да благоволи да ви каже.

— Да попитам Негово величество, как пък не! — отвърна побесняло Палтейнон. — Аз не питам Негово величество за каквото и да било. Аз му казвам какво да мисли и какво да говори. Дрънкате несвързани глупости, Наместник. Не разбрах и дума от онова, което казахте.

— Може би ще се наложи — посъветва го Медан и се оттегли назад, докато Палтейнон събираше последните остатъци от достойнството си и се канеше да хукне вън от покоите на краля.— Планшет — каза наместникът, след като Гилтас и сенаторът бяха изчезнали, а дворецът отново тънеше в тишина. — Донеси вода и превръзки. Ще се погрижа за Кралицата майка. Няма да е зле да изнесеш килима и да го изгориш.

Снабден с леген и ленени бинтове, Медан почука на вратата на покоите на Лорана. Тя се обади отвътре, за да го покани да влезе. Намръщено видя, че кралицата е на крака и гледа през прозореца.

— Трябва да лежите, мадам. Използвайте това време, за да си починете.

Тя се обърна към него.

— Палтейнон ще причини маса неприятности в сената. Можете да бъдете сигурен.

— Синът ви ще го закове — отвърна наместникът. — Но с думи, не с шпага. А от торбата с лъжи ще излезе толкова много въздух, че няма да се учудя, ако излети право през прозореца. Ето — добави, — накарах ви да се усмихнете.

Лорана наистина се усмихваше, ала в следващия миг залитна несигурно и се наложи да се подпре на облегалката на един стол, за да не падне. Медан веднага й се притече на помощ, поставяйки я да седне.

— Мадам, загубили сте голямо количество кръв, а и раната още не се е затворила както трябва. Ако това не ви притеснява… — Той замълча смутено. Покашля се и продължи: — Мога да почистя раната и да я превържа.

— И двамата сме стари войници, Наместник — отвърна Лорана, като се измъкна от ръкава на дрехата. — Живяла съм и съм се сражавала редом с мъже при обстоятелства, при които са ми оставали малко възможности да спазвам благоприличието. Предложението ви е изключително любезно.

Медан посегна да я докосне и видя собствената си ръка — груба, огромна, с дебели пръсти и неумела — в остър контраст със слабото бяло рамо на елфидата. Кожата й беше като коприна; кръвта, изтичаща през разкъсаната плът, бе тъмночервена и топла. Той рязко отдръпна ръка и присви пръсти.

— Боя се, че ви причиних болка — произнесе наместникът, забелязал, че е потрепнала от докосването му. — Съжалявам. Твърде груб и несръчен съм. Не познавам друг начин.

Лорана улови косата си и я преметна през рамо, за да не му пречи.

— Наместник Медан, синът ми ви разясни плана си за отбраната на Квалиност. Смятате ли, че ще проработи?

— Планът му си го бива, мадам — отвърна той, докато увиваше бинта около рамото й. — Ако джуджетата също се съгласят с него и собственото си участие, дори може да успее напълно. Все пак нямам вяра на джуджетата, както вече казах на Негово величество.

— Много хора ще загубят живота си — произнесе тъжно тя.

— Да, мадам. Онези, които ще продължат битката в ариергарда, може би няма да успеят да се изтеглят навреме. — Битката ще бъде величествена — допълни, като затягаше добре един възел. — Като в старите дни. Самият аз едва ли ще я пропусна.

— Възнамерявате да отдадете живота си за нас, Наместник? — попита Лорана и го погледна сериозно в очите. — Вие, един човек и наш враг, ще умрете, сражавайки се за елфите?

Той се престори, че не забелязва пронизващия й поглед, съсредоточил вниманието си върху раната. Не отвърна веднага на въпроса. Вместо това го обмисля известно време.

— Не съжалявам за миналото си, мадам — каза най-после. — Нито за решенията, които съм взимал. Произходът ми е съвсем обикновен, син съм на крепостни селяни. Вероятно такъв живот очакваше и мен — животът на необразован, неграмотен селянин, но тогава ме откри лорд Ариакан. От него получих познания и обучение. Но по-важното е, че от него се научих да вярвам в сила, която завинаги ще остане отвъд възможностите ми. Вероятно няма да го разберете, мадам, но боготворях Нейно Мрачно величество с цялата си душа. И от време на време все още ми се присънва Видението, което тя ми даде, макар да не разбирам защо, след като нея вече я няма.

— Разбирам, Наместник — изрече меко тя. — Изправяла съм се в присъствието на Такхизис, Царицата на Мрака.

И до днес усещам благоговението и страхопочитанието, които изпитах тогава. И все пак, веднага долових злината на могъществото, което струеше от нея. Беше ужасяваща. Може би защото посмях да я погледна в очите и видях себе си. Видях мрака в мен.

— Във вас, мадам? — Медан поклати глава.

— Аз бях Златният генерал, наместник — подчерта откровено Лорана. — Хубаво звание. Хората ме срещаха на улицата и крещяха възторжено. Но знаех, че малко по-късно ще заповядам на същите тези хора да се хвърлят в битка. Много от децата им останаха сираци. Заради мен измряха хиляди, а би могло да бъде иначе. Всички те можеха да доживеят до дълбоки старини, да водят завършен и плодовит живот. Кръвта им опетни ръцете ми завинаги.

— Не съжалявайте за постъпките си, мадам. Твърде егоистично е. Съжаленията само ограбват мъртвите от почитта, която заслужават. Борили сте се за справедлива кауза. А хората са ви последвали в битката… и в смъртта, ако предпочитате… понеже са съзрели правотата да сияе във вас. Ето защо са ви наричали Златния генерал — допълни той. — Не заради цвета на косите ви.

— Независимо от това — каза тя, — бих искала да им се отплатя.

Лорана потъна в мълчалив размисъл. Медан понечи да си тръгне, помислил, че вероятно иска да остане сама, ала кралицата го задържа:

— Говорехме за вас, Наместник — произнесе, като постави леко ръка върху неговата. — И за това, защо сте готов да отдадете живота си за елфите.

В този момент, докато гледаше в очите й, много лесно би могъл да отвърне, че е готов да даде живота си дори заради едного от елфите, но не го стори. Любовта му едва ли би била приветствана, но приятелството — да. И това му стигаше, не искаше повече.

— Боря се за родината си, мадам — отговори простичко.

— Родината е там, където сме се родили, Наместник.

— Съвсем правилно. Родината ми е тук.

Отговорът му й бе доставил удоволствие. Сините очи омекнаха от съчувствие и се замрежиха от внезапно избликналите сълзи. Сега Лорана цялата бе топлина и сладост, и ухание — отпаднала духом, разтърсена и наранена. Медан рязко се изправи, ала го стори толкова недодялано, че без да иска обърна легена с водата, която бе използвал, за да промие раната й.

— Съжалявам, мадам. — Той се наведе да избърше разлятото, радостен, че може да скрие израза на лицето си. — Бинтовете не са твърде стегнати, нали? — попита пресипнало.

— Не, ни най-малко — отвърна тя.

— Добре. Тогава, ако ме извините, мадам, трябва да се върна в щаба, за да разбера дали имаме вести за придвижването на вражеските части.

Поклони се и бързо напусна стаята, оставяйки я във властта на собствените й мисли.

Лорана покри рамото си с ръкава на дрехата. После докосна пръстите си на мястото, където бяха най-силно загрубели от употребата на оръжие.

— И ще се отплатя — произнесе тихо.


5
Драконов полет

Оборите на Мрачните рицари бяха доста отдалечени от Квалиност. Не беше изненадващо, след като там се грижеха за син дракон, помисли си Джерард. Имаше съвсем бегла представа къде се намират, тъй като никога не ги бе посещавал. Все пак указанията на Медан бяха съвсем ясни и го отведоха на мястото без никакви проблеми.

Тича през целия път. Нямаше никакво време за губене. Скоро обаче отпадна сериозно. Раните, получени при сблъсъка му с драконида, пулсираха болезнено. Беше успял да подремне едва за няколко часа, а и бронята допълнително затрудняваше движенията му. Мисълта, че в края на цялото това мъчение ще му се наложи да се изправи лице в лице със син дракон, в никакъв случай не го развеселяваше. Дори напротив.

Подуши обора още преди да го е видял. Беше укрепен добре, а на входа пазеха стражи, които му извикаха в секундата, в която го чуха да приближава. Рицарят отговори с необходимата парола и им подаде документите си. Стражите внимателно ги огледаха, след което се втренчиха подозрително и в Джерард, понеже никога дотогава не го бяха виждали. Печатът на Медан нямаше как да бъде сбъркан, така че го пуснаха да продължи.

В обора, макар и не на едно и също място, държаха коне, грифони и дракони. Встрани се забелязваха схлупени постройки, които изпълняваха ролята на конюшни. От друга страна, грифоните предпочитаха да гнездят нависоко, така че ги държаха на върха на една скала, далеч от конете, за да не тревожат излишно животните. Както научи Джерард, синият дракон пък бе разположен в някаква пещера под скалата.

Едно от конярчетата предложи да отведе рицаря при дракона. Джерард се съгласи да го придружи, макар сърцето му да бе паднало толкова ниско в петите, че едва ли не имаше чувството, че ходи по него. Наложи се да изчакат кацането на още един от сините дракони, който се приземи в сечището недалеч от конюшните, вдигайки олелия от цвилене и пръхтене сред добичетата. Водачът на Джерард го остави, за да успокои конете. Други коняри крещяха проклятия към драконовия ездач, докато му обясняваха, че е кацнал не където трябва и размахваха срещу му свити юмруци.

Ездачът чисто и просто пренебрегна виковете им. Скочи от седлото и махна с ръка към тях.

— Идвам от името на лорд Таргон — заяви той безцеремонно. — Нося спешни заповеди за наместник Медан. Доведете ми грифон, за да стигна по-бързо до щаба и се заемете с дракона. Погрижете се добре за него и го нахранете, защото отлитам още утре.

Щом чуха името на Таргон, конярите веднага си затвориха устите и се пръснаха да изпълнят заповедите на ездача. Неколцина отведоха синия дракон към пещерата, докато други се заеха с трудната задача да повикат с подсвирвания грифона. Щеше да отнеме време, понеже грифоните бяха прословути с раздразнителния си нрав и неизменните си опити да се престорят на глухи, когато ги викат, с надеждата, че господарят им ще се умори и ще ги остави на мира.

Джерард любопитно се запита какви ли новини носи мрачният рицар. Забелязал, че ездачът прокарва ръка през устата си, младият войн побърза да извади плоската бутилка от пояса си.

— Изглеждате ми жаден, сър — рече и му я подаде.

— Предполагам, че едва ли си сипал бренди в нея? — попита рицарят, като погледна с готовност към бутилката.

— Вода, за съжаление — отвърна Джерард.

Ездачът сви рамене, взе я и отпи. След като утоли жаждата си, му върна бутилката.

— И бездруго смятам да се възползвам от брендито на наместника веднага щом се видим. — Той се втренчи особено в него. — Идваш или заминаваш?

— Заминавам — отвърна войнът. — По нареждане на Медан. Чух, че идвате от името на лорд Таргон. Как реагира Негова светлост, когато научи, че войските на Берил атакуват Квалинести?

Рицарят отново сви рамене и се огледа презрително.

— Наместникът управлява доста затънтена провинция. Нищо чудно, че действията на драконесата са го хванали неподготвен. Но те уверявам, че лорд Таргон никак не беше изненадан.

Джерард въздъхна.

— Нямаш представа колко тежки са задълженията ми тук. Но няма мърдане. По цял ден ми се налага да се разправям с мизерници, които си мислят, че са много по-добри от нас, понеже живеят по цели векове. Човек дори не може да си поръча халба свястно пиво по тези места. А жените? До една високомерни и страшно горди от себе си… Да ти кажа право — приближи се той до ездача и снижи глас, — в действителност нямат нищо против нас. Жените на елфите си падат по мъжете на човеците, в това няма никакво съмнение. Само се преструват на недостъпни. Но предпочитат да те отведат някъде и да те подлъжат, след което започват да крещят до небесата, че си поискал да вземеш онова, което са ти предложили.

— Чувам, че наместникът се е смесил с тази сган. — Горната устна на ездача се повдигна презрително.

Джерард изсумтя.

— Наместникът… Той е повече елф, отколкото човек, мен ако питаш. Не ни дава да се позабавляваме дори за минутка. Е, предполагам, че сега всичко това ще се промени.

Вестоносецът го погледна многозначително.

— Да кажем само, че накъдето и да си се упътил, най-добре да побързаш, за да не изпуснеш веселбата.

Младият войн се взря в него с възхищение и завист.

— Бих дал всичко за едно назначение в главния щаб. Сигурно е страшно интересно да си постоянно край Негова светлост. Басирам се, че знаеш всичко за случващото се по широкия свят.

— Знам това, което трябва да знам — отвърна ездачът и се залюля на токовете на ботушите си, загледан с интерес към небето. — Обаче напоследък се замислям дали да не се преместя тук. Скоро за всички желаещи ще има достатъчно земя. Елфическа земя. Изискани къщи. Някоя елфида, стига да ги предпочиташ. — Той му хвърли пренебрежителен поглед. — Лично аз не бих се докоснал до някоя от тези студенокръвни вещици. Обръща ми се стомахът, само като се замисля. Но щом си решил, най-добре да се позабавляваш с някоя, преди окончателно да са изчезнали от тези места.

Джерард вече можеше да сглоби и сам същината на заповедите на Таргон. Планът на Господаря на Нощта беше съвсем ясен. Младият войн усети леко гадене. Очевидно възнамеряваше да заграби собствеността и домовете на елфите, да избие самите тях и да раздаде придобитото на най-лоялните членове на Ордена. Ръката на Джерард несъзнателно се сви около дръжката на меча. Искаше му се да изкорми надутия рицар тук и сега. За нещастие се налагаше да подмине това удоволствие. Наместникът щеше да свърши работата сам.

Ездачът раздразнено се плесна по бедрото с ръкавиците си и погледна към конярите, които продължаваха безрезултатно да крещят и ръкомахат към грифоните.

— Селяндури! — рече нетърпеливо. — Май пак ще трябва да върша всичко сам. Е, сър, желая ти лек път.

— Благодаря, подобно — отговори Джерард. Остана загледан след рицаря, докато мъжът крачеше сред конярите и ги налагаше с юмрук всеки път, когато му се стореше, че не получава отговорите, които заслужава. Скоро конярите се разбягаха, оставяйки на него да крещи към грифоните.

— Негодник — измърмори един от конярите и потърка натъртената си скула. — Сега цяла нощ ще трябва да се грижим за проклетия му дракон.

— На ваше място не бих се главоболил — обади се Джерард. — Сигурен съм, че рицарят ще се забави малко по-дълго, отколкото очаква. Доста по-дълго.

Конярят хвърли на Джерард яден поглед и като продължаваше да притиска бузата си, го поведе към пещерата.

Младият войн нервно започна да се подготвя за срещата със звяра, припомняйки си всяка, дори най-дребната информация, която някога беше чувал за драконите. От първостепенна важност беше да намери начин да контролира драконовия страх, в противен случай бързо щеше да се изправи пред непреодолим проблем. Стегна се. Не му оставаше нищо друго, освен да се надява, че куражът няма да го изостави и че не ще се посрами в очите на животното.

Конярите изведоха дракона от леговището му. Сам по себе си Бръснач беше невероятна гледка. Слънцето искреше по сините му люспи. Главата му бе изящно оформена — с проницателни очи и широки ноздри. Движеше се със зловеща лекота. Джерард никога досега не се бе оказвал толкова близо до дракон. Който и да е дракон. Моментално усети вледеняващ страх, ала чудовището не се опитваше да насочи мощта си към рицаря, така че в крайна сметка той изпита по-скоро благоговение и почуда.

Създанието очевидно беше напълно наясно, че го наблюдават с възхищение, защото разтърси гребен, разпъна, криле и размаха наоколо опашката си.

Един възрастен мъж — кривокрак и мършав — се отдели от дракона и приближи Джерард. Кривогледите му, потънали в дълбока плетеница от бръчки очи се втренчиха любопитно и подозрително в младия войн.

— Аз съм дресьорът на Бръснач, сър — каза мъжът. — Никога досега не се е случвало наместникът да преотстъпва дракона си другиму. Станало ли е нещо?

Джерард му подаде нарежданията на Медан. Старецът разгледа документите с не по-малко любопитство и дори приближи нос към печата, за да го изучи с онова, което вероятно беше единственото му здраво око. За момент рицарят си помисли, че дресьорът се кани да го задържи. Нямаше представа дали да се радва или да изпитва разочарование.

— Е, за всичко си има пръв път — вдигна рамене старецът и му върна нарежданията. Той забеляза черната броня и едната му вежда се повдигна. — Не смятате да летите с това чудо, нали, сър?

— Аз… предполагам — заекна Джерард.

Дресьорът очевидно бе възмутен от самата мисъл за това:

— Ще ви замръзнат срамотиите, сър! — Той поклати глава. — Е, ако влизахте в битка, да, тогава може би щяхте да запазите целия този баласт, но не е така. Ще летите надалеч и с голяма бързина. Все още пазя кожените дрехи на наместника. Нещо от тях може и да ви стане. Сигурно ще ви бъдат малко големички, но ще свършат работа. Имате ли някакви специални изисквания към оседлаването, сър? Наместникът предпочита седлото да е малко зад лопатките, но познавам ездачи, които обичат да е точно между крилете. Твърдят, че така возело по-меко.

— Аз… Наистина не зная… — Той отново погледна дракона и внезапно бе надмогнат от ясното съзнание, че измъкване няма.

— В името на Кралицата — възкликна старецът. — Никога досега не сте и подушвали дракон, прав ли съм?

Джерард се изчерви силно и призна, че е така.

— Надявам се, че няма да бъде много трудно — допълни, тъй като много добре си спомняше първите стъпки в ездата на кон. Ако му се наложеше да падне поне наполовина толкова пъти от гърба на дракона, колкото от този на коня…

— Бръснач е ветеран, сър — увери го гордо възрастният мъж. — Войник от главата до петите. Дисциплиниран е и се подчинява без второ нареждане. И не е толкова темпераментен, колкото са някои от сините. Двамата с генерала са се били рамо до рамо от Войната с Хаос насам. Когато обаче онези разплути отрепки, които наричат себе си велики дракони, се появиха, наместникът скри Бръснач. В началото Бръснач не беше много доволен и все още изпитва известни съмнения. Двамата често спореха на тази тема.

Старецът отново поклати глава. Той присви очи към Джерард.

— Мисля, че поне донякъде ми е ясно все пак — кимна с прошарената си глава. — И до нас достигнаха слуховете, че Зелената кучка се е упътила насам. — Наведе се по-близичко до рицаря и прошепна високо: — Не му се давайте, сър. Ако дори за миг си помисли, че има шанс да се изправи срещу зеления звяр, който изби толкова много от роднините му, ще остане и ще се бие — със или без разрешението на наместника. Просто го отведете в безопасност оттук, сър. Желая късмет и на двама ви.

Джерард отвори уста, за да го увери, че съвсем скоро и Бръснач, и той самият ще бъдат отново във вихъра на сражението, веднага щом достави съобщението на Медан, но се побоя да не каже повече от необходимото. Най-добре беше старецът да запази вярата си.

— Дали… Бръснач ще има нещо против мен, след като не съм наместник Медан? — попита колебливо. — Не бих искал да го разстройвам. Може да откаже да ме носи на гърба си.

— Бръснач е изцяло отдаден на наместника, сър, но веднага щом му стане ясно, че изпълнявате неговите заръки, ще ви служи от сърце и душа. Нека ви представя един на друг.

Бръснач слушаше изключително внимателно, докато едва ли не загубилият ума и дума Джерард му разясняваше мисията и дадените нареждания.

— Коя е целта ни? — попита настоятелно драконът.

— Все още не мога да ти разкрия това — каза рицарят с извинителен тон. — Ще ти кажа веднага щом се издигнем във въздуха. Колкото по-малко хора знаят, толкова по-добре.

Създанието разтърси глава, за да покаже готовността си да се подчини. Очевидно не беше от разговорливите и след единствения въпрос, който зададе, изпадна в дисциплинирано мълчание.

Оседлаването на дракона отне известно време, и не понеже Бръснач по какъвто и да било начин спъваше операцията, а защото самото действие по наместването на седлото и пристягането на неизброимите каиши и закопчалки на сбруята беше сложна и деликатна работа. Скоро Джерард бе облечен в кожените дрехи, състоящи се от ватирана връхна дреха с дълги ръкави и високо пристегнати панталони, кожени ръкавици и кожена шапка, която твърде много наподобяваше качулката на екзекутор и заедно с главата предпазваше шията и врата. Връхната дреха беше твърде голяма, панталоните — твърди, а шапката — прекалено задушлива. Рицарят откри, че не вижда почти нищо през тесните процепи за очите и се зачуди защо ли изобщо са си направили труда да ги изрежат. Емблемата на Рицарите на Нерака — мъртвешката лилия и черепа — беше избродирана така, че да бъде част от шева на вълнената подплата.

Освен всичко това и меча нищо друго не подсказваше, че Джерард е Мрачен рицар. Прибра писмото, което носеше, в кожената чанта и я привърза здраво към седлото.

Когато драконът и ездачът му бяха готови за отлитане, слънцето вече се издигаше високо в небето. Младият войн неумело се покачи на гърба на създанието, подпомогнат от конярите и дракона, чието търпение можеше да се опише единствено като образцово. Зачервеният от смущение Джерард едва беше успял да се намести и да улови юздите, когато Бръснач подскочи право към небето, отблъсквайки се с мощните си мускулести задни крака.

Ускорението смъкна стомаха му чак в ботушите, а самият той се залови така здраво, че в същия миг усети как пръстите му се сковават до пълна безчувственост. Когато обаче драконът разпери криле и се извиси в късната утрин, рицарят откри, че го обзема внезапно въодушевление.

Никога дотогава не бе успявал да си отговори на въпроса защо някой изобщо би искал да бъде част от драконово отделение. Най-после разбираше. Изживяването беше едновременно възхитително и ужасяващо. Връхлетяха го полузабравени спомени от детството, мечти, в които искаше да се рее също като орлите. По онова време дори бе направил опит да постигне мечтите си, скачайки с разперени ръце от покрива на хамбара в родния дом, само за да се приземи в купа сено — което пък едва не му бе струвало пречупен на две врат. Трепетът от вълнението затопли кръвта му и поне донякъде разводни сковаващия страх в стомаха.

Докато наблюдаваше как земята стремглаво изпада изпод краката им, изумено си даде сметка, че не той, а светът напуска него. Тишината беше завладяваща и абсолютна и нямаше нищо общо с онази тишина, на която бе навикнал досега. Онази тишина беше нещо съвсем различно и често се състоеше от звуци, с които сме навикнали дотам, че дори не им обръщаме внимание: чуруликането на птици, шепота на вятъра в листата на дърветата, далечните гласове, бълбукането на някой ручей или поток.

Сега обаче чуваше единствено поскърцването на сухожилията на драконовите криле. А когато създанието улови едно топло въздушно течение, не се усети дори намек за звук. Тишината го изпълваше с усещане за умиротвореност и еуфория. Вече не беше част от света. Рееше се над всичките му грижи, тревоги и проблеми. Чувстваше странна безтегловност, сякаш по някакъв начин бе успял да изхлузи от себе си онова, което го правеше тромав и мъчноподвижен. Изведнъж мисълта, че отново ще трябва да се върне там долу, обратно към тегобите и товара на всекидневието, го накара да изпита пристъп на отвращение. Би могъл да лети вечно, да отлети до мястото, където слънцето залязваше или се скриваше луната.

Драконът подмина върховете на дърветата.

— В каква посока сме? — попита той с бумтящ глас, отърсвайки Джерард от надмогващото усещане на полета.

— В северна — извика в отговор рицарят. Вятърът мигом изтръгна думите от устата му и ги отвя в брулещия си поток. Драконът обърна глава, за да чува по-добре. — Солантъс.

Бръснач го изгледа подозрително. За момент Джерард се запита дали създанието няма да откаже да полети натам. Привидно Солантъс се намираше в неутрална територия, но Соламнийските рицари го бяха превърнали в тежко укрепена твърдина, може би в един от най-добре защитените градове по лицето на Ансалон. Бръснач беше длъжен да попита защо искат от него да се насочи към вражески земи, а ако отговорът не му харесаше — имаше с нищо неотменимото право да изтръска рицаря от гърба си.

Джерард беше готов с подходящо обяснение, но за щастие драконът си отговори сам:

— А, разузнавателна мисия — изрече и полетя на север.

След което отново потъна в мълчание. Младият войн нямаше нищо против това, потънал в собствените си мрачни мисли, които неминуемо хвърляха мрачна сянка над красивата панорама, плъзгаща се под тях. В началото бе изпитвал силни надежди, че ще успее да придума соламнийците да се притекат на помощ на Квалинести, но колкото повече разсъждаваше върху вероятността да го сторят, толкова по-малка му се струваше тя.

— Сър — обади се Бръснач. — Погледнете под нас.

Джерард сведи очи и сърцето му се сви.

— Спусни се — нареди на дракона. Не знаеше дали го е чул и придружи нареждането си с жест. — Искам да огледам по-внимателно.

Създанието се стрелна от покрова на облаците и започна да кръжи надолу в спирала.

— Достатъчно — каза рицарят и още веднъж му даде знак, този път да престане да се приближава към земята.

Улови се здраво за седлото с облечените си в ръкавици ръце и надникна през лявото крило на дракона.

Под тях пъплеше огромна армия, неизброима и черна, пълзяща като чудовищна змия. Синята лента, извиваща се през гората, със сигурност беше Бялата разпенена река, която оформяше границата на Квалинести. Главата на змията вече беше преодоляла тази граница и навлизаше във вътрешността на страната.

Джерард се наведе напред:

— Възможно ли ти е да увеличиш малко скоростта? — изкрещя и илюстрира желанието си, като посочи с пръст в северна посока.

Бръснач изръмжа.

— Да — извика, — но едва ли ще ви хареса.

Рицарят отново се загледа надолу. Опита се да прецени броя на ротите, обозните коли, цялата информация, която можеше да се събере от такова разстояние. Стисна зъби, отново се намести в седлото и кимна.

Чудовищните криле на дракона започнаха да се движат по-живо. Бръснач вдигна глава към облаците и се издигна.

Внезапното ускорение просто се опита да премаже Джерард в седлото. В този момент най-сетне осъзна необходимостта от тесните процепи в кожената шапка и отправи мълчалива благодарност към онзи, който ги беше измислил. Дори и така брулещият вятър почти го заслепяваше и предизвикваше сълзи в очите му. Движението на драконовите криле караше седлото да се люлее нагоре-надолу. Стомахът му започваше да се бунтува. Джерард стисна здраво юздите и отправи мълчалива молитва. Надяваше се някъде там да има поне някой, който да я чуе.


6
Походът към Силваност

Така и не се разбра точно кога из столицата на елфите плъзна слухът, че човешкото момиче на име Мина има ръце на лечител. Нямаше начин жителите на града да са научили от външния свят за нея, понеже съвсем доскоро бяха живели под щит, който предполагаемо ги пазеше, но в действителност съвсем бавно ги убиваше в задушаващата си прегръдка. Никой не можеше да каже със сигурност откъде бе научил за пръв път за нея. Повечето сочеха като първоизточник някой съсед, роднина или случаен минувач.

Слухът плъзна с падането на здрача. Разнесе се в нощта заедно с аромата на цветята, песента на славея и печалния зов на совата. Най-вече младите се вълнуваха от новината, но все пак имаше такива сред по-възрастните елфи, които я приемаха намръщено и предпазливо.

Сред последните бяха и членовете на кирата — елфите, патрулиращи и опазващи границите на Силванести. Същите тези елфи бяха наблюдавали с тъга как щитът погубва всичко, до което се докосва. Преди много години, по време на Войната на Копието, пак те се бяха сражавали срещу кошмара, запратен срещу им от дракона Циан Кръволок. В кирата вече имаха опит и знаеха, че злото често идва прикрито зад красотата на формите, само за да прорасне грозно и отвратително, когато му се изпречиш на пътя. Така че неуморно предупреждаваха за опасностите от появата на човешкото момиче. Дори направиха опит да пресекат слуховете, които се разнасяха из столицата бързо, бляскаво и неуловимо като живак. Ала всеки път щом мълвата достигнеше до дом, в който някоя млада майка държеше до гърдите си умиращо дете, вярата поникваше и избуяваше. Постепенно предупрежденията на кирата се изгубиха и така и останаха нечути.

През същата тази нощ, щом луната, с която елфите така и не бяха свикнали напълно, понеже още помнеха как някога в небето се бяха издигали двете прекрасни луни — сребърната и червената, — стражниците на портите на столицата гледаха към сияйния прашен път, водещ към Силваност и наблюдаваха приближаването на човеците. Не бяха много — двайсет Рицари на Нерака в черни брони, следвани от не повече от стотина пехотинци. Нищожна армия. Дори и от това разстояние се виждаше, че пешаците се олюляват и едва пристъпват от умора. Дори рицарите ходеха, понеже конете им или бяха избити по време на сражението, или пък бяха изядени от гладуващите си господари. Само един от тях яздеше и това бе техният водач — слаба фигура, възкачена на кон с цвят на кръв.

Хилядата стрелци елфи, въоръжени със своите легендарни с точността си дълги лъкове, се вглеждаха към печалните останки на нашествениците и всеки от тях избираше внимателно първата си цел. Стрелците бяха толкова много, че ако в този миг някой дадеше заповед да открият огън, напредващите войници щяха да заприличат на игленици.

Елфите се взираха несигурно в командирите си. И те, и командирите им вече бяха чули ширещите се из града слухове. Всеки от стрелците имаше по някой болен у дома: съпрузи, майки, бащи, деца — умиращи от пагубната болест. Мнозина от войните също страдаха от началния стадий на заболяването и бяха по местата си единствено с цената на невероятно усилие на волята. Същото важеше и за командирите им. Членовете на кирата, които не бяха част от редовната армия, стояха увити в наметалата, слети с тъй обичаните от тях растения, храсти и листа, оглеждаха стрелците край себе си и мълчаха мрачно.

Мина се насочи неустрашимо право срещу сребърните порти на града и навлезе в обсега на стрелците, без дори да трепне, седнала върху наперения кон, който бе извил глава и помръдваше нервно с опашка. До нея крачеше огромен минотавър. Следваха ги рицарите и пехотинците. Сега, след като вече бяха влезли в полезрението на защитниците по стените, войниците положиха известни усилия да стегнат редиците, да изправят гърбове и да си придадат по-храбър вид, макар без съмнение немалко от тях да тръпнеха от мисълта за проблясващите върхове на насочените срещу им стрели.

Точно пред портите Мина накара коня си да спре. Гласът й прозвуча ясен и чист като звука от сребърни звънчета:

— Аз съм Мина. Дойдох в Силваност от името на Единия Бог. Идвам, за да науча своите братя и сестри елфи как да почитат Единия Бог и как да служат на Единия Бог. Призовавам ви сега, жители на Силваност, да отворите портите, за да пристъпя в мир.

— Не й се доверявайте! — извикаха елфите от кирата. — Не я подценявайте!

Никой не ги слушаше. А когато един от тях, мъж на име Ролан, вдигна лъка си и вече се канеше да стреля срещу нея, някой го удари така, че елфът се строполи окървавен на паважа. Видели, че едва ли ще им обърнат повече внимание, членовете на кирата вдигнаха ранения и напуснаха столицата, за да се оттеглят в своите гори.

Напред пристъпи глашатай и зачете:

— Негово величество кралят заповядва портите на Силваност да бъдат разтворени за Мина, която Негово величество провъзгласи за Убиец на дракони и Спасител на Силванести.

Елфите сведоха лъковете си и нададоха нестройни радостни викове. Пазачите побързаха да отидат при портите, изработени от стомана, сребро и магия. И макар тези порти да изглеждаха крехки и чупливи, и фини като паяжина, никоя сила по лицето на Крин не можеше да ги разбие, освен ако тази сила не беше драконов дъх. Явно обаче Мина просто трябваше да постави ръка върху тях, за да ги разтвори.

Водачката влезе в Силваност съвсем бавно. Минотавърът я следваше неотлъчно, като се вглеждаше неприветливо и недоверчиво край себе си с ръка на дръжката на меча. Войниците също тръгнаха напред — нервни, бдителни и предпазливи. След първоначалните радостни възгласи елфите се умълчаха. Тълпата се бе скупчила от двете страни на пътя — тебеширенобял под лъчите на луната. Никой не говореше. Чуваше се единствено подрънкването на ризници, брони и оръжия и тропота на тежко подковани ботуши.

Мина беше изминала съвсем кратко разстояние, а войниците й още не бяха влезли напълно в града, когато тя внезапно накара коня си да спре. Беше чула звук и сега се вглеждаше към тълпата.

Тя слезе от седлото, напусна пътя и се насочи право към елфите. Огромният минотавър изтегли меча си и вече се канеше да я последва, когато едно-единствено издигане на ръката от нейна страна го накара да се закове намясто. Мина приближи до млада елфида, която напразно се опитваше да приглуши плача на хленчещото си тригодишно дете. Именно този плач бе накарал водачката да спре.

Елфите се отдръпнаха, за да й позволят да мине. Щом ги подмина обаче, някои от по-младите колебливо протегнаха ръце, за да я докоснат. Тя не им обърна внимание.

Когато стигна до жената, Мина каза на елфически:

— Детето ти плаче. Гори в треска. Какво й е?

Майката притисна момиченцето към себе си и сведе глава над нея в опит да я защити. Сълзите й покапаха по челцето на детето.

— Прихванала е пагубната болест. Не се чувства добре от дни. Става все по-зле. Боя се, че… умира.

— Дай ми детето си — протегна ръце Мина.

— Не! — извика елфидата и притисна момиченцето още по-силно. — Не, не я наранявай!

— Дай ми го — повтори по-меко водачката.

Жената вдигна изпълнени с боязън очи. Топлият течен кехлибар протече около нея и момиченцето. Майката подаде детето на Мина.

Момиченцето беше почти безтегловно. Тялото му бе леко като блуждаещ огън.

— Благославям те в името на Единия Бог — каза Мина. — И те призовавам обратно към живота.

Хленченето на детето престана. То се отпусна в ръцете на Мина. Елфите наоколо шумно си поеха дъх.

— Сега е добре — изрече водачката и подаде детето обратно на елфидата. Треската изчезна. Отведи я у дома и я пази на топло. Ще живее.

Жената се вгледа в лицето на момиченцето и нададе радостен вик. Хленченето й беше престанало, понеже спеше дълбоко. Челото й бе хладно, а дишането — спокойно.

— Мина! — каза високо елфидата и коленичи. — Благославям те, Мина!

— Не мен — отвърна водачката. — Но Единия Бог.

— Единия Бог — извика майката. — Благодаря на Единия Бог.

— Лъжи! — изкрещя един елф, като си проправи път през тълпата. — Лъжи и богохулства. Единственият истински бог е Паладин.

— Паладин ви изостави — отвърна Мина. — Паладин ви напусна. Единият Бог е с вас. Единият бог го е грижа.

Елфът отвори уста, за да възрази разгневено. Преди да е успял да произнесе и дума, водачката му каза:

— Възлюблената ти съпруга не е с теб тази нощ.

Мъжът рязко затвори уста. Измърмори нещо и се накани да й обърне гръб.

— Останала си е у дома, понеже е болна — говореше Мина. — Зле е от дълго, дълго време. Всеки ден гледаш как умира по малко. На легло е, понеже не може да ходи. А днес сутринта не успя да вдигне дори глава.

— Да, тя умира! — отговори одрезгавяло елфът. — Мнозина ни напуснаха. Носим болката си и продължаваме напред.

— Когато се върнеш вкъщи — каза тя, — жена ти ще те срещне на вратата. Ще те хване за ръце и двамата ще танцувате в градината, както някога.

Мъжът се обърна с лице към нея. По бузите му се стичаха сълзи, но продължаваше да я гледа предпазливо и недоверчиво.

— Това е някаква измама.

— Не, не е — отвърна усмихнато тя. — Говоря само истината и ти го знаеш. Отиди при нея. Отиди и виж.

Елфът я гледа само още миг, след което извика глухо, разблъска събралите се край тях и изчезна сред тълпата.

Мина протегна ръка към една двойка. Майката и бащата притискаха близнаците си. Братята гледаха апатично. Очевидно изпитваха силни болки; не приличаха на деца, а на старци.

Тя даде знак на момчетата:

— Приближете се.

Те се задърпаха.

— Ти си човек — каза едното. — И ни мразиш.

— Ще ни убиеш — прибави другото. — Така каза баща ни.

— За Единия Бог няма значение дали си човек, елф или минотавър. Всички ние сме деца на Единия Бог, но трябва да проявим послушание. Приближете се. Елате при Единия Бог.

Момчетата погледнаха родителите си. Елфите се втренчиха в Мина, без да кажат или направят нищо. Тълпата край тях мълчаливо наблюдаваше и очакваше развръзката. Най-сетне единият от близнаците пусна ръката на майка си и тръгна неуверено и отпаднало напред. Улови дланта на Мина.

— Единият Бог има силата да излекува само един от вас — каза тя. — Кой да бъде? Ти или брат ти?

— Брат ми — отвърна незабавно момчето.

Мина положи ръка върху главата му.

— Единият Бог се възхищава от саможертвата. Единият Бог е доволен. Единият Бог ще излекува и двама ви.

По бледите устни на децата плъзна руменина. Апатията в очите им се замени с живина и сила. Слабите крака вече не трепереха, изкривените гърбове се изправиха. Другото момче се отскубна от баща си и се завтече към нея. Двамата близнаци обгърнаха с ръце Мина.

— Благословена да си! Благословена да си, Мина! — започнаха да повтарят някои от по-младите елфи наоколо и да се приближават все повече, да протягат ръце, да я умоляват да излекува тях или някой от семейството им. Тълпата се люшна, заплашвайки да я премаже в обожанието си.

Минотавърът Галдар, заместник-командир на Мина и самоназначил се телохранител, се запровира през множеството. Най-сетне се добра до нея и я издърпа, отблъсквайки някои от най-отчаяните със силните си ръце.

Водачката се покачи на коня, изправи се на стремената и вдигна ръка, за да въдвори тишина. Елфите моментално се умълчаха и напрегнато заслушаха какво има да им каже.

— Дадено ми беше да ви известя, че всеки, който помоли Единия Бог смирено и искрено, ще се спаси от пагубната болест, която Циан Кръволок ви е донесъл. Единият Бог ви освобождава от тази напаст. Молете се на Единия Бог на колене, признайте Единия Бог като истинския бог на елфите и ще се излекувате.

По-младите веднага паднаха на колене и започнаха да се молят. Някои от по-възрастните отказваха. Никога дотогава елфите не се бяха молили на друг бог, освен на Паладин. Зачу се мърморене, че от кирата са били прави, ала сетне онези, които първи бяха коленичили, се заизправяха с радостни викове, че болката е отминала. При вида на чудото все повече и повече от елфите падаха на земята и издигаха гласове във възхвала. Възрастните наблюдаваха ставащото невярващо и ужасено и клатеха глави. Един от тях, облечен в камуфлажното наметало на кирата, остана вгледан задълго в Мина, след което просто се обърна и изчезна сред сенките.

Кървавочервеният кон продължи напред с бавен ход. Войниците на водачката разчистваха пътя пред нея. Кулата на звездите искреше меко в лунната светлина, сочейки пътя към небесата. Крачейки до Мина, Галдар се стараеше да диша колкото може по-малко. Наситената миризма на елфи се промъкваше в носа му и го задавяше — сладка и тежка, като нещо умряло от дълго, дълго време.

— Мина — изръмжа той, — та това са елфи! — Той дори не направи опит да прикрие отвращението си. — За какво са му пък те на Единия Бог?

— За Единия Бог душите на всички смъртни са ценни, Галдар — отвърна тя.

Минотавърът обмисли думите й, но продължаваше да не разбира. Погледна към нея и видя, че в лунната светлина в кехлибарените й очи се тълпят стотици, хиляди мънички фигурки на елфи.

В нощта молитвите към Единия Бог биваха изричани и прошепвани на елфически, а Мина продължаваше да навлиза все по-навътре в Силваност.Силваношей, син на Алхана Звезден бриз и Портиос от Дома на Солостаран, наследник на двете елфически кралства Силванести и Квалинести, стоеше, опрял лице в кристалните стъкла на прозореца и се взираше в нощта.

— Къде е тя? — попита нетърпеливо. — Не, чакай! Мисля, че я виждам! — Той остана вгледан задълго, след което отстъпи с въздишка. — Не, не е тя. Объркал съм се. Но защо не идва? — Внезапно по лицето му се изписа страх. — Мислиш ли, че й се е случило нещо, братовчеде?

Кайрин отвори уста, за да отговори, но преди да е успял да го стори, Силваношей се бе обърнал към един от прислужниците:

— Открий какво става при портите. Върни се, за да ме уведомиш възможно най-бързо.

Слугата се поклони и излезе, като остави двамата сами.

— Братовчеде — произнесе Кайрин. Стараеше се гласът му да не издава никакви чувства. — За шести път в продължение на половин час изпращаш някой там. И този ще се върне, за да ти каже съвсем същото, както и предишните. Процесията напредва бавно, понеже жителите на града са се стекли и настояват да я видят с очите си.

Силваношей се върна при прозореца и загледа навън с нетърпение, което дори не се опитваше да прикрие.

— Допуснах грешка. Трябваше лично да отида да я посрещна. — Той се втренчи студено в братовчед си. — Не биваше да те слушам.

— Братовчеде — произнесе с въздишка Кайрин, — нямаше да изглежда никак добре. Ти, кралят, да посрещаш лично водача на нашите врагове. Достатъчно зле е, че я допуснахме в очертанията на града — измърмори под нос, ала младият владетел имаше остър слух.

— Необходимо ли е да ти напомням — каза отчетливо той, — че именно водачът на нашите врагове ни помогна да се избавим от машинациите на дракона Циан Кръволок? Тя ме върна сред живите и пак благодарение на нея успях да сваля щита, който изсмукваше жизнените сокове на народа ни. Само заради нея получих възможност да изтръгна Дървото на щита и да спася жителите на Силванести. Ако не беше Мина, сега по улиците на столицата щеше да има не тълпи, а единствено трупове.

— Известно ми е — съгласи се Кайрин. — И все пак, не мога да не се запитам защо? Какви са мотивите й?

— Аз мога да попитам същото и теб самия, братовчеде — изрече с хладен тон Силваношей. — Какви са твоите мотиви?

— Не разбирам какво намекваш — отвърна Кайрин.

— Наистина ли? Доложиха ми, че заговорничиш зад гърба ми. Видели са те да се срещаш с членовете на кирата.

— И какво от това, братовчеде? — попита с помирителен тон Кайрин. — Та те са твои верни поданици.

— Те не са мои верни поданици! — каза разгневено младият крал. — Те заговорничат срещу мен!

— Заговорничат срещу нашите врагове, Мрачните рицари…

— Имаш предвид срещу Мина. Не срещу рицарите, а срещу Мина. Това е все едно да заговорничат срещу мен.

Братовчед му въздъхна тихо и рече:

— Има някой, който очаква да се види с теб.

— Не желая да се виждам с никого — отговори Силван.

— Мисля, че е най-добре да го направиш — продължи Кайрин. — Идва от страна на майка ти.

Силваношей се извърна от прозореца и се втренчи в него.

— Какви ги говориш? Майка ми е мъртва. Умря в нощта, когато великаните нападнаха лагера ни. Нощта, в която пропаднах през щита…

— Не, братовчеде — възрази Кайрин. — Твоята майка, Алхана, е жива. Тя и нейните сили току-що са прекосили границата. Влязла е във връзка с кирата. Ето защо… Опитали са да се срещнат с теб, но им е било отказано. Така че дойдоха при мен.

Кралят се отпусна в един стол. Сведе лице в разтрепераната си длан, за да скрие напиращите сълзи.

— Прости ми, братовчеде — добави Кайрин. — Трябваше да ти го съобщя в по-добър час.

— Не! Едва ли можех да получа по-радостни новини! — извика Силваношей, като вдигна глава. — Пратеникът на майка ми е тук? — Той се изправи и тръгна нетърпеливо към вратата. — Нека го въведат.

— Не е в чакалнята. Тук в двореца едва ли е в безопасност. Позволих си свободата да…

— Разбира се. Напълно бях забравил. Майка ми е мрачен елф — кимна с горчивина младежът. — Грози я заплаха от смъртно наказание, както и всички, които са избрали да я следват.

— Вече имаш властта да изправиш тази несправедливост.

— Може би по закон — отвърна Силваношей. — Но законите не могат да изтрият годините на омраза. Отиди да го доведеш тогава, където и да си го скрил.

Кайрин напусна стаята. Силван се върна при прозореца, за да се опита да въведе поне някакъв ред в мислите си. Майка му беше жива. Мина се връщаше при него. Трябваше да уреди нещата така, че двете да се срещнат. Щяха да си допаднат. Е, може би не веднага, но…

Доловил стържещ звук зад себе си, той се извърна точно навреме, за да забележи раздвижване зад една от тежките завеси. Сетне завесата бе издърпана встрани, разкривайки отвор в стената — таен проход. Силваношей беше чувал разни истории от майка си за тези проходи, така че на шега бе решил да ги потърси, но откри единствено този. Водеше до тайна градина, понастоящем изпълнена с мъртви растения — следствие от зловредното влияние на щита.

Кайрин пристъпи иззад завесата. Последва го друг елф. Новодошлият бе загърнат в наметало и криеше главата си под качулка.

— Самар! — извика Силван, залят от напиращи чувства, които едновременно му носеха удоволствие и болка.

Първоначалният му импулс бе да изтича и да стисне ръката на генерала, може би дори да го прегърне. Толкова се радваше, че вижда Самар жив, че майка му е жива. Кайрин очевидно се надяваше именно на подобно развитие на срещата. Освен това искрено се надяваше новините, че Алхана е оживяла и че армията й е пресякла границата, да отвлекат поне за малко мислите на краля от Мина.

За съжаление, мечтите му бяха обречени на пълен провал.

Самар не съзираше в Силваношей крал. Самар съзираше в него разглезеното дете, облечено в хубави дрехи и натруфено в скъпоценности, докато собствената му майка е принудена да носи дрехи от грубо домашнотъкано платно и да се предпазва от студа със стоманена ризница. Заварваше Силваношей заобиколен от удобствата на един дворец, където всичките му желания можеха да бъдат изпълнени на секундата, и в същото време си представяше Алхана зъзнеща в някоя пещера. Пред очите му имаше обширно легло с дебел дюшек, с одеяла от най-чиста вълна и копринени чаршафи, но в спомените му майката на краля спеше на ледената земя, увита в прокъсаната си наметка.

Гневът запулсира във вените на генерала, замъгли зрението му и напълно обърка мислите му. Силван изчезна и на негово място се появи Алхана, която бе изпитала единствено радост, че синът й е жив и здрав. И не само е жив, но са го издигнали в крал на Силванести — сякаш в отговор на най-горещите й молитви.

Алхана бе пожелала да се срещне със Силваношей веднага — действие, което неминуемо щеше да постави в опасност както нейния живот, така и този на хората й. Самар упорито и дълго спори с нея в опит да я разубеди, докато накрая само благодарение на разбирането, че поставя на карта всичко, за което се бяха борили през изминалите години, тя бе склонила той да отиде вместо нея. Щеше да отнесе на Силван любовта й, но не възнамеряваше да му се умилква. Самар смяташе да напомни на момчето за задълженията, които то имаше към майка си, било то като крал или обикновен елф. Задължения към майка му и задължения към собствения му народ.

Студеният поглед на генерала накара младежа да се закове насред крачка.

— Принц Силваношей — произнесе Самар с едва забележим поклон. — Надявам се, че ви откривам в добро здраве. Виждам обаче, че така или иначе за вас се грижат добре. — Той хвърли унищожителен поглед към отрупаната маса. — Тези провизии биха поддържали армията на майка ви в продължение на цяла година.

Топлите чувства на краля мигом се превърнаха в лед. В този момент забрави напълно колко много дължеше на Самар. Вместо това си припомни, че мъжът пред него никога и по никакъв начин не бе проявявал одобрение към постъпките му и вероятно в сърцето му нямаше място дори за най-елементарна симпатия към младежа. Силваношей се изправи в целия си ръст.

— Без съмнение, Самар, до теб не са достигнали последните новини — отвърна с тихо достойнство. — Така че ти прощавам. Сега съм крал на Силванести и очаквам от теб да се обръщаш към мен като към такъв.

— Ще се обръщам към теб като към това, което си! — каза генералът с разтреперан от гняв глас. — Едно разглезено дете!

— Как смееш… — започна разгорещено Силваношей.

— Престанете! И двамата. — Кайрин изумено се взираше в тях. — Какво правите? Нима забравихте за ужасната криза, в която се намираме? Братовчеде Силваношей, познаваш този мъж още от дете. Неведнъж си ми казвал, че му се възхищаваш и го уважаваш като роден баща. Самар рискува живота си, за да дойде и да се срещне с теб. Така ли му се отплащаш?

Младежът не отговори. Беше стиснал устни и наблюдаваше Самар с изражение на наранено честолюбие.

— А ти, Самар — обърна се Кайрин към възрастния войн. — Уверявам те, че грешиш. Силваношей е коронованият владетел на Силванести. Ти си от Квалинести. Възможно е в твоята родна страна да се държите различно, но ние уважаваме своя крал. И когато поставяш под съмнение достойнството му, ни нанасяш смъртна обида.

Самар и младежът се наблюдаваха мълчаливо в продължение на дълги секунди — но не като стари приятели, които прибързано са започнали да се обвиняват един друг, а като противници, които се преценяват внимателно, макар и да са били принудени да си стиснат ръцете преди началото на състезанието. Кайрин усети как нещо в сърцето му се къса.

— Подхванахме срещата неправилно — въздъхна той. — Да опитаме отново.

— Как е майка ми, Самар? — попита рязко Силваношей.

— Майка ви е добре… Ваше величество — отговори Самар. Паузата в отговора му беше ясно забележима, но все пак бе произнесъл титлата. — Изпраща ви обичта си.

Кралят кимна. Владееше се напълно.

— В нощта на онази буря си помислих, че… Струваше ми се невъзможно да сте оцелели.

— Както се оказа, Стоманеният легион наблюдавал внимателно придвижването на великаните, така че успяха да ни се притекат на помощ. Изглежда — добави сърдито той, — че двамата с майка ви сте скърбили по едно и също време. Търсихме ви в продължение на дни. Когато нито се завърнахте, нито ви открихме, заключихме, че сте попаднали в плен на великаните и ви е постигнала мъчителна смърт. Щом щитът падна, а майка ви пресече границата на родните земи, ни посрещна киратът. Радостта й бе неизмерима, когато научи, че не само сте останали жив, но и че сте крал, Силваношей. — Гласът му отново стана твърд. — Но после до нас достигнаха сведенията за вас и тази жена от расата на човеците…

Младежът погледна гневно към Кайрин:

— Сега разбирам защо си го довел тук, братовчеде. За да ме поучава. — Той се обърна към прозореца.

— Силваношей… — започна Кайрин.

Самар пристъпи напред и сграбчи рамото на краля.

— Точно така, тук съм, за да ви поучавам. Държите се като разглезено дете. Благородната ви майка така и не повярва на слуховете. Дори обвини елфите от кирата в лъжа. А каква е истината? Ето ме тук, пред вас, принуден да слушам със собствените си уши, че мълвата е била вярна, че си губите времето в хленчене, докато армията на Мрачните рицари тъкмо в този момент нахлува в земите ви! Армия, която чакаше непосредствено до щита и пресече границата в мига, в който той беше свален.

— Това не е истина! — извърна се разгорещено Силван, без да обръща внимание на отчаяните опити на Кайрин да го успокои. — Мина дойде да ни избави. Тя знаеше истината за Циан Кръволок, че драконът е отговорен за издигането на щита и че в действителност щитът бавно ни убиваше. А когато драконът ме уби, нейните ръце ме възвърнаха към живот. Тя… — Младежът замълча, неспособен да продължи.

— Тя ви е казала да свалите щита — каза Самар. — Тя ви е казала как да го направите.

— Да, аз свалих щита! — отвърна предизвикателно Силван. — Постигнах онова, за което майка ми се бореше от години! Наясно си с истината, Самар. Майка ми виждаше този щит такъв, какъвто беше в действителност. Знаеше, че не е издигнат, за да ни предпази и бе права. Знаеше, че е там, за да ни погуби. Какво очакваше да сторя, Самар? Да го оставя намясто? Да гледам как изсмуква живота от народа ми?

— Бихте могли да го оставите достатъчно дълго, за да се уверите, че на границите ви не са се струпали вражески части — отвърна язвително генералът. — Можехте да се посъветвате с кирата и да научите истината, но не, вместо това решихте да се вслушате в една от жените на човеците, водачката на онези, които са дошли тук, за да станат свидетели на унищожението ви.

— Решението беше изцяло мое — каза Силваношей с твърд поглед. — Действах по своя воля. Постъпих така, както би постъпила и майка ми на мое място. Разбираш го много добре, Самар. Самата тя ми е разказвала колко пъти е политала на гърба на грифон, в опит да разбие щита на парчета. Отново и отново, само за да открие, че не може да премине…

— Достатъчно! — прекъсна го нетърпеливо генералът. — Стореното — сторено. — Беше изгубил първия сблъсък и го знаеше. За момент остана дълбоко замислен. Когато заговори отново, в тона му имаше промяна, някаква извинителна нотка: — Млад сте, Силваношей. А младостта има право да допуска грешки, въпреки че тази, боя се, може и да се окаже фатална за делото ни. Все пак, не сме се предали напълно. И още можем да поправим вредата, която — разбира се, с добри намерения — сте успели да нанесете.

Той отметна наметалото си и извади друга наметка с качулка.

— Мрачните рицари тъпчат безнаказано земите на свещената ни столица. Наблюдавах влизането им. Видях жената. Видях как хората в града… особено младите… попадат под властта на нездравото й очарование. Сега не могат да видят истината. Задачата ни е да ги накараме отново да прогледнат. Облечете тази наметка, Силваношей. Ще излезем през тайния проход, който аз използвах и ще напуснем града в създалото се объркване.

— Да напусна града? — Кралят се втренчи изумено в не го. — Но защо?

Самар се канеше да отговори, но с надеждата да спаси първоначалния си план, го изпревари Кайрин:

— Защото си в опасност, братовчеде — каза той. — Нима си мислиш, че Мрачните рицари ще ти позволят да останеш крал? Дори и да се получи така, ще бъдеш просто тяхна марионетка, като братовчед си Гилтас. Като крал в изгнание обаче, ще се превърнеш в силата, която отново ще обедини народа…

„Да тръгна? Не мога да тръгна сега — каза си Силваношей. — Тя идва при мен. Приближава с всеки изминал миг. Може би тъкмо през тази нощ най-сетне ще я взема в прегръдките си. Не бих тръгнал, дори и да зная, че в този миг самата смърт е дошла да ме отведе.“

Той се вгледа в Кайрин, а после и към Самар и не видя в тях приятели, а непознати, които крояха заговор срещу не го. Не възнамеряваше да им доверява живота си. Не можеше да се довери никому.

— Казваш, че хората ми са в опасност — каза най-сетне. Той им обърна гръб и се взря през прозореца, сякаш наблюдаваше града отвъд него. В действителност търсеше нея. — Народът ми е в опасност, а вие искате от мен да избягам, да ги изоставя пред лицето на врага? Що за недорасъл крал ще бъда тогава, Самар?

— Жив крал, Ваше величество — отвърна сухо генералът. — Крал, който мисли достатъчно за народа си, за да предпази себе си и него от гибел. Ще разберат. И ще уважат решението ви.

Силваношей хвърли бегъл и изпълнен със студенина поглед през рамото си.

— Грешиш, Самар. Майка ми побягна и никой не я разбра, никой не изпита уважение към нея. Вместо това я презират. Няма да допусна същата грешка. Благодаря ти, че дойде, Самар. Свободен си.

Разтреперан и поразен от собствената си дързост, той отново се загледа невиждащо през прозореца.

— Неблагодарен хлапак! — Генералът се давеше в злъчта на собствената си ярост и едва успяваше да произнесе правилно думите. — Ще ме последваш, дори ако трябва да те влача след себе си!

Кайрин пристъпи между Самар и краля.

— Сър, смятам, че е най-добре да тръгвате — каза със сведени очи и спокоен глас. Беше разгневен и на двама им, разгневен и разочарован. — Или ще бъда принуден да извикам стражата. Негово величество взе решение.

Самар игнорира Кайрин и се втренчи заплашително в Силван.

— Ще си тръгна. Ще се върна при майка ви. И ще й предам, че нейният син е направил благородна и героична саможертва в името на своя народ. Няма да й кажа истината: че е останал от любов към една от вещиците на човеците. Не ще го чуе от мен, но от други. Ще научи и сърцето й ще бъда разбито. — Той хвърли наметката в краката на краля. — Вие сте глупак, млади човече. Не бих имал нищо против, ако безразсъдството ви причини единствено вашата смърт, ала за съжаление, то ще погуби всички ни.

Той прекоси стаята с широка крачка и се насочи към тайния проход. Отметна завесата с такова ожесточение, че едва не я изтръгна от пръстените на корниза.

Силваношей погледна унищожително Кайрин:

— Не мисли, че не разбирам какво целиш. Искаш да ме премахнеш и сам да се възкачиш на трона!

— Не можеш да мислиш подобно нещо за мен — отвърна тихо братовчед му. — Не е необходимо.

Младият крал упорито се опита да го обори в съзнанието си, но така и не успя. От всички, които познаваше, единствен Кайрин изглежда хранеше някакви топли чувства и привързаност към него. Към самия Силваношей. Не към Негово величество, краля.

Той се отдалечи от прозореца и взе ръката на братовчед си. В гласа му се долавяше изненадваща топлота:

— Съжалявам. Прости ми. Толкова се ядосах, че не знаех какво говоря. Сигурен съм, че си имал добри намерения. — Той се загледа след Самар. — Зная, че и той има добри намерения, но не разбира. Никой не разбира.

Силваношей усети как го връхлита чудовищна слабост. Не беше спал от толкова дълго време, че дори не си спомняше откога. Щом затвореше очи, виждаше лицето й, чуваше нейния глас, долавяше допира на устните й, а сърцето му подскачаше, кръвта му заиграваше и не му позволяваше да заспи. Вместо това просто се взираше в мрака в очакване тя отново да се върне при него.

— Догони го, Кайрин. Увери се, че на път за навън няма да му се случи нищо лошо. Не бих искал да пострада.

Братовчед му безпомощно се вгледа в него, въздъхна, поклати глава и побърза да изпълни дадените нареждания.

Силваношей се върна обратно при прозореца.


7
Пътуване по реката на мъртвите

Всеизвестна и печална истина е, че злощастието на другите, колкото и ужасно да е то, винаги бледнее пред нашето собствено. Ако в този момент някой кажеше на Гатанко, че към елфите се е устремила армия от гоблини и хобгоблини, дракониди, наемници и убийци, гномчето щеше да се изсмее подигравателно и да завърти очи от досада.

— Мислят си, че имат неприятности? — би попитал той. — Ха! Значи трябва да ги напъхат в подводна лодка и да ги пуснат на дъното на океана в компанията на луда човешка жена, която настоява да следваш някакви си мъртъвци. Ето какво значи да си имаш неприятности.

А ако му кажеха, че неговият приятел, кендерът, който му бе помогнал най-сетне да намери начин да картографира Лабиринта от жив плет и по този начин да осъществи Мисията на живота си, понастоящем е в плен на най-могъщия магьосник в света в неговата Кула на Върховното чародейство, Гатанко просто би се подсмихнал презрително.

— Значи кендерът си мисли, че е в беда? Ха! Защо не опита да обслужва съвсем сам подводна лодка, когато за това е нужен екипаж от двайсет души? Ето това наричам аз беда!

В действителност подводната лодка работеше далеч по-добре с екипаж от един човек, понеже останалите деветнайсет така или иначе щяха да добавят допълнително ненужно тегло, да се пречкат и да дишат целия въздух, с който разполагаха. Пътешествието на лодката наистина бе започнало с екипаж от двайсет души още от връх Няма значение и бе завършило при Цитаделата на светлината. По някакъв начин обаче, останалите или се бяха загубили и забутали някъде, или пък бяха получили сериозни изгаряния, така че в крайна сметка, от обикновен пътник Гатанко се бе превърнал в единствен пътник с неограничени правомощия. Не знаеше абсолютно нищо за сложно устроените механизми и начина на задвижване на ВНК Неразрушимия, което пък без съмнение беше и основната причина плавателният съд все още да не е потънал.

Подводната лодка бе построена във формата на голяма риба. Бяха използвали дърво, което я правеше достатъчно лека, за да плава, а след това бяха облицовали дървото с желязо, което пък й позволяваше да потъва. Гатанко знаеше, че има манивела, която трябва да завърти, за да кара плавателния съд да се движи напред, друга манивела, която го издигаше и трета, предназначена за спускане. Общият принцип му беше малко смътен, макар да си спомняше обясненията на един от гномите (може би покойният капитан), че манивелата в задната част задвижва перки, които се въртят като полудели и изблъскват кораба напред, че друга перка, но на дъното, запраща Неразрушимия нагоре, а трета, на тавана — надолу.

Също така знаеше, че заедно с въртенето, в задълженията му влиза постоянно да поддържа смазани определени предавки, или по-скоро нямаше абсолютно никакви колебания по този въпрос, понеже всички гноми още от рождение научават, че всяка предавка винаги и по всяко време трябва да бъде смазвана. Беше чувал, че съществуват и мехове, които напомпват въздух в подводната лодка, но тъй като нямаше представа как точно работят, реши, че ще бъде ако не научно, то поне разумно на всеки няколко часа да изкарва кораба на повърхността, за да попълват запасите си от свеж въздух. И понеже меховете така или иначе не работеха и никога не бяха работили, последното се оказа изключително добър ход.

В началото на своето принудително пътешествие Гатанко попита Златна Луна защо е откраднала подводната му лодка, къде възнамерява да отиде и какво смята да прави, когато достигнат целта си. Именно някъде по това време Златна Луна бе направила стряскащото изявление, че следва мъртвите, че мъртвите я направляват и пазят, и че я водят през водите на Новото море към мястото, където трябва да бъде. А когато, съвсем логично, Гатанко се поинтересува защо мъртвите са я накарали да открадне именно неговата подводна лодка, тя бе отвърнала, че това е единственият начин, по който са можели да се измъкнат незабелязано от дракона.

Гномчето положи усилия да заинтригува Златна Луна с начина на работа на кораба и дори да я подлъже да се потруди малко с манивелата, чието постоянно въртене не беше никак лесна работа. Най-малкото — поне мъртвите можеха да предложат помощта си, след като очевидно те бяха начело на пътуването и от тях зависеше всичко. Тя не му обърна внимание. Гатанко окончателно реши, че намира своята пътничка за изключително дразнеща личност и че на драго сърце би обърнал подводната лодка обратно към Лабиринта, с дракон или не, ако не съществуваше една-единствена печална подробност — при цялото си желание, така и не бе открил как да накара кораба да завива. Знаеше единствено да го придвижва нагоре, надолу и напред.

Нито пък, както се оказа, да го накара да спре, като по този начин, без да иска, откри съвсем ново и трагично значение на възклицанието „Земя!“.

Дали поради чиста случайност или заради вещото ръководство на мъртвите, Неразрушимият все пак успя да избегне директен сблъсък или засядане на някой риф. Вместо това корабът заби нос на един пясъчен плаж и остана неподвижен, докато перките му продължаваха да се въртят като полудели, кълцайки на парчета медузи и мекотели, изхвърляйки пяна, пясък и морска вода и хвърляйки в ужас всички случайно мярнали се наоколо птици.

Финалният сблъсък, макар и доста неприятен, не се оказа фатален за пътниците на подводната лодка. Двамата се разминаха само с по няколко натъртвания и порязвания. Последното не важеше за Неразрушимия.

Златна Луна стоеше на пустия плаж и дишаше свежия морски въздух с пълни гърди. Въобще не обръщаше внимание на порязванията по ръцете или синините на челото си. Странното й ново тяло имаше способността да се лекува само със забележителна бързина. Само още няколко мига и кръвта щеше да спре, раните да се затворят, а синините — да избледнеят и изчезнат. Разбира се, болката от нараняванията нямаше да изчезне — нея щеше да продължи да чувства с другото си старо и слабо тяло на възрастна жена.

Ала, макар да не харесваше новото тяло, което, без дори да е пожелала, беше получила в нощта на ужасната буря, постепенно осъзнаваше, че силата и енергията му й бяха добре дошли в нуждата да последва мъртвите до мястото, накъдето я водеха. Възрастната Златна Луна едва ли би стигнала толкова далеч, тъй като вече се намираше близо до смъртта — телом и духом. Може пък това да беше и причината, поради която Първата учителка единствена от всички други успяваше да съзре мъртвите: сега беше по-близо до тях, отколкото до живите.

Бледата река на мъртвите протичаше над обветрените дюни и се носеше все на север. Дългите зеленикавокафяви треви из пясъците се поклащаха леко от преминаването им. Златна Луна вдигна полите на бялата роба, която я отличаваше като Мистик от Цитаделата на светлината, и се приготви да потегли.

— Чакай! — извика Гатанко, който през цялото време се бе взирал със зяпнала уста към разрушенията по Неразрушимия. — Какво правиш? Къде отиваш?

Тя не му отговори, просто тръгна напред. Ходенето беше трудно. На всяка крачка затъваше в ситния бял пясък. Робата допълнително затрудняваше движенията й.

— Не можеш да ме оставиш — заяви Гатанко. Той махна с омазана в масло ръчичка. — Изгубих маса време да те прекарам през Новото море, а сега корабът ми е счупен. Как според теб да се върна обратно към Мисията на живота си и да продължа да картографирам Лабиринта от жив плет?

Златна Луна спря и се обърна. Гномчето не изглеждаше никак добре. Косата му бе разрошена, брадата — невчесана, а лицето му беше пламнало от праведен гняв и възмущение, без да споменаваме за лекетата от смазочно масло и кръв.

— Благодаря ти, че ме доведе — издигна глас тя, за да надвика брулещия вятър и шума от разбиващи се вълни. — Съжалявам за твоята загуба, но не мога да сторя нищо, за да ти помогна. — Жената погледна на север. — Пътят ме зове. Нямам време за губене тук или където и да е на друго място. — Отново се взря в гнома и добави с омекнал глас: — Не бих искала заради мен да останеш съвсем сам. Ако искаш, можеш да дойдеш.

Гатанко погледна първо нея, а после и Неразрушимия, който определено не беше защитил името си. Дори и на него, обикновения пътник, му беше ясно, че поправката ще продължи дълго и ще струва скъпо, а и като се вземеше предвид фактът, че така и не бе разбрал как работи подводната лодка, без съмнение ремонтът щеше да го изправи пред непреодолими технически трудности.

— Пък и — рече си поободрено — съм сигурен, че собственикът я е застраховал и ще бъде напълно компенсиран за понесените щети.

Последното предположение беше доста оптимистично. Някой би добавил и нереалистично, доколкото Гилдията по ЗастраховкиИсковеИзкупуванеПродаванеНаПраваСблъсъциЗлополукиОсакатяванияПожариНаводненияДругиБезСлучаитеКогатоБоговетеИматПръст дори и веднъж в цялото си съществуване не бе изплатила обезщетение по някой иск, въпреки че след края на Войната на Хаоса към нея бяха завалели обвинения и съдебни дела, целящи да я накарат да признае, че БезСлучаитеКогатоБоговетеИматПръст вече не се брои, след като всички знаеха, че боговете отдавна ги няма. Дори и по този начин делата първо трябваше благополучно да преминат през съдебната система на гномите, но беше сигурно, че никое от тях няма да приключи в рамките на естествената продължителност на живота на ищците, а ще бъде предавано от поколение на поколение, додето най-сетне обслужването на съдебните такси не стигне до задънена улица с финансовия крах на цели династии от заинтересовани.

Гатанко имаше съвсем малко лични вещи, които бързо изрови от останките на кораба. Най-ценното — своята карта на Лабиринта — така и не бе успял да вземе със себе си. Беше напълно уверен обаче, че картата ще бъде счетена за Чудото на Всички Чудеса, а следователно и внимателно съхранена на възможно най-сигурното място в Цитаделата на светлината.

Единствената принадлежност, която успя да спаси от кораба, беше един нож, собственост на покойния капитан. Самият нож беше забележителен с това, че към него бяха прикачени всякакви инструменти, вършещи работа почти за всичко. Можеше да отвори бутилка вино, да ти каже в коя посока е север и дори да счупи черупката на стрида. Единственият му недостатък беше, че човек не можеше да отреже нищо с него, тъй като му липсваше острие (на изобретателя очевидно му бе свършило мястото), но това беше дребно неудобство в сравнение с ценната възможност да подстрижеш космите в носа си.

Гатанко мушна ножа в омазаните си с мастило и смазка дрехи и зацапа по плажа, като непрестанно се пързаляше и падаше. Спря само веднъж, за да хвърли последен поглед към Неразрушимия. Подводната лодка приличаше на изхвърлен от вълните кит и вече изчезваше под пясъка.

После гномчето отново тръгна подир Златна Луна, която следваше реката на мъртвите.


8
Балансов отчет

Пет дни след атаката на Берил срещу Цитаделата на светлината, пет дни след свалянето на щита над Силванести и пет дни подир навлизането на войските на драконесата в кралството Квалинести, лорд Таргон седеше зад писалището си и разглеждаше докладите, които неспирно се стичаха към него от всички части на континента Ансалон.

В началото сведенията, изпратени от Малис, му се сториха приятни. Чудовищната драконеса Малистрикс, която всички признаваха за неоспорим владетел на Ансалон, бе приела донесението за агресивното поведение на своята братовчедка доста по-добре, отколкото Таргон дори си бе мечтал. Естествено, че Малис беше побесняла и наговорила какво ли не, ала в края на краищата бе излязла със становището, че всяко по-нататъшно действие на Берил отвъд Квалинести ще бъде прието като директна заплаха, с която драконесата ще се разправи бързо и безжалостно.

Колкото повече мислеше върху последното обаче, толкова повече му се струваше, че трябва да преразгледа първоначалната си реакция. Малистрикс беше прекалено сговорчива и бе приела новините твърде спокойно. Със сигурност гигантската червена драконеса кроеше нещо и каквото и да бе то, без съмнение щеше да се окаже с катастрофални последици. Поне за момента тя оставаше в бърлогата си, явно доволна от факта, че той е изявил желание да се справи със ситуацията. Което пък той наистина възнамеряваше да стори.

Според докладите, в пристъп на наранено честолюбие Берил беше превърнала Цитаделата на светлината и кристалните й куполи в купчина натрошено стъкло. Така твърдяха шпионите на Таргон, които от първа ръка свидетелстваха, че деянието й е било продиктувано от неспособността й да открие безценния магически артефакт. От неизмерими загуби в човешки животи ги беше спасил единствено факта, че преди да се разбеснее, Берил бе изпратила наземни отряди от дракониди, които лично да издирят и безценния предмет, и магьосника, който го притежаваше.

Отсрочката бе дала достатъчно време на местните жители да избягат във вътрешността на острова. По този начин и самите агенти на Таргон, които междувременно се бяха подвизавали с фалшиви самоличности в Цитаделата с надеждата да открият защо магическите им способности са започнали да отслабват, бяха успели да оцелеят достатъчно дълго, за да му изпратят докладите си. Берил бе напуснала битката рано, оставяйки черната работа на червените си любимци. Драконидите пък бяха последвали жителите на острова в бягството им, само за да срещнат ожесточената съпротива на Соламнийските рицари и местните племена. В крайна сметка драконидите бяха понесли тежки загуби.

Таргон не харесваше драконидите, така че загубите им не го интересуваха.

— Следващият доклад — каза той на ординареца си.

Помощникът му извади поредния пергаментов свитък:

— Съобщение от наместник Медан, милорд. Наместникът се извинява за забавянето в отговора си, но твърди, че вестоносецът ви е претърпял неприятна злополука. Летял към Квалиност, когато грифонът му внезапно обезумял от ярост и го атакувал. Успял е да достави писмото ви, но по-късно е умрял от раните си. Наместникът заявява, че ще изпълни заповедите ви и ще предаде Квалиност на Берил заедно с Кралицата майка, която е задържал в плен. Освен това е разпуснал Сената и е арестувал всички сенатори ведно с Водачите на Дома. Канел се е да задържи и крал Гил тас, но са успели да измъкнат младежа буквално под носа им и в момента го укриват. Докладва, че армията на драконесата среща съпротива от силите на елфите и това забавя придвижването й, но загубите са незначителни.

— Ако новините са верни, значи имаме повод за радост — произнесе намръщено Таргон. — Никога не съм имал доверие на Медан. В миналото беше един от любимците на Ариакан. Това е и причината, поради която го назначих за наместник на Квалинести. Напоследък Берил все по-често ми повтаря, че е станал повече елф, отколкото човек, че отглеждал цветя и по цял ден свирел на лютня.

— И все пак засега държи положението под контрол, милорд — напомни му ординарецът, като надникна иззад свитъка в ръцете си.

Таргон изсумтя.

— Ще видим. Изпрати писмо до великата зелена кучка, че Квалиност е неин и че се надявам да го остави такъв, какъвто го е заварила. Приложи балансовия отчет на приходите ни от столицата за последната година. Това трябва да я убеди.

— Да, милорд — отвърна помощникът и си записа нещо.

— Някакви новини от Санкшън? — полюбопитства с примирен тон Господарят на Нощта, сякаш искаше да подчертае, че ако има, изненадата ще бъде пълна.

Добре укрепеният Санкшън, разположен на западните брегове на Новото море, контролираше главните пристанища в тази част на Ансалон. По време на Войната на Копието градът бе изпълнявал функцията на главна крепост на драконовите повелители, но понастоящем беше в ръцете на мистериозен чародей на име Хоган Примката. Смятайки, че действа самостоятелно, Мрачните рицари бяха хвърлили големи усилия да го убедят да работи съвместно с тях, за да получат така необходимото им пристанище в Санкшън. А за да улеснят решението му, пък и защото бяха наясно, че Соламнийските рицари също се трудят по въпроса, от Ордена на Рицарите на Нерака бяха поставили града под обсада, която се проточваше от месеци насам. Единственият по-сериозен опит на соламнийците да я разкъсат бе осуетен от тази Мина, която току-що бе завладяла Силванести. Таргон предполагаше, че вероятно трябва да й бъде благодарен, задето е спасила положението. И щеше да й бъде два пъти по-благодарен, ако в действителност й беше дал пряка заповед да го стори.

— Санкшън все още е под обсада, милорд — отговори ординарецът, докато разлистваше най-долните листове от купчината. — Командващите офицери се оплакват, че не разполагат с достатъчно хора, за да го превземат. Настояват, че ако силите на генерал Дога не са били отклонени към Силванести, градът отдавна е щял да падне в ръцете ни.

— Да, а аз съм блатно джудже — отвърна презрително Таргон. — Веднага щом осигурим Силванести, ще се разправим и със Санкшън.

— Колкото до Силванести, милорд — върна се към върха на купчината помощникът му и извади един лист. — Разполагаме с доклада от разпита на пленените елфи. Тримата — двама мъже и една жена — са членове на така наречения „кират“, нещо като граничен патрул, струва ми се.

Той му подаде сведенията. Непосредствено след падането на Силванести Господарят на Нощта бе наредил на Дога да залови неколцина елфи и да ги изпрати в Джелек за разпит. Таргон прегледа доклада набързо. Веждите му се повдигнаха изумено, след което отново се сключиха начумерено. Не можеше да повярва на написаното, така че отново препрочете онова, което вече знаеше.

Той се втренчи в ординареца:

— Запознат ли си? — попита.

— Да, милорд — отговори помощникът.

— Това момиче е лудо! Напълно побъркано! По-лошо, мисля, че дори не е на наша страна! Да лекува елфите? Да лекува проклетите елфи!

Таргон вдигна листа и зачете на глас:

— „В този момент я следват тълпи от млади последователи. Елфите са наобиколили двореца, където е отседнала, и очакват появата й.“ И това: „Успяла е да прелъсти крал Силваношей, който на всеослушание е заявил, че възнамерява да се ожени за нея. Новините силно са разгневили майка му Алхана Звезден бриз. Тя е направила опит да го убеди да напусне столицата, преди Мрачните рицари да са я превзели. Твърди се, че Силваношей е напълно заслепен от Мина и е отказал да избяга.“

Той хвърли разгневено листа на земята.

— Това не може да продължава повече. Мина е заплаха за нас. Трябва да я спрем.

— Може да се окаже трудно, милорд — каза ординарецът. — От доклада на Дога ще откриете, че генералът одобрява и се възхищава от всичко, което тя прави. Омаяла е и него. Хората му са започнали да й се подчиняват. Отбележете и че сега Дога подписва писмото си „От името на Единия Бог“.

— Тази Мина ги е омагьосала. Щом изчезне, отново ще си възвърнат здравия разум. Но как да се отървем от нея? Проблем. Не бих искал частите на Дога внезапно да се обърнат срещу мен…

Таргон отново вдигна доклада и го препрочете. Този път по устните му плъзна усмивка. Остави листа, облегна се в креслото и започна да планира. Цифрите, помисли си, се подреждаха идеално.

— Затворниците елфи живи ли са още? — попита внезапно.

— Да, милорд. Отчели са вероятността да ви потрябват.

— И казваш, че между тях имало и една жена?

— Една, милорд.

— Отлично. Мъжете не ми вършат повече работа. Нека екзекуторът ги ликвидира както намери за добре. Доведете ми жената. Ще ми трябват перо и мастило — погрижете се да го приготвят от някакви горски плодове, или както там го правят елфите. Ще имам нужда също и от свитък по техен образец.

— Струва ми се, че разполагаме с няколко в залата с подаръците, милорд.

— Донеси ми най-евтиния. И най-накрая искам това. — Таргон начерта една скица и я подаде на ординареца.

— Да, милорд — отговори мъжът, като за миг остана вгледан в нарисуваното. — Ще се наложи да го изработим на ръка.

— Естествено. Отново по образец на елфите. Подчертай последното. И — допълни Господарят на Нощта — очаквам от теб разходите да бъдат сведени до минимум.

— Естествено, милорд — кимна помощникът му.

— Когато заложа инструкциите си в ума на елфидата, искам да я отведете и спуснете близо до Силваност. Разпореди се някой от вестоносците да се подготви за отлитане.

— Разбирам, милорд.

— Още нещо — сети се Таргон. — По някое време в близките две седмици смятам сам да отпътувам за Силванести. Нямам представа кога, така че се погрижи всичко да бъде готово.

— Но защо ви е да ходите там, милорд? — попита сепнато ординарецът.

— Протоколът ще изиска присъствието ми на погребението — отговори Господарят на Нощта.


9
Пръстенът на сълзите

Силванести беше окупирана страна, а Силваност — окупиран град. Най-ужасните кошмари на елфите се сбъдваха наяве. Именно срещу подобен род катастрофи бяха дали разрешението си щитът да бъде издигнат над главите им. Ала вместо това, като зловещо въплъщение на собствените им страхове и недоверие към света, щитът съвсем бавно беше започнал да изсмуква силите и живота им. А когато магическата бариера все пак бе свалена, светът, под формата на войници и Мрачни рицари, беше нахлул в Силванести. Изтощени и болни, елфите просто капитулираха и предадоха града си на своя най-зъл враг.

Членовете на кирата предвиждаха най-лошото. Говореха за лагери за роби, плячкосване и пожарища, за мъчения и убийства. Подканяха елфите да се бият, додето смъртта не вземе всеки един от тях. По-добре да умрем свободни, казваха от кирата, отколкото да живеем като роби.

Измина седмица и нито един от жителите на Силванести не бе извлечен от дома си, за да бъде убит или изтезаван. Никой не пронизваше бебета на върха на копието си. Никой не изнасилваше жени и не ги оставяше да умрат в калта. Мрачните рицари дори не навлязоха в Силваност. Вместо това се разположиха на лагер пред стените му, на бойното поле, където преди това се бяха сражавали, а Мина бе паднала в плен. Първата заповед, която войниците й получиха, беше не да опожарят до основи столицата, а да изгорят трупа на дракона Циан Кръволок. Един малък отряд от рицари дори влезе в битка, за да прогони група навлезли в незащитените земи на елфите великани, които, въодушевени от падането на щита бяха направили опит да нахлуят в страната. Мнозина сред по-младите от елфите наричаха Мрачните рицари свои спасители.

Деца биваха излекувани и сега играеха под ярките слънчеви лъчи, на поляни, покрити със зелена трева. Жените се разхождаха из градините си и откриваха радост в цветята, които преди бяха чезнали под пагубното влияние на щита. По улиците крачеха мъже — свободни и неоковани. Кралят Силваношей си оставаше владетел. До Водачите на Дома се допитваха по всички въпроси. Един по-невнимателен страничен наблюдател лесно можеше да заключи, че не елфите, а Мрачните рицари бяха тези, които са капитулирали.

Да се каже, че от кирата бяха разочаровани, би било несправедливо. Неговите членове бяха верни на народа си и се радваха — а повечето даже изпитваха благодарност, — че поне засега кървавата баня, която предвиждаха, не се е състояла. Някои от по-възрастните от граничните патрули твърдяха, че случващото се с елфите е по-лошо. Те не харесваха приказките за новия Един Бог. И нямаха доверие на Мрачните рицари, които според тях не бяха и наполовина толкова миролюбиви, колкото изглеждаха на пръв поглед. До кирата достигаха слухове за техни другари, които са били заловени и мистериозно отвлечени на гърбовете на сини дракони. За изчезналите така и не се чуваше нищо повече.

Алхана Звезден бриз нахлу заедно с частите си през границата на Силванести веднага щом щитът падна и понастоящем се намираше в териториите северно от столицата. Никога не се задържаха на едно и също място задълго и постоянно сменяха разположението на своя лагер, като прикриваха грижливо следите си и се сливаха незабележимо сред дърветата, които много от тях, включително и Алхана, някога така добре бяха познавали и обичали. Тя не се страхуваше, че могат да ги открият. Петте хиляди войници на рицарите и бездруго правеха всичко възможно да задържат Силваност. Командирът им щеше да постъпи глупаво, ако раздели частите си, за да се впусне из непознати територии в преследване на елфи, които са били родени и отгледани из околните гори. Все пак Алхана бе оцеляла толкова дълго, само защото никога не правеше компромиси с безопасността си, така че силите й си оставаха в постоянно движение.

Не минаваше и ден, без да пожелае да види отново сина си. По цели нощи стоеше будна и кроеше планове за проникване в Силваност, където животът й щеше да бъде изложен на немислими рискове и от страна на Мрачните рицари, и от тази на собствения й народ. Познаваше града и палата добре, понеже там бе родният й дом. Нощем плановете й изглеждаха разумни и тя се заричаше да ги осъществи още на другия ден. Ала щом на сутринта изложеше всичко пред Самар, генералът безпогрешно намираше всеки пропуск и съвсем ясно й посочваше до една опасностите, които я грозят. Винаги печелеше спора, не защото Алхана чувстваше страх за живота си, но понеже се боеше действията й да не навредят на Силваношей. От кирата редовно я уведомяваха какво се случва в столицата. Така тя наблюдаваше, чакаше и агонизираше, и заедно с всички останали елфи се разкъсваше от предположения какво ли са намислили Мрачните рицари.

На всички тях — на кирата, на Алхана и на Самар — им се струваше възможно народът на Силванести още веднъж да е попаднал под зловредното влияние на сън, подобен на прекарания по време на Войната на Копието. С тази разлика, че сега сънят се случваше наяве и единственият начин да се пребориш с него бе да се изправиш срещу онези, които го сънуваха. Не им оставаше нищо друго, освен да се подготвят за деня, когато сънят ще свърши, а сънуващият ще се събуди в кошмарната реалност.

Генерал Дога и неговите войници лагеруваха извън Силваност. Мина и рицарите й се бяха преместили в Кулата на звездите, присвоявайки си едно от крилата на голямата сграда, някога принадлежало на покойния генерал-губернатор Конал. Всички елфи знаеха, че кралят им е влюбен в Мина. Историята за чудодейното възвръщане от смъртта на Силваношей отдавна вече беше превърната в песен, която се пееше от младежите навред из страната.

Никога дотогава елфите не бяха приемали тъй спокойно възможността за брак на някой от техните с жена или мъж от расата на човеците. Самата Алхана Звезден бриз бе обявена за мрачен елф, само защото се бе омъжила за „външен“, за един квалинести. И все пак, онези, които бяха горе-долу на една и съща възраст със Силваношей, по някакъв начин бяха започнали да изпитват обожание към Мина. Водачката не можеше да излезе на улицата, без моментално да бъде наобиколена от желаещи да я видят или докоснат. Палатът беше обкръжен денонощно от младежи, чието единствено желание бе да я зърнат поне за миг. Всички бяха страшно поласкани, че тя обича техния крал и уверено очакваха всеки момент сватбата да бъде обявена.

Силваношей също разчиташе на това. Мечтаеше как Мина влиза в двореца и бива въведена в тронната зала, където той я очаква в цялото си кралско великолепие. В тези мечти тя се хвърляше с радост и обожание в ръцете му. Но от последната им среща бяха минали цели пет дни. До този момент тя дори не бе поискала да се срещне с него. Веднага щом пристигна, Мина се насочи право към покоите си и оттогава не ги беше напускала.

Пет дни, в които нито говори, нито се среща с нея. Измисляше й всевъзможни оправдания: Вероятно тя просто се боеше да дойде при него, страхуваше се, че войниците й няма да я разберат. Може би тъкмо същата нощ се канеше да го посети, да заяви любовта си и да го закълне да пази връзката им в тайна. Силваношей прекарваше нощите си в будуване, но тя отново не идваше, а мечтите му започваха да изсъхват като букета от рози и теменуги, които лично бе набрал от градината за нея.

Пред Кулата на звездите младите елфи скандираха името на Мина. Думата, която само преди няколко дни галеше ушите му, сега го пронизваше отново и отново. Изправен пред прозореца и вслушан в отекващата горчива празнина в сърцето си, Силван най-после взе решение.

— Отивам при нея — каза той.

— Братовчеде… — започна Кайрин.

— Не! — пресече отведнъж укорите, които знаеше, че ще последват. — Достатъчно дълго се вслушвах в теб и тези глупаци, които наричат себе си съветници! „Тя трябва да дойде при вас“, казвахте. „Ще бъде под достойнството ви да отидете лично, Ваше величество.“ „Вие сте този, който й оказва честта.“ „Поставяте се в неизгодна ситуация.“ Е, грешите. Всички до един. Премислих всичко. Мисля, че разбирам къде е проблемът. Мина иска да дойде при мен, но офицерите й не позволяват. Онзи огромен, мускулест минотавър и останалите. Може даже да я държат затворена против волята й.

— Братовчеде — повтори внимателно Кайрин, — Мина се разхожда по улиците на града, влиза и излиза от двореца, когато пожелае. Говори свободно с офицерите си и от онова, което чувам, дори тези с най-висок чин й отстъпват във всичко. Признай го най-сетне. Ако иска да се видите, ще дойде сама.

Силваношей вече се обличаше в най-хубавите си дрехи и или се преструваше, или наистина не го слушаше. Кайрин усети как сърцето му се свива от мъка. С все по-голямо безпокойство следеше как това странно момиче обсебва Силван. Още от самото начало беше предположил, че Мина използва краля, за да постигне собствените си цели, макар че нямаше никаква представа какви могат да бъдат те. Една от причините, поради които искаше да отведе Силваношей в гората при силите на съпротивата, бе, че се надяваше по този начин да го отдалечи от нея, да разкъса смъртната й хватка. Планът му се беше провалил. Кайрин вече не знаеше как да постъпи.

Силван бе изгубил апетита си напълно. Беше отслабнал. Нощем не спеше, но скачаше при всеки шум с надеждата, че това е тя и дългоочакваната им среща ще се състои. Дългата му коса бе изгубила блясъка си и висеше на кичури. Младежът гризеше ноктите си почти до живеца. Мина лекуваше елфите и ги възвръщаше към пълноценен живот, ала едновременно с това убиваше техния крал.

Облечен в кралската си мантия, позлатен от главата до петите, Силваношей вече беше готов да напусне покоите си.

Независимо, че постъпката му вероятно би била счетена за непоправима дързост, и с риск да бъде порицан, Кайрин все пак направи един последен опит да го възпре:

— Братовчеде — произнесе меко и с привързаността, която изпитваше от дъното на душата си, — не го прави. Не се унижавай. Опитай се да я забравиш.

— Да я забравя — изсмя се глухо кралят. — Все едно да ми предложиш да забравя да дишам!

Той отблъсна ръката на братовчед си и излетя през вратата. Позлатената мантия се вееше около слабото му тяло.

Кайрин го последва с нарастващо безпокойство. Придворните се покланяха, когато младият крал ги подминаваше, като не един и двама от тях направиха опит да привлекат вниманието му. Силван не ги забелязваше. Той прекоси почти целия дворец и навлезе в крилото, където се бяха настанили Мина и нейните рицари. В пълна противоположност с оживените части от Кулата, които обитаваше той, крилото на Мина беше смълчано и празно. Пред една затворена врата стояха на пост двама рицари. Щом го забелязаха, те почтително отдадоха чест, но не се отдръпнаха от пътя му.

Силваношей им хвърли заплашителен поглед.

— Отворете вратата — нареди той.

Рицарите не помръднаха.

— Дадох ви заповед — произнесе Силван, като се изчерви така, все едно някой беше облял бледото му лице в кръв.

— Съжалявам, Ваше величество — отвърна единият, — но имаме заповед да не допускаме никой.

— Аз не съм никой! — потрепери гласът на младежа. — Аз съм крал. Това е моят дворец. Всички врати са отворени за мен. Изпълнявайте!

— Братовчеде — приближи се притеснено Кайрин, — моля те, ела.

Внезапно вратата се отвори. В очертанията й застана минотавърът. Рогатата му глава се издигаше почти до позлатената рамка. Наложи му се да се наведе, за да премине.

— Каква е тази врява? — поиска да узнае гръмовно. — Пречите на командира.

— Негово величество умолява да получи аудиенция при Мина, Галдар — обясни един от рицарите.

— Не, не моля! — каза разгневено Силваношей. Той се втренчи унищожително в изпречилия се на пътя му минотавър. — Отдръпни се. Ще говоря с нея. Не можете да я държите заключена и далеч от мен!

Кайрин внимателно наблюдаваше рогатото създание и забеляза как за момент устните му се поколебаха, сякаш се канеше да се усмихне презрително, ала в последния момент минотавърът успя да се овладее и изражението му отново стана тържествено и сериозно. Той се поклони и отстъпи.

— Мина — изрече, като се обърна. — Негово величество кралят на Силванести е дошъл да се срещне с теб.

Силваношей нахлу в стаята.

— Мина! — извика, а чувствата му извираха от гласа, устните, протегнатите ръце, от очите му. — Мина, защо не идваше при мен?

Момичето седеше зад писалище, покрито със свитъци и карти, една от които понастоящем лежеше развита пред нея. Подвитите й краища бяха застъпени с кама и боен чук. За последен път Кайрин я бе зърнал в деня на битката с Циан Кръволок. Тогава тя носеше грубите дрехи на затворница и крачеше към собствената си екзекуция.

Но се беше променила. Преди пет дни главата й бе обръсната, покрита с едва набола, мека като пух коса. Сега косата беше пораснала малко, бе гъста и леко накъдрена, опалена в червеникаво в лъчите, струящи през кристалните стъкла на прозорците зад гърба й. Върху плетената ризница на Рицарите на Нерака девойката носеше черна туника. Очите с цвят на кехлибар, които се взираха в Силван, изглеждаха студени и отдалечени и все още съдържаха в себе си бележките по картата, пътища и градове, хълмове и планини, реки и долини. Сега в тези очи нямаше място за младия крал.

— Силваношей — произнесе след един безкраен миг, докато пътищата и градовете в златистите й очи съвсем бавно се замениха с неговия образ. — Простете ми, че не дойдох по-рано, за да отдам почитта си, Ваше величество, но бях изключително заета.

Уловен в кехлибарените очи, кралят усети леко замайване.

— Мина! Почитта си? Как изобщо можеш да говориш така пред мен? Обичам те, Мина. Мислех, че… Мислех, че и ти ме обичаш.

— Обичам те, Силваношей — отвърна тя с такъв тон, все едно говореше на капризно дете. — Единият Бог те обича.

Очите й не го изпускаха. Кехлибарът го поглъщаше, втвърдяваше се, не му позволяваше да помръдне.

— Мина! — извика агонизиращо той и се хвърли към нея.

Само за част от секундата минотавърът се озова пред него и измъкна меча си.

— Силван! — изкрещя предупредително Кайрин, като го улови за рамото.

Младежът най-сетне изгуби сили. Сътресението от преживяното бе твърде силно. Уловен за ръката на братовчед си, той рухна на пода, като едва не го повлече след себе си.

— Негово величество не се чувства добре. Отведете го обратно в стаята му — каза Мина и добави състрадателно и поомекнало: — Предайте му, че ще се моля за него.

С помощта на прислугата Кайрин успя да отнесе Силван в покоите му, минавайки през поредица от тайни галерии и стълбища, за да не види никой от придворните в какво жалко състояние се намира кралят им. Веднага щом стигнаха, младият крал се хвърли в леглото и повече не пожела да проговори никому. Кайрин остана дълго край него, поболян от тревога. И чака, додето с облекчение установи, че изтощението е надвило над скръбта и Силван е заспал.

Мислейки, че сънят му вероятно ще продължи с часове, той реши също да си почине. Разпореди се никой да не безпокои Негово величество. Слугите спуснаха завесите и притъмниха спалнята. После излязоха на пръсти и затвориха вратата след себе си. Във всекидневната засвириха музиканти. Нежната мелодия щеше да успокои съня на владетеля на елфите.Силваношей спа тежко и като упоен в продължение на няколко часа, а когато се събуди, се почувства още по-уморен и разнебитен. Остана вгледан в сенките. Продължаваше да чува гласа й: Бях заета, твърде заета, за да дойда… Ще се моля за теб. Думите й бяха като добре наточена стомана и се врязваха в него всеки път щом си ги припомнеше. Повтаряше си ги отново и отново, а острието им се забиваше в сърцето и гордостта му. Знаеше, че го е обичала, но сега едва ли някой щеше да му повярва. Всички смятаха, че просто го е използвала и сега го съжаляваха така, както го съжаляваше и тя.

Разгневен, неутешим, той отхвърли копринените чаршафи и бродираната пухена завивка и напусна леглото. Хиляди планове се бореха за надмощие в пламналия му ум. Планове да я спечели отново, планове да я унижи, благородни планове, в които вършеше нечувани подвизи, само за да не мисли за нея, а сетне и такива, в които се хвърляше в краката й и я молеше да го обикне отново. Откри, че никой от кроежите му не успокоява нанесените рани, че нито един не потушава ужасната болка.

Крачеше напред-назад из стаята си, потънал в мисли. Пътят му минаваше покрай писалището, но беше толкова погълнат, че дори не забелязваше странния цилиндричен калъф върху него. Най-сетне — при двайсетото или двайсет и първото обръщане — един прашен слънчев лъч проряза цепнатината между завесите и освети достатъчно ярко калъфа, приковавайки вниманието му.

Младежът спря озадачено. Същата утрин калъфът не беше там. Поне това можеше да твърди със сигурност. Не му принадлежеше, не носеше кралския герб, нито беше богато декориран, каквито бяха обикновено онези, които пренасяха писмата му. Всъщност дори изглеждаше малко износен, като от продължителна употреба.

Веднага му хрумна необузданата мисъл, че навярно е на Мина. Идеята бе изцяло лишена от здрав разум, но когато някой е влюбен, всичко е възможно. Той посегна към него, ала за момент се поколеба.

Силваношей може и да беше младеж, чезнещ от любов, но не се беше побъркал дотам, че да забрави уроците, научени по време на живота, изпълнен с непрестанно бягство от убийци, искащи да му го отнемат. Беше чувал за писма, които съдържат в себе си смъртоносни змии или изхвърлят отровен газ. Трябваше да повика някой от пазачите и да го накара да го отвори.

— Но какво значение има? — запита се с горчивина. — Ако умра, значи ще умра. Тогава поне най-сетне ще се освободя от тези ужасни мъки. Но… може и да е от нея!

Посегна и вдигна калъфа. Побави се само колкото да прегледа восъчния печат, но беше твърде зацапан и не успя да го разпознае. Счупи го в пристъп на безразсъдство и се забори с капака с разтреперани пръсти. Най-сетне го отвори с такава сила, че от калъфа излетя някакъв предмет, падна на килима и остана проблясващ на мястото си в светлината, бликаща между завесите.

Наведе се и се втренчи изумено в него. Сетне го вдигна. Между палеца и показалеца си държеше пръстен — халка, инкрустирана с рубини във формата на сълзи. Вероятно дори кървави капки, ако човек си дадеше труда да даде най-точното определение. Личеше си, че изработката на пръстена е майсторска. Само занаятчиите на елфите притежаваха подобни умения.

Сърцето му заби още по-бързо. Пръстенът идваше от Мина. Беше сигурен в това! Надникна в цилиндричния калъф и видя, че вътре има навито писмо. Остави пръстена на писалището и извади писмото. Още при първите прочетени думи усети как и малкото ручейче надежда, избликнало в сърцето му, отново пресъхва. Ала ето, че на надеждите му отново бе съдено да изригнат като всепоглъщащи пламъци. И колкото повече се вдълбочаваше в писмото, толкова по-силно се разгаряха те.

Обични сине,

Писмото ми ще бъде кратко, тъй като напоследък съм много болна. Вече се възстановявам, но все още съм твърде слаба, за да пиша. Ето защо една от прислужниците ми пише вместо мен. До нас достигнаха слухове, че си влюбен в момиче от расата на човеците. В началото се разгневих, ала болестта ме доведе тъй близо до смъртта, че нямаше как да не погледна на живота с по-други очи. Желая единствено твоето щастие, Силваношей. Този пръстен има магически свойства. Ако го дадеш на онази, която те обича, любовта й ще продължи вечно. А ако го дадеш на жена, която не те обича, той ще я накара да се влюби в теб със страст, която ще бъде равна на твоята.

Вземи пръстена с благословиите ми, любими синко, и го дай на обичаната от теб заедно с моята целувка.

Писмото бе подписано с името на майка му, макар подписът да не беше неин. Навярно го беше продиктувала на някоя от елфидите — някога нейни придворни, а сега просто приятелки. Не разпознаваше почерка, ала в това нямаше нищо чудно. За момент бе почувствал тревога от болестта на майка си, ала бързо се успокои, когато научи, че вече е по-добре. Радостта му обаче — щом прочете и препрочете указанията за свойствата на магическия пръстен — беше просто неописуема. Радост, която надхвърляше всичко, включително разума и логиката.

Той вдигна безценната скъпоценност до устните си и я целуна. Сетне се впусна в планове за предстоящо празненство. Планове, с които да покаже на целия свят, че Мина обича него и само него.


10
Годежно празненство

В Кулата на звездите царяха оживено вълнение и усилена подготовка. Негово величество Говорителят на звездите даваше голямо празненство в чест на Мина, спасителката на Силванести. По правило, поне за елфите, подобно празненство щеше да отнеме месеци приготовления, дни, прекарани в агония над списъка с гостите, седмици в уточнения с готвача, още седмици в аранжиране на масата и избор на най-подходящите цветя. Съвсем типично за младостта на краля е, твърдяха някои, че вместо да се вслуша в традициите, е наредил празненството да бъде готово в рамките на двайсет и четири часа.

Министърът по протокола прекара цели два от тези безценни часове в напразни опити да убеди Негово величество, че подобен подвиг е отвъд възможностите на когото и да било. Кралят бе непреклонен, така че на министъра не му остана нищо друго, освен да впрегне цялата си воля и енергия и да се залови за работа.

Кралската покана беше представена на Мина и тя я прие от свое и от името на офицерите си. Министърът едва не припадна от ужас. Елфите не бяха имали каквото и да е намерение да канят офицерите на Мрачните рицари на Нерака. Поне доколкото и най-възрастният сред народа на Силванести си спомняше, елфите никога не бяха споделяли вечерята си с някой от расата на човеците. Мина беше друго нещо. Вече я считаха за една от тях. Сред последователите й се ширеше мълвата, че даже имала елфическа кръв (фактът, че беше командир в армията на Мрачните рицари на Нерака, доста удобно се изплъзваше от умовете им). Самата Мина поддържаше този слух, като никога не се появяваше на публично място в черните дрехи на Ордена. Вместо това се обличаше в сребристобяло.

Някъде по това време възникна спор. Помощникът на министъра по протокола настояваше, че по време на Войната на Копието, когато дъщерята на Лорак — а това беше Алхана Звезден бриз, но тъй като я считаха за мрачен елф, името й не можеше да бъде произнасяно — се бе завърнала в Силваност, с нея бяха пристигнали и неколцина човеци. Не бяха останали никакви писмени сведения относно факта дали тя се е хранила с тях, ала се налагаше предположението, че се е случило. По този начин разполагаха с прецедент. Министърът по протокола възразяваше, че дори и да е имало такъв случай, то той е бил неизбежен по силата на злощастните времена, в които е възникнал, тоест храненето е било неофициално, а оттам можеше да се приеме и за несъстояло се.

Колкото до идеята за присъствието на минотавъра, тя бе просто изключена.

Министърът объркано намекна на Мина, че е напълно възможно офицерите й да се отегчат от задължителните церемонии и че вероятно ще им се сторят твърде дълги и еднообразни, след като никой от тях не говореше елфически. Нямаше да харесат храната, нито виното. Министърът изрази увереност, че ще им бъде далеч по-приятно да се хранят според обичая си — вън от стените на Силваност и в собствения си лагер. Негово величество с удоволствие щеше да се съгласи да им изпрати храна и вино, и така нататък.

— Офицерите ми ще дойдат с мен — отвърна му тя. — В противен случай няма да дойда.

Само при мисълта, че ще му се наложи да съобщи лично за отговора й на Негово величество, министърът реши, че храненето в компанията на човеци едва ли ще бъде чак толкова травмиращо. Генерал Дога, капитан Самювал, минотавърът Галдар и рицарите на Мина щяха да присъстват. Министърът по протокола можеше единствено да се надява, че минотавърът няма да сърба супата си прекалено шумно. Негово величество беше в прекрасно настроение. Веселието му се отразяваше на прислугата. Силваношей беше любимец на слугите. Бледността му напоследък се забелязваше от всички и предизвикваше големи тревоги, така че промяната в него бе добре дошла. Ако едно празненство можеше да го откъсне от потиснатостта, то тогава от тях се искаше да подготвят най-пищния пир, виждан някога в Силванести.

Кайрин далеч не беше толкова доволен, колкото останалите. Единствен той забелязваше, че във веселието на младия крал има нотка на истеричност и че розовината по бузите му няма нищо общо с възвръщащото се здраве, а изглежда по-скоро като прогорена в бледата му кожа. Нямаше как обаче да разговаря на четири очи с него, тъй като Силваношей бе напълно погълнат от подготовката около голямото събитие — наглеждаше всички и всичко, за да бъде сигурен, че няма да има неприятни изненади и дори лично се бе нагърбил с избора на цветята за украса по масите. Освен това твърдеше, че няма време за разговори.

— Ще видиш, братовчеде — каза Силваношей, като само за миг поспря лудешкото си суетене, сграбчи ръката на Кайрин и я стисна силно. — Тя ме обича. Ще видиш.

Кайрин можеше само да стигне до заключението, че по някакъв начин Мина се е свързала с краля и му е разкрила любовта си. Това беше единственото разумно обяснение за рязката промяна в настроението на Силван, макар колкото повече да премисляше казаното от нея по-рано, толкова по-трудно му се струваше да повярва, че подобни жестоки думи могат да бъдат просто умела преструвка. Все пак Мина беше човек, а на елфите не им е съдено да разберат напълно поведението на човеците.

Кралските угощения на елфите винаги се провеждаха на открито и в полунощ, под светлината на звездите. В старите дни, преди Войната на Копието, преди пристигането на Циан Кръволок и връхлитането на съня, в градината на кулата щяха да подредят редици и редици от маси, за да могат да се поберат всички членове на Дома на Краля. Мнозина благородници бяха намерили смъртта си в борбата срещу кошмарите. Още повече бяха измрели от пагубната болест, причинена от щита. Някои от оцелелите пък бяха отказали поканата — ужасна обида в лицето на краля. Или по-скоро щеше да бъде такава, ако Силваношей бе обърнал някакво внимание на отказа им, като единственият му отговор беше, че старите глупаци на никого няма да липсват. В крайна сметка сложиха само две дълги маси. По-възрастните елфи от Дома на Прислужника, които още пазеха в спомените отминалата слава на Силванести, плачеха, докато полираха деликатните сребърни прибори и подреждаха чупливия, по-тънък от черупка на яйце порцелан по фините като паяжина дантелени покривки на масите.

Силваношей беше облечен и готов много преди полунощ и сега му се струваше, че часовете, оставащи до празненството, са натоварени на гърбовете на охлюви — толкова бавно отминаваха. Тревожеше се, че нещо може да се обърка напълно, въпреки че сам и цели осем пъти беше проверил масите, и дори се бе наложило да го разубеждават да не го прави за девети път. Нестройното свирене на музикантите му се струваше като най-сладкото нещо на света, понеже означаваше, че до полунощ остава едва час. Дори заплаши да удари плесница на министъра по протокола, който продължаваше да настоява, че кралят в никакъв случай не бива да се появява на угощението преди останалите гости. Получи се така, че Силваношей пръв се завтичаше да посрещне пристигащите, за да ги поздрави лично, за да ги очарова и обърка напълно.

Носеше рубинения пръстен в себе си, прибран в украсена със скъпоценности кутийка, в кадифена торбичка, пъхната в синия му кадифен жакет под копринената риза. Проверяваше толкова често дали кутийката си е на мястото близо до гърдите му, че постепенно гостите със смущение започнаха да си задават въпроса дали младият крал не страда от болки в сърцето. Никой от тях не бе виждал Негово величество толкова радостен — не и от деня на коронацията насам, но постепенно веселието му зарази и тях и всички най-сетне забравиха напълно за страховете си.

Мина се появи в полунощ и с това радостта на Силваношей стана пълна. Водачката носеше връхна дреха от бяла коприна — проста и без допълнителна украса. Единственото й украшение бе медальонът, с който никога не се разделяше — съвсем обикновен, без каквито и да е декорации по него. Тя също беше в приповдигнато настроение и побърза да поздрави познатите й елфи, като се обърна към всекиго по име, приемайки благословиите и благодарностите им, задето ги е излекувала. Изглеждаше поне толкова стройна, колкото и всяка друга елфида и почти толкова красива, твърдяха всички, което, поне за тях, беше един от най-големите комплименти, отправян към човешко същество.

— Благодаря ви за указаната чест, Ваше величество — произнесе Мина, щом се приближи и се поклони пред Силваношей.

Младежът не можеше да й позволи да му се кланя, така че взе ръката й и я накара да се изправи.

— Иска ми се да имахме време за по-добра подготовка — отвърна. — Някой ден ще ти покажа истинска елфическа церемония. — На нашата сватба, пееше сърцето му.

— Не заслужавам подобна почит — каза тя, като хвърли незаинтересован поглед към красиво украсените маси, нежните цветя и неизброимите свещи, озаряващи нощта. — Благодаря ви за тази вечер. Дълго очаквах и се подготвях за подаръка, който се каните да ми дадете. Надявам се да се покажа достойна за него — допълни тихо, почти с благоговение.

Силван замълча поразено, почувствал как стаеното очакване от предстоящата чудна изненада изведнъж го напуска. Значението на думите й го порази. Честта, която й указваше. Дълго чаканият подарък, който се канеше да й даде. Надяваше се да се покаже достойна. Какво друго можеше да значи всичко това, освен че има предвид дара на любовта му?

Той въодушевено целуна ръката, която тя му предложи. Вътрешно се заричаше след няколко часа да целува устните й.

Музикантите спряха да свирят. Сребърните камбанки оповестиха, че вечерята е сервирана. Силваношей пое към почетните места на главната маса, повел Мина под ръка, за да я настани вдясно от себе си. Човеците и останалите елфи също заеха местата си, или поне така предполагаше, че се е случило. Не би могъл да бъде напълно сигурен, както в този момент едва ли би могъл да се закълне, че наоколо има някой друг, освен тях, че звездите са на небето и че земята е под краката им.

Не виждаше нищо друго. Единствено Мина. Кайрин седеше точно срещу Силван и на няколко пъти се опита да го заговори, ала младият крал дори не го забелязваше. Той не пиеше вино, а изпиваше с очи Мина. Не се хранеше с плодове или сладки. Поглъщаше нея. Не бледата луна огряваше нощта, а тя. В сравнение с гласа й музиката звучеше грубо и недодялано. Кехлибарените й очи го поглъщаха. В този момент цялото му същество се къпеше в златисто вцепенение от щастие. Присъствието й му действаше опияняващо като вино от мед. В това пиянство Силваношей не би могъл да постави под въпрос каквото и да е. Самата Мина говореше оживено с околните и ги очароваше със свободния си елфически, с разказите за Единия Бог и чудесата, които богът твореше. Рядко казваше по някоя дума на младежа, ала погледът й неизменно го следеше и не топлота и любов имаше в него, а студенина и очакване.

Последното лесно можеше да смути Силван, ала му беше достатъчно само да посегне и докосне кутийката до сърцето си, за да забрави за всичко останало.

Момински свян, повтаряше си непрекъснато и се взираше в нея, додето тя говореше за този неин Един Бог, горд, че жената, която обича, се държи като равна с най-просветените сред елфите, подобно на неговия братовчед Кайрин.

— Простете ми, че ще попитам нещо за този Един Бог, Мина — обади се почтително Кайрин.

— Не само ви прощавам — отвърна тя с лека усмивка, — но ви подканям да го сторите. Не се страхувам от въпроси, макар някои да се боят от отговорите.

— Вие сте офицер от Ордена на Мрачните рицари на Такхизис…

— Нерака — поправи го Мина. — Ние сме Мрачните рицари на Нерака.

— Както разбрах, Орденът е внесъл тази промяна след заминаването на Царицата…

— По същото време, когато е изчезнал и богът на елфите Паладин.

— Вярно — кимна мрачно Кайрин. — Макар обстоятелствата около заминаването на двамата да се различават. Все пак това не е от значение за въпроса, който искам да задам. В кратката си история Мрачните рицари винаги са считали елфите за своя най-зъл враг. И никога не са крили, че в плановете им влиза да отърват света от елфите и да заграбят земите им.

— Кайрин — намеси се гневно Силваношей, — не мисля, че е уместно…

Мина положи ръка върху неговата. Докосването й го жегна като пламък — обгарящ и едновременно с това притъпяващ сетивата.

— Нека вашият братовчед говори, Ваше величество — каза тя. — Моля, сър, продължете.

— Ето защо не разбирам защо завладявате земите ни… — той замълча, гледайки я остро.

— … и ви оставихме живи? — довърши Мина.

— Не само това — каза Кайрин, — но освен всичко друго лекувате болните ни в името на Единия Бог. Какво го е грижа този бог — богът на нашите врагове — за нас, елфите?

Мина се облегна назад. Издигна кристалната си чаша с вино и я завъртя така, че светлината на свещите сякаш се разгоря още по-силно във виното.

— Да кажем, че съм градоначалник. Зад стените на града има хиляди хора, които разчитат на моята защита. Да кажем, че в границите на този град има две могъщи фамилии, които се мразят и са в непрестанно съревнование. И дори са се заклели да се унищожат една друга. Враждата помежду им създава нестабилност в моя град. А сега си представете, че същият този град е изложен на опасност. Могъщи сили го заплашват и скоро ще превземат стените му. Какво се случва тогава? Ако двете фамилии продължат кавгата, градът със сигурност ще бъде превзет. Ала ако фамилиите се обединят и се споразумеят да се бият срещу враговете си рамо до рамо, бихме имали шанс да победим.

— А общият ни враг е… кой? Великаните? — попита Кайрин. — Чувал съм, че някога са били ваши съюзници, но след известно време са се обърнали срещу вас…

Мина клатеше глава.

— И великаните ще познаят Единия Бог. И те ще се присъединят към сражението. Бъдете по-прям, сър — усмихна се окуражително тя. — Вие, елфите, винаги сте тъй учтиви. Не бива да се страхувате, че ще нараните чувствата ми.

С нищо не можете да ме разгневите. Задайте въпроса, който таите в сърцето си.

— Много добре тогава — заяви братовчедът на краля. — Вие сте отговорна за скорошното разкритие на самоличността на дракона сред нас. Вие сте отговорна за неговата смърт. Вие ни накарахте да съзрем истината за щита и вие ни помогнахте да си възвърнем живота, който можехте да ни отнемете. Нещо за нещо, казват някои. Услуга за услуга. Какво очаквате от нас в замяна? Каква е цената, която трябва да платим?

— Служете на Единия Бог — каза тя. — Това е единствено то, което се иска от вас.

— А ако изберем да не служим нему? — попита намръщено и мрачно Кайрин. — Тогава какво?

— Единият Бог избира нас, Кайрин — произнесе Мина, вгледана в потрепващия пламък на свещите в чашата си. — Ние не избираме Единия. Живите му служат. Мъртвите — също. Особено те — прибави толкова тихо и с такъв стаен копнеж тя, че я чу само Силваношей.

Взорът и необикновеното й изражение внезапно го вледениха.

— Хайде, братовчеде — каза младият крал, като хвърли на Кайрин предупредителен и раздразнен поглед. — Да сложим точка на философските дискусии. От тях ме заболява главата. — Той даде знак на прислугата. — Още вино. Донесете плодове и сладки. Предайте на музикантите да засвирят отново. Да забравим за разговора — каза през смях към Мина.

Кайрин повече не отвори уста. Вместо това остана на мястото си, вгледан разтревожено към своя братовчед.

Мина не слушаше Силван. Очите й блуждаеха из тълпата. Изпитвайки ревност към всеки, който крадеше вниманието й от самия него, кралят бързо установи, че тя търси някого. Проследи движението на очите й и разбра, че се спират върху всеки един от нейните офицери. И всеки от тях й отвръща или с поглед, или — в случая с минотавъра — с едва доловимо поклащане на рогатата глава.

— Не се тревожи за нищо, Мина — обади се Силваношей с леко напрегнат глас, за да й подскаже неудоволствието си. — Държанието на хората ти е отлично. Всъщност далеч по-добро, отколкото се надявах. Минотавърът счупи само една чаша, раздроби чиния и проби дупка в покривката на масата. Освен това се оригна толкова гръмогласно, че сигурно са го чули чак в Торбардин. Признавам, вечерта се оказа изключително успешна.

— Дреболии — измърмори тя. — Толкова много дреболии. Всичко е тъй безсмислено.

Внезапно тя хвана ръката му, но в действителност сякаш бе уловила самото му сърце. Очите с цвят на кехлибар се взряха в него:

— Подготвям ги за онова, което ще последва, Ваше величество. Въобразявате си, че опасността е преминала, но грешите. Опасността ни дебне отвсякъде. Има такива, които се страхуват от нас и които желаят унищожението ни. Не бива да позволяваме на задоволството от леката музика и доброто вино да ни затваря очите. Така че напомням на офицерите си, че все още имат своите задължения.

— Каква опасност? — попита вече обезпокоено Силван. — Къде?

— Близо е — отвърна тя, привличайки го все по-навътре в кехлибара. — Много близо.

— Мина — изрече Силваношей. — Щях да изчакам малко, преди да ти го дам. Бях си подготвил дори реч… — Той поклати глава. — Забравил съм всяка дума от нея. Не че има значение. Думите, които наистина искам да ти кажа, са в сърцето ми, и ти знаеш какви са те. Доловила си ги в гласа ми. И си ги виждала всеки път, когато сме се срещали.

Младежът порови в жакета си и извади кадифената торбичка. Бръкна в нея, взе сребърната кутийка и я постави на масата пред Мина.

— Отвори я — подкани той водачката. — За теб е.

Тя се взира в кутийката в продължение на дълги секунди. Лицето й бе силно пребледняло. Младежът чу как от устните й се откъсва тиха въздишка.

— Не се тревожи — повтори одрезгавяло той. — Не искам нищо в замяна. Не сега. Надявам се, че един ден сама ще ме обикнеш или поне, че ще изпиташ някаква привързаност към мен. Някой ден. Ако носиш този пръстен.

Забелязал, че тя се колебае да отвори кутийката, Силваношей сам вдигна капачето.

Рубините, с които беше инкрустирана халката, засияха в светлината на свещите като кървави капки — потекли от самото му сърце.

— Ще го приемеш ли, Мина? — попита отчаяно той. — Ще приемеш ли този пръстен и ще го носиш ли заради мен?

Тя протегна ръка — студена и непотрепваща.

— Ще приема пръстена и ще го нося — отвърна. — Заради Единия Бог.

Тя сложи халката на показалеца на лявата си ръка.

Радостта на младежа беше безгранична. В началото се бе подразнил, че отново е вмъкнала този неин бог в разговора, но вероятно го правеше, за да получи благословията му. Силваношей нямаше нищо против и сам да се помоли на Единия Бог, да падне на колене, ако трябва, стига това да му дадеше любовта й.

Зачака нетърпеливо за първите признаци от въздействието на магията на пръстена, зачака Мина да го погледне с обожание.

Тя се взря в халката и я завъртя така, че рубините да проблеснат. В този миг за Силваношей не съществуваше никой друг. Никой, освен тях двамата. Хората на масата, хората на празненството, всички по света, бяха просто размазани петна от пламъчета на свещи, музика и аромат на гардении и рози. Всичко останало беше Мина.

— Сега — произнесе в екстаз той — трябва да ме целунеш.

Тя се наведе към него. Магията на пръстена действаше. Ръцете й го обгърнаха. Ала преди устните й да докоснат неговите, устата й се разтвори, сякаш се канеше да извика. Ръцете й го стиснаха сковано, очите й се разшириха ужасено.

— Мина! — каза разтревожено Силван. — Какво ти е?

Тя изкрещя. Устните й оформиха една-единствена дума. Опита се да проговори, ала гърлото й се стегна и тя започна да се задушава. Момичето обезумяло се опита да свали пръстена, ала в същия момент крехкото й тяло се разтърси от конвулсии и болезнени спазми. Девойката се хвърли към масата с разперени ръце, събаряйки чаши и чинии. От устата й излезе още един смразяващ и нечленоразделен, животински звук. Животът забълбука в гърлото й. Сетне просто остана неподвижна. Ужасяващо неподвижна. Очите с цвят на кехлибар гледаха немигащо. И обвинително се взираха в Силваношей.

Кайрин се изправи. Действаше автоматично. Не разполагаше с готов план. Мислите му бяха напълно объркани, но най-важната от всички тях бе онази, че по някакъв начин трябва да осигури на Силван път за бягство. Почти веднага я изостави. С всички тези Мрачни рицари наоколо беше невъзможно. В този миг, макар и несъзнателно, Кайрин изостави Силваношей. Народът на Силванести вече беше негов народ и негова отговорност. Не можеше да направи нищо, за да спаси братовчед си. Опитите му да го стори се бяха провалили напълно. Но поне можеше да се опита да спаси народа си. Киратът трябваше да научи за случилото се, за да бъдат готови членовете му да предприемат необходимите мерки.

Останалите елфи край тях бяха твърде шокирани, за да помръднат, прекалено зашеметени, за да осъзнаят напълно ситуацията. Времето забави ход и заедно с това напълно спря. Никой не си поемаше дъх. Никой не мигваше. Всички бяха замръзнали невярващо.

— Мина! — извика в отчаяние Силван и посегна към нея.

Изведнъж настана страшна суматоха. Офицерите на водачката нададоха гневни крясъци и се втурнаха през гостите, преобръщайки маси, разбивайки столове, изблъсквайки грубо всеки, който се изпречеше на пътя им. Елфите завикаха един през друг. Чуха се писъци. По-съобразителните вече теглеха съпрузите си към изхода на градината. Сред първите бе и Кайрин. Докато Мрачните рицари вече наобикаляха масата, където лежеше Мина, той хвърли един последен поглед към своя злощастен братовчед, след което, с натежало сърце и мрачни предчувствия, се изгуби в нощта.

Нечия исполинска, покрита с кафява козина ръка улови младия крал за рамото и едва не премаза костите му. Минотавърът вдигна Силваношей с погрозняло и изкривено от ярост и скръб лице и го запрати настрани като някаква непотребна вещ.

Младежът премина през една орнаментирана дървена решетка и се просна по гръб в дупката, в която се бе издигало Дървото на щита. Остана намясто, замаян и без дъх, след което видя пред себе си лица — мрачни човешки лица, чиито изражения подсказваха единствено гняв и желание за кръв. Хванаха го и го измъкнаха от дупката. Болката се стрелна през тялото му. Той простена. Навярно имаше нещо счупено. Може би всяка костица в тялото му беше счупена. Истинската болка извираше от разбитото му сърце.

Рицарите завлякоха Силван обратно до празничната ма са. Минотавърът докосна шията на Мина.

— Няма пулс. Мъртва е — каза с пяна на уста. Обърна се и заби треперещ пръст в младежа. — Ето нейният убиец!

— Не! — изкрещя Силван. — Аз я обичах! Дадох й пръстена си…

Минотавърът вдигна безчувствената ръка на Мина. Дръпна силно рубинената халка. После я размаха под носа на Силван:

— Да, даде й го. Даде й отровен пръстен! Даде й пръстена, който я уби.

От един от рубините се подаваше тънка игла. На върха й проблясваше капчица кръв.

— Иглата се задвижва от пружина — обяви Галдар, като вдигна пръстена високо, така че всички да го виждат. — Когато жертвата докосне халката или я завърти около пръста си, иглата изскача и пронизва плътта, пращайки смъртоносната си отрова в кръвта. Обзалагам се — добави неумолимо, — че отровата е от съвсем същия вид, който използват елфите.

— Не съм аз… — извика в агонията на скръбта си Силваношей. — Не е от пръстена… Не бих могъл…

Той млъкна. Отново видя как Самар стои в покоите му. Самар, който знаеше всички тайни проходи в двореца, който се бе опитал да го принуди да избяга и дори не бе направил опит да прикрие омразата си към Мина. И все пак, почеркът от писмото беше на жена. Неговата майка…

Ударът го накара да залитне. Беше дошъл от юмрука на минотавъра, но дори когато счупи челюстта му, Силван не усети нищо. Истинският удар идваше от познанието за собствената му вина. Обичаше Мина, а я бе погубил.

Следващият удар го потопи в мрак.


11
Пробуждане

С идването на зората звездите съвсем бавно започваха да избледняват. Ярките им точици изгасваха една по една, надмогнати от още по-яркия огън над Крин. Зората не носеше надежда за народа на Силванести. От смъртта на Мина бяха изминали един ден и една нощ. Генерал Дога лично бе издал заповед мерките за сигурност около столицата да бъдат затегнати, а портите й — затворени. Заради собствената им безопасност, на елфите бе заповядано да останат по домовете си, а и самите те не бяха възразили. По улиците крачеха патрули. Разнасяха се единствено звуците от пристъпващите тежко подковани ботуши и по някоя случайна, остро издадена заповед.

В лагера на Рицарите на Нерака пред стените на Силваност тримата най-висши офицери се бяха събрали до командната палатка на Мина. Срещата им трябваше да се състои по изгрев. Тримата пристигнаха почти едновременно и сега се гледаха смутено и нерешително. Никой не искаше да пристъпи в празната палатка. Духът й все още се усещаше във вътрешността й. Мина присъстваше във всеки един предмет и това присъствие се долавяше още по-ясно в нейното отсъствие. Най-сетне Дога отметна платнището на входа със строго изражение и влезе вътре, последван първо от Самювал и чак тогава от Галдар.

Щом се озоваха в палатката, капитанът запали една маслена лампа, за да прогони нощните сенки, които все още не искаха да напуснат мястото. Тримата се огледаха безрадостно. Въпреки че се бе преместила в палата, водачката предпочиташе да живее и работи сред войниците. Първоначалната й палатка, заедно с част от мебелировката, бяха останали в ръцете на великаните. Новата бе пъстра и изработена по елфически образец. Човеците бързо бяха решили, че подхожда повече на палячо, отколкото на военен предводител, но не можеха да не признаят, и то с възхищение, дори и да беше неохотно, че е лека, лесна за опаковане и издигане и че предпазва от природните стихии далеч по-успешно, отколкото палатките, с които запасяваха Мрачните рицари.

Вътре имаше маса, заета от двореца, няколко стола и походно легло, където Мина понякога спеше, ако се наложеше да работи до късно. От празненството насам никой не беше влизал в тази палатка. Личните вещи на водачката стояха недокоснати по местата си. Върху масата бе простряна карта, изпъстрена с бележки с нейния почерк. Малки дървени блокчета и стрелки отбелязваха движенията на войски. Галдар незаинтересовано хвърли един поглед, решил, че това е карта на Силванести. Когато обаче установи, че съвсем не е така, въздъхна и поклати рогатата си глава. Източният край на света бе застъпен с очукано тенекиено канче, наполовина пълно със студен тарбиански чай. На северозапад същата функция изпълняваше разтопена свещ. Явно Мина бе работила едва ли не до последния момент преди празненството. Част от восъка на свещта се бе стекъл по картата, плъзгайки се през Новото море. Дълбоко в гърдите на Галдар нещо заклокочи. Той потърка зурла и отмести поглед.

— Какво е това? — попита Самювал, като се доближи и също се взря в картата. — Проклет да съм — обади се след минутка. — Соламния. Изглежда ни чака дълъг път.

Минотавърът се намръщи.

— Път! Ха! Мина е мъртва. Лично проверих пулса й и не го долових. Нещо със сигурност се е объркало!

— Тихо, може да ни чуят стражите — предупреди го капитанът, като се озърна към платнището на входа. Беше пристегнал кожените върви, но отвън стояха двама пазачи.

— Освободи ги — обади се Дога.

Самювал отиде до изхода и подаде глава навън:

— Намерете си работа при готвача. Върнете се след час.

Побави се само колкото да хвърли един поглед към палатката в непосредствена близост до тях. Там бе спяла Мина преди смъртта си и пак там държаха тялото й сега, положено на походното легло, облечено в бели дрехи. В краката й стояха струпани бронята и оръжието й. Стените на палатката бяха навити нагоре, за да могат всички да виждат водачката и да й отдадат последната си почит. Войниците и рицарите не само идваха да го сторят, но и оставаха. Онези от тях, които нямаха задължения, поддържаха бдението през целия ден след смъртта й, както и през изминалата нощ. А щом настъпеше време да поемат поста си на друго място, другарите им с готовност ги отменяха. Цареше тишина. Никой не говореше.

Мълчанието им не бе продиктувано единствено от скръбта, но и от гнева. Елфите бяха убили тяхната Мина и сега трябваше да си платят. Някои дори бяха надигнали глас да изравнят Силваност със земята още през нощта на смъртта й, ала командирите им бяха забранили. Часовете веднага след злощастното събитие бяха преминали мъчително за Дога, Самювал и Галдар. Само отново и отново повтаряните думи „По заповед на Мина“, успяваха да удържат побеснелите войни в някакво подобие на примирение.

Генерал Дога бързо им бе намерил работа, нареждайки да отсекат дървета за погребалната клада. Войниците, много от които със сълзи на лицата си, се бяха заели със зловещата задача с желание и воля, отсичайки дърветата на Силванести с такова удоволствие, сякаш посичаха самите елфи. Жителите на Силваност се вслушваха във виковете на умиращите дървета — горите на Силванести никога дотогава не бяха усещали силата на брадвата — и скърбяха дълбоко, но и трепереха от страх. Работата продължи през целия изминал ден и през последвалата го нощ. Погребалната клада беше почти готова. Ала готова за какво? Тримата офицери не бяха напълно сигурни.

Тримата се настаниха около масата. Отвън долитаха шумовете на лагера и глухите удари на брадвите. Мъжете продължаваха да влачат още и още гигантски дънери към растящата купчина в средата на полето, където елфите бяха победили войниците на Мина, а сетне сами бяха паднали пред мощта й. Все пак работата им бе мълчалива. Не се чуваха смехове и закачки, нито пък песни. Войните мълчаха мрачно и всеки изпълняваше задълженията си.

Дога нави картата и я остави настрана. Генералът имаше неумолимо лице, обрамчено с гъста брада. Беше на около четиридесет, нисък и на вид поне толкова широк, колкото висок. Едва ли можеше да бъде наречен дебел, а по-скоро набит и здрав. Черната, гъста и къдрава брада неминуемо пораждаше сравнения и заедно с ниския ръст му бе спечелила прозвището Джуджето-генерал. Не че имаше дори далечно кръвно роднинство с джуджетата, както при всеки удобен случай подчертаваше с помощта на юмруците си пред дръзналите да направят подобно предположение, и без съмнение бе човек до мозъка на костите, а също така и член на ордена на Мрачните рицари на Нерака от цели двайсет години насам.

Строго погледнато, Дога беше офицерът с най-висок чин сред тях, ала фактът, че се бе присъединил към тях на най-късен етап, го поставяше в неизгодна ситуация. Офицерите и войниците на Мина все още не го познаваха и веднага бяха изпитали недоверие към него. Генералът също не гледаше с добро око на тях и особено на новоиздигналото се девойче, което — и това го бе поразило и раздразнило най-силно — му беше изпратило подправени заповеди, за да го доведе до границите на Силванести в търсене на яйца от кендер.

Когато най-сетне се добра до страната на елфите с неколкохилядна армия зад гърба си, откри, че щитът все още си стои на място и че никой и нищо не може да премине през него. Съгледвачите вече донасяха, че наблизо се събира огромна войска на великаните, готова да нанесе смъртоносен удар на Мрачните рицари, откраднали земите им. Дога и частите му се намираха в капан. Не можеха да се изтеглят, понеже това би значело да предприемат нов поход през териториите на великаните, но не можеха и да продължат напред. Генералът тъкмо бе изругал по адрес на Мина високо и освирепяло, когато щитът просто изчезна.

В началото докладите за случилото се го изумиха и накараха лично да отиде, за да се увери с очите си. Изпитваше силни съмнения дали да даде заповед за потегляне, тъй като се боеше, че мигом пред тях ще изскочи гора от елфи, многобройни като посивелите мъртви дървета, растящи из земите край границата. Но тогава откъм вътрешността се зададе на кон един от офицерите на Мина и започна да им маха.

— Мина ви подканя да не се боите и да продължите напред, генерале — извика рицарят. — Елфическата армия е в Силваност, но е отслабена значително от битката с дракона Циан Кръволок и пагубното влияние на щита. Сега не представляват заплаха за вас. Пътят ви е открит.

Дога се вслуша в подканата, макар и с несекваща подозрителност. Докато пресичаха границата, не сваляше ръка от меча си, в очакване всеки момент да попадне на засада от хиляда остроухи. Армията му така и не бе срещнала съпротива — дори напротив. Елфите, които срещаха, залавяха с лекота и убиваха, след което, съгласно заповедта на лорд Таргон, започнаха да му ги изпращат.

Генералът си оставаше подозрителен. Войниците му постоянно бяха нащрек. Все още не бяха достигнали до Силваност. После пък заприиждаха невероятните сведения, че столицата е паднала под напора на една шепа войни. Че Мина е влязла през портите триумфално и че в момента се разполага като у дома си в Кулата на звездите. Освен това очаквала пристигането на Дога с нетърпение и отново го подканяла да побърза.

Чак когато генералът най-сетне пристъпи по улиците на града, без да срещне каквато и да е съпротива, той и войниците му най-сетне повярваха, че Мрачните рицари на Нерака наистина са покорили народа на Силванести. Така рицарите бяха постигнали нещо, с което дори армиите на Такхизис по време на Войната на Копието не можеха да се похвалят. Дога с нетърпение очакваше срещата си с Мина. В действителност продължаваше да изпитва съмнения, че тя наистина е жената, отговорна за всичко това. И предполагаше, че зад невероятния успех се крие някой по-възрастен и по-мъдър командващ офицер, използващ момичето като обикновен параван, за да бъдат войниците щастливи и доволни.

Генералът откри грешката си веднага щом двамата с Мина се срещнаха. Внимателният наблюдател бързо откриваше, че всички край нея изпълняват заповедите й безпрекословно и с готовност. И не само това — отнасяха се към нея с уважение, граничещо с преклонение. И най-тихата й дума беше заповед. Нарежданията й се изпълняваха на секундата и без допълнителни въпроси. Първоначално Дога просто възнамеряваше да поднесе почитанията си и толкова, ала след няколко минути в присъствието й откри, че е очарован и изпълнен с благоговение. След което на драго сърце се присъедини към редиците на обожателите й, понеже, щом надникна в очите с цвят на кехлибар, съзря там и собственото си мъничко отражение.

Същите тези очи сега бяха затворени, а топлият им огън бе потушен завинаги.

Галдар се наведе през масата:

— Отново ви повтарям, нещо се е объркало. — Той намръщено се облегна назад. Козината, покриваща лицето му, бе прорязана от две тъмни бразди. — Изглежда мъртва. Студена е. И не диша.

— Тя сама ни предупреди, че отровата има такъв ефект — намеси се раздразнено Самювал. Фактът, че изпитваше раздразнение, бе сигурен признак за нервността му.

— Говорете по-тихо — нареди им Дога.

— Никой няма да ни чуе в този невероятен шум — отвърна капитанът, говорейки за отсечените удари на брадвите.

— Няма значение. Най-добре да не поемаме излишни рискове. Единствени ние тримата знаем тайната на Мина и трябва да я пазим, както обещахме. Ако някой разбере, мълвата ще се разнесе като летен пожар и всичко ще се провали. Скръбта на войниците трябва да изглежда истинска.

— Може пък войниците да знаят по-добре — измърмори Галдар. — Може би те знаят истината, а ние сме се заблудили.

— Какво трябва да направим според теб, минотавре? — попита генералът. Веждите му бяха надвиснали заплашително над дебелия нос. — Ще се противопоставиш ли на заповедите й?

— Дори и да е… — Галдар замълча в нежелание да произнесе злокобната дума. — Дори и нещо да се е объркало — поправи се той, — заповедите, които ни даде, са последните й нареждания. Що се отнася до мен, аз ще им се подчиня.

— Аз също — кимна Дога.

— Няма да й се противопоставя — продължи минотавърът, като подбираше внимателно думите си. — Но признайте, че заповедите й се основаваха на едно предположение, което до този момент така и не се е потвърдило.

— Тя предсказа опит за покушение върху живота си — възрази Самювал. — Предсказа и че глупавият елф ще влезе в ролята на лапата на котката. И двете неща излязоха верни.

— Но не предсказа, че това ще стане с отровен пръстен — каза сурово Галдар. — Видя иглата. Видя, че беше пронизала кожата й.

Той започна да барабани с пръсти по масата и хвърли поглед изпод вежди на другарите си. Имаше нещо на ум, нещо не особено приятно, ако се съдеше по намръщеното му лице, но явно не бе сигурен дали да го сподели, или не.

— Хайде, Галдар — обади се най-сетне капитанът. — Изплюй камъчето.

— Добре тогава. — Минотавърът изгледа първо единия, а после и другия. — И двамата я чухте да казва, че дори мъртвите служат на Единия Бог.

Дога помести огромното си туловище в скърцащия стол. Самювал се заигра с восъка на изгасналата свещ. Никой не отговори.

— Тя обеща, че Единият Бог ще внесе смут сред редиците на враговете ни — изрече тежко Галдар. — Но никога не ни е обещавала, че отново ще я видим жива…

— Там, в палатката на командира! — извика нечий глас. — Нося съобщение от лорд Таргон. Позволете да се представя.

Тримата се спогледаха. Дога забързано се изправи и развърза вървите на платнището. Вестоносецът пристъпи вътре. Носеше бронята на драконов ездач, беше обветрен и покрит с прах. Той отдаде чест и подаде на генерала цилиндричния калъф със съобщението.

— Не очакват отговор, милорд — каза мъжът.

— Много добре. Свободен си. — Дога разгледа печата на капака и отново се втренчи в другите двама офицери.

Щом вестоносецът излезе, генералът удари калъфа в масата, за да разчупи печата. Капитанът и минотавърът проследиха как вади свитъка и го развива. Той прегледа бегло написаното и отново вдигна очи, в които се четеше триумф.

— Идва — каза той. — Мина беше права.

— Слава на Единия Бог — въздъхна облекчено Самювал. Той смушка с лакът Галдар: — Е, какво ще кажеш сега, приятелю?

Минотавърът сви рамене и кимна, но не каза нищо. Когато генералът и капитанът вече бяха излезли, за да дадат разпореждания на помощниците си за предстоящото пристигане на Негова светлост, Галдар все още стоеше съвсем сам в палатката, където продължаваше да витае духът на Мина.

— Ще славословя Единия Бог, щом докосна ръката ти и отново усетя, че е топла — прошепна й тихо. — Не по-рано.Лорд Таргон и шестимата му телохранители пристигнаха около час след залез. Телохранителите и Негова светлост яздеха сини дракони. За разлика от повечето високопоставени офицери в Ордена, Таргон не разполагаше със собствен дракон, така че всеки път взимаше по някой от конюшните. Това съкращаваше разходите му, или поне това бе неговото обяснение. В действителност, ако наистина искаше да притежава свой дракон, нищо не би го спряло да го направи и дори да прехвърли разноските към перото на общите разходи. Всъщност, Господарят на Нощта не желаеше дракон, понеже нито харесваше създанията, нито пък им имаше каквото и да е доверие. Може би последното се дължеше на факта, че като ментат Таргон много добре разбираше, че в отговор драконите също не го харесваха и не му се доверяваха.

Освен това не намираше каквото и да е удоволствие в ездата на дракон и винаги когато беше възможно, пътуваше на гърба на кон. В този случай обаче, колкото по-бързо отдадяха девойчето на пламъците, толкова по-добре, така че с радост се бе лишил от собствения си комфорт в замяна на крайната цел. И беше взел със себе телохранители, не защото искаше да направи впечатление или се боеше от нападение, но понеже бе убеден, че драконът ще се опита да стори нещо, с което да го изложи на опасност — без значение дали би се обърнал наопаки, за да го отърси от гърба си, или би прелетял през буреносен облак. Господарят на Нощта искаше край него да има и други ездачи, тъй че ако възникнеше нужда, някой да го спаси.

Офицерите му много добре знаеха този факт. Всъщност, Дога дори се смееше по този повод заедно с Галдар и капитан Самювал, докато тримата наблюдаваха мързеливия заход на сините дракони над мястото за кацане. Армията на Мина бе строена на бойното поле. Не присъстваха единствено мъжете, които все още бяха заети с довършването на погребалната клада. Събитието щеше да се състои по обяд — в часа, който самата тя бе определила за погребението си.

— Мислиш ли, че биха рискували вратовете си, за да спасят користолюбивия стар мишелов? — попита Самювал, вгледан в кръжащите дракони. — Доколкото съм чувал, повечето хора край него биха предпочели да видят как тялото му се търкаля по острите скали и изчезва в някоя бездънна пропаст.

Дога изсумтя.

— Таргон полага специални усилия винаги да остане жив. Взима със себе си само рицари, на които дължи огромни суми пари.

Сините дракони започнаха да кацат на земята. Крилете им вдигаха огромни вихрушки от прах. Ездачите излязоха от стелещите се облаци, потърсиха с очи почетната стража и се насочиха към нея. Офицерите от щаба на Мина тръгнаха, за да ги посрещнат.— Кой от тях? — попита капитанът, понеже никога дотогава не бе срещал лично водача на Рицарите на Нерака. Той любопитно огледа високите, сериозни рицари, приближаващи с решителни крачки към тях.

— Изтърсакът в средата — отговори Галдар.

Решил, че минотавърът си прави шега с него, Самювал се изкиска и се обърна за потвърждение към Дога. Забеляза, че генералът напрегнато се взира към нисичкия мъж, който в този момент се бе превил надве и кашляше от прахта, като махаше с ръка пред лицето си, за да прочисти въздуха. Галдар също не го изпускаше от очи. Ръцете му се свиваха и разпускаха.

Таргон наистина не бе особено представителен човек. Беше нисък, пълен и донякъде кривокрак. Не обичаше да носи пълно бойно снаряжение, защото обикновено след това с дни не можеше да дойде на себе си, така че предпочиташе да направи компромис с високия си чин, като носеше единствено нагръдник, който обаче бе ръчно изработен, доста скъп, направен от най-добрата стомана и украсен със златен релеф — напълно подходящ за високия му статус. Недостатъкът беше, че лорд Таргон бе леко изгърбен и с хлътнали гърди. Нагръдникът не пасваше идеално и в крайна сметка по-скоро създаваше впечатлението за лигавник, завързан около врата на бебе, отколкото за броня на благороден рицар.

Самювал никак не беше впечатлен от външния вид на Таргон, ала знаеше достатъчно истории, които без съмнение потвърждаваха студенокръвната му и безмилостна природа, тъй че добре разбираше безпокойството на двамата си другари. Никой не го споменаваше на глас, но всички знаеха, че Таргон е пряко отговорен за ненавременната смърт на предишната водачка на Ордена — Мириел Абрина, както и за смъртта на доста от нейните последователи.

— Таргон е хитър, лукав и проницателен, с невероятната способност да прониква в умовете на онези, с които се среща — предупреди го Дога. — Някои дори твърдят, че използва способностите си, за да прониква в мозъците на враговете си и да ги подчинява на волята си.

Нищо чудно, помисли си капитанът, че Галдар, който с лекота би могъл да вдигне недораслия Господар на Нощта, сега се задъхваше от нервност. Ясно отличимата воня на вол ставаше толкова силна, че Самювал избърза леко напред, за да не се задуши.

— Пригответе се — предупреди шепнешком минотавърът.

— Нека надникне в умовете ни. Ще се изненада от онова, което има там — измърмори сухо Дога, като пристъпи напред и отдаде чест на своя главнокомандващ.— Е, Галдар, радвам се, че отново се срещаме — каза миролюбиво Таргон. За последно двамата се бяха видели, когато минотавърът бе изгубил дясната си ръка. Неспособен да се сражава, Галдар бе започнал да се навърта около Нерака с надеждата някой все пак да го наеме на работа. Господарят на Нощта с лекота можеше да се отърве от създанието, но бе сметнал минотавъра за един вид любопитна рядкост.

— Имаш си нова ръка. Лечението сигурно ти е струвало стоманена монета или две. Не знаех, че офицерите ни са толкова добре платени. Или пък си попаднал на свое собствено малко съкровище? Трябва да ти напомня, Галдар, че съществува правилото всеки на служба при нас да предава намерените съкровища в полза на Ордена.

— Ръката ми бе дадена в дар, милорд — отговори минотавърът, като се взираше в някаква точка над главата на Таргон. — Дар от Единия Бог.

— Единият Бог? — учуди се Господарят на Нощта. — Разбирам. Погледни ме, Галдар, обичам когато говоря с някого, да ме гледат в очите.

Минотавърът с неохота сведе взор към него. Таргон моментално навлезе в ума му. Съзря скълбени облаци, яростни ветрове и проливен дъжд. От бурята изникна нечия фигура и тръгна към него. Фигурата принадлежеше на момиче с обръсната глава и кехлибарени очи, които се втренчиха в Таргон в същия миг, в който пред краката му се стовари мълния. Избухнаха ослепителни бели пламъци. В продължение на няколко секунди не успяваше да види абсолютно нищо. Когато най-после прогледна, Господарят на Нощта осъзна, че стои в празната долина Нерака и вижда пред себе си окъпани от дъжда черни монолити. Буреносните облаци изчезваха зад планините. Колкото и да се опитваше, не можеше да надникне отвъд тези планини и не можеше да излезе от прокълнатата долина. Той оттегли мислите си от ума на Галдар.

— Как го направи? — попита заповедно, като се взираше намръщено в минотавъра.

— Кое, милорд? — запротестира Галдар изумено. Учудването му бе истинско. Не се преструваше. — Не съм сторил нищо, сър. Просто си стоях тук.

Таргон изсумтя. Минотавърът винаги му се бе струвал странна личност. Щеше да научи повече от мозъка на някой от човеците. Той се обърна към капитан Самювал. Не можеше да се каже, че Господарят на Нощта е доволен да го види сред офицерите по посрещането. Някога мъжът пред него бе служил на Ордена, но или беше напуснал доброволно, или го бяха изгонили заради някакво провинение; Таргон не успяваше да си припомни съвсем точно подробностите. Най-вероятно го бяха изгонили позорно, а сега не беше нищо повече от разюздан наемник, водещ своя собствена рота от стрелци.

— Капитан Самювал — произнесе лордът, наблягайки с наслада на ниския чин. Вътрешният му взор проникна в ума на мъжа.

Из въздуха, със звука на хиляди оси, прелитаха ята от стрели, намираха целта си, пронизваха черни брони и черни плетени ризници. Стрелите поразяваха войните в шиите или убиваха конете им. Чуваха се ужасяващи писъци, но стрелите не спираха да налитат и да убиват, додето телата не започнаха да се трупат и да затлачват пролома, така че бягащите бяха принудени да се обърнат и да окажат отпор на онези, които ги преследваха. Онези, които само допреди миг мислеха, че изходът от битката е в ръцете им.

Една от стрелите бе насочена към него, към Таргон. Приближаваше право към окото му. Опита да се наведе, да побегне, да избяга, ала нещо не му позволяваше да помръдне. Стрелата прониза окото му и се заби в мозъка. Болката експлодира; той улови главата си с две ръце, за да й попречи да се разцепи на две. Кръвта напълно замъгли зрението му. Сега виждаше единствено кръв, без значение накъде гледаше.

Болката изчезна така внезапно, че Таргон се зачуди дали просто не си я е въобразил. Откри, че стиска главата си с две ръце и се престори, че приглажда назад косата си, след което направи още един опит да надникне в съзнанието на капитана. Виждаше единствено кръв.

Нищо не можеше да я спре. Лееше се навсякъде край него. Най-сетне той се отказа. Мигна няколко пъти, за да премахне странното усещане, че са залепили клепачите му един за друг и се намръщи към Самювал. Дали пък капитанът наистина бе онзи, за когото се представяше? Не просто прям и обикновен наглед войн, а интелигентен и лукав чародей от Ордена на Сивите роби? Очите на Самювал бяха обикновени, като на човек, който проследява полета на стрелата и вижда как тя поразява целта си. Нищо повече.

Таргон почувства объркване и вече започваше да се ядосва от безсилие. Имаше някаква сила, която му пречеше и която бе решен да подчини на волята си. Той изостави капитана. Пък и кой изобщо го беше грижа за някакъв си наемник? Точно до Самювал се възправяше Дога. Таргон си отдъхна. Генералът беше на негова страна. На него можеше да се разчита. При предишните им срещи Господарят на Нощта бе пребродил надлъж и нашир ума на Дога. Беше наясно с всичките му дребни, скрити в тъмното тайни и знаеше, че може да разчита на лоялността му. Преднамерено го беше запазил за последно, понеже бе наясно, че ако има някакви въпроси, то със сигурност ще ги получи от генерала.

— Милорд — обади се якият войн още преди Таргон да е успял да отвори уста, — нека първо заявя за протокола, че считах получените заповеди да дойда в Силванести за ваши. Нямах никаква идея, че Мина ги е фалшифицирала.

Тъй като същите заповеди бяха дали на Рицарите на Нерака една от най-големите победи в историята на Ордена, на Таргон никак не се нравеше фактът, че не са излезли директно от него.

— Да, да — отвърна той с леко раздразнение. — Но е възможно да имам доста повече общо с тях, отколкото си представяш, Дога. Има вероятност момичето да ти е дало да разбереш, че нарежданията са изцяло нейна идея, но в действителност Мина действаше изцяло по мое съгласие.

В края на краищата, тя бе мъртва. Можеше да си позволи да представи истината в малко по-различна светлина. Едва ли вече някой можеше да я оспори.

Той продължи приветливо:

— Двамата се уговорихме да пазим тайна. Мисията беше толкова рискована, така опасна и изпълнена с възможности за неуспех, че се боях да я разглася. Елфите можеха да научат и да направят необходимите приготовления. А и трябваше да се съобразяваме с драконесата Малис. Не ми се искаше да й вдъхвам прекалени надежди, още повече, че накрая можеше да не излезе нищо. Както се оказва, сега Малис е изумена от великата ни победа и държи на нас дори повече от преди.

Докато говореше, Таргон се опитваше да проникне в ума на генерала. Това обаче не му се удаваше. Пред очите му се издигаше щит — блестящ и зловещ в огнените слънчеви очи. Виждаше умиращите дървета и покритата със сива пепел земя през него, но нито можеше да го преодолее, нито да го свали.

Колкото повече се ядосваше Таргон, толкова по-учтив и приятелски настроен ставаше той. Онези, които го познаваха по-добре, винаги се ужасяваха, когато ги хванеше под ръка и започнеше да им говори като на първи приятели.

В този момент Таргон хвана под ръка генерал Дога.

— Нашата Мина беше отличен офицер — произнесе скръбно. — Но ето, че прокълнатите елфи я убиха. Не съм изненадан. Елфите действат по този начин. Спотайващи се, пълзящи по корем червеи. Твърде страхливи са, за да се изправят лице в лице с врага си и затова често прибягват до подобна тактика.

— Така е, милорд — съгласи се със стържещ глас генералът. — Убийството й беше дело на страхливец.

— За което и ще си платят — продължи Таргон. — Кълна се в главата си, че ще платят! Значи това е погребалната й клада?

Двамата с Дога вървяха съвсем бавно през бойното поле, уловени под ръка. Минотавърът и капитанът на стрелците ги следваха отблизо.

— Голяма е — обади се Господарят на Нощта. — Може би прекалено голяма, не мислиш ли? Тя беше отличен офицер, но все пак все още й предстоеше да извърви дълъг път. Тази клада — той махна към огромната купчина дървета — като нищо може да бъде взета за кладата на водача на Ордена. Например за моята собствена.

— Без всякакво съмнение, милорд — произнесе тихо Дога.

Основата на кладата беше оформена от шест огромни дънера. Войниците бяха омотали вериги около тях, след което с дружни усилия ги бяха изтеглили в центъра на бойното поле, за да ги напоят с всичко, което би могло да гори. Наоколо вонеше на масло, смола и алкохол, както и на прясно отрязана дървесина. Върху шестте дънера пък бяха натрупали още, но по-малки дървета, големи количества храсти и мъртви клони, събрани из гората наоколо. Така кладата бе нараснала до осем стъпки височина и десет стъпки дължина. В този момент използваха стълби, за да хвърлят отгоре върбови клонки, така че да образуват решетка. Върху образуваната платформа щяха да положат тялото на Мина.

— А къде е тялото? Бих искал да му отдам последната си почит — попита с напевен и натъжен глас Таргон.

Отведоха го при палатката, където лежеше Мина. Войниците на стража се отдръпнаха, за да му позволят да мине. Пътьом Господарят на Нощта прободе няколко от умовете им, ала мислите на тези мъже бяха твърде ясни, прекалено лесни за разчитане: загуба, печал, нажежен до бяло гняв, желание за отмъщение. Това го изпълни със задоволство. Подобни мисли лесно можеха да послужат на собствените му цели.

Той се взря към тялото и не почувства нищо друго, освен раздразнено учудване, че мъжкараната е успяла да си създаде толкова лоялни — някой дори би ги нарекъл фанатични последователи. Все пак публиката му изискваше своето представление, така че отдаде чест на трупа и произнесе няколко уместни думи. Вероятно мъжете не доловиха нужната искреност в тях, понеже никой от тях не го приветства по начина, по който очакваше и смяташе, че заслужава. Дори не му обърнаха голямо внимание. Те бяха войни на Мина и ако можеха да я последват в смъртта, щяха да го сторят с радост.

— А сега, Дога — каза Таргон, когато останаха насаме в командната палатка, — може ли да науча за обстоятелствата, довели до този трагичен инцидент? Доколкото разбрах, е била убита от краля на елфите. Какво направихте с него?

Генералът му предаде съвсем накратко събитията от нощта на убийството.

— Разпитахме младежа… името му е Силваношей. Прилича ми на хитрец. Преструва се на полудял от скръб. Изкусен актьор, милорд. Пръстенът му е бил даден от неговата майка, Алхана Звезден бриз. От нашите шпиони в домакинството му научихме, че наскоро тайно го е посетил елф на име Самар. Без всякакво съмнение двамата са замислили всичко предварително. Кралят се преструваше, че обича Мина. Тя го съжали и прие пръстена от ръката му. Пръстенът се оказа отровен, милорд. Умря почти мигновено… А колкото до младежа, той е окован. Галдар счупи челюстта му, така че не беше лесно да го разпитаме, но се справихме. — Дога се усмихна безжалостно. — Ваша светлост може би ще пожелае да го види?

— Може би. Обесен — съгласи се Таргон и развеселено се закиска на малката си шега. — Изтърбушен и разчленен. Не, не, нещастникът не ме интересува. Правете с него каквото поискате. Дайте го на хората си, ако ви се стори уместно. Писъците му ще им помогнат да преодолеят мъката.

— Да, милорд — Генерал Дога се изправи. — А сега трябва да се заема с приготовленията за погребението. Разрешете да се оттегля.

Таргон махна с ръка:

— Естествено. Уведомете ме, когато всичко стане готово. Ще произнеса реч. На мъжете ще им хареса, сигурен съм.

Дога отдаде чест и излезе навън, оставяйки Господаря на Нощта сам. Таргон прерови книжата на Мина, прочете личната й кореспонденция и запази някои от писмата, които уличаваха част от офицерите му в заговор срещу него. Прегледа картата на Соламния и поклати насмешливо глава. От доказателствата пред него можеше единствено да се заключи, че Мина е била предателка, опасна предателка и глупачка. Като се усмихваше гордо на собствената си гениалност и от успеха на своя план, той се настани в едно кресло и се приготви да дремне, колкото да се възстанови от тежкото пътуване.Извън палатката тримата офицери се бяха събрали на съвет.

— Какво прави там вътре според теб? — попита Самювал.

— Тършува из вещите й, няма никакво съмнение — отвърна Галдар и хвърли гибелен поглед към платнището на входа.

— И се радва на находките си — допълни Дога.

Тримата се спогледаха смутено.

— Нещата не се развиват по план. Какво ще правим? — настоя минотавърът.

— Ще направим онова, което й обещахме — отговори рязко генералът. — Ще се подготвим за погребението.

— Не трябваше да става така! — изръмжа още по-разгневено Галдар. — Време е тя най-сетне да сложи край.

— Зная, зная — измърмори мрачно Дога и хвърли поглед към палатката, където я бяха положили. — Но нямаме друг избор, освен да продължим според уговорения план.

— Можем да се опитаме да спечелим време — предложи капитанът, хапейки долната си устна. — Да намерим някакво извинение…

— Джентълмени. — Лорд Таргон се появи на входа. — Сто ри ми се, че чух гласовете ви. Смятам, че покрай погребението са ви се насъбрали доста задължения. Нямаме време да се размотаваме наоколо и да си говорим. Летя само на дневна светлина и никога нощем. Налага се да замина още този следобед. Не по-късно. Очаквам погребението да се проведе по пладне, както беше уговорено. О, и между другото — добави, след като влезе в палатката и отново подаде глава, — ако смятате, че ще имате трудности със запалването на кладата, ви напомням, че разполагам със седем сини дракона, които с удоволствие ще предоставят услугите си.

После отново се прибра, оставяйки тримата офицери смълчани и разтревожени.

— Донеси я, Галдар — каза Дога.

— Нали не смяташ да я слагаме на кладата? — изсъска през стиснати зъби минотавърът. — Не! Отказвам!

— Чу Таргон, Галдар — обади се мрачно Самювал. — В случай, че не си разбрал, последните му думи бяха заплаха. Ако не му се подчиним, проклетите му дракони няма да запалят само погребалната клада!

— Изслушай ме, Галдар — намеси се отново генералът. — Ако не се заемем ние, Таргон ще нареди на офицерите си да свършат работата. Не зная какво се е объркало, но трябва да продължим играта докрай. Мина би искала да бъде така. Ти си заместник-командир тук. Твое задължение е да я отнесеш до кладата. Искаш ли някой от нас да поеме функциите ти?

— Не! — отвърна с яростно изщракване на зъбите минотавърът. — Ще я отнеса аз. Аз и никой друг! — Той мигна. Очите му бяха почервенели. — Но ще го направя, само защото такива са нейните нареждания. В противен случай бих позволил на драконите да опожарят целия свят и мен заедно с него. И бездруго, ако тя е мъртва, не виждам никакъв смисъл да продължавам да живея.

Макар и в палатката, Таргон много добре бе чул последното изявление. Той мълчаливо си отбеляза да се отърве от минотавъра при първата удала му се възможност.


12
Погребението

Като пристъпваше бавно и тържество, Галдар взе Мина на ръце и я отнесе до погребалната постеля от върбови клонки. По изкривеното му от скръб и ярост лице на ручеи се стичаха сълзи. Не можеше да говори, гърлото му бе задавено от мъка. Държеше я нежно в прегръдките си, положил главата й на дясната ръка, дадена му от нея. Тялото й бе ледено, кожата — мъртвешки бледа. Устните й имаха син цвят, а клепачите й бяха склопени над замръзналите, непомръдващи очи.

Всичките му опити да съзре поне някакъв знак, че е жива, бяха останали напразни. Дори приближи стоманения си предпазител за китка до устните й, с надеждата да забележи как металът се замъглява. Когато я вдигна, отново провери пулса й.

Мина не дишаше и сърцето й не биеше.

Ще ви изглеждам така, сякаш съм мъртва, казала му бе тя. И все пак ще живея. Единият Бог ще заблуди всички, за да мога да нанеса изненадващ удар срещу враговете ни.

Беше го казала, но освен това твърдеше и че ще се събуди, за да обвини своя убиец и да го изправи пред правосъдието, а ето къде беше сега — в ръцете му, студена и бледа като откъснато и замръзнало в снега цвете. И се канеше да остави това цвете върху купчина дърва, които щяха да избухнат в пъклени пламъци при първата искра.

Рицарите на Мина се подредиха след Галдар като почетна стража, за да го съпроводят до кладата. Бяха почистили броните си до бляскаво черно, а наличниците им бяха спуснати. Всеки искаше да скрие за себе си скръбта, която изпитваше в този миг. Без някой да им е наредил, войниците застанаха от двете страни на погребалната процесия по пътя от палатката до сетната постеля на водачката им. Служилите под нейно командване от седмици насам стояха редом с току-що пристигналите, но вече открили обожанието си към нея. Минотавърът премина през кордона от хора. Ръцете им се протягаха и я докосваха за последно, но той не спираше никъде. Младите войници плачеха, без да изпитват срам от сълзите си. Покритите с белези, прошарени ветерани гледаха мрачно и забързано триеха очи.

Плътно зад Галдар крачеше и Самювал, повел Тленен огън, коня на Мина. По стар обичай бяха сложили ботушите й в стремената. Тленен огън изглеждаше раздразнителен и неспокоен, може би поради близостта си с минотавъра — двамата бяха стигнали до мълчаливо съглашение, което обаче не променяше факта, че никой от тях не харесваше другия, — може би заради мрачните емоции, заливащи го от тълпата, или понеже сам усещаше загубата на господарката си. Капитанът придържаше юздите със здрава ръка, ала животното пак пръхтеше шумно, трепереше и оголваше зъбите си, подбелваше очи и правеше изненадващи и опасни скокове по посока на тълпата.

Слънцето беше почти в зенита си. Небето имаше особен кобалтовосин, зимен цвят. И макар да бе лято, а слънцето да грееше ярко, топлината му не се усещаше — загубена в огромната синя празнота. Двете редици от войници най-сетне останаха назад. Галдар се възправи пред исполинската клада. В основата й бе оставена носилка, завързана с въжета. На върха на купа от дънери стояха мрачни мъже, готови да издигнат своята Мина.

Минотавърът погледна надясно. Лорд Таргон внимателно наблюдаваше случващото се. Лицето му бе замръзнало в опечалена маска, вероятно същата, с която бе изпратил своята предшественичка Мириел Абрина. Личеше си, че няма търпение церемонията да свърши, защото често поглеждаше към слънцето — не особено тънък намек към Галдар да се размърда и да задвижи нещата.

Генерал Дога стоеше вляво от минотавъра. Галдар го прониза с поглед.

Трябва да спечелим още време, умоляваше взорът му.

Дога издигна очи към слънцето, което вече бе застанало почти над главите им. Минотавърът също се взря нагоре и видя, че над тях кръжат седем сини дракона, проявяващи необичайно силен интерес към церемонията. По правило тези създания намират човешките погребения за изключително досадни и отегчителни. Хората за тях са просто насекоми. Водят бърз и безумен живот и също като буболечките, постоянно измират. Изключенията са редки, например, когато между дракон и човек се е създала особена връзка. Но ето че сега летяха над тях и се взираха в погребалната клада на Мина. Сенките от крилете им се плъзгаха над главите на хората отново и отново.

Ако целта на Таргон наистина беше драконите да сплашат войниците, явно бе успял. Дога почувства как и бездруго посърналото му от скръб сърце се свива от драконовия страх. Той сведе сломено очи. Не можеха да сторят нищо повече.

— Продължавай, Галдар — произнесе тихо генералът.

Високият минотавър коленичи и с несвойствена за него нежност положи тялото на водачката в носилката. Отнякъде бяха намерили копринен плат с втъкани в него златни и сребърни нишки. Вероятно го бяха откраднали от елфите. Галдар настани Мина върху носилката и положи ръцете й върху гърдите. Сетне я зави с плата, както любящият баща завива единственото си дете.

— Сбогом, Мина — прошепна той.

Заслепен от сълзите, които неспирно се лееха по зурлата му, той се изправи и рязко даде знак с ръка. Войниците на върха на кладата задърпаха. Въжетата се изопнаха, а носилката с безценния си товар съвсем бавно започна да се издига нагоре. Щом я изтеглиха, мъжете развързаха въжетата и отново нагласиха копринения плат. До един се поспряха, за да целунат студеното чело и ледените ръце. Чак тогава слязоха долу.

Мина остана съвсем сама.

Капитан Самювал накара Тленен огън да застане в основата на купчината от дънери. Конят очевидно разбираше, че сега е в центъра на вниманието, понеже остана съвсем мирен, смълчан, изпълнен с тихо достойнство и гордост.

Рицарите на Мина се подредиха около кладата. Всеки от тях държеше в ръка по една запалена факла. Пламъците им не потрепваха, нито мъждееха, а горяха силно и равномерно. Димът се издигаше право нагоре във въздуха.

— Да свършваме с това — обади се раздразнено Таргон. — Какво чакате?

— За минутка, милорд — каза Дога. Той издигна глас: — Доведете пленника.

Господарят на Нощта му хвърли изпълнен със заплаха поглед.

— За какво ни е притрябвал пък той?

Така нареди Мина, можеше да отвърне генералът. Вместо това отговори с първото, което му дойде наум:

— Решихме да го хвърлим в кладата, милорд — каза той.

— А — кимна Таргон. — Препечено жертвоприношение. — Той се изкиска на собствената си шега и с досада отбеляза, че никой друг не се присъедини към смеха му.

Двама стражи изведоха напред краля на елфите, виновника за смъртта на водачката. Младежът бе омотан от главата до петите с вериги. На китките и глезените му имаше окови, прикачени към железен пояс. Около шията му беше заключена метална яка. Огромният товар почти не му позволяваше да се движи, така че пазачите му помагаха. Лицето му бе толкова подуто, че на практика беше неузнаваем. Едното му око се бе затворило, а дрехите му бяха покрити с кръв.

Стражите го накараха да спре в основата на кладата. Младежът вдигна глава и веднага видя тялото на Мина над себе си. Внезапно кралят пребледня дори по-силно от трупа. Той изкрещя и се хвърли към нея. Пазачите помислиха, че се опитва да избяга и го дръпнаха грубо.

Силваношей нямаше никакво намерение да бяга. Вече бе чул как го проклинат помежду си и говорят за това, как ще го хвърлят в пламъците. Не се страхуваше. Надяваше се да го направят, защото само така щеше отново да бъде с нея. Младежът наведе глава. Дългата коса скриваше насиненото му лице.

— Е, след като свършихме с представлението — подметна хапливо Таргон, — ще можем ли да продължим?

Устните на Галдар оголиха зъбите му. Той сви огромен юмрук.

— Кълна се в брадата си, елфите наистина дойдоха — възкликна невярващо Дога.

Изричната заповед на Мина беше никой да не пречи на онези от местните жители, които пожелаят да присъстват на погребението, да не ги обиждат, нито да ги нараняват, а да ги приветстват в името на Единия Бог. Офицерите й до последно не бяха очаквали да се появят каквито и да било елфи. Страхувайки се от последващо възмездие, повечето се бяха заключили по домовете си, готови да защитят себе си и своите семейства или в някои случаи — дори да побегнат към пущинаците.

И все пак, в този миг през градските порти се изливаше огромна тълпа от силванести, повечето младежи, най-вече измежду най-искрените последователи на Мина. В ръцете си носеха цветя — онези цветя, които бяха оцелели под зловредния покров на щита — и крачеха бавно и отмерено под съпровода на траурната музика на приглушени арфи и флейти. Войниците на човеците имаха пълното право да изпитват негодувание срещу появата на техните врагове, отговорни за убийството на тяхната любима водачка. Сред войните се надигна сподавено мърморене, което бързо прерасна в открито недоволство и гневни предупреждения елфите да стоят надалеч.

Галдар се окуражи. Моментът беше идеален да спечели още малко време! Ако войниците на своя глава вземеха решение да излеят яростта си върху елфите, от него и останалите офицери едва ли можеше да се очаква да ги спрат. Той хвърли бърз поглед към небето. Сините дракони нямаше да се намесят в една евентуална касапница на елфи. И след едно толкова злощастно стечение на обстоятелствата, нямаше да им остане нищо друго, освен да отложат погребението.

Елфите продължаваха да вървят към кладата. Сенките на драконовите криле се плъзгаха през редиците им. Драконовият страх бе докоснал дори минотавъра. Можеше да си представи какво изпитват елфите в този момент. Без съмнение очакваха човеците да ги нападнат, и то с доста добра причина. Независимо от всичко обаче, жителите на Силваност бяха решили да се появят и да отдадат последна почит на момичето, допринесло за края на пагубната болест.

Галдар не можеше да не се възхити, макар и със скърцащи зъби, на подобен кураж. Чувствата, които изпитваше, се споделяха и от останалите мъже. И може би понеже Мина се бе докоснала до всеки един от тях, през този ден човеци и елфи се чувстваха обвързани едни с други. Проклятията и гневното, заплашително мърморене постепенно отмряха. Елфите застанаха на разстояние от погребалната клада, сякаш се бояха, че нямат право да я доближат повече. Те издигнаха ръце. От изток се надигна лек ветрец, пое цветята, които носеха, и ги понесе в ароматен облак към Мина, където цветчетата им се посипаха върху тялото й.

Мразовитата слънчева светлина огряваше купчината дънери, озаряваше лицето на водачката, искреше в нишките на златната коприна, сякаш платът бе започнал да гори със свой собствен огън.

— Очакваме ли още някого? — поиска да узнае Таргон със саркастичен тон. — Може би джуджетата? Представители на кендерите? Ако не, то тогава да свършваме най-после, Дога!

— Разбира се, милорд. Споменахте, че възнамерявате да произнесете няколко думи в нейна възхвала. Войниците със сигурност ще оценят казаното от вас, сър.

Таргон го изгледа сърдито. Ставаше все по-нервен и не можеше да си обясни причината за това. Навярно се дължеше на начина, по който тримата офицери го наблюдаваха, на нескритата омраза в очите им. Не че в последното имаше нещо чак толкова необичайно. Из Ансалон много хора имаха основателна причина да мразят Господаря на Нощта. Най-много го притесняваше фактът, че не успява да проникне в умовете им, че не може да разбере какво са намислили.

Внезапно се почувства открит и незащитен, но продължаваше да не разбира защо това го кара да изпитва нервност. Беше обграден от верните си телохранители — рицари, имащи основателна причина да се грижат за живота му. Разполагаше и със седем дракона, готови да се разправят и с човеци, и с елфи при най-малкия негов знак. Ала все така не успяваше да се отърси от усещането за надвиснала заплаха.

Чувството го раздразни и обезпокои още повече и го накара да изпита съжаление, че изобщо бе дошъл. Нищо не ставаше по начина, по който го беше планирал. Идването му имаше за цел да затвърди победата му и да му позволи да се наслади на ласкателствата на вледенените от страх офицери. Наместо това откриваше, че е изчезнал напълно в сянката на едно мъртво момиче.

Той прочисти гърлото си и се изправи. Сетне произнесе със студен и безизразен глас:

— Тя изпълни дълга си.

Офицерите и околните войници го наблюдаваха в очакване.

— Това е нейната възхвала — произнесе с хладен тон Таргон. — Достойни думи за всеки войн. Дога, дай заповед да възпламенят кладата.

Генералът не каза нищо. Той се озърна безпомощно към двамата си другари. Капитан Самювал изглеждаше като ударен от гръм, напълно сразен. Галдар се взираше с очи и душа към върха на кладата, където Мина лежеше все така неподвижно.

Или беше помръднала? Минотавърът се съсредоточи върху потрепването на плата, с който я бяха покрили. Забеляза, че по изпитите й бузи отново има цвят и надеждата тутакси припламна в сърцето му. Втренчи се омаяно, очаквайки да види как тя се изправя. Ала тя не го стори, а той бавно и с горчивина осъзна, че помръдването на плата е причинено от вятъра, а цветът по бузите й е в резултат от бледата светлина на слънцето.

Галдар изрева дълбоко и накъсано от ярост и скръб. Грабна факлата от ръката на един от рицарите и с всичка сила я запрати към върха на кладата.

Факлата се приземи в краката на Мина и веднага подпали копринения плат.

Рицарите на водачката също изкрещяха и започнаха да хвърлят факлите си върху купчината. Напоеното с масло дърво избухна в пламъци. Огънят се разпространи бързо, пръстите му хищно се сключиха около кладата и се издигнаха към небето. Галдар продължаваше да се взира към върха, като мигаше, за да прогони болката от лютящия дим и попадналите в козината му летящи въгленчета. Най-сетне горещината стана тъй непоносима, че се принуди да отстъпи, но го стори едва след като пушекът напълно закри свидното тяло от погледа му.

Лорд Таргон също кашляше, махаше с ръка пред лицето си и се изтегляше назад. Изчака достатъчно, за да се увери, че огънят весело поглъща струпаните дървета и чак тогава се обърна към Дога:

— Е — каза Негова светлост, — смятам да тръ…

Нечия сянка закри слънцето. Между два удара на сърцето яркият ден се превърна в нощ. Мислейки, че може би става въпрос за затъмнение — макар и странно и доста неочаквано, — Галдар вдигна насълзените си от пушека очи към небето.

Слънцето бе затулено от сянка, но не от кръглия силует на единствената луна. Между огнените езици прозираха очертанията на змиевидно тяло с извита опашка и драконова глава. На фона на слънцето драконът изглеждаше черен като края на света. А щом разпери криле, светилото изчезна напълно, само за да се отвори едно изпълнено с яростни пламъци око.

Над Силваност се спусна дълбок и непроницаем мрак. В този момент огънят, поглъщащ погребалната клада, бе потушен от дъх, който никой нито чу, нито почувства.

Галдар изрева победоносно. Самювал падна на колене, скрил лице в шепите си. Дога наблюдаваше учудено дракона, а рицарите на Мина се взираха нагоре със зяпнали усти.

Тъмнината се сгъсти още повече, додето Таргон вече едва успяваше да различи хората край себе си.

— Изкарайте му оттук! Бързо! — нареди рязко.

Никой не му се подчини. Съпровождащите го рицари се взираха към невероятния дракон в небето като вкаменени.

Вече ужасен до смърт и с непреодолимото усещане, че мракът протяга отвсякъде пръстите си към него, Господарят на Нощта започна да ругае и налага рицарите около себе си. Страхът го караше да трепери неудържимо, разкъсваше го парче по парче, превръщаше вътрешностите му в лепкава каша. В един миг заплашваше офицерите си, че ще накара да ги одерат живи, а в следващия им обещаваше да ги залее във водопад от стоманени монети, само и само да го спасят.

Тъмнината бе обгърнала всичко. Неестествената нощ се прокъса от огнено бяла мълния. Тътенът се стовари и разтърси земята. Таргон понечи да извика към драконите си да дойдат и да го вземат.

Викът замря в гърлото му.

Мълнията бе осветила нечия фигура, възправена на върха на погребалната клада. Фигурата носеше черна ризница и се бе наметнала в златна, почерняла и обгоряла дреха. Сините дракони кръжаха над нея. Още светкавици прорязваха небето и озаряваха фигурата. Драконите започнаха да прелитат един по един край нея и да свеждат глави.

— Мина! — подхванаха създанията хвалебствен химн. — Мина!

— Мина! — изрида Галдар и се отпусна на колене.

— Мина! — прошепна от облекчение генерал Дога.

— Мина! — изкрещя с жажда за мъст капитан Самювал.

Зад тях, някъде в мрака, елфите подеха името й и го превърнаха в песен.

— Мина… Мина… — присъединиха се към напева войниците. — Мина… Мина!

Мракът се вдигна. Слънцето отново проби и засия, ала сега лъчите му бяха топли и заслепяваха очите. Странният дракон започна да се спуска през небето. Тъй силен бе ужасът сред тълпата, че малцина имаха дързостта да вдигнат очи и да го погледнат. Онези, които все пак го направиха — и Галдар бе един от тях — съзряха дракон, невиждан до този момент по лицето на Крин. Не можеха да се взират дълго в него, понеже гледката караше очите им да сълзят и горят, все едно гледаха слънцето.

Драконът беше бял, но не с онази белота, която отличава страховитите създания, живеещи сред вечните сняг и мраз. Този дракон бе с белия цвят на бликащите пламъци в огнището на ковача. Бяло, което бе пълната противоположност на черното, което не е отсъствие на цвят, а съчетание от всички цветове на спектъра.

Странният дракон размахваше гигантските си криле, но въздухът не помръдваше, а щом кацна, земята не се разтърси. И седемте сини дракона сведоха глави и разпериха крила в знак на безмълвна почит.

— Смърт! — изкрещяха в един глас. — Мъртвите са тук!

Сега вече всички виждаха, че новопоявилото се създание не е живо, а съставено от множество дракони, от душите на цветните дракони, избити от собствените си роднини по време на Епохата на Смъртните.

Мъртвешкият дракон вдигна предната си лапа, обърна я и внимателно я поднесе до върха на кладата. Мина пристъпи между извитите нокти, а лапата я отнесе внимателно до обгорялата, почерняла и покрита с пепел земя.

— Мина! Мина! — крещяха войниците и тропаха с крака, удряха мечове в щитове, викаха до пресипване, без да спират. Елфите бяха превърнали името й в мадригал, чиято красота омагьосваше дори най-закоравялото човешко сърце.

Мина наблюдаваше всички тях с удоволствие, което стопляше кехлибарените й очи, заблестели като течно злато. Изглеждаше напълно объркана от обожанието им и сякаш не знаеше как да реагира. Най-сетне благодари за отдадената й почит с почти срамежливо махване на ръката и признателна усмивка.

Сетне се здрависа с капитан Самювал и генерал Дога, които не можеха да обелят и дума от радост. Чак тогава се приближи до Галдар и застана пред него.

Минотавърът се свлече на колене с толкова ниско сведена глава, че рогата му докоснаха земята!

— Галдар — произнесе тихо Мина.

Той я погледна. Тя му протегна ръката си.

— Поеми я, Галдар.

Минотавърът пое подадената му ръка и почувства топлината й.

— Слави Единия Бог, Галдар — каза Мина. — Така, както обеща.

— Велик е Единият Бог! — прошепна задавено той.

— Винаги ли ще се съмняваш, Галдар? — попита тя.

Той я погледна, изплашен от гнева й, ала осъзна, че усмивката й е мека и внимателна.

— Прости ми, Мина — заекна минотавърът. — Няма да се съмнявам повече в теб. Обещавам.

— Напротив, Галдар — отвърна тя, — но това не ме гневи. Без съмняващите се не ще има чудеса.

Той притисна ръката й към устните си.

— А сега стани, Галдар — изрече с по-твърд глас Мина. Кехлибарът в очите й отново започваше да се превръща в стъкло. — Стани и вдигни ръка срещу онзи, който поиска живота ми.

Тя посочи убиеца си.

Не посочи съсипания Силваношей, който се взираше в нея със затъпяло изумление.

Сочеше Таргон.


13
Отмъщение за мъртвите

Морам Таргон не виждаше никаква полза от чудесата. В живота си беше виждал не едно от тях — с всичките им пушеци и огледала. Както всяко нещо на този свят, и чудесата можеха да се купуват и продават, както се купуваше и продаваше риба на пазара. Или по-скоро вчерашна риба, понеже повечето от така наречените чудеса намирисваха до небето. Трябваше да признае, че представлението, на което го бяха направили свидетел, си струваше парите. Не можеше да го обясни напълно, но беше сигурен, че обяснението е някъде там. Просто трябваше да го открие. Например в ума на момичето.

Умът му се плъзна бързо и лекокрило като заострения стоманен връх на стрела и се насочи към съзнанието й. Щом откриеше истината, щеше публично да я разобличи пред нейните празноглави последователи. Щеше да им разкрие колко опасна е тя всъщност. Дори щяха да му бъдат благодарни.

Ала в ума й видя вечност, каквато на никой смъртен не му е съдено да съзира.

Ничий смъртен ум не може да осъзнае напълно нищожното пространство, което съдържа в себе си безкрая.

Ничии смъртни очи не биха могли да забележат ослепителното зарево, което е просветляващ мрак.

Плътта се отдръпва, опарена от допира с горещия лед.

Ушите не чуват непоносимия тътен на тишината.

Духът не осъзнава живота, който започва със смъртта и смъртта, която живее в живота.

И всичко това определено не беше по силите на смъртния ум на Таргон. Ум, който разделяше честта на амбицията и умножаваше полученото по алчността. Цифрите, обрисуващи живота му, се редуцираха наполовина, а сетне отново и отново, додето в края на краищата от него не остана нищо.

Великите чувстват смирение, ако им бъде позволено дори да зърнат вечността. Посредствените треперят от страх. Таргон беше ужасен. Той беше плъх, уловен в безкрайността, хванато натясно животно, което не може да открие ъгъл, в който да се скрие.

И все пак, дори уловеният натясно плъх действа коварно. Коварството бе всичко, с което разполагаше в този миг Таргон. Той се озърна и видя, че край себе си няма приятели и съюзници. Разполагаше единствено със слуги, служещи му от страх, амбиция или нужда, и всички те бяха просто прахта, която безсмъртната ръка отупва от дланта си. Вината му беше ясна като бял ден. А той можеше да я отрече или признае.

Таргон коленичи неумело, без да обръща внимание на лигавника на неудобния си нагръдник, който се блъскаше в краката му, и смирено сведе глава пред Мина.

— Да, вярно е — забърбори, като дори пророни няколко сълзи. — Исках да те убия. Нямах избор. Беше ми заповядано. — Таргон хвърли крадлив поглед към нея, за да получи представа как се възприемат думите му. — Малистрикс ми заповяда да те убия. Тя се бои от теб и има защо!

Сега, помисли си той, беше време да вдигне глава, така че се погрижи лицето му да изразява чувства, съответстващи на думите му:

— Сбърках. Признавам. Страхувах се от Малистрикс. Сега разбирам, че страховете ми са били неоснователни. Този твой бог, този Един Бог — най-чудния и великолепен, и могъщ бог. — Той сплете пръсти. — Прости ми. Нека ти служа, Мина. Позволи ми да служа на твоя бог!

Вгледа се в кехлибарените очи и видя себе си — мъничко насекомо, което подскачаше обезумяло наоколо, додето кехлибарът не го улови и накара да замръзне неподвижно.

— Предсказах, че някой ден ще паднеш на колене пред мен — каза Мина. В гласа й нямаше самодоволство, единствено благост. — Прощавам ти. Но по-важното е, че Единият Бог ти прощава и приема желанието ти да му служиш.

Като се подсмихваше вътрешно, Таргон понечи да се изправи.

— Галдар — произнесе тя. — Мечът ти.

Галдар измъкна огромния си, закривен меч и го издигна. Задържа го така достатъчно дълго, за да позволи на мерзавеца напълно да осъзнае какво ще последва. Таргон изпищя като умиращ плъх, ала викът му бе пресечен от замахналия меч, който отдели главата от раменете му. Кръвта плисна по Мина. Главата на Господаря на Нощта се изтърколи в краката й и остана в отвратителната локва там, с лице надолу, в калта и пепелта.

— Да живее Мина! Господарката на Нощта! — извика генерал Дога.

— Да живее Мина! Господарката на Нощта! — подеха вика му войниците и гласовете им се издигнаха към небесата.

Елфите изумено наблюдаваха случилото се, потресени от бруталното убийство, въпреки че много добре знаеха, че е било заслужено. Хвалебственият им химн започна да заглъхва нестройно. Взираха се в нея и виждаха, че Мина дори не си прави труда да избърше кръвта, полепнала по нея.

— Какви са заповедите ти? — попита генералът и отдаде чест.

— Ти и хората ти ще останете тук, за да управлявате Силванести в името на Мрачните рицари на Нерака — отвърна тя. — Ще изпратите богати дарове на Повелителката Малистрикс заедно с почитанията ми. Това трябва да я успокои и поне временно да затвори очите й.

Дога подръпна брадата си.

— И откъде да намерим тези богати дарове, Мина?

Тя даде знак на капитан Самювал да освободи Тленен огън. Конят затанцува и се притисна в нея. Тя погали врата му с привързаност и започна да разкопчава дисагите зад седлото.

— Къде, мислиш, Дога? — попита. — В Кралската съкровищница на Кулата на звездите. В домовете на членовете на Дома на Краля, в складовете на търговците на елфите. Даже най-бедните сред тях — продължи и хвърли дисагите на земята — имат по някое семейно бижу, което пазят като очите си.

Генералът се изкиска.

— А какво да правим с елфите?

Мина хвърли поглед към обезглавения труп, проснат съвсем безцеремонно в основата на погребалната клада.

— Всички те обещаха да служат на Единия Бог, а сега Единият Бог има нужда от тях — отговори Мина. — Нека онези, които са се врекли в неговото име, да работят заедно с нас, за да наложим властта си над страната им.

— Едва ли ще го сторят — предупреди я мрачно минотавърът. — Не вярвам, че ще стигнат чак дотам в лоялността си.

— Ще се изненадаш, Галдар — каза тя. — Както и всички ние, елфите също търсеха нещо отвъд себе си, нещо, в което отново да повярват. Единият Бог им го даде, а сега мнозина ще му служат. Вярващите ще издигнат на Единия Бог храм в сърцето на Силваност. А елфическите жреци на Бога ще получат способността да лекуват в негово име, както и да извършват още много други чудеса… Все пак, Дога, Единият Бог ще изиска от тях да докажат верността си. Първи те ще трябва да ни предадат богатствата си и пак те ще събират богатствата на непокорните. От верните на Единия Бог ще очакваме да ни разкриват всички врагове на Бога, дори тези врагове да са техните собствени съпрузи, любовници, родители или деца. Ще поискаш всичко това от тях, а истински вярващите ще направят саможертвата си. Ако не пожелаят да го сторят, могат да служат на Единия Бог както живи, така и мъртви.

— Разбирам — каза Дога.

Мина коленичи, за да разкопчае коланите на седлото, които минаваха през корема на Тленен огън. Рицарите й веднага биха скочили, за да го направят вместо нея, но всеки път, щом го приближаха, конят оголваше зъби и им хвърляше зорък и изпълнен с подозрение поглед.

— Оставям теб начело, Дога. Още днес ще отпътувам с хората под мое командване за Соламния. Трябва да бъдем там до два дни.

— Два дни! — запротестира Галдар. — Мина, Соламния е на другия край на континента! На хиляда мили през Новото море. Никой не е способен да…

Водачката се изправи и го погледна право в очите. Минотавърът преглътна шумно.

— Ако някой е способен на подобен подвиг — каза разкаяно, — то това си ти.

— Единият Бог, Галдар — поправи го тя. — Единият Бог.

Тя свали седлото от Тленен огън и го остави на земята. Махна и оглавника и го захвърли до седлото.

— Опаковайте ги с останалата част от нещата ми — нареди тя.

Обгърна с ръце врата на коня и започна да му говори тихо. Тленен огън слушаше напрегнато с наведена глава и наострени уши, за да не изпусне и най-тихо прошепнатата дума. Най-сетне животното кимна. Мина го целуна и погали с любов.

— Сега си в ръцете на Единия Бог — каза тя. — Нека Единият Бог те пази, докато не настъпи време отново да се срещнем.

Тленен огън вдигна глава и разтърси гордо грива, после се обърна и препусна в галоп към гората. Онези, които се оказваха на пътя му, бързаха да отскочат встрани, понеже не се интересуваше от никой друг и имаше опасност да стъпче някого.

Мина проследи отдалечаването на коня, след което, сякаш случайно, забеляза Силваношей.

Елфът бе станал свидетел на случилото се със замаяния поглед на сомнамбул. Огнените пламъци, обгърнали кладата, почти го бяха довели до лудост. А триумфалното завръщане на девойката го бе изпълнило с неверие, преминало в необуздана радост. Толкова убеден бе Силваношей в собствената си вина, че когато чу Мина да обвинява своя убиец, той зачака да умре. Дори и в този момент все още не успяваше да осъзнае напълно случващото се. Знаеше само, че любовта му е жива. Взираше се в нея с почуда и отчаяние, с надежда и отпадналост, виждайки всичко и без да разбира нищо.

Тя се приближи до него. Той опита да се изправи, ала тежестта на веригите го спъваше и не му позволяваше да се държи на крака.

— Мина… — положи усилия да каже той, но успя единствено да изфъфли неразбираемо през подутите си устни и болката на счупената челюст.

Тя докосна челото му. Болката изчезна, а челюстта му заздравя. Синините се стопиха, отокът спадна. Той взе ръцете й и страстно ги притисна към устните си.

— Обичам те, Мина!

— Не съм достойна за любовта ти — отвърна тя.

— Напротив, Мина! Достойна си! — избърбори младежът. — Може аз да съм крал, но ти си кралица…

— Не ме разбра, Силваношей — произнесе водачката меко. — Любовта ти не бива да е насочена към мен, а към Единия Бог, който ме води и наставлява.

Тя измъкна ръце от пръстите му.

— Мина! — извика отчаяно той.

— Нека любовта ти към мен те води към Единия Бог, Силван — каза му момичето. — Ръката на Единия Бог ни събра заедно. Сега същата ръка ни принуждава да се разделим, но ако позволиш на Единия Бог да те насочва, отново ще бъдеш с мен. Ти си Избраникът на Единия Бог, Силваношей. Вземи това и го пази с цената на вярата си.

Тя свали от пръста си отровната рубинена халка. Пусна я в разтрепераните му шепи, обърна се и се отдалечи, без да го погледне повече.

— Мина! — извика младежът, ала тя не го чу.

Окованите му ръце се отпуснаха безжизнено. Вече не обръщаше внимание на нищо край себе си. Продължаваше да стои коленичил на кървавата земя, взрян към Мина с цялото си сърце и душа.

— Защо му каза това, Мина? — попита тихо Галдар, докато забързано я следваше. — Явно е, че не даваш и пукната пара за елфите. Защо го подвеждаш? Защо изобщо си правиш труда?

— Защото Силваношей би могъл да стане опасен за нас — отвърна тя. — Зад себе си оставям малобройна част, която ще трябва да се справи с управлението на огромна територия. Ако елфите отново намерят силен водач, ще успеят да се обединят и да ни изтласкат. Дълбоко в себе си кралят им има тази сила.

Минотавърът хвърли един поглед през рамо и видя как елфът пълзи по земята.

— Този подсмърчащ окаяник? Позволи ми да го погубя. — Той сложи ръка на дръжката на меча, по чието острие все още бе полепнала кръвта на Таргон.

— И да го превърнеш в мъченик? — Мина поклати глава. — Не, далеч по-добре ще бъде за нас, ако виждат, че боготвори Единия Бог и че пренебрегва воплите на народа си. Защото воплите им ще се превърнат в проклятия… Не се бой, Галдар — добави, вадейки чифт леки кожени ръкавици за езда. — Единият Бог се е погрижил Силванести повече да не представлява заплаха за нас.

— Искаш да кажеш, че Единият Бог му е причинил това? — попита минотавърът.

Кехлибарените очи проблеснаха.

— Разбира се, Галдар. Единият Бог направлява съдбата на всички ни. На Силваношей. Твоята. Моята.

Тя се вгледа задълго в своя заместник-командир и изрече тихо, почти на себе си:

— Зная как се чувстваш. Самата аз изпитвах трудност да подчиня волята си на волята на Единия Бог. Борих се дълго. Нека ти разкажа една история. Тогава може би ще разбереш:

— Когато бях малко момиченце една птичка влетя в двореца, където живеех. Стените на двореца бяха направени от кристал и птичката можеше да вижда слънцето, синьото небе и свободата навън. Тя започна да се хвърля срещу стените като обезумяла и да се опитва да избяга обратно при светлината. Искахме да я уловим, но птичката не ни позволяваше да се доближим. Накрая, ранена и изтощена, тя падна разтреперана на земята. Златна Луна я вдигна, приглади перцата й с ръка и излекува раните й. После я отнесе обратно под слънчевите лъчи и я пусна.

— Аз бях също като тази птичка, Галдар. Блъсках се в кристалните стени, които сама бях създала и чак когато паднах изнемощяла, Единият Бог ме вдигна, излекува ме и сега ме води и носи, както води и носи всички нас. Разбираш ли, Галдар?

Минотавърът не беше много сигурен. Нито бе сигурен дали му се иска да разбира, но каза:

— Да, Мина, — понеже искаше да й достави удоволствие, да изглади набразденото й чело и да върне обратно светлината в кехлибарените й очи.

Тя го гледа още известно време. После се обърна и рязко нареди:

— Свикай хората. Нека си съберат нещата и да се подготвят за отпътуване към Соламния.

— Да, Мина — каза Галдар.

Тя помълча и отново го погледна. Ъгълчето на устата й помръдна.

— Не ме попита как ще стигнем дотам, Галдар.

— Не, Мина — отвърна минотавърът. — Ако ми кажеш, че ще летим, вярвам, че ще ми поникнат криле.

Водачката се разсмя радостно. Беше в отлично настроение — пламенна и ентусиазирана. Тя посочи към хоризонта:

— Ето, Галдар — каза му. — Ето как един минотавър може да се научи да лети.

Слънцето, потънало в кръв и огън, се готвеше да отстъпи място на нощта. Пред очите на заместник-командира се разкриваше спектакъл, от чиято красота го побиваха тръпки. Небето бе изпълнено с дракони. Слънчевите лъчи искряха върху сини и червени крила и преминаваха през тях като през цветно стъкло. Люспите на черните дракони блестяха с мрачните цветове на дъгата, а тези на зелените приличаха на смарагди, пръснати сред кобалт.

Червените дракони — могъщи и огромни, сините — дребни и бързи, черните — злобни и жестоки, белите — студени и красиви, зелените — пакостни и смъртоносни. Дракони във всякакви цветове — женски и мъжки, стари и млади — се бяха отзовали на призива на Мина. Мнозина излизаха от леговищата си, където досега ужасено се бяха крили от Малис и Берил, както и от Келендрос, решилият да се обърне срещу тях, за да избегнат съдбата черепите им да украсят някой от тотемите на повелителите дракони.

Но после бе дошла голямата буря. През ужасните ветрове, разкъсващите светкавици и трещящия тътен, драконите бяха чули как един глас им заповядва да се приготвят и да се отзоват, щом бъдат призовани.

Уморени да живеят в страх, копнеещи за отмъщение за смъртта на своите побратими и посестрими, за тази на децата и любимите си, те го бяха послушали и сега се носеха към Силванести, а многоцветните им люспи разпръскваха вледеняваща дъга над древната родина на елфите.

Драконовите люспи искряха тъй силно, все едно всяка една от тях бе инкрустирана с цяла шепа скъпоценни камъни. Сенките им преминаваха смразяващо над хълмовете и фермите, езерата и горите под тях.

Бързите сини бяха най-отпред, летяха крило до крило, удрящи въздуха в такт — гордо и наперено. Масивните червени загребваха по веднъж на всеки четири маха за сините и се държаха в края. Черните и зелените бяха пръснати навсякъде.

Елфите първи почувстваха ужаса от приближаването им. Много рухнаха в несвяст, други побягнаха в полуда. Дога изпрати хората си по петите им, за да се погрижат дори и един елф да не избяга сред горите.

Хората на Мина се впуснаха да събират нещата си и достатъчно провизии, които да вземат със себе си на гърбовете на драконите. Водачката заяви, че не се нуждае от нищо друго, освен от картите си. По времето, когато първият дракон обиколи над тях и се приземи, вече бяха готови. Галдар възседна един от гигантските червени. Капитан Самювал избра за себе си син. Мина щеше да язди странното създание, което наричаше „дракона на смъртта“.

— Ще пътуваме през нощта — каза тя. — Тази вечер не ще има нито луна, нито звезди, така че придвижването ни ще остане в тайна.

— Коя е целта ни? — попита минотавърът.

— Място, където се събират мъртвите — отвърна Мина. — Място, наречено Нощлунд.

Драконът й разпери чудовищните си криле и се издигна във въздуха без всякакво усилие, сякаш тежеше дори по-малко от пепелта, сипеща се от погребалната клада, където гореше тялото на Таргон. Останалите дракони, заедно с армията й, също започнаха да се стрелкат към небето. Откъм запад надвисваха облаци, закриваха слънцето и се скупчваха около множеството летящи създания.

Дога се върна при палатката на командира. Имаше работа за вършене: реквизиция на складовете, където събират плячката, установяване на лагери за робски труд, центрове за разпити на затворниците, откриване на бордеи, за да се поддържа духа на мъжете. При влизането си в Силваност бе забелязал храм, посветен на една от старите богини — Мишакал. Щеше да го заграби за нуждите на Единия Бог. Мястото беше подобаващо.

Докато кроеше планове, до ушите му започваха да достигат писъците на елфите, които вече се разделяха с живота си в името на Единия Бог.

Силваношей продължаваше да стои на открито, сред бойното поле, където го бе оставила Мина. Младежът не беше свалил очи от нея до последно. Отчаяната надежда така и не го бе напуснала и той се вкопчваше в нея с ужаса, с който детето се сгушва под одеялото, за да се спаси от нощните кошмари. Не чуваше виковете на народа си, но в ушите му звучеше само един глас, този на Мина.

Единият Бог. Прегърни Единия Бог и двамата отново ще бъдем заедно.


14
Избраник на Единия бог

В гората недалеч от Силваност, за да наблюдават погребението, се бяха скрили десетина елфи от кирата и десет от армията на Алхана Звезден бриз. Бяха там и когато седемте дракона пристигнаха. Магическите наметала на кирата, които ги правеха невидими за окото, им бяха позволили да се приближат достатъчно до погребалната клада и да проследят случилото се. За съжаление бяха безпомощни. Не можеха да сторят нищо, за да спасят народа си. Бяха твърде малко. Помощта щеше да дойде по-късно. Сега елфите изчакваха търпеливо, натоварени с една-единствена мисия — да спасят своя млад крал.

Смъртта крещеше навсякъде около тях. Пъновете на умрелите дървета викаха в агония. Призракът на Циан Кръволок съскаше и виеше във вятъра. Същите тези елфи се бяха сражавали храбро и срещу съня, и срещу великаните, без да потрепнат, без дори да си помислят да отстъпят. Ала песента на смъртта караше дланите им да се потят и стомасите им да се свиват.

Всичко, което се разиграваше пред очите им, твърде много наподобяваше съня, но сега нещата бяха далеч по-лоши. Онзи сън нашепваше за смърт, а този бе реален. Гледаха как братята и сестрите им оплакват смъртта на странното човешко момиче Мина. И щом рицарите хвърлиха факлите си към кладата, елфите в гората не се зарадваха, дори и в сърцата си. Просто наблюдаваха мълчаливо и предпазливо.

Приклекнала до един отсечен клон на трепетлика, оставен да изсъхне и умре, Алхана Звезден бриз видя как пламъците започнаха да припукват в кладата, а към небесата се издигна дим. Не сваляше очи от сина си, откакто го бяха довлекли окован във вериги и на ръба на припадъка. До нея Самар измърмори нещо. Генералът дълго се бе съпротивлявал срещу идеята Алхана да дойде с тях, ала този път решението й беше твърдо.

— Какво казахте, командир? — прошепна Кайрин.

— Нищо — отвърна Самар и хвърли поглед към Алхана.

За нищо на света не би говорил зле за Силваношей, особено пред Кайрин, който не спираше да защитава братовчед си, твърдейки, че младежът е попаднал в лапите на някаква странна сила.

Самар харесваше Кайрин и се възхищаваше от проявената от него мъдрост, изобретателност и предвидливост да избяга навреме от злощастното празненство, да намери кирата и да ги уведоми за случилото се. Ала освен всичко друго Кайрин беше силванести и макар да настояваше, че през всички тези години е останал верен на Алхана, Самар не можеше да му се довери напълно.

Някой докосна ръката му. Той подскочи стреснато, неспособен да се овладее. Погледна разгневено, знаейки, че ядът му е неоснователен, още повече, че ако бе чул приближаването на съгледвача, щеше да бъде два пъти по-сърдит от проявената небрежност.

— Е? — изръмжа. — Какво открихте?

— Вярно е — отвърна елфидата. Гласът й бе по-тих и от шепота на гората. — Силваношей е отговорен за смъртта на момичето. Дал й е пръстен. Твърдял, че пръстенът бил подарък от майка му. Момичето е умряло почти мигновено.

— Не съм му изпращала никакъв пръстен! — заяви Алхана, забелязала студените погледи на елфите от кирата. През изминалите години всеки ден им бяха казвали, че тя е мрачен елф. Може би някои от тях дори го вярваха. — Сражавам се с враговете си лице в лице, а не ги отравям, особено когато е ясно, че последствията ще се стоварят върху собствения ми народ!

— Тук е намесено нечие коварство — каза Самар. — Човешко коварство. Знайно е, че този лорд Таргон си е проправил пътя към върха, като се е изкачвал по стълба от труповете на враговете си. Момичето се е изпречило на пътя му…

— Командире! Вижте! — посочи съгледвачът.

Скритите сред пеещата за смърт гора елфи изумено проследиха как момичето се изправи живо и здраво на върха на горящата клада. Човеците може би го считаха за чудо, ала елфите се отнасяха към чудесата със съмнение.

— А, знаех си, че сигурно има някакъв номер — заяви Самар.

А когато се появи странният мъртвешки дракон, елфите се спогледаха мрачно.

— Какво е това? — попита на висок глас Алхана. — Какво предвещава?

Самар нямаше отговор. За стотиците си години бе избродил Ансалон надлъж и нашир, но никога досега не беше срещал ужасяващо създание като това.

Елфите чуха как момичето обвинява Таргон и макар не всички да разбираха езика й, лесно можеха да предположат за какво говори по побелялото като платно лице на човека. Никой не коментира, нито се изненада, когато обезглавеното му тяло се търколи на земята. Подобно варварско поведение беше присъщо на човеците.

Докато над небето на Силванести се издигаше многоцветната дъга от дракони, песента на смъртта в гората около тях се усили и превърна в гробовен химн. Елфите се приведоха още повече сред дърветата и затрепериха от внезапно стоварилия се върху тях драконов страх. Притискаха се към мъртвите дървета и не можеха да мислят за нищо друго, освен за смъртта, виждаха само картината на собствената си гибел.

Драконите си заминаха, отнасяйки със себе си и странното момиче, а Мрачните рицари на Нерака се нахвърлиха върху насъбрания народ, дарявайки спасение с едната ръка и смърт с другата.

Сърцето на Алхана едва ли не кървеше, докато се вслушваше в писъците на първите паднали под гнева на човеците. От красивия Силваност вече започваше да се издига дим. И все пак тя протегна ръка, за да задържи Ролан от кирата, който вече се бе изправил на крака с измъкнато оръжие.

— Къде си мислиш, че отиваш? — попита със строг глас тя.

— Да ги спася — отвърна мрачно Ролан. — Да ги спася или да умра заедно с тях.

— Безразсъдство. Нима искаш да отдадеш живота си в замяна на нищо?

— Трябва да се намесим! — изкрещя елфът с посиняло от ярост лице. — Трябва да им помогнем!

— Само трийсет сме — напомни му Алхана. — Човеците ни превъзхождат значително. — Тя отново се загледа към града и посочи към бягащите силванести: — Ако народът се обърне и даде отпор, може и да имаме някакъв шанс, но… виждаш ли какво става? Погледни добре! Едни бягат панически. Други остават и пеят песни за новия лъжлив бог!

— Момичето не е никак глупаво — намеси се в подкрепа Самар. — С помощта на обикновени трикове и обещания е успяла да съблазни народа ви, както без съмнение е постъпила и с онова бедно влюбено момче там. Не можем да им помогнем с нищо. Не и в този момент, не и докато здравият разум не вземе връх. Но бихме могли да помогнем на него.

По бузите на Ролан се стичаха сълзи. Предсмъртният вик на всеки елф сякаш го шибваше като камшик. Стоеше нерешително, премигваше и наблюдаваше издигащите се от столицата стълбове дим. Алхана не плачеше. Вече не й бяха останали сълзи.

— Вижте! — посочи Кайрин. — Силваношей. Водят го нанякъде. Ако възнамеряваме да правим нещо, най-добре да се захващаме, преди да са го заключили в някой зандан в града.

Младият крал се намираше в сянката на кладата и изглеждаше толкова замаян, че едва ли вече разбираше какво става около него. Явно случващото се с елфите не го интересуваше, понеже не гледаше към тях. Не се движеше. Просто се взираше смаяно към мястото, където бе стояла Мина. Пазеха го четирима войници. Сега двама от тях го сграбчиха и повлякоха след себе си. Другите двама тръгнаха подире им с извадени мечове и бдителни очи.

Само четирима. Не рицари, а обикновени войници. Останалите се бяха отдалечили поне на миля, за да започнат грабежите. В лагера нямаше никой друг, освен четиримата войници и принца.

Самар се изправи. Нададе пронизителен писък, наподобяващ този на ястреба. Околните шубраци и сенки мигом оживяха от елфи. Той им даде знак да тръгнат напред. Алхана също се изправи, но за момент изостана назад, за да сложи ръка на рамото на Ролан:

— Прости ми, Ролан от кирата — каза тя. — Разбирам болката ти и я споделям. Говорих, без да мисля. Има нещо, което можем да сторим.

Той се вгледа в нея. В очите му все още блестяха сълзи.

— Можем да се закълнем, че ще се върнем и ще отмъстим за убитите — произнесе Алхана.

Ролан кимна ожесточено.

Алхана вдигна меча си и се затича след Самар и скоро двамата успяха да догонят основния отряд на елфите, които безшумно и невидимо приближаваха човешкия лагер.

Пазачите на Силваношей го влачеха обратно към града. Четиримата мъже бяха навъсени и постоянно мърмореха, понеже изпускаха най-забавната част от разграбването и палежите.

Силван се препъваше по неравната земя — сляп, глух и несъзнаващ онова, което се случваше около него. Не чуваше виковете, нито долавяше мириса на пушеците, издигащи се от столицата. Виждаше единствено Мина. Долавяше само дима от нейната погребална клада. Чуваше как гласът й припява молитва към Единия Бог. Богът, пред когото тя се прекланяше, който ги бе събрал заедно. Ти си Избрани кът.

Припомни си нощта на бурята и нападението на великаните над лагера им. Спомни си как бурята бе накарала кръвта му да закипи. Беше сравнил усещането с докосването на любовница. В ума му нахлуха спомени за ослепителната светкавица, която го бе запратила надолу по урвата, право към щита.

Избраник.

Как беше успял да премине през магическата бариера, след като толкова много други бяха опитвали и се бяха проваляли?

Съвсем същата мълния, но този път в ума му, отново проряза тъмнината.

Мина също беше преминала през щита.

Избраният. Ръката на Единия Бог. Безсмъртната ръка, която го бе докоснала с нежната си милувка. Същата, която бе запратила мълнията през пътя му и свали щита, за да му позволи да премине. Безсмъртната ръка му посочи пътя към Мина през бойното поле и насочи стрелите, пронизали смъртоносно Диан Кръволок. Вдъхна му сили да изкорени омразното, гибелно Дърво на Щита.

А сега го обгърна, излекува го и го накара да се почувства така, както се бе чувствал в ръцете на майка си в нощта, когато наемните убийци се бяха опитали да отнемат живота му. Той беше Избраният. Така каза Мина. И щеше да се отдаде на Единия Бог. Щеше да позволи на Безсмъртната ръка да го води по пътеката на избраните. А в края й го чакаше Мина.

Но какво искаше сега Единият Бог? Какъв бе планът за Силваношей? Ето че беше затворник, бяха го оковали във вериги.

Силван никога не се бе молил, на който и да е бог, понеже след Войната с Хаос вече не съществуваха богове, към които да отправиш молитвите си. Родителите му твърдяха, че отсега нататък смъртните могат да разчитат единствено на себе си и трябва да се справят със света както намерят за добре. И пак те твърдяха, че вероятно единствени смъртните са отговорни за случилите се промени.

Може би Мина беше права. Може би не обичаше нея, а бога, който тя носеше в себе си. Струваше му се толкова уверена, толкова сигурна, така спокойна. Никога не изпитваше съмнения, не се страхуваше. В свят на слепци тя успяваше да пристъпва гордо, надарена с благословията да вижда.

Силваношей дори не знаеше как трябва да се молиш на един бог. Портиос и Алхана рядко бяха отваряли дума на тема религия. Въпросът явно бе болезнен за тях. Родителите му се чувстваха измамени, но и разгневени. Със заминаването си боговете бяха изоставили онези, които вярваха най-силно в тях.

И откъде можеше да бъде напълно сигурен, че Единият Бог наистина изпитва някаква загриженост за него? Откъде можеше да е сигурен, че той е Избраният?

Постепенно в него назряваше решимостта да постави на изпитание Единия Бог, както детето понякога иска да се увери, че родителите му го обичат.

Той смирено започна да се моли:

— Ако има нещо, което искаш от мен, знай, че не мога да го извърша, понеже съм пленник. Освободи ме и ще се подчиня на волята ти.

— Сър! — извика един от войниците, охраняващи тила на пазачите. — Зад…

Каквито и да бяха по-нататъшните му думи, то те се изгубиха във внезапния му писък. Върхът на нечий меч изскочи от гърдите му. Бяха го пронизали откъм гърба, и то така ожесточено, че оръжието бе разкъсало плетената му ризница. Войникът рухна по лице и мигом беше прегазен от тичащите елфи.

Пазачите, които държаха Силваношей, го освободиха, за да се обърнат към нападателите и да им окажат съпротива. Единият дори успя да измъкне меча си, ала в същия момент Ролан отсече ръката му. Следващият удар на елфа попадна в гърлото на човека. Пазачът се строполи в собствената си кръв. Другарят му бе загинал дори още преди да е извадил оръжието си — острието на Самар просто бе отделило главата от раменете му. Четвъртият войник умря бързо, задавен от меча на Алхана в гушата си.

Тъй изгубен бе Силваношей в религиозния си транс, че почти не успя да си даде сметка за стенанията, сподавените викове и глухо стоварващите се край него тела. В началото войниците го влачеха нанякъде, а след това пред него се появи лицето на майка му.

— Сине! — извика тихо Алхана. Тя изпусна окървавения меч и притисна младежа в прегръдките си.

— Майко? — каза замаяно той. Все още не разбираше какво се случва, но му се бе сторило, че в момента, в който тя го прегърна, беше видял не нейното, а нечие друго лице. — Майко — повтори изумено. — Къде… Как…

— Кралице — чу се предупредителният глас на Самар.

— Да, зная — отвърна Алхана. Тя с нежелание пусна сина си. Избърса сълзите си и каза: — Ще ти разкажа всичко, Силван. Ще говорим дълго, но сега не му е времето. Самар, можеш ли да свалиш веригите?

— Застани на пост — нареди генералът на единия от елфите. — Ако някой ни забележи, веднага ми докладвай.

— Слабо вероятно, командире — дойде мрачният отговор. — Твърде заети са с клането.

Самар изучи оковите и веригите и поклати глава.

— Нямаме време да ги сваляме, Силваношей, не и преди да се отдалечим достатъчно от Силваност и преследвачите си. Ще ви помогнем с каквото можем по пътя, но трябва да бъдете силен, Ваше височество, и да понесете товара си още малко.

Самар говореше със съмнение в гласа. Очите му го потвърждаваха. На бойното поле Силваношей му се бе сторил затъпял и не на себе си. Очакваше да го завари напълно деморализиран, разбит, без да го е грижа дали ще живее или ще умре, неспособен даже да направи усилието, в която и да е от двете посоки.

Младият крал стоеше гордо изправен. В началото бе объркан. Спасението беше дошло твърде бързо и неочаквано. Лицето на майка му го объркваше, но вече с въодушевление прозираше намесата на Единия Бог. Единият Бог бе отговорил на молитвите му. Значи все пак беше неговият Избраник. Оковите на китките му се впиваха дълбоко в плътта и му причиняваха болка, но Силваношей носеше тази болка с радост, като доказателство за любовта си към Мина и новооткритата си вяра в Единия Бог.

— Не се нуждая нито от твоята, нито от чиято и да е друга помощ, Самар — произнесе младият крал тихо и с достойнство. — И мога да нося товара си толкова дълго, колкото е необходимо. А сега наистина трябва да побързаме. Майка ми е в опасност.

Наслаждавайки се на изумлението, изписало се по лицето на Самар, Силван го изблъска от пътя си и закуца неуверено по посока на гората.

— Помогни му, Самар — нареди Алхана, като отново вдигна меча си.

Гледаше след сина си с привързаност и възхита… както и със съвсем мъничко смущение. Беше променен и макар изпитанието, през което бе преминал, да би променило всекиго другиго, това й се струваше обезпокоително. Не беше само фактът, че от момче синът й се бе превърнал в мъж, а че от нейното момче нямаше и следа. Взираше се в гърба му и не можеше да го познае.

Силваношей чувстваше прилив на енергия. Веригите му се струваха леки и ефирни като паяжина. Започна да тича тромаво, като от време на време се препъваше и залиташе, но сега това нямаше значение. Войните на елфите тичаха редом с него, за да го защитят в случай на опасност, но така или иначе нямаше кой да ги спре. В този момент Рицарите на Нерака бързаха да оковат Силваност във вериги, направени от желязо, огън и кръв.Елфите и освободеният пленник се насочиха на север и се отдалечиха достатъчно, докато най-сетне мирисът на пушек и разрушенията останаха далеч назад. Чак тогава тръгнаха на изток и под водачеството на Ролан се добраха до реката, където киратът бе осигурил лодки, готови да отведат младежа нагоре по течението към лагера на Алхана. Там щяха да си починат за известно време.

Силваношей успяваше да следва останалите, макар че в края на деня вече дишаше болезнено и накъсано, мускулите му горяха, а китките му се бяха разкървавили от оковите. Препъна се и падна неведнъж, докато накрая, главно поради настояванията на майка си, не позволи на останалите елфи да го подкрепят. При все това не се оплакваше, но се държеше с мрачна решителност, която спечели даже одобрителния поглед на Самар.

Щом се добраха до относителната безопасност на речния бряг, елфите опитаха да разбият оковите на младежа с помощта на брадва. Силваношей отново остана напълно спокоен, дори когато острието на брадвата на няколко пъти удряше в опасна близост с крака или ръката му. Летяха искри, но веригите оставаха непокътнати. След като острието на брадвата се нащърби до неузнаваемост, елфите най-сетне се отказаха. Без ключ нямаше как да освободят китките и глезените му.

Алхана му обеща, че веднага след като стигнат до лагера, ковачът ще измайстори ключ и ще го освободят.

— Очаква ни пътуване по вода. Едва ли ще бъде чак толкова трудно, синко.

Силваношей просто сви рамене. Понасяше болката и неудобството, без да се оплаква. Загърна се в едно одеяло и като подрънкваше с веригите, легна на земята.

Алхана седна до него. Нощта бе необичайно тиха. Сякаш всички живи същества бяха затаили дъх от страх да не нарушат покоя й. Единствено реката продължаваше да говори. Бързото й течение преминаваше край тях и нашепваше печално за ужасите, към които се бе устремило, неспособно да спре своя бяг.

— Сигурно си изтощен, сине — каза също толкова приглушено Алхана. — Няма да ти отнемам от времето за сън. Просто исках да знаеш, че разбирам. Падна ти се да живееш в трудни времена. Случиха ти се неща, които с лекота биха съкрушили и най-силния и мъдър мъж, а си все още момче. Признавам, че със страх очаквах срещата ни днес, защото смятах, че ще те открия смазан от непоносимия товар. Боях се, че лъжите на човешката вещица са те оплели напълно в паяжината си. Фокусите й са впечатляващи, но не бива да те заблуждават. Тя е вещица и измамница и кара хората да виждат онова, което искат. Могъществото на боговете си отиде от света. И никъде не виждам доказателство, че отново се е завърнало.

Алхана замълча, за да позволи на Силваношей да й отговори. Младежът оставаше мълчалив. Очите му бяха изпълнени със светлината на звездите и се взираха в тъмнината.

— Зная, че сигурно сега тъжиш за случващото се в Силваност — продължи тя, разочарована от липсата на ответ. — Обещавам ти, както обещах и на Ролан от кирата, че ще се завърнем в апогея на силата си и ще прогоним мрака от онзи красив град. А ти отново ще бъдеш крал. Това е най-свидното ми желание. Куражът и издръжливостта ти през тази нощ доказаха, че си достоен да получиш свещеното доверие на народа и да понесеш големите отговорности.

По устните на Силван плъзна бледа усмивка.

— Значи се доказах пред теб, така ли, майко? И смяташ, че най-сетне си струва да ме натовариш с моето наследство?

— Не беше нужно да ми се доказваш в нищо, Силваношей — изрече тя, съжалила за думите си в мига, в който ги беше изрекла. Тя заекна, опита се да обясни: — Ако с нещо съм те накарала да смяташ така, то не е било нарочно. Обичам те, синко. Гордея се с теб. Сигурна съм, че странните и ужасни събития, случили се с теб напоследък, са те накарали да възмъжееш изведнъж, и то когато съвсем лесно си можел да бъдеш премазан от тях.

— Радвам се, че заслужих одобрението ти, майко — каза Силван.

Алхана почувства болка и обида от студеното му поведение. Не можеше да си го обясни, но след секунда размисъл го отдаде на факта, че беше ранен и навярно уморен. Очите му се взираха толкова напрегнато в нощното небе, че като нищо някой можеше да си представи как младежът брои всяка една яркобяла звезда там горе.

— Баща ми често разказваше една история, майко — обади се Силваношей, точно когато тя се канеше да се изправи. Принцът се обърна на една страна под съпровода на подрънкващите вериги — дисонантен и самотен звук в тъмната нощ. — История за една жена от расата на човеците… не мога да си спомня името й. Тя дошла при елфите от Квалинести в друго, също така изпълнено с мъка и опасност време, носейки жезъл със син кристал, като твърдяла, че е изпратена при тях от боговете. Сещаш ли се за коя история ти говоря, майко?

— Името й беше Златна Луна — каза Алхана. — Историята е истинска.

— Повярваха ли й елфите, когато им казваше, че носи дар от боговете?

— Не — отвърна разтревожено тя.

— Била е обявена за вещица и измамница от мнозина, а сред тях е бил и баща ми. И все пак е донесла дар от боговете, нали?

— Сине — започна Алхана, — има разлика…

— Много съм изморен, майко — каза Силваношей, придърпа одеялото над рамото си и се обърна с гръб към нея. — Нека почивката ти бъде благословена — прибави след секунда.

— Мирен сън, синко — отговори Алхана, като се приведе, за да го целуне по бузата. — На сутринта отново ще поговорим, но сега само ще ти напомня, че Мрачните рицари убиват елфи в името на този така наречен Един Бог.

Откъм принца не долетя никакъв друг звук, освен горчивото звънтене на оковите. Или се беше размърдал от неудобство, или се приготвяше да заспи. Нямаше как да отгатне, понеже не виждаше лицето му.

Преди сама да си легне, Алхана обиколи лагера, за да се увери, че всички постови са по местата си. След като се успокои, че елфите са нащрек, тя седна на брега на реката и се замисли с отчаяние и гняв за ужаса, вилнеещ тази нощ из Силваност.

Реката скърбеше и оплакваше съдбата на елфите заедно с нея, а сетне изведнъж й се стори, че дори различава някакви думи сред бълбукането на течението.

Спи сън всевечен, спи.
Нощта над тебе бди.
В дълбоки мрачини
спи сън всевечен, спи.

Реката напусна бреговете си. Мрачните води преляха, надигнаха се и я погълнаха.Алхана се събуди стреснато, за да открие, че сутринта е настъпила. Слънцето се бе вдигнало високо над върховете на дърветата. Облаците бързо прелитаха през лицето му, закриваха го и отново му позволяваха да се появи, сякаш светилото й намигаше и се усмихваше на някаква тяхна взаимно споделена шега.

Разгневена от собствената си недисциплинираност и заради това, че си бе позволила да заспи, когато опасността ги дебнеше отвсякъде, тя скочи на крака. За нейно изумление откри, че явно не беше единствената заспала на пост. Постовите също дремеха прави, отпуснали брадички на гърдите си, със затворени очи и изпопадали на земята оръжия.

Самар лежеше до нея. Ръката му бе протегната, като че тъкмо се бе канил да й каже нещо. Сънят го беше надвил, без да е успял да отрони и дума.

— Самар! — повика тихо тя и го разтърси. — Самар! Нещо се е случило с нас.

Генералът се събуди моментално. Лицето му пламна от мисълта, че не е успял да изпълни задължението си. Той изкрещя гневна заповед, която тутакси разбуди всички елфи.

— Вината е моя — произнесе той с горчивина и раздразнение. — Цяло чудо е, че враговете ни не са се възползвали от удобната възможност да ни прережат гърлата! Възнамерявах да потеглим още с настъпването на зората. Чака ни дълго пътуване, а вече сме изгубили два ценни часа. Трябва да побъ…

— Самар! — Викът на Алхана прониза сърцето му. — Ела бързо! Синът ми!

Тя сочеше към празното одеяло и оковите, които така и не бяха успели да разсекат. В калта до одеялото се забелязваха следи от ботуши и конски копита.

— Отвели са го — каза изплашено тя. — Отвели са го през нощта!

Самар проследи отпечатъците от копита до реката, където изчезваха. В съзнанието му със стряскаща яснота изникна образът на червения кон, препускащ без ездач през гората.

— Никой не го е отвел, Кралице — каза той. — Но някой е дошъл да го вземе. И се боя, че е тръгнал с него доброволно.

Алхана се взря в нашарените със слънчеви зайчета води на реката — искряща и ярка на повърхността си, но мрачна, бурна и изпълнена с опасности в дълбокото. Потрепери при спомена за думите, които бе чула преди да заспи.

Спи сън всевечен, спи.


15
Затворниците, призраците, мъртвите и живите

Палин Маджере вече не бе затворник в Кулата на Върховното чародейство. И по-точно казано, едновременно беше и не беше. Не беше затворник, понеже не ограничаваха движението му само в едно помещение. Никой не го бе оковал и не го задържаше, в какъвто й да е смисъл. Имаше неограничената възможност да се разхожда из цялата Кула, но това бе всичко. Не можеше да я напусне. Само една врата в основата й можеше да позволи на човек да излезе навън и да се отдалечи, но пък върху й тегнеше заклинание. Беше залостена по магически начин.

Палин разполагаше със своя собствена стая с легло, но без стол или писалище. Стаята имаше врата, но нямаше прозорец, имаше огнище, но в него нямаше пламъци, така че вътре бе по-скоро усойно. В някогашното кухненско помещение на Кулата бяха оставени самуни хляб и глинени съдове, пълни със сушени плодове. Веднага му стана ясно, че никой не си е дал труда да пече този хляб, понеже беше създаден по магически начин — личеше си по това, че нямаше никакъв вкус и бе някак гъбест. Водата се съхраняваше в стомни, които неизменно оставаха пълни, но пък вкусът й бе възсолен и с неприятен дъх.

Палин нямаше никакво желание да я пие, ала след като не разполагаше с нищо друго, реши да я провери със заклинание, за да се увери, че не съдържа някаква отрова и чак тогава се реши да прокара с нея сухия хляб. Използва друго заклинание, за да запали и огън, но това също не направи обстановката по-весела отпреди.

Кулата на Върховното чародейство се обитаваше от призраци. Не призраците на мъртвите, които бяха откраднали магията му, понеже над цялата Кула имаше нещо като защитно заклинание, което ги отблъскваше, а призраците на собственото му минало. Иззад всеки завой дебнеше по някой спомен. Тук виждаше себе си, поел към смъртоносното Изпитание. Там — сянката на чичо си, предсказал велико бъдеще за своя племенник, младия Палин, или пък Ъша, каквато я помнеше от първата им среща: красива, загадъчна, нежна и любяща. До един тези призраци бяха изпълнени с печал, като отдавна забравените обещания и надежди. Призраците на любовта — мъртва или умираща.

Но най-ужасна бе сянката на магията. Шепнеше му от всякъде. От цепнатините в каменните стъпала, от разнищените килими, от потъналите в прах кадифени завеси, от умрелите още преди години лишеи, които никой не си бе направил труда да изстърже от стените.

Навярно поради присъствието на призраците обаче, Палин се чувстваше добре в Кулата. Усещаше я по-близка дори от собствения си светъл, широк и удобен дом в Утеха. Все пак мисълта не му се нравеше и се чувстваше виновен заради нея.

След дни лутане из Кулата, принуден да понася единствено собствената си компания и тази на призраците, най-сетне му стана ясно защо това смразяващо, заплашително място му се струваше като роден дом. Тук, в Кулата, той отново се чувстваше като дете — дете на магията. Тук тази магия го бе отгледала, водила, обичала, грижила се бе за него. Дори и сега отново усещаше мириса на розови листенца и си припомняше онези щастливи времена. В Кулата цареше тишина и никой нито искаше, нито очакваше нещо от него. И не можеше да разочарова, когото и да е.

Чак тогава осъзна, че трябва да си тръгне. Трябваше да се измъкне, преди да се е превърнал в един от призраците.

Подобно на сенките, осъдени да населяват Кулата, и той бе прекарал изминалите четири дни в безцелно разхождане наоколо и вече бе добре запознат с вътрешното й разположение. Имаше доста общи неща със спомените му, но съществуваха и разлики. Всеки от Господарите на Кулата променяше сградата така, че да съответства на неговите или нейните цели. Самият Рейстлин също беше постъпил така в своето време и бе живял напълно изолиран, ако се изключеха неговият ученик Даламар, неумрелите, които им служеха, и Съществата — бедните, изродени създания, прекарващи нещастния си, презрян живот дълбоко под земята в Стаята на Виденията.

След смъртта на Рейстлин Даламар бе поел нещата в свои ръце. В онези времена Кулата на Върховното чародейство се намираше в Палантас, господарския град, коронованото средище на познатия свят. Дотогава бяха считали Кулата за чиста заплаха, силуетът й беше навявал мисли за неизказан ужас. Даламар обаче, въпреки факта, че бе елф и Черна мантия (или пък тъкмо поради това) беше чародей с напредничаво мислене и искаше да изтъкне могъществото на магьосниците, а не да го скрие, така че се бе погрижил да събере ученици и да добави още помещения, където те да живеят и учат.

Като всеки елф и той бе привързан към лукса и удобствата. Съвсем скоро в Кулата се бяха появили предмети, събирани по време на множеството му пътувания; чудновати и отблъскващи, красиви и ужасяващи, простички или любопитни. Сега нямаше и следа от тези предмети, поне доколкото търсенията на Палин оставаха безрезултатни. Вероятно Даламар ги беше прибрал в собствената си стая, чиято врата също се пазеше от защитно заклинание, но Палин се съмняваше. Имаше чувството, че дори и да успее да влезе в покоите на мрачния елф, ще открие същата пустота и застиналост, както и в останалите мрачни и смълчани части от Кулата. Онези предмети отдавна се бяха превърнали в минало. Или повечето от тях се бяха повредили по време на катастрофалното изтръгване на сградата и изчезването й от Палантас, или собственикът им просто ги бе захвърлил в безсилието си да изтръгне от тях така необходимата му магия. Палин допускаше второто.

Много добре си спомняше разказите на хората от нощта, когато Даламар бе унищожил Кулата като финален акт на отчаяние пред възможността тя да попадне в лапите на великия син дракон Келендрос. Жителите на Палантас се събудили от оглушителен взрив, разтърсил къщите, напукал улиците и изпочупил прозорците им. В началото помислили, че ги атакуват драконите, ала след това не се случило абсолютно нищо.

На следващата сутрин всички били поразени и смаяни, но като цяло доста доволни да разберат, че Кулата на Върховното чародейство — считана за трън в очите и убежище на злото — е изчезнала. На мястото й имало голям вир, в който — или така се говорело — човек можел да погледне и да види отражението на Кулата от старите й славни дни. Скоро плъзнали слухове, че сградата е избухнала и потънала в земята. Палин така и не бе повярвал на тази мълва, нито на идеята — както неведнъж подчертаваше пред дългогодишната си приятелка Джена, — че Даламар е загинал, а Кулата е изчезнала безвъзвратно.

Джена беше на същото мнение. И ако някой можеше да твърди нещо със сигурност, то това бе тя, понеже в продължение на дълги години двамата с Даламар бяха имали любовна връзка, а и тя последна го беше виждала точно преди заминаването му — събитие, което вече беше останало повече от трийсет години назад в миналото.

— Дали пък все пак не го е виждала и по-късно? — измърмори сам на себе си Палин, като се взираше полудял от безсилие и едва сдържан гняв през прозореца. — Даламар знаеше точно къде да ни открие, къде да сложи ръце върху нас. Само един човек може да му е издал тези подробности. Само един: Джена.

Навярно трябваше да е доволен, че могъщият магьосник ги беше спасил. В противен случай и при далеч по-неблагоприятни обстоятелства, двамата с кендера щяха да се озоват в някоя от килиите на Берил. Понастоящем обаче от чувството за благодарност, което бе изпитал към Даламар в началото, не бе останала и следа. При други обстоятелства вероятно би стиснал ръката на мрачния елф. Сега искаше единствено да извие врата му.

Преместването на Кулата от Палантас до новото й местоположение — Палин нямаше ни най-малка представа къде може да е то — беше довело и до други промени. По стените бяха плъзнали огромни пукнатини, които доста биха разтревожили магьосника, ако не бе сигурен (или поне с всички сили се надяваше да е така), че Даламар се е погрижил да подсили разместването със заклинание. Спираловидното стълбище и преди представляваше сериозна опасност, но сега рисковете се бяха удвоили поради факта, че имаше доста изпопадали стъпала. Тасълхоф може и да се катереше по тях с ловкостта на катерица, но Палин всеки път затаяваше дъх, когато му се наложеше да ги използва.

Самият Тасълхоф — който между другото бе обходил цялата Кула надлъж и шир още през първия час от пристигането им — твърдеше, че входът към едно от минаретата е напълно препречен от масивна каменна стена и че покривът на другото липсва наполовина. Що се отнася до Дъбравата Шоикан — страховитата гора, охранявала толкова добре подстъпите към Кулата в старите дни, — тя бе останала в Палантас, където я считаха за нещо като печална забележителност. Вместо нея сега около Кулата се издигаше друга дъбрава, но от огромни кипариси.

Палин бе прекарал по-голямата част от живота си сред валеновите дървета и смяташе, че нищо не може да го впечатли, но кипарисите бяха наистина гигантски. Много от тях се издигаха доста над Кулата и я караха да изглежда като джудже в сравнение с тях. Дърветата протягаха чудовищните си, обгърнати в зеленина клони над нея, сякаш се опитваха да я защитят, като едновременно с това напълно я закриваха от погледа на бродещите дракони, особено от този на Берил, която на драго сърце би дала кучешките си зъби, ноктите и люспестата си опашка в замяна на информация за настоящото местонахождение на някогашната горда Кула от Палантас.

Надничайки през един от малкото неизчезнали прозорци по горните етажи — доста от онези, за чието съществуване си спомняше съвсем ясно, вече ги нямаше — Палин бе установил, че погледът му се простира над безкрайна равнина от вълнуващи се зелени корони на дървета, стигаща чак до хоризонта. В която и посока да погледнеше, виждаше едно и също; дънери, шумящи клони, листа и сенки. Нямаше нито път, нито дори животинска пътека; гората изглеждаше странно и зловещо тиха. Не пееха птици, не се виждаха катерички, не бухаше бухал, не се чуваше жалния зов на гълъба. Никой от живите не бе останал в тази гора. И Кулата не бе кораб, плаващ по вълните й. Вместо това затъваше все по-дълбоко и по-дълбоко в нейните дълбини, далеч от погледите на света и хората, които го населяваха.

Сега гората бе дом на мъртвите.

Един от малкото прозорци се намираше на приземния етаж, само на няколко стъпки от масивната дъбова врата, водеща навън. Прозорецът гледаше към пространството между дърветата, където властваше вечна сянка — тъй рядко се прокрадваха слънчевите лъчи през гъстия покров от зеленина.

А в сянката блуждаеха души. Гледката не беше никак приятна, ала Палин откри, че все по-често се застоява пред прозореца, зъзнейки в студа, пъхнал ръце в ръкавите си, вперил поглед към неспокойната, вечно движеща се маса от мъртъвци.

Взираше се, додето най-сетне не можеше да издържа повече и чак тогава се отдалечаваше с разкъсвано от жалост и ужас сърце.

Явно мъртвите не можеха да влязат в Кулата. Палин вече не усещаше присъствието им близо до себе си по начина, по който го бе чувствал в цитаделата. Вече не долавяше онзи странен гъдел при произнасянето на някое заклинание, лекото докосване, което можеше да определи единствено като бягащи крачета на паяк, полепнала по лицето му паяжина, косъм, каквото и да е от стотиците други съвсем обикновени обяснения, хрумващи на човек в подобен момент. Сега обаче знаеше, че усещането се е дължало на докосването на ръцете на мъртвите, които през цялото време бяха крали магията му.

По време на четиридневното си затворничество в компанията на Тасълхоф, Палин бе стигнал до заключението, че именно Даламар е давал заповеди на мъртвите. Мрачният елф се бе опитал да узурпира цялата магия за себе си. Защо? Какво правеше с нея? Определено, усмихна се с ирония той, не я използваше, за да предекорира.

Искаше да му зададе лично този въпрос, но така и не успяваше да го открие. Тасълхоф, когото също бе натоварил с тази мисия, също не можеше да го намери. Все пак трябваше да признае, че съществуваха още много заключени по магически начин врати, които си оставаха непреодолимо препятствие както за него, така и за кендера. Особено за кендера.

Тасълхоф слухтеше до тези врати, ала дори неговият остър слух не долавяше какъвто и да е шум от другата им страна, включително и зад онази, която според спомените на Палин водеше към личните покои на Даламар.

Магьосникът лично бе почукал на нея, беше крещял и викал, но без резултат. Или мрачният елф нарочно не му обръщаше внимание, или просто не беше зад нея. В началото Палин си беше помислил, че е първото и това го бе довело почти до ярост. Сега обаче започваше да осъзнава, че съществува възможност за второто, а това го караше да изпитва безпокойство. Постепенно започваше да свиква с натрапливата идея, че двамата с Тас са доведени и изоставени в Кулата, за да изживеят остатъка от живота си като затворници и пленници на мъртвите.

— Не — поправи се той с тих глас, загледан през прозореца на приземния етаж. — Мъртвите не са наши пазачи. Те също са попаднали в плен.

Душите се тълпяха в сенките под дърветата, неспособни да открият покой и мир, бродеха безцелно, постоянно бяха в движение. Палин не можеше да ги преброи — хиляди, хиляди по хиляди и още хиляди отвъд това. Не виждаше познати лица. В началото се бе надявал да открие баща си сред тях, че Карамон би могъл да му даде поне някакви отговори на изобилието от въпроси. Съвсем скоро стигна до заключението, че търсенето на една-единствена душа сред неизброимите й посестрими граничи с неразумното желание да откриеш точно определена песъчинка сред дюните на запустял плаж. А и ако Карамон можеше да дойде при него, със сигурност би го направил.

Палин живо си спомняше видението с баща си в Цитаделата на светлината. В него Карамон си бе проправил път през стълпотворение от души, протягащи ръце към магьосника. Тогава се бе опитал да му каже нещо, но точно в този миг нечия невидима ръка го бе грабнала и отнесла надалеч.

— Мисля, че е страшно тъжно — каза Тасълхоф. Той стоеше с притиснато в прозореца чело и също се взираше към мъртвите. — Виж, ето един кендер. И още един. И друг. Здрасти! — почука по прозореца. — Ей, здравейте, вие там! Какво имате в кесиите си?

Духовете на мъртвите кендери не обърнаха внимание на обичайния за расата им поздрав и скоро се изгубиха в тълпата от други души: елфи, джуджета, човеци, минотаври, кентаври, гоблини, хобгоблини, дракониди, блатни джуджета. Раси, за които Палин само бе чел, но никога не беше виждал с очите си. Виждаха се представителите на Тийлър, мрачните джуджета, прокълнатата раса. Виждаше душите на димернестите, елфи, живеещи на дъното на морето, чието съществуване отдавна се поставяше под въпрос. Както и тези от народа Теной, странните, страховити създания, населяващи Ледена стена.

Рамо до рамо стояха приятели и врагове. Душите на гоблините невиждащо се възправяха до тези на човеците. Сенките на драконидите подминаваха призрачните образи на елфите. Минотавър и джудже крачеха редом. Душите не си обръщаха внимание. Сякаш нито се бояха една от друга, нито подозираха за съществуването си. И всяка следваше своя път в търсене на нещо — някаква безнадеждна мисия, както изглеждаше, понеже по лицата им Палин виждаше единствено безумен копнеж, отпадналост и отчаяние.

— Чудя се какво ли търсят? — обади се Тас.

— Спасение — отвърна магьосникът.

Той метна на рамо торбата, съдържаща няколко самуна омагьосан хляб и мех с вода. Решително, за да няма време да обмисли добре решението си, той тръгна към входната врата.

— Къде отиваш? — попита кендерът.

— Навън — отговори Палин.

— Ще ме вземеш ли с теб?

— Разбира се.

Тас се загледа жадно към вратата, но остана в подножието на стълбището.

— Да не би да се връщаме обратно в Цитаделата, за да потърсим Устройството за Пътуване във времето? — попита той.

— Онова, което е останало от него ли? — попита с горчивина магьосникът. — Ако изобщо някои от частите му са останали здрави, в което се съмнявам, драконидите на Берил вече са ги събрали и са й ги предали.

— Това е добре — каза Тас, като въздъхна облекчено. Зае се да подрежда кесиите си за предстоящото пътешествие, така че без да иска пропусна изпълнения със сдържана заплаха поглед на Палин. — Е, добре, ще дойда с теб. Беше ми страшно интересно да посетя Кулата. Много се радвам, че наминахме, но с времето някак си ужасно се отегчих. Къде смяташ, че е Даламар? И защо ни доведе тук, а после изчезна?

— За да ми се надсмее със способностите си — каза магьосникът и се изправи срещу вратата. — Въобразява си, че с мен е свършено. Иска да ме пречупи, да ме принуди да пълзя пред него и да умолявам да ме освободи. Е, сега ще разбере, че в мрежата му не се е уловила някаква дребна рибка, а акула. Беше време, когато смятах, че той може и да ни бъде от полза, но вече не е така. Нямам намерение да бъда проста пионка в играта му на кас. — Той се втренчи изключително строго в кендера. — Нали не носиш никакви магически предмети в себе си? Нещо, което да си намерил в Кулата?

— Не, Палин. — Тас го погледна с разширени от усилието да изглежда искрен очи. — Не съм намирал нищо. Както казах, беше ми ужасно скучно.

Магьосникът настоя:

— Нищо, което си открил и например възнамеряваш по-късно да върнеш на Даламар? Нищо, паднало в кесиите ти, докато не си внимавал? Нищо, вдигнато, за да не се препъне някой невнимателен минувач?

— Е… — Кендерът се почеса по темето. — Може би…

— Много е важно, Тас — произнесе сериозно Палин. Той отново погледна през прозореца. — Виждаш ли онези мъртви там? Ако в нас има нещо магическо, ще се опитат да ни го отнемат. Сам виждаш, махнал съм всичките си пръстени и обицата, които Джена ми даде. Оставих в стаята и торбичките си с магически съставки. Просто за да бъдем сигурни, защо и ти не последваш примера ми? Даламар ще се погрижи добре за кесиите ти — добави забързано и убедително, понеже Тас тутакси се бе уловил за кесиите си и го гледаше ужасено.

— Да си оставя кесиите? — запротестира агонизиращо Тасълхоф. Със същия успех Палин можеше да го помоли да си остави главата или завързаната на опашка коса. — Ще се върнем ли за тях?

— Да — каза магьосникът. Лъжите, изречени в присъствието на кендер, не се броят за лъжи, а по-скоро за законна самозащита.

— Ами предполагам… в такъв случай… след като е толкова важно… — Той започна да сваля една по една кесиите си, като потупваше всяка нежно и любящо, след което ги прибра в един тъмен ъгъл под стълбите. — Дано никой не ги открадне.

— Не мисля, че ще им се случи нещо. Застани ей там при стълбището, Тас, за да не ми пречиш и не ме прекъсвай. Ще направя заклинание. Извикай, ако видиш някой да идва.

— Значи ще бъда в ариергарда? — Тас беше очарован. Мисълта за кесиите напълно го беше напуснала. — Никой досега не ме е назначавал в ариергарда! Даже и Танис.

— Да, ще бъдеш в… ъъ… ариергарда. Наблюдавай внимателно и не ме тревожи при никакви обстоятелства, независимо от това какво правя.

— Добре, Палин — обеща сериозно Тасълхоф и зае позиция. Почти веднага отново се върна при магьосника: — Извинявай, Палин, но след като сме самички в Кулата, за кого трябва да се оглеждам всъщност?

Магьосникът си наложи търпеливо мълчание, преди спокойно да отговори:

— Например, ако защитното заклинание на вратата има пазители, които се появяват в случай, че някой опита да го наруши, тогава си ти.

Тас шумно си пое дъх.

— Имаш предвид нещо като скелети или привидения, или вампири? О, колко хубаво… тоест, не съвсем — добави бързо, уловил гибелния поглед на Палин. — Ще си отварям очите на четири. Обещавам.

Кендерът отново се оттегли обратно при стълбите, ала точно когато магьосникът извикваше думите на заклинанието в ума си, почувства как някой го дърпа за ръкава.

— Да, Тас? — попита той, като с огромно усилие на волята се пребори с изкушението да изхвърли кендера през прозореца. — Какво има пък сега?

— Защото се страхуваш от привиденията и вампирите ли не си опитал да избягаш досега?

— Не, Тас — каза тихо Палин. — Страхувах се от самия себе си.

Тасълхоф обмисли думите му.

— Не мисля, че мога да те пазя от теб самия, Палин.

— Не можеш, Тас — съгласи се магьосникът. — А сега се връщай на пост.

По негови сметки вълнуващата възможност да бъдеш в ариергарда щеше да отегчи Тас най-много до петнайсет секунди, след което кендерът отново щеше да започне да му вади душата. Магьосникът приближи вратата, затвори очи и протегна ръце.

Не докосна нея, а магията, която я задържаше във властта си. Изкривените му пръсти… Припомни си дните, в които пръстите му бяха дълги, деликатни и гъвкави. Потърси магията като слепец. И веднага щом долови нещо, душата му се сви от вълнение. Беше уловил тънка нишка. А сетне още една и още една, додето цялостното заклинание не се развълнува като водна повърхност под ръцете му. Тъканта на магията приличаше на гладко, прозрачно парче плат, отрязано направо от топа и окачено над вратата.

Самото заклинание определено не беше просто, но и недотам сложно. Дори някой от по-добрите студенти на Палин би могъл да го развали с лекота. Гневът му нарасна. Сега вече гордостта му бе наранена.

— Винаги си ме подценявал — измърмори на отсъстващия Даламар. После дръпна една от нишките и тъканта на магията се разпадна в ръцете му.

Вратата се отвори широко.

Подобно на животворен дъх в устните на удавник, в Кулата нахлу прохладен и свеж въздух, носещ острата миризма на кипариси. Душите в сенките под дърветата като една прекратиха безцелното си блуждаене и със стотици започнаха да обръщат мрачните си очи към постройката. Нито една не тръгна напред. Нито една не направи опит да се приближи. Стояха потрепващо в шепнещия въздух.

— Нямам намерение да използвам магия — каза им Палин. — Със себе си нося само храна и вода. Оставете ме на мира. — Той даде знак на Тасълхоф, но се оказа, че нямаше никакъв смисъл, понеже кендерът вече подскачаше нетърпеливо до него. — Дръж се близо до мен, Тас. Не му е времето да се правиш на изследовател. Не бива да се отделяме един от друг.

— Зная — отвърна развълнувано кендерът. — Все още съм в ариергарда. Накъде точно сме се запътили?

Палин погледна през вратата. Преди години погледът му щеше да премине над каменно стълбище и вътрешен двор. Сега още при първата си стъпка извън Кулата на Върховното чародейство, кракът му щеше да затъне в килим от изсъхнали иглички, който обграждаше постройката като отдавна изпразнен ров. Около кафявия ров имаше стена от кипарисови дървета, чиито надвиснали клони образуваха балдахин. А там, в сенките под дърветата, втренчени в тях, бяха душите на умрелите.

— Трябва да открием път, пътека. Каквото и да е, но да ни изведе от тази гора — каза Палин.

За да подчертае твърдението си, че няма да използва магия, той пъхна ръце в ръкавите си и тръгна право към редицата от дървета. Тас го последва, напълно забравил за ролята си на ариергард, като се опитваше едновременно да върви напред и да гледа назад, което си беше чиста проба подвиг и изискваше доста упражнения, понеже не му се удаваше много добре.

— Престани! — каза през стиснати зъби магьосникът, когато кендерът за втори път се препъна в петите му. Вече приближаваха дърветата. Палин извади едната си ръка, само за да улови Тас и да го обърне в правилната посока. — Върви с лице напред.

— Но аз съм в ариер… — запротестира кендерът, но бе принуден да се прекъсне сам: — О, разбирам. Тревожиш се от онова пред нас.

Мъртвите нямаха тела. Бяха ги изоставили назад като безполезни, ледени черупки, както пеперудите напускат своя пашкул. Някога тези пеперуди навярно бяха летели свободно към очакващата ги крайна цел, каквато и да беше тя, но сега бяха уловени в огромен буркан и бяха принудени да блуждаят в безсмислено лутане, в търсене на пътя за навън.

Толкова много души. Река от души, протичаща между дънерите на кипарисовите дървета; и всяка една беше просто пръска вода в могъщия бързей. Палин с мъка успяваше да ги отдели една от друга. Лицата им прелитаха така бързо. Всичко се сплиташе в трудно отличима маса от ръце, крака и коси, протичаща като прозрачен копринен шлейф. Лицата обаче бяха най-ужасни, понеже до едно се взираха в него с жажда, която го караше да забавя колебливо стъпки. Лекият шепнещ полъх, който погрешно бе взел за вятъра, докосна бузата му. Сред шепота се долавяха думи и това го накара да потрепери.

Магията, казваха те. Дай ни магията. Гледаха него. Не обръщаха внимание на кендера. Палин виждаше как устата на Тас се отваря и затваря, но не чуваше какво се опитва да му каже. Сякаш ушите му бяха запушени от шепота на мъртвите.

— Нямам какво да ви дам — каза на душите. Собственият му глас звучеше приглушено и далечно. — Не нося никакви магически артефакти. Пуснете ни да минем.

Вече бяха достигнали първите дървета. Шепнещите души приличаха на бяло, разпенено езеро, изпълнило пространството между високите дървета. Надяваше се, че душите ще започнат да изчезват, както ранната утринна мъгла се изпарява с първите лъчи на слънцето в долината, но мъртвите продължаваха да се изпречват на пътя му. Едва-едва виждаше какво има пред него — единствено още и още души сред смрачените кипариси. Напомняха му за ордите от просяци, които живееха из улиците на Палантас; протягащи мръсни ръце, умоляващи с пискливите си гласове.

Той се спря и хвърли поглед през рамо към Кулата на Върховното чародейство — жалка руина. Отново се обърна напред.

„Досега не са ти причинявали болка — напомни си той. — Усещането ти е познато. Неприятно е, но не е по-зле от това да крачиш през потънали в паяжини коридори. Ако се върнеш там, никога няма да си тръгнеш. Не и преди да се превърнеш в един от тях.“

Той продължи да пристъпва сред реката от мъртви.

Ледените им, бледни ръце улавяха дланите му, очите им се взираха в него, мразовитите им устни се впиваха в устата му и отнемаха последните му глътки въздух. Вече едва успяваше да помръдне, влачеха го, теглеха го някъде надолу. Не чуваше нищо друго, освен шепнещия тътен на ужасните им гласове. Обърна се в опит да открие пътя за назад, но съзря единствено очи, усти и протегнати ръце. Обърна се отново и отново, губейки посоката. Накъдето и да погледнеше, виждаше само мъртъвци.

Не можеше да диша, нито да говори или да извика. Падна на земята, като се бореше за глътка въздух. Душите налитаха като морски вълни. Докосваха го, дърпаха го, теглеха го. Усещаше как го разкъсват и претърсват фибрите на самото му същество.

Магия… Магия… дай ни магията…

Той се плъзна под отвратителната им повърхност и престана да се бори.Тас видя как Палин закрачи под сенките на дърветата, но не го последва веднага. Вместо това се опита да привлече вниманието на неколцина мъртви кендери, които стояха недалеч и се взираха в магьосника.

— Ей, вие — каза високо той, за да надвика бръмченето на гласовете в ушите си, което вече сериозно започваше да го дразни, — случайно да сте виждали моя приятел Карамон? Той е един от вас.

Тас се канеше да им каже, че като тях, и Карамон също е мъртъв, но се въздържа, мислейки, че напомнянето само ще ги натъжи.

— Той е наистина голям човек и последния път, когато го видях, беше доста стар, но след като умря — не се обиждайте — отново е млад. Има къдрава коса и дружелюбна усмивка.

Никаква полза. Кендерите просто отказваха да му обърнат и най-малкото внимание.

— Не ми се искаше да го споменавам, но ми се струвате изключително невъзпитани — подметна той, докато ги подминаваше. Щом никой не искаше да говори с него, не му оставаше друг избор, освен да последва Палин. — Някой би си помислил, че са ви отглеждали човеци. Едва ли сте от Кендерия. Никой живял и отрасъл там не би се държал… Гледай, гледай, странна работа. Къде пък се дяна сега?

Тас зашари с очи из гората пред себе си, като се опитваше да надникне през бедните духове, които постоянно ти се пречкаха пред погледа и направо можеха да ти замаят главата.

— Палин! Къде си? Нали се предполагаше, че трябва да бъда в ариергарда, а не мога да бъде в ариергарда, ако ти не си в авангарда.

Почака малко, за да чуе дали магьосникът ще му отговори, но дори и да го беше направил, едва ли би разбрал каквото и да е заради ужасния шепот в ушите си. Имаше чувството, че вече започва да му призлява от него. Той запуши уши с два пръста и се обърна, за да провери дали Палин не е забравил нещо и е решил да се върне назад. Кулата се виждаше и изглеждаше съвсем дребничка в сравнение с кипарисите, но от Палин нямаше и следа.

— Проклятие! — Тас измъкна пръстите от ушите си и размаха ръце, за да прогони мъртвите, които вече се тълпяха с десетки край него. Истинско безобразие от тяхна страна. — Я се махайте. Нищичко не виждам. Палин!

Беше все едно да се разхождаш в гъста мъгла, само дето бе по-лошо, понеже мъглата никога не се взира в теб с умоляващи очи и не се опитва да те улови с нереалните си ръце. Продължи да крачи опипом напред. Спъна се в нещо, вероятно някой корен, и се претърколи на земята. Каквото и да беше нещото, определено бе помръднало под краката му. „Не е корен — помисли си той. — Или ако е, то със сигурност е от по-живия вид.“

Почти веднага разпозна мантията на Палин, а малко по-късно и лицето на магьосника. Тас се надвеси ужасено над приятеля си.

Лицето на Палин бе придобило невероятно бял цвят — по-бял даже от този на духовете около тях. Очите му бяха затворени и той мъчително се опитваше да си поеме дъх.

С едната ръка стискаше гърлото си, а с ноктите на другата дращеше в земята.

— Марш оттук! Да ви няма! Оставете го на мира! — изкрещя Тас, като положи напразни усилия да отблъсне мъртвите, които се трупаха около тялото на магьосника като някаква страховита паяжина. — Престанете! — кресна още веднъж, скочи и тупна с крак. Започваше да губи надежда. — Убивате го!

Шепотът стана по-висок, превърна се в нетърпимо бръмчене, сякаш в ушите му бяха влетели стършели и се канеха да си направят гнездо. Звукът беше толкова нетърпим, че кендерът не можеше да чуе собствените си мисли. Осъзна, че не се налага да ги чува. Трябваше час по-скоро да спаси Палин, преди мъртвите да го превърнат в един от тях.

Тас отново хвърли поглед назад, за да си вдъхне кураж. Все още виждаше Кулата, или поне части от нея, понеже непрестанно движещата се маса от умрели заплашваше всеки момент да я закрие напълно от очите му. Изтича до главата на Палин и го хвана за раменете. Сетне заби пети в земята, изпъшка и го потегли. Магьосникът не беше толкова висок, колкото някои други човеци — кендерът си представи как би му се наложило да тегли Карамон например, но пък без съмнение бе възрастен мъж, а и не му помагаше особено. За сметка на това Тас беше малък кендер, при това вече понатрупал години. Успя да го издърпа през покритата с иглички земя на няколко стъпки разстояние, след което се наложи да го пусне и да спре да си поеме дъх.

Мъртвите не се опитваха да го спрат, но бръмчащият шепот стана толкова силен, че кендерът заскърца със зъби. Отново вдигна Палин за раменете, хвърли поглед през рамо, за да се увери, че Кулата все още се намира там, където трябваше да се намира, и затегли. Дърпаше, задъхваше се и се препъваше, но не го изпускаше. С едно последно усилие на волята, при което петите му се подхлъзнаха и избягаха изпод краката му, Тас най-сетне изтегли Палин извън очертанията на гората върху килима от кафяви иглички около Кулата.

Като хвърляше по едно око към мъртвите, които все така се трупаха в сенките на дърветата, наблюдаваха и очакваха, кендерът пропълзя на четири крака и се взря разтревожено в лицето на приятеля си.

Палин вече не се опитваше да си поеме дъх. Дишаше с благодарност. Очите му премигнаха няколко пъти и се отвориха ужасено и подивяло. Изправи се внезапно и с вик на уста, протягайки пръсти напред.

— Всичко е наред, Палин — улови го за една от търсещите ръце Тас и я стисна здраво. — В безопасност сме. Или така смятам. Явно има някаква преграда, която им пречи да ни последват.

Магьосникът се втренчи в гърчещата се тъмна маса от души. Потрепери и отмести очи към входа на Кулата. Лицето му се смрачи. Той се изправи и започна да отърсва игличките от мантията си.

— Спасих ти живота, Палин — каза кендерът. — Можеше да умреш там.

— Да, Тас, можех — отвърна магьосникът. — Благодаря ти. — Той погледна надолу към приятеля си с поомекнало изражение. Сложи ръка на рамото му. — Много ти благодаря.

Щом обаче отново се взря към Кулата, лицето му се смръщи още повече. Остана втренчен към вратата, колкото да си поеме още няколко дълбоки глътки въздух, след което тръгна към нея. Беше по-блед дори в сравнение с мига, в който го бе открил кендерът, но сега в него се долавяше някаква особена решителност. Непоклатима решителност, каквато Тас не бе виждал у никого дотогава.

— А къде отиваш сега? — попита Тасълхоф, готов за поредното приключение, въпреки че не би имал нищо против една съвсем кратка почивка.

— Да намеря Даламар.

— Но нали го търсихме и търсихме…

— Не, не сме — каза Палин. В този момент чувстваше див бяс и възнамеряваше да действа, преди да му е минало. — Даламар няма никакво право да действа така! Няма никакво право да поробва тези бедни души.

Той влетя през входната врата и започна да се катери по спираловидното стълбище. Придържаше се вдясно към стената, понеже вляво от него нямаше парапет. Една погрешна стъпка би го запратила право в зейналия мрачен кладенец в средата.

— Ще ги освободим ли? — поинтересува се Тасълхоф, като също се закатери нагоре, помагайки си и с двете ръце. — Даже след като се опитаха да те убият?

— Не го искаха наистина — каза магьосникът. — Не могат да се контролират. Нещо ги подтиква да търсят магията. Известно ми е кой стои зад тази работа и възнамерявам да го спра.

— Как ще го направим? — попита нетърпеливо Тас. Палин не го беше споменал изрично в новото приключение, но това вероятно се дължеше на просто недоглеждане. — Тоест да го спрем? Дори не знаем къде е.

— Ще го спра, дори ако се наложи да разкъсам тази Кула парче по парче — беше всичко, което успя да изкопчи от магьосника.

Дългото и опасно изкачване по спираловидното стълбище през почти пълния мрак най-накрая ги доведе до врата.

— Вече опитах тази — обяви кендерът. Той отново я изучи и пробно я натисна с рамо. — Дори не ще да помръдне.

— О, ще помръдне — увери го Палин.

Той издигна ръце и изрече една-единствена дума. По пръстите му припламнаха синкави пламъчета. Той си пое дъх и посегна към вратата. Пламъчетата загоряха по-ярко.

Внезапно и съвсем безшумно, вратата се отвори.

— Спри, Тас! — нареди му магьосникът. Кендерът вече се бе канил да скочи вътре.

— Но ти я отвори — възрази Тасълхоф.

— Не — отвърна дрезгаво Палин. Сините пламъчета бяха угаснали. — Не, не бях аз.

Той пристъпи напред, като се взираше предпазливо във вътрешността на стаята. Малкото лъчи, успели да проникнат през плътната завеса от клони на кипарисите, трябваше да се преборят с многогодишната, полепнала по прозорците мръсотия и дебелия слой прах вътре. От стаята не долиташе никакъв звук.

— Ти остани тук, Тас.

— Искаш ли отново да бъда ариергард? — попита кендерът.

— Да, Тас — отвърна тихо магьосникът. Той направи втора крачка напред. Ослушваше се напрегнато с наведена настрани глава. Влезе съвсем бавно. — Пази ми гърба. Извикай, ако чуеш нещо или някой.

— Като привидение или таласъм? Разбира се, Палин.

Тасълхоф стоеше в коридора отвън, подскачаше от крак на крак и се опитваше да види какво става вътре.

— Да бъдеш ариергард си е много важно занимание — напомни си той и отново се размърда, понеже нито успяваше да чуе, нито да види каквото и да било. — Стурм винаги ни пазеше гърба. Или Карамон. Никога не съм бил в ариергарда, главно защото Танис не позволяваше. Винаги твърдеше, че от кендерите не можеш да очакваш да ти пазят гърба, тъй като никога не стоят там, където… Не се тревожи! Идвам, Палин! — предаде се той и се втурна в стаята. — Никой не се промъква зад нас. Гърбовете ни са си съвсем наред. О!

Той се закова неподвижно. Всъщност нямаше голям избор. Ръката на Палин го стискаше доста силно за рамото.

Във вътрешността на стаята царяха сивота и мраз, които даже в най-яркия слънчев ден пак щяха си останат такива. Ледената светлина огряваше полици, препълнени с книги. Непосредствено до тях се намираше хранилището за свитъци — доста наподобяващо пчелна пита, само дето много от отделните кутийки бяха празни. Дърворезбите по пръснатите из стаята ракли се криеха под дебел слой прах. Тежките завеси затуляха прозорците. Някога красивите килими сега изглеждаха замърсени, изгнили и разнищени.

В далечния край на стаята имаше писалище. Зад писалището имаше някой и този някой бе елф с дълга, провиснала коса, в миналото гарвановочерна, а сега прошарена в сиво от рязка, сива черта, започваща от челото и спускаща се назад.

— Кой е това? — разнесе се пронизителният шепот на кендера.

Елфът седеше напълно неподвижно. Тас мислеше, че мъжът вероятно спи и затова не му се искаше да го буди.

— Даламар — отвърна Палин.

— Даламар! — повтори поразено Тасълхоф. Той изви глава, за да погледне магьосника до себе си, смятайки, че се шегуват с него. Дори и да бе така, Палин не се смееше. — Но това е невъзможно! Той не е тук. Знам го, защото чуках на вратата и виках страшно силно „Даламар“, но никой не ми отговаряше. — Даламар! — повиши глас кендерът. — Здрасти! Къде се губиш?

— Той не те чува, Тас — обясни магьосникът. — Не може нито да те чуе, нито да те види.

Мрачният елф стоеше зад бюрото със скръстени пред себе си ръце и се взираше право напред. Откакто бяха дошли, не бе помръднал. Даже пискливият глас на кендера не го бе накарал да потрепне, мигне, или отмести поглед. Пръстите му изглеждаха като направени от восък.

— Може би е мъртъв — каза Тас, усещайки странно присвиване в стомаха. — На мен определено ми изглежда умрял, не мислиш ли, Палин?

Елфът продължаваше да стои неподвижно зад писалището.

— Не — рече магьосникът. — Не е мъртъв.

— Е, тогава това е най-странната дрямка, която някога съм виждал — отбеляза кендерът. — Такъв един изправен. Дали пък да не го ощипя, за да…

— Не го докосвай! — предупреди остро Палин. — Той е в стазис.

— Знам къде е Стазис — рече търпеливо Тас. — Намира се на около петдесет мили северно от Корабно гробище. Но Даламар не е в Стазис, Палин. Той е ей там.

Невиждащите очи на елфа внезапно се затвориха. Останаха по този начин за дълго, дълго време, докато отново се възстановяваше от стазиса, от състоянието, при което духът му бе напуснал тялото, за да излети на свобода по широкия свят. Той дълбоко си пое дъх през носа, като държеше устните си здраво стиснати. Пръстите му се свиха и потрепнаха, сякаш го бе жегнала болка. Даламар ги сви отново, разпусна ги и започна да ги масажира.

— Циркулацията на кръвта спира — каза той, като отвори очи и се взря в магьосника. — Доста е болезнено.

— Сърцето ми се къса за теб — отвърна Палин.

Очите на мрачния елф се насочиха към изкривените пръсти на Палин. Не каза нищо. Продължаваше да разтрива ръцете си.

— Здрасти, Даламар! — обади се жизнерадостно Тас, доволен, че може да се включи в разговора. — Колко е хубаво да се срещнем отново. Казах ли ти колко много си се променил от времето на първото погребение на Карамон? Искаш ли да ти разкажа? Произнесох една хубава реч, но тогава започна да вали и всички се натъжиха още повече, но тогава ти направи заклинание, прекрасно заклинание, което накара дъждовните капки да засияят, а небето се изпълни с дъги…

— Не! — произнесе Даламар и направи отсечено движение с ръка.

Тасълхоф се канеше да заговори за другите случили се по време на погребението неща, защото елфът очевидно не искаше да чуе първото, което му бе хрумнало, но Даламар го изгледа особено, снижи ръка и го посочи.

„Може би и аз отивам в Стазис“ — помисли си кендерът и това бе последната му съзнателна мисъл за доста продължително време напред.


16
Един отегчен кендер

Палин положи тялото на изпадналия в летаргия кендер на едно от износените, покрити с прах и доста плесенясали кресла в далечния край на библиотеката, където сенките бяха най-гъсти. Като се престори, че иска да намести Тас възможно най-добре, Палин използва възможността да огледа внимателно Даламар. Елфът продължаваше да седи зад писалището, свел глава в шепите си.

Веднага след пристигането им, Палин го бе видял съвсем за кратко, но дори това му стигаше, за да се изненада от катастрофалните промени, настъпили във външния вид на някога красивия и суетен Даламар: прошарената черна коса, изнурените черти, слабите ръце и изпъкналите им сини вени, приличащи на нарисувани реки по карта. На реки от кръв, от души. А това беше техният господар… Господарят на Кулата.

Поразен от една съвсем нова мисъл, Палин се приближи до прозореца и погледна към гората под тях, където между стволовете на дърветата мъртвите продължаваха да се движат като поток в пълно мълчание.

— Защитното заклинание на вратата долу — каза рязко той. — Не беше там, за да ни задържи вътре, нали?

Даламар не отвърна нищо. Палин трябваше да си отговори сам:

— Беше там, за да не им позволи да влязат. Ако съм прав, то вероятно ще ти се наложи да го подмениш.

Даламар се изправи мрачно и излезе от стаята. Върна се след няколко минути. Палин не беше помръднал. Мрачният елф застана до него и също се вгледа в мъглата от блуждаещи души.

— Събират се около теб — каза Даламар. — Студените им като гроб ръце те хващат. Ледените им устни се притискат до плътта ти. Смразяващата им прегръдка и мъртвешките им пръсти не ти позволяват да помръднеш.

— Да — рече Палин. — Зная. — Той потръпна от спомена за преживяния ужас. — Ти също не можеш да избягаш.

— Тялото ми не може да избяга — поправи го елфът. — Но духът ми е свободен да блуждае, където си поиска. Но винаги трябва да се връщам — Той сви рамене. — Какво казваше шалафи? „Дори чародеите трябва да страдат.“ Винаги има цена. — Очите му се сведоха към изкривените пръсти на магьосника. — Прав ли съм?

Палин пъхна ръце в ръкавите на мантията си.

— Къде се рееше духът ти?

— Пътешествах из Ансалон, разследвах фантастичната ти история за пътуване във времето — отвърна Даламар.

— История? Не съм ти разказвал никаква история — каза бързо Палин. — Не съм ти казал и думичка. Виждал си се с Джена. Тя ти е разказала. А твърдеше, че не те е виждала от години.

— И не е излъгала, Маджере, ако това е, което намекваш, макар да признавам, че не ти каза цялата истина. Не ме е виждала, не и във физическата ми форма. Чувала е единствено гласа ми, и то само напоследък. Веднага след странната буря, която премина над Ансалон само за една нощ, реших двамата с нея да поговорим.

— Попитах я дали знае къде мога да те открия.

— И отново не те е излъгала. Тя не знае къде се намирам. Не съм й казал. И никога не е идвала. Никой не беше идвал. Вие сте първите, и повярвай ми — добави със сключени вежди той, — ако не се намирахте в такава крайна нужда, едва ли щяхте да сте тук сега. Не тъгувам за ничия компания — каза мрачно.

Палин замълча, без да е сигурен дали може да му вярва или не.

— Пожали ме, Маджере, престани да се мусиш — изрече Даламар, като с очевидно удоволствие разтълкува погрешно липсата на отговор. — Не отива на човек на твоята възраст. На колко си всъщност? Шейсет, седемдесет, на сто години? Никога не съм сигурен с вас, човеците. Изглеждаш ми като останка от миналото. А колкото до Джена и това, че е „предала“ доверието ти, двамата с кендера имате късмет, че го стори, понеже иначе едва ли щях да проявя интерес към теб и сега щяхте да се намирате под нежните грижи на Берил.

— Подигравките ти с възрастта ми не могат да помогнат — отвърна спокойно Палин. — Зная, че съм стар. Процесът е съвсем естествен при човеците. Но не и при елфите. Погледни се в огледалото, Даламар. Ако годините са взели своята дан при мен, то какво да кажем за теб? А щом заговорихме за гордостта — на свой ред сви рамене магьосникът, — изгубих моята преди доста дълго време. Трудно е да запазиш гордостта си, след като не можеш да събереш достатъчно магия, за да си затоплиш сутрешния чай. Сигурен съм, че много добре знаеш за какво говоря.

— Може би — отвърна мрачният елф. — Зная, че съм се променил. Битката с Хаос ми открадна стотици години живот, но не съжалявам за нищо. В крайна сметка победителят бях аз. Бях победител и победен. Спечелих войната, но бях надвит от онова, което последва. Загубата на магията… Рискувах живота си заради нея — продължи той с нисък и глух глас. — И бих го направил отново. А какво стана? Магията си отиде. Боговете също. Оставиха ме ограбен, безсилен и безпомощен. Направиха ме… обикновен!

Дишането на Даламар се бе учестило.

— Всичко, което отдадох за магията… родината, народа, близките си… Смятах, че замяната е била изгодна. Саможертвата ми, а тя наистина бе значима, макар че само елфите биха могли да ме разберат, беше възнаградена. Ала ето че наградата ми бе отнета, а аз останах с празни ръце. Празни ръце. И всеки го знаеше… Някъде по това време до мен достигнаха слуховете, че Келендрос Синия се готви да заграби Кулата ми, че Мрачните рицари също се канят да я атакуват. Моята Кула! — изръмжа ожесточено Даламар. Той стисна слабите си юмруци. Сетне съвсем бавно ги отпусна и се изсмя неприятно. — Казвам ти, Маджере, дори блатните джуджета можеха да поискат своя дял, а аз не можех да сторя нищо, за да ги спра. Някога бях най-могъщият чародей по лицето на Ансалон, а сега, както сам казваш, не мога да подгрея и канче вода.

— Не беше само ти — каза бездушно Палин. — Всички ние пострадахме по този начин.

— Не, не е така — отвърна разгорещено мрачният елф. — Нямаш и най-малка представа какво изпитвах. Не си се жертвал така, както се пожертвах аз. Имаше родителите си. Имаше своите жена и деца.

— Джена те обичаше… — започна другият магьосник.

— Смяташ ли? — лицето на Даламар се изкриви. — Понякога ми се струва, че просто се възползвахме един от друг. И тя не ме разбираше. Беше също като теб, непрестанно ми изтъкваше проклетите ви човешки надежди и оптимизъм. Защо вие, човеците, винаги сте такива? Защо не спирате да се надявате, когато за всички е ясно, че всяка надежда е изгубена? Не понасях баналните й подмятания. Започнахме да се караме. Тя си тръгна, а аз нямах нищо против да видя гърба й. Нямах нужда от нея. Не се нуждаех от никого. Само аз можех да защитя Кулата от разплутите крилати червеи и направих онова, което се изискваше от мен. Трябваше само да сторя така, че да изглежда все едно Кулата е била разрушена. И успях. Планът ми проработи. Никой не знае, че Кулата е тук. И никой не ще научи, освен ако аз не го пожелая.

— Преместването на Кулата е изисквало огромни количества магическа енергия… малко повече, отколкото е необходимо, за да подгрееш канче с вода — отбеляза Палин. — Сигурно си имал запаси от старата магия.

— Не, уверявам те, нямах — отвърна Даламар, като постепенно се успокояваше. — Но подобно на теб и аз разбирах, че магията все още е край нас, стига да знаеш къде да я потърсиш.

Палин избягваше втренчения поглед на мрачния елф.

— Не разбирам какво искаш да кажеш. Открих суровата магия…

— Но не сам. Някой ти е помогнал. Зная, защото помогнаха и на мен. Странна личност, известна като Чародея в сянка.

— Да! — Палин беше изумен. — Скрит зад ниско спусната качулка и сиво наметало. С глас, който беше толкова тих, че можеше да принадлежи както на мъж, така и на жена.

— Но не си видял лицето му…

— Напротив — възрази Палин. — През онази последна ужасна битка видях, че е жена. Идваше от името на драконесата Малистрикс…

— Така ли? — повдигна се едната вежда на Даламар. — През моята последна „ужасна“ битка видях, че Чародеят в сянка е мъж. И представляваше дракона Келендрос, който, ако се вярва на източниците ми, трябваше да е напуснал този свят в търсене на душата на своята господарка, демоничната вещица Китиара.

— И Чародеят в сянка ти е показал как да овладееш суровата магия?

— Не — отвърна мрачният елф. — Показа ми как да овладея магията на мъртвите. Некромантия.

Палин се вгледа към блуждаещите духове на умрелите. Огледа и занемарената стая с всичките й книги по магия, подредени по полиците като призраци на отминалото. Взря се и в отслабналия и изнурен Даламар.

— Какво се обърка? — попита най-сетне.

— Измамиха ме — отговори мрачният елф. — Накараха ме да повярвам, че съм господар на мъртвите. Твърде късно открих, че не съм никакъв господар, а затворник. Затворник на собствените си амбиции и неутолима жажда за власт… Не ми е никак лесно да споделям всичко това, Маджере — допълни той. — И е особено непоносимо да го казвам на теб, глезеното дете на магията. О, да. Винаги съм го разбирал. Ти беше надареният, любимецът на Солинари, любимецът на чичо Рейстлин. От теб щеше да излезе един от най-великите магове на всички времена. Виждах го съвсем ясно. Завиждах ли? Малко. Повече от малко. Най-вече заради грижите, които Рейстлин полагаше за теб. Не си и помислял, че ми се искаше същото, нали? Че копнеех за одобрението му, че исках да ме забележи? Но е така.

— А през всичкото това време — каза Палин, загледан към душите долу — аз завиждах на теб.

Мълчанието на празната Кула протичаше около тях като широка, бавна река.

— Исках да говоря с теб — наруши неохотно плътната тишина Палин. — И да науча повече за Устройството за Пътуване във времето…

— Малко е късно — прекъсна язвително Даламар. — Вече го унищожи, не помниш ли?

— Направих каквото трябваше — отговори събеседникът му, като по-скоро изтъкваше простия факт, отколкото опитваше да се защити. — Трябваше да спася Тасълхоф. Ако той умре в нашето време, всичко ще изчезне заедно с него.

— Нека — махна с ръка мрачният елф и тръгна обратно към писалището. Крачеше бавно и с отпуснати рамене. — Забвението никога не ме е привличало толкова силно, колкото сега.

— Ако наистина мислеше така, досега щеше да си мъртъв — възрази Палин.

— Не — каза Даламар, като спря при един от другите прозорци. — Казах забвението. Не смъртта. — Той се върна зад писалището и се отпусна в креслото си. — Би могъл да си тръгнеш. Все още разполагаш с обицата, която ще те пренесе през магическите портали обратно до дома ти. Тук ще проработи. Мъртвите не могат да се намесят в заклинанието.

— Но заклинанието няма да прехвърли и Тасълхоф — отбеляза Палин, — а аз не искам да си тръгна без него.

Даламар изгледа спящия кендер със замислено изражение.

— Той не е ключът — изрече, като размишляваше усилено. — Но може би е шперцът.Тасълхоф беше отегчен.

Всеки по лицето на Крин или знае, или е длъжен да разбере колко опасен може да бъде един отегчен кендер. И Палин, и Даламар го знаеха, но за нещастие напълно бяха забравили за този факт. Късата им памет в случая вероятно можеше да бъде извинена с това, че в този момент умовете им бяха заети, в търсене на отговорите на неизброимите въпроси пред тях. Непростимата им грешка обаче беше, че не само забравиха колко опасен е един отегчен кендер, но и че въобще забравиха за него. Което си беше чиста проба безотговорност.

Повторното събиране на двамата стари приятели, поне доколкото това касаеше Тасълхоф, започна изключително добре. Първо го събудиха от неочакваната дрямка и му наредиха да им разясни ролята си във важните събития, случили се напоследък. Кацнал на писалището на Даламар и като подритваше с пети дървената плоскост отпред — докато мрачният елф най-сетне рязко не му каза да спре, — кендерът радостно се включи в дискусията.

За известно време това му се струваше забавно. Палин описа посещението им при Лорана в Квалинести, откритието, че Тасълхоф наистина е Тасълхоф, намирането на Устройството за Пътуване във времето, както и последвалия опит на магьосника да се върне в миналото, за да открие различното време, за което Тас непрекъснато говореше. И понеже кендерът също имаше участие в историята, често се обръщаха към него с искането да разясни този или онзи детайл, което той с радост правеше.

Щеше да бъде дори още по-радостен, ако получеше разрешението им да разкаже цялата история, без да го прекъсват, но Даламар заяви, че сега няма време да я изслуша. След като още от малък винаги бе чувал, че не можеш да имаш всичко, което поискаш (това винаги му се бе струвало доста чудно, но след дълги размишления по въпроса бе стигнал до заключението, че кесиите ти не са достатъчно големи, за да поберат в себе си всичко), Тас бе принуден да се задоволи да разкаже кратката версия на историята.

След като описа посещението си на първото погребение на Карамон, при което бе открил, че Даламар е начело на Черните мантии, Палин е водач на Белите, Силваношей е крал на обединените народи на елфите, светът като цяло е едно мирно място за живот и няма — съвсем определено — няма никакви чудовищно големи дракони, които се разхождат наоколо и избиват кендерите в Кендерия, на Тасълхоф заявиха, че помощта му вече не е необходима. С други думи, от него се очакваше да седне в някое кресло, да мълчи, да не шава и да отговаря само когато го питат.

Тас се върна обратно в креслото си и се заслуша в историята на Палин за отиването му в миналото, при което бе открил, че минало фактически не съществува. Това беше интересно, понеже и кендерът бе присъствал и на драго сърце можеше да допринесе за изясняването на разказа, стига да го попиташе някой, което обаче не се случи. Опитът му доброволно да предложи услугите си бе отказан любезно, но твърдо.

После обаче дойде онази част, в която Палин изложи мнението си, че единственото сигурно нещо в цялата работа е, че Тасълхоф е трябвало да умре под гигантския крак на Хаос, но той не го е направил, като по този начин всичко, от чудовищно големите дракони до заминаването на боговете, било по негова вина.

Палин описа как той — Палин — казал на него — Тас, — че трябва да използва Устройството за Пътуване във времето, за да умре, на което Тасълхоф отговорил упорито — и логично, почувства се длъжен да подчертае кендерът — отказал. Сетне магьосникът разясни на Даламар при какви обстоятелства Тасълхоф избягал в Цитаделата на светлината, за да потърси защитата на Златна Луна и да й се оплаче, че Палин искал да го убие. Как самият Палин пристигнал там, за да разясни, че не е така, но открил Златна Луна доста по-млада от обичайното. Последното причини известно отклонение в темата на разговора — за твърде кратко, по мнението на Тас, — но бързо след това отново заговориха по същество.

Палин обясни на Даламар как накрая кендерът съвсем сам стигнал до заключението, че най-благородно би било да се върне доброволно — като Палин великодушно възхвалил проявата му на здрав разум и кураж. За съжаление, преди Тасълхоф да успее да го направи, драконидите ги нападнали, а Устройството за Пътуване във времето се счупило, понеже Палин бил принуден да го използва, за да се защити от тях. Така че в този момент частите на устройството били пръснати из целия Лабиринт от жив плет и как можело да се очаква кендерът да се върне обратно в миналото?

В този момент Тас се изправи и вметна оригиналната идея, че вероятно е възможно да не го изпращат обратно да умира, но в този критичен момент Даламар го погледна студено и обясни, че по негово мнение най-важното нещо, което можели да сторят, без да се брои избиването на чудовищно големите дракони, било да изпратят Тасълхоф да умре и че трябвало да намерят някакъв друг начин да го изпратят обратно в миналото.

Мрачният елф и Палин започнаха да се ровят из книгите по рафтовете, да разгръщат страници, да мърморят за реки на времето, за Сиви камъни и за това, как кендерите винаги оплесквали нещата с вечното си припкане насам-натам, както и за множество още други подобни вцепеняващи ума неща. Даламар направи заклинание за огън в камината. Стаята мигом се преобрази и затопли и стана доста душна. Замириса на пергамент, плесен, светилно масло и мъртви рози. И след като вече нямаше нищо интересно за гледане или слушане, очите на Тас започнаха да се затварят. Ушите на драго сърце се съгласиха с очите, умът му побърза да се присъедини към общото съгласие и всички заедно дружно дремнаха, този път по личен избор на кендера.

Тас се събуди с чувството, че нещо го боде в задните части. Дрямката му очевидно не се беше оказала чак толкова кратка, понеже навън вече се беше смрачило дотам, че тъмнината бе успяла да прелее отвън и вече се разполагаше вътре. Тасълхоф не виждаше абсолютно нищо. Нито себе си, нито Даламар или Палин.

Той се размърда леко, за да накара нещото, което го бодеше в онази деликатна област, да престане да го боде. Чак тогава си даде сметка, че не вижда Даламар и Палин, понеже двамата вече не бяха в стаята. Или бяха, но си играеха на криеница. Макар идеята да му се стори очарователна и забавна, все пак бързо си даде сметка, че магьосниците не бяха от типа хора, които биха играли тази игра с удоволствие.

Той се изхлузи от стола и с напипване намери пътя до писалището на Даламар, за да потърси лампата. В камината все още грееха няколко въгленчета. Тас огледа отблизо писалището, докато не откри някаква хартия. Като се надяваше, че върху нея няма записано някое заклинание и едновременно с това се успокояваше, че дори и да има, на Даламар не му е чак толкова необходимо, кендерът пъхна хартията при въгленчетата в огнището и се върна с нея, за да запали лампата.

Сега вече можеше да вижда, тъй че бръкна в задния си джоб, извади онова, което го бодеше и го поднесе обвинително срещу светлината на лампата.

— Ай, ай! — възкликна той.

— О, не! — прибави.

— Как си се оказало тук? — изплака най-сетне.

Нещото, което го бе събудило, беше веригата на Устройството за Пътуване във времето. Той я хвърли на писалището и отново бръкна в джоба. Извади друга част от устройството, а след нея още една и още една. Последваха ги и скъпоценните камъни. Кендерът постави всички парчета пред себе си и тъжно се загледа в тях. Всъщност дори можеше да размаха юмрука си срещу им, но подобен жест не би подхождал на един Герой на Копието, така че ще заявим, че не го е направил.

Като всеки Герой на Копието, Тас много добре знаеше какво се очаква от него. Трябваше да събере отделните части на устройството в кърпичката си (разбирай: кърпичката на Палин), да ги отнесе при някой от магьосниците, да му ги връчи и храбро да заяви, че е готов да умре заради света. Но подобно Благородно поведение преди всичко изискваше да си в подходящото настроение, а Тас никак не се чувстваше настроен за храбри и благородни дела. Предполагаше, че човек трябва да бъде в съответното настроение и за да се остави да го настъпи гигант, но също не му се искаше нищо от този сорт. След като бе видял как мъртвите навън блуждаят безцелно, а кендерите сред тях — особено те — дори не се интересуват от съдържанието на кесиите си, Тас бе в чудесно настроение да живее и да не спира да го прави, поне докогато е възможно.

Много добре знаеше, че това едва ли ще бъде възможно, ако Палин и Даламар разберат, че магическото устройство отново се е озовало в джоба му, макар и счупено. И като се боеше, че магьосниците всеки момент могат да се появят, за да проверят какво прави или за да му предложат вечеря, Тасълхоф набързо събра частите на устройството в кърпичката, завърза я здраво и я прибра в една от кесиите си.

Беше свършил по-лесната част от работата. Сега идваше по-трудното.

Сега се налагаше да забрави цялата работа по това да бъдеш Благороден и да се нагърби с тежката задача по това да бъдеш Злороден. Мислеше, че това е правилната дума. Налагаше се да Избяга.

За бягство през вратата не можеше да става и дума. Вече беше опитал прозорците, но от тях нямаше полза. Даже не можеше да ги счупи с помощта на камък, както би могъл да сториш с всеки самоуважаващ се прозорец. Единственият му опит завърши доста плачевно, след като камъкът отскочи от едното стъкло, върна се назад и го удари по пръста на крака.

— Трябва ми логичен подход — каза си той. Необходимо е да се отбележи, че за пръв път в историята подобни думи излизаха от устата на кендер, което само доказва колко сериозна му се струваше ситуацията в този момент. — Палин би могъл да се справи, но той е магьосник и сигурно би използвал някое заклинание. Следователно, като мисля логически, питам: ако никой друг, освен магьосник не може да излезе, може ли някой или нещо немагическо да влезе? И ако е така, кой или какво и как?

Тас потъна в размисъл. Докато разсъждаваше, се взираше в греещите въгленчета в камината. Внезапно нададе вик, но моментално сложи ръка на устата си, за да не го чуят Палин или Даламар.

— Сетих се! — прошепна той. — Нещо наистина влиза! Въздухът! А така също и излиза. А оттам, откъдето излиза, мога да изляза и аз.

Тасълхоф започна да рита и тъпче въгленчетата, докато най-сетне ги изгаси. После взе лампата, пристъпи в камината и се огледа. Беше доста голяма и дори не му се налагаше да се привежда твърде много, за да влезе в нея. Той издигна лампата и се взря в тъмнината над себе си. Почти незабавно бе принуден да наведе глава и да започне да мига, докато почисти падналите в очите му сажди. Веднага щом прогледна отново, беше възнаграден от прекрасна гледка — вътрешните стени на комина не бяха идеално гладки. Вместо това камъните на зидарията стърчаха безредно и чудесно.

— Гледай ти, ами че аз мога да се покатеря по такава стена, дори ако единият ми крак е завързан зад гърба — възкликна Тас.

Идеята все пак не му се стори особено добра и в крайна сметка реши да използва и двата си крака. Нямаше да му бъде удобно да се катери и едновременно с това да носи лампата, така че я остави на писалището, като предвидливо духна пламъка, за да не стане случаен пожар. Отново се напъха в комина и почти веднага откри удобно място, откъдето да започне изкачването.

Беше се изкачил съвсем малко нагоре — катеренето се оказа бавна работа, понеже от време на време трябваше да спира и да чисти полепналата по очите си мръсотия, — когато под него се разнесоха гласове. Кендерът мигом замръзна и се прилепи като паяк към стената от страх с мърдането си да не предизвика лавина от сажди, които да се посипят в огнището долу. Малко възмутено си помисли, че ако не друго, Даламар можеше да употреби поне малко магия, за да си почисти комините.

Гласовете говореха високо и разгорещено:

— Казвам ти, Маджере, историята ти няма никакъв смисъл! Според всичко, което знаем, е трябвало да видиш миналото да протича край теб като огромна река. По мое мнение просто си объркал заклинанието.

— А пък аз ти казвам, Даламар, че макар и да нямам прехвалените ти умения в магията, не съм обърквал никакво заклинание. Миналото не беше там и всичко се обърква от момента, в който Тас е трябвало да умре.

— От онова, което съм чел в дневника на Рейстлин, излиза, че смъртта на кендера би била просто капка в огромния океан на времето и не би могла да измени хода му по какъвто и да било начин.

— За четиринадесети път ти повтарям: фактът, че Хаос е имал нещо общо с това събитие, променя всичко. Така смъртта на кендера става жизненоважна. Ами бъдещето, което твърди, че е посещавал? Бъдеще, в което всичко е било съвсем различно!

— Ха! Колко си лековерен, Маджере! Кендерът е чисто и просто един лъжльо. Измислил си е всичко. Къде е този проклет свитък? Там е обяснено всичко. Знам, че беше някъде тук. Погледни в онзи шкаф.

Напълно разбираемо, Тасълхоф бе изключително раздразнен да открие, че го наричат лъжльо. Обмисли възможността да се спусне долу и хубаво да им се скара, но тутакси си даде сметка, че по този начин щеше да му бъде малко трудно да обясни факта, че през цялото време е бил в комина. Така че запази тишина.

— Ще ми бъде от полза, ако знам какво точно търсим.

— Свитък! Предполагам, че ще го познаеш, щом го видиш.

— Просто намерете проклетото нещо — измърмори Тас. Висенето на стената страшно го изморяваше. Ръцете започваха да го болят, а краката му да треперят и се страхуваше, че едва ли ще издържи още дълго.

— Знам как изглеждат свитъците, но… — Пауза. — Като заговорихме за Тасълхоф, къде пък се дяна той? Знаеш ли?

— Нито знам, нито ме е грижа.

— Преди да излезем, още спеше на стола.

— Тогава сигурно е отишъл да си легне или отново е решил да си поиграе с ключалката на лабораторията.

— И все пак, не мислиш ли, че трябва да…

— Намерих го! Това е! — Звук от развиване на пергамент. — Трактат за Пътуването във Времето, Разглеждащ Нежелателното Допускане, на Който и да Е Член от Расите на Сивия Камък, поради Обичайните за Тях Непредсказуеми Постъпки и Как Това Би Могло да Се Отрази Не Само на Миналото, но и на Бъдещето.

— От кой автор?

— Маруърт.

— Маруърт! Същият, който нарича себе си Маруърт Великолепния? Галеникът-чародей на Царя-жрец? Всички знаят, че писанията му по темата на магията са минавали през редакцията на Царя-жрец. Каква полза от този свитък? На предателя не може да се има никаква вяра. На нито една негова дума.

— Вярно, че така твърдят аналите на Ордена и е вярно, че поради тази причина никой не го зачита. Но често съм откривал доста интересни неща в написаното от него — ако четеш между редовете. Например, обърни внимание на този абзац. Третият от горе на долу.

Вкочанените пръсти на Тасълхоф започваха да се изплъзват. Той се намести по-удобно и с цялото си сърце и душа си пожела и Даламар, и Палин, и този Маруърт да се пръждосват възможно най-скоро.

— Не мога да чета на тази светлина — оплака се Палин. — Очите ми вече не са като някога. А и огънят е изгаснал.

— Мога да го запаля отново — предложи мрачният елф.

Тасълхоф едва не падна от изненада и тревога.

— Не — отвърна Палин. — Тази стая ме потиска. Хайде да отидем някъде, където ще можем да се разположим по-удобно.

Светлината долу изтля и изчезна съвсем, потапяйки Тасълхоф в пълен мрак. Той въздъхна облекчено. А когато до него долетя шум от затваряне на врата, започна да се изкачва отново.

Вече не беше млад и подвижен кендер и съвсем скоро откри, че катеренето по комини в тъмното вече не му се струва чак толкова лесна работа. За щастие, беше достигнал онази част на комина, където той се стесняваше, така че сега можеше да подпре гръб на стената зад себе си и да опре крака в тази пред него.

Беше се разгорещил и чувстваше силна умора. Имаше песъчинки в очите и сажди в носа и устата. Краката му бяха издраскани, пръстите му тръняха, а дрехите му бяха в плачевно състояние. Беше отегчен от тъмнината, от тези камъни, от цялата тази история — а и на всичкото отгоре дори не беше напреднал много от тръгването си насам.

— Наистина не виждам голям смисъл в това да се строят толкова високи комини — измърмори Тасълхоф, като проклинаше строителите на Кулата при всяка своя стъпка или захват нагоре. Точно когато вече си мислеше, че не може да продължава повече, нещо напълни носа му и за разнообразие този път не бяха сажди.

— Чист въздух! — вдъхна дълбоко той, чувствайки как духът му отново се повдига.

Свежият полъх се спусна надолу по тялото му и мигом потуши болките, които изпитваше. Надникна, с надеждата да съзре звездите или може би слънцето — най-вече понеже имаше чувството, че се е изкачвал нагоре през последните шест месеца. За негово съжаление, нямаше нищо друго, освен тъмнина. Беше се нагледал на достатъчно тъмнина, за да запълни цял живот, може би дори два живота. Независимо от всичко, свежият въздух си беше свеж въздух, а това означаваше край на теснотията в комина, така че кендерът се изкачи нагоре, зареден с нова енергия.

Отворът беше покрит с желязна решетка, за да не могат птиците, катеричките и другите животни да си правят гнезда в комина. След всичко, което беше преодолял дотук, някаква си желязна решетка не можеше да го спре. Блъсна я пробно с рамо, без да очаква каквото и да е. Болтовете, които я придържаха намясто, отдавна бяха проядени от ръждата — може би още от времето на Първата Катастрофа — така че ентусиазираното побутване от страна на кендера окончателно й помогна да се отдели.

Неочакваният пробив се оказа пълна изненада за Тасълхоф. Посегна отчаяно, за да хване решетката, ала тя се изплъзна от пръстите му и отлетя нанякъде. Кендерът замръзна, стисна очи, присви глава между раменете си и зачака силния трясък, който без съмнение щеше да успее да събуди и онези от мъртвите, които случайно бяха имали късмета да задремят.

Чакаше и чакаше, и продължаваше да чака. Като се вземеше предвид дългото изкачване, беше напълно възможно до земята да има поне няколкостотин мили, но след време дори и Тас вече не можеше да не се съгласи, че ако въобще се очакваше някакъв трясък, то досега би трябвало да го е чул. Той подаде глава през отвора и почти веднага един клон го удари в главата, докато в същия момент почувства как острият мирис на кипариси нахлува в ноздрите му и ги прочиства от насъбралите се сажди.

Изблъска настрана клона и се огледа, за да разбере къде се намира. Странната и непозната луна над странния и непознат Крин тази нощ беше ярка, така че Тасълхоф най-сетне успя да види нещо, макар нещото да бяха още кипарисови клони. Имаше ги и вляво, и вдясно. Горе и долу. Клони, накъдето и да погледнеше. Надникна през ръба на комина и забеляза желязната решетка, заседнала сред кипарисите на шест стъпки под себе си.

Опита се да прецени на какво разстояние е от земята, но нямаше почти никаква видимост. Погледна встрани и скоро откри двете полуразрушени минарета на Кулата. Най-високото беше горе-долу на същата височина с него. Това му даде поне някаква идея колко високо се е изкачил и по-важното — колко далеч е земята.

Нямаше проблем обаче, понеже на помощ щяха да му дойдат тези тъй удобни клони.

Тасълхоф се измъкна от комина. Намери един по-здрав клон и пропълзя внимателно по него, за да изпита здравината му. Клонът изскърца, но това беше всичко. След катеренето по комина, придвижването из клоните на дърветата беше съвсем лесна работа. Тас забързано се спусна, като си помагаше с ръце и крака, стигна до ствола, продължи надолу и — като въздъхна въодушевено и облекчено — усети как краката му докосват земята.

Оттук ярката луна почти не се виждаше. Лъчите й едва-едва си проправяха път през гъстите листа над главата му. Виждаше и Кулата, но единствено защото приличаше на черно, заплашително петно сред дърветата. Някъде далеч горе се виждаше и неясно петно жълта светлина, която навярно излизаше от личните покои на Даламар.

— Стигнах дотук, но още не съм излязъл от гората — каза си той. — Даламар спомена пред Палин, че се намираме недалеч от Солантъс. Чувал съм да говорят, че Соламнийските рицари имат щаб в Солантъс, значи нищо не ми пречи да се насоча натам и да проверя какво ли е станало с Джерард. Може да е глупав и определено е грозен, а и не харесва кендерите, но си остава соламниец. Нека говорят каквото си щат за тях, но тези рицари никога не биха изпратили някой назад в миналото, за да бъде настъпен от гигант. Ще намеря Джерард и ще му обясня всичко. Сигурен съм, че ще застане на моя страна.

Внезапно Тасълхоф си спомни, че когато го видя за последно, Джерард се канеше да се изправи срещу неколцина мрачни рицари, които се целеха със стрели в него. Последното го обезсърчи за миг, ала сетне му хрумна, че соламнийските рицари бяха предостатъчно и ако един от тях беше мъртъв, нищо не му пречеше да се обърне за помощ към друг.

Въпросът сега беше как да се измъкне от гората.

Откакто се бе озовал на земята, мъртвите го бяха следвали като мъгла с очи, усти, ръце и крака, минаваха край него, минаваха над главата му, но до този момент така и не им бе обърнал сериозно внимание. Сега обаче го направи. И макар компанията им, както и фактът, че неколцина от тях вече се опитваха да издърпат едната от кесиите му, да не беше от най-приятните изживявания на света, кендерът си помисли, че може би ще му се отплатят за невероятната си липса на учтивост, като му помогнат да избере посоката, в която да тръгне.

— Хм, хм, извинете, сър… Мадам, моля ви… Господин хобгоблин, стари друже, бихте ли ми казали… Ужасно съжалявам, но това си е моята кесия. Ей, момче, ако ти дам една медна монета, би ли ми показал… Кендер! Братко! Трябва да открия пътя за… Проклятие — произнесе раздразнено Тас, след като прекара известно време в напразни опити да подхване разговор с мъртвите. — Сякаш не ме виждат. Гледат право през мен. На драго сърце бих попитал Карамон, но точно когато ти трябва, него все го няма. Не че исках да ви обидя — добави, като безуспешно се опитваше да си проправи път през гъстите клони, — но сте доста множко вие, мъртвите, наоколо. Далеч повече от необходимото.

Продължи да търси пътека — каквато и да е, — но без особен късмет. Ходенето в тъмното си беше изпитание, макар мъртвите да имаха някаква особена бледа светлина в себе си, която в началото му се бе сторила интересна, но след известно време започна да му навява мисли за загуба, печал и ужас. Реши, че мракът — всеки друг мрак — би бил далеч по-приятен за гледане.

Най-малкото се отдалечаваше от Палин и Даламар. Ако той, един кендер, вече се беше изгубил между дърветата, то нямаше съмнение, че един обикновен човек и един мрачен елф — дори и да бяха чародеи — също щяха да се изгубят. Губейки се, губеше и тях.

Не спираше да върви, като се блъскаше в дървета, удряше си челото в ниско приведени клони, додето най-сетне не се препъна наистина неприятно в някакво оплетено коренище и падна на покритата със сухи кипарисови иглички земя. Игличките поне миришеха на сладко и определено бяха мъртви, — кафяви и шумолящи — не като някои други мъртъвци, които веднага би могъл да спомене.

Краката му с радост обявиха почивка, доволни, че не ги използва повече. Кафявите иглички бяха доста удобни, след като свикнеш с изненадващите бодвания тук и там по тялото и в края на краищата Тасълхоф реши, че след като така и така беше седнал, можеше и да си почине поне за малко.

Пропълзя в основата на дървесния ствол, настани се колкото може по-комфортно и отпусна глава върху възглавница от зелен мъх. Така че нямаше нищо изненадващо в това, че последната му мисъл, преди да заспи, беше за неговия баща.

Не че баща му беше покрит с мъх.

Просто някога му беше казал:

— Мъхът винаги расте на онази част от дървото, която е с лице на…

С лице на…

Тас затвори очи.

Само ако можеше да си спомни посоката…

— Север — каза той и се събуди.

Осъзна, че вече знае в каква посока трябва да се движи и нищо не му пречи да се обърне на другата страна и да продължи да спи. В същия момент вдигна очи и видя, че над него се е надвесил един от духовете и се взира в него.

Духът принадлежеше на кендер, който му бе смътно познат, но в това нямаше нищо чудно, понеже кендерите скитат доста и имаше голям шанс вече да са се запознавали при други обстоятелства.

— Виж сега — изправи се в седнало положение Тас. — Не искам да бъда неучтив, но прекарах по-голямата част от деня в бягство от Кулата на Върховното чародейство, а — как то, сигурен съм, ти е добре известно — бягството от всяка омагьосана кула изморява ужасно. Така че, ако нямаш нищо против, сега ще поспя.

Той затвори очи, но непреодолимото усещане, че кендерът все още е там и продължава да се взира в него, оставаше. Не само това, но продължаваше да вижда образа му от обратната страна на клепачите си и колкото повече мислеше за него, толкова по-уверен беше, че двамата вече са се срещали някъде.

Кендерът беше хубавец с вкус към красивите дрехи, които някой лесно би взел за крещящи и чудновати, но пък Тас смяташе, че си ги бива. Освен това беше накачен от главата до петите с кесии — нищо необичайно. Необичайното беше друго. Лицето му. Лицето на кендера изглеждаше натъжено, изгубено, самотно и търсещо.

По гръбнака на Тасълхоф пробягаха студени тръпки. Не бяха ужасяващи, а по-скоро като в пристъп на вълнение, точно както би се почувствал човек, ако тъкмо когато измъква златната халка от пръста на някой скелет, скелетът помръдне с пръст! Чувството е неприятно и от него ти се повдига, кара стомаха ти да се свива на топка и те оставя без дъх. Тас обмисли възможността да отвори очи, след което обмисли възможността да ги остави затворени. Стисна ги страшно здраво, за да не би случайно да се отворят сами и се сви на още по-мъничка топка. Знаеше къде беше виждал кендера.

— Махай се — каза тихо. — Моля те.

И въпреки че не виждаше, му беше известно, че кендерът не си е отишъл.

— Махай се, махай се, махай се! — извика неистово Тас, а когато това не помогна, отвори очи, скочи на крака и изкрещя разгневено на привидението: — Махай се!

Духът стоеше и се взираше в него.

Тасълхоф стоеше и се взираше в себе си.

— Кажи ми — рече най-сетне Тас с разтреперан гласец — защо си дошъл? Какво искаш? Да не би… да не би да си ми ядосан, защото още не съм умрял?

Призракът не отговори. Постоя още малко, загледан в него и после се обърна, за да се отдалечи, но не понеже искаше, а защото нещо го подтикваше да го стори. Тасълхоф проследи как собствената му душа се присъедини към останалите блуждаещи духове и скоро изчезна сред тях. Колкото и да се опитваше, вече не успяваше да го открие никъде.

В очите му запариха сълзи. Паниката сключи пръсти около гърлото му. Той се обърна и затича така, както никога не беше тичал досега. Тичаше и тичаше, без да гледа накъде, минаваше с трясък през храсталаци, отскачаше от дънерите на дърветата, падаше, ставаше, продължаваше да бяга, да бяга и да бяга, докато най-сетне не рухна на земята, без да може да се изправи, понеже краката отказваха да му се подчиняват.

Изтощен, изплашен и ужасен, Тасълхоф направи нещо, което никога дотогава не беше правил.

Заплака заради себе си.


17
Сгрешена самоличност

Ако Тасълхоф с носталгия си припомняше пътуването в компанията на Джерард, едва ли можеше да се твърди, че самият Джерард точно в този момент мислеше с привързаност за кендера. Всъщност, въобще не мислеше за него. Рицарят самоуверено реши, че вече никога и при никакви обстоятелства няма да има каквото и да било общо, с който и да е кендер и напълно изключи Тасълхоф от ума си. В този момент го мъчеха други и далеч по-належащи тревоги.

Джерард отчаяно искаше да се върне обратно в Квалинести, за да помогне на наместник Медан и Гилтас при подготовката на града за посрещането на войските на Берил. В сърцето си той вече беше някъде там, с елфите. В действителност обаче, се намираше на гърба на син дракон на име Бръснач и летеше на север — в обратната посока, — право към Солантъс.

Летяха над северните части на Абанасиния и Джерард гледаше към огромните бляскави простори на Новото море, когато Бръснач започна да се спуска. Драконът спокойно осведоми рицаря, че се нуждае от храна и почивка. Полетът над Новото море щеше да бъде дълъг и веднъж щом поемеха над него, нямаше да има къде да спре, докато не достигнат земите от другата му страна.

Макар да не му се искаше да губят никакво време, Джерард на драго сърце се съгласи с дракона, че създанието трябва да си отпочине добре преди дългия полет. Бръснач разпери криле, за да забави спускането и започна да кръжи над земята, като се снижаваше все по-ниско към голямо пясъчно петно на брега под тях. Морето изглеждаше зашеметяващо от тази височина. Слънчевите лъчи отскачаха от набраздената му повърхност и го превръщаха в океан от пламъци. До този момент рицарят не си даваше сметка колко бързо летяха, додето не започнаха да приближават земята, или по-скоро, щом земята изведнъж налетя право срещу тях.

Никога дотогава Джерард не бе изпитвал такъв ужас. Наложи се да стисне здраво зъби и да запуши устата си, за да не изкрещи на създанието да намали. Още няколко ярда, земята нарасна от хоризонт до хоризонт, драконът се гмурна уверено, а рицарят вече беше напълно сигурен, че с тях е свършено. Смяташе се за толкова храбър, колкото и всеки друг, но несъзнателно затвори очи и зачака смъртта, ала в същия момент усети леко разтърсване, което го люшна напред в седлото. Драконът размърда за последно мускулестото си тяло, прибра криле и тръсна глава с удоволствие.

Джерард отвори очи и прекара няколко секунди в благословен покой, колкото да се възстанови от преживяния страх, след което сковано се смъкна от седлото. През целия полет дотук бе изпитвал невероятен страх, че ако помръдне, може да падне през глава, тъй че сега едва-едва успяваше да движи краката си от преумора. Закуца наоколо, колкото да се раздвижи малко, като пъшкаше и клякаше. Бръснач го наблюдаваше снизходително, но и с уважение, примесено със слабо учудване.

Драконът тежко се помести, за да намери нещо за ядене. В сравнение с грациозните си движения във въздуха, на земята създанието изглеждаше доста тромаво. Джерард се уви в одеялото си и легна на пясъка с надеждата, че Бръснач ще поеме първата стража. Искаше просто да затвори очи за няколко минути…

Събуди се доста по-късно, без изобщо да е имал намерение да спи, за да открие, че драконът мързеливо се излежава под слънчевите лъчи и се взира към морската шир. В началото Джерард си помисли, че е дремнал едва за няколко часа, но щом огледа по-добре небето, установи, че слънцето е на съвсем различно място.

— Колко съм спал? — попита, като с мъка се изправи на крака и започна да отърсва пясъка от кожените си дрехи.

— През цялата нощ и малко от сутринта — отвърна драконът.

Като проклинаше глупостта си, задето е изгубил толкова много време в сън и на всичко отгоре е забравил да разпрегне седлото, което в този момент стоеше леко изкривено на гърба на създанието, рицарят започна да се извинява, но Бръснач му даде знак, че всичко е наред.

Драконът изглеждаше смутен, сякаш нещо тревожеше мислите му. Поглеждаше към Джерард начесто и като че се канеше да заговори по въпроса, ала сетне изглежда променяше решението си.

Прекара няколко мъчителни минути, докато дърпаше и наместваше с мъка седлото обратно на мястото му и пристягаше сбруята в правилно положение, като през цялото време до болка съзнаваше, че губи още безценни минути. Най-сетне успя да постигне задоволителен резултат, или поне се надяваше да е така. В мислите му продължаваше да се разиграва кошмарната сцена, при която седлото се преобръщаше наопаки по средата на пътя и запращаше Джерард към неминуема и безславна смърт.

Все пак Бръснач го увери, че според него всичко е наред и рицарят беше принуден да се довери на опита му, понеже така или иначе не разполагаше с такъв. Двамата се издигнаха в небето точно когато вечерната здрачина започваше да се спуска над морето. Джерард продължаваше да изпитва съмнения относно предстоящия нощен полет, ала драконът практично подхвърли, че в тези времена е далеч по-безопасно да пътуваш под прикритието на тъмнината, отколкото на дневна светлина.

Здрачът връхлиташе, носейки със себе си странен дим, закривайки последните червеникави лъчи на слънцето, което тъкмо в този момент се скриваше зад неясната линия на далечния хоризонт. Носът на рицаря се сбърчи от мириса на изгоряло. Димът стана по-гъст и той се зачуди дали някъде не се е разразил горски пожар. Надникна надолу, с надеждата да забележи нещо, но не се виждаше каквото и да било. Мрачните облаци се сгъстиха, посегнаха към звездите и луната и ги погълнаха, така че сега се носеха през задушлива и непрогледна мъгла.

— Можеш ли да следваш пътя, Бръснач? — извика той.

— Странно, но да, сър — отвърна драконът. Двамата отново потънаха в неловко мълчание, след което създанието рязко допълни: — Чувствам се длъжен да призная нещо, сър. Струва ми се, че не изпълних задълженията си по най-добрия начин.

— А? Какво? — извика Джерард. Чуваше само една дума на всеки три. — Задължения? Какви задължения?

— Вчера по обяд, докато ви очаквах да се събудите, чух нечий призив, сър. Звучеше като тръба, зовяща ме за война. Никога не бях чувал нещо подобно, сър, дори и в старите времена. Аз… Едва не я последвах, сър. Почти бях готов да забравя за всичко друго и да ви изоставя в нужда. Веднага щом се върнем, ще докладвам за случилото се, за да си понеса наказанието.

Ако разговаряше с човек, Джерард тутакси би го успокоил, че навярно просто е сънувал. Не можеше обаче да разговаря по този начин със създание, което бе със стотици години по-възрастно от него, така че просто му отвърна, че е останал и това е по-важното. Най-малкото сега поне беше наясно защо Бръснач му се струваше така смутен.

Отново замълчаха. Рицарят не виждаше абсолютно нищо и можеше единствено да се надява, че няма да се разделят с живота си, блъскайки се във върха на някоя планина. Налагаше се да се довери изцяло на Бръснач. Драконът очевидно изпитваше непоклатима увереност в себе си, понеже летеше бързо и решително. Най-накрая Джерард успя да се отпусне достатъчно, за да издърпа вкочанените си пръсти от предната част на седлото.

Въобще не усещаше как минава времето. Струваше му се, че летят от часове. По някое време дори задряма, но само за да се събуди стреснат и облян в студена пот от кошмар, в който падаше стремглаво надолу. Забеляза, че слънцето отново изгрява.

— Сър — обади се Бръснач. — Виждам Солантъс.

Джерард се загледа и също забеляза как кулите на града тъкмо изникват зад хоризонта. Той нареди на дракона да се приземи някъде в близост до града и да намери подходящо място, където да го изчака, не само в безопасност от соламнийците, но и далеч от очите на Ские, или Келендрос, великият син дракон, който някак бе успял да се опълчи и да оцелее във войната срещу драконесите Берил и Малистрикс.

Бръснач намери подходяща местност и започна да се снижава под прикритието на един голям облак, като описваше широки, помитащи кръгове, додето най-сетне кацна на обширно затревено поле недалеч от гъста гора.

Веднага щом докоснаха земята, мощните крака на създанието заработиха, за да го спрат, изпомачкаха тревата и изровиха големи чимове. Опашката му разсичащо подкоси близката растителност. Който и да минеше оттук, моментално щеше да си даде сметка, че наоколо се е разхождало нещо наистина голямо, но за щастие мястото беше доста отдалечено. Виждаха се само няколко навлезли в гората ферми. На няколко мили от тях един-единствен път се извиваше през високата трева като огромна змия.

От високото Джерард бе забелязал недалечен поток и нямаше търпение да поплува в прохладните му води. Вече не можеше да понася миризмата си, а и цялото тяло го сърбеше от полепналия пясък и засъхнала пот. Възнамеряваше да се изкъпе и да си смени дрехите — или най-малкото да се отърве от кожените дрехи, заради които биха могли да го вземат за мрачен рицар. Налагаше се да влезе в Солантъс, предрешен като земеделски работник, само по риза и обикновени панталони. Нямаше как да докаже принадлежността си към Соламнийски орден, но не изпитваше притеснения. Баща му разполагаше с доста приятели по върховете и беше почти сигурен, че бързо ще намери някой, който да е чувал за него.

Колкото до Бръснач, ако драконът го попиташе защо са тук, Джерард си бе подготвил обяснението, че Медан го е изпратил да шпионира соламнийците в полза на мрачните рицари.

Но драконът не зададе какъвто и да е въпрос. В този момент много повече го интересуваше това, къде да се скрие и да си отпочине. Намираха се в земите на могъщия Ские. Чудовищният син дракон бе открил, че може да придобие дори още по-голяма сила и власт, ако се храни с драконите от собствения си вид, заради което си бе спечелил непоклатимата ненавист на своите братя.

Джерард също се тревожеше за Бръснач. Във въздуха драконът беше грациозна и величествена гледка. Крилата му едва-едва потрепваха, колкото да уловят подходящите топли въздушни потоци. На земята обаче, работата бе съвсем друга. Краката му мачкаха и ровеха, опашката му помиташе ниски дървета и храсти, карайки животни и птици да бягат ужасено, накъдето им видят очите. Бръснач бързо улови един случайно пребягал наблизо елен, пречупи гръбнака му с мощните си челюсти и го отнесе настрани, за да му се наслади на спокойствие.

Последното направи разговора помежду им доста по-труден, но все пак създанието отговаряше на въпросите на рицаря за Ские с кимания и сумтене. За великия син дракон, формалният властелин на Палантас и околностите му, се носеха странни слухове. Мълвата нашепваше, че драконът е изчезнал, че е предал контрола над владенията си на своите подчинени. Бръснач също беше чувал тези приказки, но очевидно не им вярваше особено.

Докато разглеждаше една вдлъбнатина в скалите, за да прецени дали е подходяща за временно леговище, драконът пусна трупа на елена на брега на потока.

— Смятам, че Ские играе сложна игра, която в края на краищата ще доведе до собственото му падение — каза той на Джерард. — Това ще бъде и наказанието му, задето се обърна срещу собствения си вид. Ако въобще може да се каже, че имаме нещо общо с него — допълни след секунда размисъл.

— Той е син дракон, нали? — попита рицарят, гледайки потока с копнеж. Надяваше се Бръснач по-скоро да намери онова, което търси.

— Да, сър — отговори създанието. — Но е израснал далеч повече от всеки друг от сините, които някога са летели над Крин. По-голям е дори от червените, с изключение на Малистрикс. Огромно, разплуто чудовище. Братята ми и аз често сме говорили на тази тема.

— И все пак се е сражавал във Войната на Копието — каза Джерард. — Мястото ми се струва добро. И бездруго не вярвам наоколо да има някакви пещери.

— Вярно е, сър. Винаги е бил верен слуга на нашата царица. Но по темата винаги може да се поспори.

Тъй като очевидно не можеше да намери достатъчно голяма пещера, където да се скрие, Бръснач най-сетне обяви, че и вдлъбнатината ще свърши работа, стига да я поразшири малко. Джерард се отдалечи на безопасно разстояние и загледа как синият дракон запраща мълнии, които откъртваха огромни канари от солидната скала. Скалните отломъци се стоварваха във водата долу и разтърсваха земята под краката му.

Рицарят беше напълно убеден, че звукът от разцепването на скалата и шумните експлозии се чуват чак в Солантъс, но най-вече се боеше да не би някой случайно минаващ патрул да полюбопитства какво става и да ги разкрие.

— Ако в Солантъс чуят нещо, сър — каза драконът по време на една от кратките си почивки, — най-много да си помислят, че приближава буря.

Щом най-сетне издълба пещера с подходящи размери, прахта се слегна, а неизброимите лавини от натрошен камънак престанаха да се стичат по склона на скалите, Бръснач доволно взе плячката си и влезе вътре, за да похапне.

Джерард свали седлото от гърба му — процедура, която се оказа по-сложна, отколкото очакваше, понеже не беше запознат с устройството на сложната амуниция. За щастие, драконът предложи помощта си. След като свършиха тази работа и рицарят с мъка извлече седлото в единия ъгъл на пещерата, Джерард го остави на спокойствие и излезе на вън.

Наложи се да се спусне доста надолу по потока, докато открие достатъчно плитък вир, където да се изкъпе. Съблече кожените дрехи и бельото си и нагази съвсем гол в ромолящия поток.

Водата беше дълбока и студена. Войнът си пое разтреперано дъх и като стисна зъби, се хвърли с главата напред. Не беше особено добър плувец, така че предпочиташе да се държи далеч от по-дълбоките части на потока, където течението беше най-силно. Слънцето грееше топло, а хладната вода приятно и ободряващо съживяваше кожата. Започна да пляска и да се гмурка, първо, понеже искаше да се сгрее и второ, защото му достави неочаквано удоволствие.

В този момент беше свободен от всички тревоги и опасения, от отговорности и от нуждата да се подчинява на когото и да било. В този миг можеше да си позволи отново да си спомни какво е да бъдеш дете.

Опита се да хване риба с голи ръце. Плува кучешката под надвисналите клони на върбите. После се отпусна по гръб, за да се наслади на топлите лъчи на слънцето и да почувства приятната разлика в студените води на потока. Изтри полепналата по себе си мръсотия и спечена кръв със стиска трева, като през цялото време си мечтаеше да има поне парче от домашно приготвения сапун на майка си.

Веднага щом се изми, можеше да пристъпи към разглеждане на раните си. Повечето горяха, но все още не се бяха инфектирали, понеже предвидливо ги бе намазал с мехлема, даден му от Кралицата майка, така че вече зарастваха добре. Вгледа се в отражението си във водата и се намръщи. Прокара ръка през тъмнокафявата набола брада — в пълен контраст със сламенорусата му коса. Лицето му беше достатъчно грозно и надупчено и без тази брада — растяща като някакъв зловреден лишей по челюстта му.

Замисли се за времето от младините си, когато напразно бе опитал да си пусне свободно падащи мустаци, отличителна черта и гордост за всеки соламнийски рицар. Мустаците му се оказаха груби и наежени, стърчащи във всяка възможна посока, подобно на непокорната му коса. Баща му, чиито мустаци бяха повече от великолепни и доста гъсти, бе приел провала на сина си като лична обида, отдавайки го на вътрешната съпротива, която усещаше в Джерард и която ясно се изразяваше чрез косата му.

Той изгази обратно до мястото, където беше оставил кожените си дрехи и раницата, възнамерявайки да вземе ножа си и да избръсне наболата четина. Отблясъкът от метал едва не го заслепи. Вдигна поглед към брега и видя, че там стои един соламнийски рицар.

Рицарят носеше подплатена кожена ризница и дълга до коленете туника, пристегната в кръста с колан. Отблясъкът идваше от полушлема без наличник на главата му. От върха на шлема се вееше червена панделка, а подплатената ризница бе декорирана с червена роза. Големият лък на рамото му и трупът на елен, метнат през дисагите на товарното му муле, свидетелстваха, че рицарят се връща от лов. Конят му пасеше недалеч.

Джерард мълчаливо се прокле, задето се бе оставил да го сварят неподготвен. Трябваше да внимава повече, вместо да лудува наоколо като някое десетгодишно хлапе. Тогава може би щеше да чуе тропота на копита и да забележи навреме появата на рицаря.

Кракът на непознатия бе стъпил здраво върху колана и меча на Джерард. В едната си ръка рицарят държеше дълъг меч, а в другата — навито въже.

Лицето му не се виждаше заради сенките на дърветата, но Джерард нямаше никакво съмнение, че в този момент изражението на соламниеца може да се опише като мрачно и неумолимо.

Стоеше в средата на потока и усещаше как водата започва да става все по-студена. Замисли се над чудната човешка природа, която ни кара да мислим, че когато сме го ли, сме далеч по-уязвими, отколкото облечени. Ризата и панталоните не могат да спрат стрела или меч, и все пак, ако беше облечен, Джерард би могъл да се изправи пред рицаря с по-голяма увереност. Сега обаче просто стоеше като закован във водата и зяпаше соламниеца с интелигентност в погледа, която можеше да се сравни единствено с тази на стрелкащите се между босите му крака риби.

— Ти си мой пленник — каза рицарят на Общия език. — Приближи се бавно и с вдигнати ръце, така че да мога да ги виждам.

Смущението на Джерард беше пълно. Гласът на соламниеца беше богат и сладък и без всякакво съмнение принадлежеше на жена. В този момент тя обърна глава, за да се огледа предпазливо. Видя, че изпод шлема се спускат две дебели, синьо-черни и лъскави плитки.

Джерард почувства кожата му да пламва с такава сила, че беше цяло чудо как водата край него не е започнала да ври.

— Лейди рицар — произнесе той, когато най-сетне си възвърна способността да говори. — Признавам с готовност, че поне докато не получа възможност да обясня защо съм тук, съм ваш пленник. Освен това съм готов да се подчиня на заповедите ви, но… както сама виждате… не нося дрехи.

— Дрехите ти са на брега при мен, така че в това няма нищо необичайно — отвърна тя. — Веднага излез от водата.

Джерард набързо обмисли възможността да побегне към отсрещния бряг, ала течението на това място беше доста силно, а той не беше чак толкова добър плувец. Съмняваше се, че ще успее. Представи си как бухва във водата и започва да се дави и да крещи за помощ, доунищожавайки и последните остатъци от нараненото си честолюбие.

— Предполагам, лейди, че едва ли ще извърнете глава, за да ми позволите да се облека? — попита.

— И да те оставя да ми забиеш нож в гърба? — Тя се наведе през смях: — Знаеш ли, Рицарю на Нерака, намирам за страшно забавен факта, че човек като теб, поддръжник на злото, който без съмнение е избил мнозина невинни, изгарял е села, ограбвал е мъртвите, плячкосвал е и е изнасилвал, може да прилича на срамежлива лилия.

Шегата очевидно й се нравеше. Емблемата на Мрачните рицари, върху която почиваше кракът й, се състоеше от череп и лилия.

— Ако това ще те накара да се почувстваш по-добре — продължи жената-рицар, — служа в Ордена си от почти дванайсет години и съм участвала в не една битка и много турнири. Виждала съм мъжкото тяло не само разсъблечено, но и изкормено. Точно както ще изглежда и твоето, ако не се подчиняваш на заповедите ми — издигна меча си тя. — Или излизай оттам, или ще ме накараш да дойда аз.

Джерард запляска през водата към брега. Сега вече беше наистина ядосан от подигравателния й тон и гневът му поне отчасти взимаше връх над срама. Искаше час по-скоро да се добере до раницата си и да извади писмото от Гилтас, което да докаже на любителката на шегите, че е истински Рицар на Соламния, натоварен с важна мисия и че вероятно дори има по-висок чин от нея.

Тя търпеливо го проследи, като лицето й изразяваше все по-голямо веселие при вида на голотата му — нищо изненадващо при положение, че кожата му вече се беше набръчкала като сушена слива и започваше да посинява от студа. Щом се добра до брега, той я изгледа побесняло и посегна към дрехите си. Жената-рицар продължаваше да стои, стъпила върху колана му, с издигнат меч в ръка.

Джерард бързо се облече, нахлузвайки кожените панталони, които беше взел със себе си. Смяташе да остави туниката, надявайки се, че не е забелязала емблемата, избродирана на гърдите на дрехата. Жената я вдигна с върха на меча си и му я подхвърли.

— Не искам да изгориш от слънцето — каза тя. — Сложи си я. Добре ли мина полетът?

Сърцето на рицаря се сви от тревога, но все пак направи един последен отчаян опит:

— Не разбирам какво искаш да кажеш. Ходих до…

— Откажи се, Нерака — произнесе твърдо тя. — Видях синия дракон. Видях как се приземи. Открих дирите му, проследих ги и те открих. — Тя го загледа с повишен интерес, без да отмества върха на меча си от гърдите му, като през цялото време подхвърляше въжето. — Е, какво смяташе да правиш, Нерака? Може би да ни шпионираш? Да се престориш на недодялан момък, дошъл да си прекара добре в града? Признавам, че ролята ти приляга, но…

— Не съм никакъв шпионин — отвърна той през стиснати зъби, за да не зъзне. — Зная, че няма да ми повярваш, но не съм Мрачен рицар на Нерака. Аз съм Соламниец, също като теб…

— Е, това вече си го бива! Син соламниец язди син дракон. — Жената-рицар се разсмя от сърце, сетне ръката й помръдна, а клупът на въжето се прехвърли през главата на Джерард. — Не се тревожи, Нерака, няма да те обеся тук. Първо ще те отведа в Солантъс. Там ще можеш да разкажеш историята си пред далеч по-очарователна публика. Инквизиторът в последно време е малко потиснат. Веднага ще го развеселиш, сигурна съм. — Тя дръпна рязко въжето и се усмихна широко и доволно, щом видя, че Джерард го улови с ръце, за да се предпази от удушаване. — Но това, дали ще пристигнеш там жив, полужив или полузадушен, зависи изцяло от теб.

— Ще ти дам доказателство — произнесе рицарят. — Нека отворя раницата си.

Той погледна към земята. Раницата не беше там.

Обезумяло зашари с очи по протежение на речния бряг. Нямаше раница. Чак тогава си спомни. Беше я оставил заедно с писмото, закачена на драконовото седло. И раницата, и седлото бяха останали в пещерата.

Той сведе мократа си глава, прекалено отпаднал духом, дори за да прокълне късмета си. Думите бяха някъде там, ала огромната буца в гърлото му не им позволяваше да стигнат до езика. Той вдигна поглед и се взря в жената-рицар. Забеляза, че очите й са тъмнозелени.

— Кълна се, кълна се в честта си на истински Рицар, че съм Соламниец. Името ми е Джерард ут Мондар. Разквартируван съм в Утеха, където изпълнявам длъжността на почетен страж пред Гробницата на Последните герои. В момента не разполагам с никакво доказателство, но баща ми е широко известен в средите на Ордена. Сигурен съм, че в Солантъс има рицари, които ще ме познаят. Изпратиха ме, за да донеса спешни новини за Съвета на Рицарите в Солантъс. В раницата си нося писмо от Гилтас, краля на елфите…

— А, да — рече тя, — а пък в моята раница има писмо от Дългоруната Мълбери, кралицата на всички кендери. И къде е тази твоя раница, с нейното чудно писмо?

Джерард измърмори нещо.

— Не те чух, Нерака? — приведе се по-близо тя.

— Закачена е на седлото на… синия дракон — рече начумерено той. — Мога да отида да я донеса. Давам ти честната си дума, че ще се върна и ще се предам.

Тя се намръщи леко:

— Да не би случайно от косата ми да стърчат сламки?

Джерард я изгледа свирепо.

— Помислих си, че може и да е така — продължи жената. — Понеже очевидно смяташ, че току-що съм паднала от някоя каруца със сено. Да, сладки Нерака, ще приема честната ти дума на ездач на сини дракони, и да, ще ти позволя да изтичаш да донесеш раницата си и да доведеш синия си дракон. А после ще махам на двама ви с кърпичката си, докато отпътувате към красивия залез.

Тя го ръгна в стомаха с меча си.

— Качвай се на коня.

— Изслушай ме — настоя той с нарастващ гняв и чувство на безсилие. — Зная, че не изглежда никак добре, но ако само използваш мозъка под тенджерата на главата си и помислиш малко, ще разбереш, че казвам истината! Ако бях драконов ездач от Нерака, да не смяташ, че просто щях да си стоя тук и да ти позволявам да ме мушкаш в стомаха с този твой меч? Досега вече да се беше превърнала в закуска за дракона ми. Натоварен съм с важна мисия. Животът на хиляди зависи от мен… Престани, проклета да си!

Жената-рицар го беше ръгала с върха на оръжието си при всяка втора дума, принуждавайки го да отстъпва, докато най-сетне не опря гръб в коня й. Войнът побесняло отблъсна острието с ръка и успя да пореже дланта си.

— Наистина ми харесва да те слушам как говориш, Нерака — рече тя. — Мога да те слушам и цял ден, ако трябва, но за нещастие, след няколко часа трябва да застъпя на пост. Така че хайде на седлото и да потегляме.

В този момент Джерард беше толкова ядосан, че сериозно се замисляше дали наистина да не призове дракона. Бръснач бързо щеше да се разправи с тази досадна жена, която очевидно се бе родила с парче стомана вместо сърце. Успя да овладее гнева си и се качи на коня. Знаеше много добре какво следва, тъй че сложи ръце зад гърба си и кръстоса китки.

Жената прибра меча в ножницата, без да изпуска въжето около врата му, след което използва същото въже, за да пристегне китките му по такъв начин, че ако помръдне с ръце, бързо да прекъсне притока на въздух през гърлото си и да се задуши. През цялото време не спираше да подхвърля духовитости, наричайки го Нерака, Сладък Нерака и Нерака на Моето Сърце, както и множество други гальовни имена, от които направо му причерняваше.

Когато най-сетне приключи с овръзването на рицаря, тя пое юздите на коня и бързо го поведе през гората.

— Няма ли да ми запушиш устата? — попита Джерард.

Тя му хвърли поглед през рамо.

— Думите ти са музика за ушите ми, Нерака. Говори, разкажи ми още за краля на елфите. Облича ли се в зелени ефирни дрехи, растат ли крила от гърба му?

— Все още мога да призова дракона — изтъкна младият войн. — Не го правя единствено, понеже не искам да пострадаш. И това, ако се замислиш за миг, само потвърждава думите ми.

— Възможно е — призна тя. — Като нищо можеш да казваш и истината. Но като нищо можеш и да лъжеш. Вероятно не си го призовал, защото и децата знаят, че на зверовете не може да се има доверие и са страшно непредсказуеми. И може да изпече както мен, така и теб. Нали, Нерака?

Джерард започваше да схваща защо не му е запушила устата. Не се сещаше за нищо, което в крайна сметка да не влоши още повече положението му. А и доводът й за синия дракон беше нещо, за което би могъл да се сети и сам, само дето вече беше опознал Бръснач твърде добре и беше сигурен, че ако го извика, създанието ще я превърне в купчина пепел, без да му навреди ни най-малко. Ала, макар да не би се замислил и за миг пред избора с кой от двамата да пътува — с досадната жена-рицар или със страховития, но достоен син дракон, — все пак не можеше да живее с мисълта, че е станал причина за смъртта на някой от собствения си орден.

— Когато стигнем в Солантъс, ще изпратя отряд, който да се разправи с дракона — продължи тя. — Едва ли е много далеч. Съдейки по експлозиите, които чух, лесно ще влезем в дирите му.

Джерард имаше причини да вярва, че Бръснач може да се погрижи за безопасността си, а това го навеждаше на мисълта, че трябва да се тревожи за живота на соламнийците. Реши, че е най-добре да изчака, докато го изправят пред съвета. Щом това станеше, щеше да им разясни същината на мисията си. Нямаше никакви съмнения, че рицарите от съвета ще му повярват, въпреки липсата на акредитивни писма. Със сигурност поне някой от тях щеше да е чувал за него или би познавал баща му. Ако всичко минеше добре, щеше да се върне при дракона и двамата, заедно с една военна част от рицари, щяха да отлетят обратно към Квалинести. Разбира се, след като тази противна жена му поднесеше коленопреклонните си извинения.

Напуснаха гористия район на брега и поеха през тревната равнина, недалеч от мястото, където се беше приземил Бръснач. В далечината се виждаше и пътят, водещ към Солантъс. Над тревата вече се подаваха върховете на градските кули.

— Ето го и Солантъс, Нерака — посочи тя. — Онази висока сграда вляво е…

— Името ми не е Нерака. Името ми е Джерард ут Мондар. Как те наричат теб? — попита той и измърмори под нос: — Като изключим „отвратителна досадница“?

— Чух това! — припя в отговор жената-рицар. Тя го погледна през рамо. — Името ми е Одила Уиндлес.

— Уиндлес. Това не беше ли някакъв механизъм по корабите?

— Да — отвърна тя. — В семейството ми има много моряци.

— Пирати, без съмнение — вметна язвително той.

— Умът ти е също толкова мъничък и сбръчкан, колкото и някои други части от тялото ти, Нерака — отговори жената и се усмихна широко при вида на пламналото му лице.

Вече бяха достигнали пътя и сега ускориха крачка. Джерард получи чудесна възможност да я огледа по-добре, докато тя крачеше редом с коня, водейки след себе си товарното муле. Беше висока, значително по-висока от него самия, с добре оформено, мускулесто тяло. Нямаше типичния тъмен цвят на кожата, както повечето мореплаватели от Ергот. Тенът й по-скоро беше с оттенъка на полиран махагон, което подсказваше за преливане на расите някъде в миналото.

Дългата й коса, пристегната в две плитки, се спускаше чак до кръста. Никога не беше виждал толкова черна коса — синьо-черна, като гарваново крило. Веждите й бяха гъсти, а лицето й имаше силни черти. Устните бяха най-хубавото нещо в нея: пълни, сърцевидни, алени и винаги готови да се засмеят, както неведнъж вече му беше доказала.

Джерард обаче никога не би признал на всеослушание, че вижда нещо хубаво в нея. Рядко си имаше вземане-даване с жени и ги смяташе за шушукащи, подли и користолюбиви. А кои от тях харесваше най-малко? Почти веднага реши, че на първо място в списъка му са тъмнокосите, мургави жени-рицари, които ти се присмиват при всяка своя втора дума.

Одила продължаваше да говори, като му показваше забележителностите на града, изтъквайки, че едва ли ще има време да ги разгледа от килията си в занданите. Джерард не й обръщаше внимание. Вече мълчаливо прехвърляше в ума си онова, което да каже пред Съвета на рицарите и мислено се питаше как най-добре да обясни несъмнено зловещите обстоятелства около залавянето си. Вече дори репетираше красноречива реч, с която да ги убеди в тежкото положение на обсадените елфи. Против всякаква логика се надяваше, че някой ще го познае. Нямаше как да отрече, че ако беше на мястото на ужасната жена до себе си, и сам не би си повярвал. Бе постъпил глупаво, оставяйки раницата в пещерата.

Отново се замисли за бедата, в която бяха изпаднали елфите и се запита какво ли правят в този момент. Започна да си припомня разговорите, водени с наместник Медан, Лорана и Гилтас и съвсем скоро напълно забрави за себе си и собствените си неприятности в най-искрена загриженост за онези, които се бяха превърнали в негови приятели. Толкова беше погълнат, че когато вдигна очи, изумено осъзна, че докато са пътували, нощта се е спуснала и те вече приближават външните стени на Солантъс.

Джерард бе чувал, че Солантъс е най-добре укрепеният град в цял Ансалон, дори в сравнение с господарския град Палантас. Ето че сега, докато се взираше към чудовищните стени — тъмни сенки на фона на звездното небе — стени, които оформяха само външния пръстен на отбраната, можеше с ръка на сърцето да каже, че най-сетне е повярвал.

Външните каменни стени обгръщаха града напълно. Състояха се от няколко слоя, уплътнени с пясък, забъркан с кал и натрошени камъни. От другата страна на преградните стени имаше ров. За да преодолееш загражденията, трябваше първо да влезеш през някоя от портите на външните стени и да преминеш по подвижните мостове на рова. Следваше втора стена, покрита с амбразури и тесни отвори, подобни на цепнатини, откъдето стрелците да покриват с огъня си мостовете. На равни интервали по бойниците бяха подредени големи котли за врящо масло. Но дори това препятствие да се окажеше недостатъчно, зад втората стена бяха засадени дървета и храсти, които да попречат на нападателите да проникнат безпрепятствено в града. Чак тогава идваха улиците и градските къщи, болшинството от които също бяха построени от камък.

Дори и в този късен час на портите стояха хора и чакаха да ги пропуснат. Пазачите разпитваха всеки поотделно. Очевидно лейди Одила им беше добре позната, така че не се наложи да чакат. Вместо това я пуснаха да мине веднага, като подхвърляха шеги за нейния „улов“ и успешно преминалия й ден.

Джерард понесе насмешливите подмятания и недодяланите шеги с мълчаливо достойнство. Жената-рицар запази веселото си настроение през цялото време, додето при един от последните постове, някакъв пазач не извика:

— Виждам, че се е наложило да завържете като прасе този мъж, за да не ви избяга, лейди Одила.

Усмивката й мигом се стопи. Тъмнозелените очи проблеснаха в опасно смарагдово. Тя се обърна и го изгледа толкова особено, че пазачът пламна и бързо се оттегли в къщичката си.

— Дръвник — измърмори жената и тръсна плитки, преструвайки се на развеселена, ала рицарят забеляза, че словесната стрела беше поразила нещо жизненоважно в нея и силно я бе наранила.

Одила поведе коня сред градската тълпа. Хората се взираха любопитно в Джерард. Щом обаче забележеха символа на гърдите му, започваха да подсвиркват и да подхвърлят забележки за окървавената брадва на палача.

Започваха да го измъчват съмнения. За момент изпита смущение и неосъзната паника. Ами ако не успееше да ги убеди в истината? Ако никой не му повярваше? Представи си как го водят към дръвника, докато упорито продължава да протестира, че е невинен. После нахлузваха черната торба на главата му, нечия тежка ръка го притискаше надолу и идваха последните ужасяващи секунди на очакване, преди тежката брадва да се спусне и да извърши кървавото си дело.

Той потръпна. Образът в съзнанието му беше толкова ясен, че без да иска се обля в студена пот. Смъмри се остро за излишната проява на въображение и си наложи да се концентрира върху настоящето.

По някаква причина беше допуснал, че лейди Одила ще го отведе пред Рицарския съвет още щом пристигнат. Вместо това, жената поведе коня по някаква тясна и смрачена уличка, водеща до огромна каменна сграда.

— Къде сме? — попита той.

— При затвора — отговори лейди Одила.

Джерард беше поразен. Мисълта, че ще го отведат направо при Съвета на рицарите го бе обсебила напълно. Въобще не му беше хрумвало, че съществува и друга възможност.

— Но защо ме водиш тук? — поиска да узнае той.

— Имаш право на два опита да познаеш, Нерака. Първо, бързаме да стигнем за последния танц на местната забава. Двамата ще се понесем във вихрено забавление, ще пием искрящо вино, а след това ще правим любов през цялата нощ. Или това — тя му се усмихна мило, — или се каня да те заключа в някоя килия.

Лейди Одила накара коня да спре. По стените горяха факли. От един зарешетен, правоъгълен прозорец бликаше ярка, жълта светлина. Чули шума от пристигането им, към тях тутакси се спуснаха пазачи, за да я освободят от затворника. Появи се и главният надзирател. Мъжът избърса уста с опакото на ръката си. Явно бяха прекъснали вечерята му.

— Щом имам избор — отвърна злъчно Джерард, — предпочитам второто.

— Радвам се — каза Одила, като го потупа привързано по крака. — Щеше да ми бъде страшно неприятно, ако те бях разочаровала. Сега, уви, трябва да те напусна, Сладки Нерака. Дългът ме зове. Не скърби за мен.

— Моля те, лейди Одила — изрече Джерард, — престани поне за миг с шегите и бъди по-сериозна. Наоколо трябва да има все някой, който да е чувал името ут Мондар. Разпитай за мен. Ще го направиш ли?

Жената го погледа внимателно.

— Може пък да се окаже забавно.

Тя се обърна и заговори нещо с надзирателя. Рицарят имаше чувството, че й е направил впечатление, но дали беше добро или лошо, дали щеше да направи онова, за което я бе помолил — нямаше как да разбере.

Преди да си тръгне, лейди Одила набързо описа всички престъпления на Джерард. Как го е видяла да пристига на синия си дракон, как е кацнал извън града и как драконът му положил всички усилия да прикрие присъствието си. Главният надзирател се взря унищожително в рицаря и заяви, че в подземието има килия тъкмо за него и че направо била създадена за ездачи на сини дракони.

С една последна насмешлива усмивка и махване на ръката, лейди Одила се метна на коня си, пое юздите на мулето и излезе от двора на затвора в лек галоп, изоставяйки го на милостта на надзирателя и пазачите.

Пазачите го изблъскаха през преддверието, където надзирателят разполагаше със стая, а тъмничарят на смяна — със стол и маса. На стената, подредени в идеално прави редици, бяха окачени железните ключове за килиите. Джерард успя да ги зърне само за миг, преди отново да го засилят грубо по някаква тясна стълба, водеща към подземията. Отведоха го до килията, като за целта запалиха две факли — очевидно беше единственият затворник на това ниво — и го хвърлиха вътре. Дадоха му да разбере, че разполага с кофа за нечистотиите си и сламена постеля, където да спи.

Щеше да се храни два пъти на ден — сутрин и вечер. Масивната дъбова врата с малка желязна решетка за наблюдение започна да се затваря. Всичко се случваше толкова бързо, че Джерард все още не можеше да го осъзнае напълно.

Надзирателят стоеше отвън в коридора, за да се увери, че всичко с новия затворник е наред.

Джерард се хвърли към него и успя да провре част от тялото си между вратата и стената.

— Сър! — каза умолително той. — Трябва да говоря пред Съвета на рицарите! Кажете им, че се казвам Джерард ут Мондар! Нося важни новини! Сведенията ми…

— Ще обясняваш на инквизитора — отвърна студено надзирателят.

Пазачите изблъскаха жестоко Джерард назад. Той се търколи на кълбо сред звъна от веригите си. Вратата се затръшна. Чу шум от отдалечаващи се стъпки нагоре по стълбите. Светлината от факлите намаля и изчезна напълно. Затръшна се още една врата.

Джерард остана сам и потопен в тъй дълбока тъмнина и толкова завършена тишина, все едно го бяха изхвърлили от самия свят, за да се рее безкрай в празнотата и нищото, които някога, както разправяха, бяха предшествали появата на боговете.


18
Пратеник на Берил

Наместник Медан се намираше зад писалището в кабинета си в масивната, грозна сграда на Рицарите на Нерака в Квалинести. Наместникът, също като елфите, които отвръщаха поглед всеки път, когато им се наложеше да минат наблизо, смяташе сградата за не по-малко противна. Поради тази причина рядко посещаваше щаба си там. Ненавиждаше празните, голи стаи. Поради влажния въздух каменните стени неизменно се покриваха с тънък слой изпарения и изглеждаха така, сякаш се потят. Винаги щом му се наложеше да остане между тях за по-дълъг период от време, имаше чувството, че започва да се задушава и беше сигурен, че не си въобразява. От чисто предпазна мярка, стените не разполагаха и с прозорци, така че във въздуха неизменно се носеше тежката миризма на плесен, която след време проникваше до мозъка на костите.

Днес бе дори по-зле. Миризмата изпълваше носа му и го караше да изпитва туптяща болка зад очите. Болката и напрежението го правеха отпуснат и невнимателен.

— Тази няма да я бъде — каза си той и вече се канеше да излезе на чист въздух, когато неговият заместник, рицар на име Дюмат, почука на дървената врата.

Наместникът раздразнено се върна обратно зад писалището и изсумтя силно в опит да прочисти носа си.

Приемайки изсумтяването за разрешение да влезе, Дюмат пристъпи вътре и внимателно затвори вратата след себе си.

— Тук е — каза той и подметна палец през рамо.

— Кой, Дюмат? — попита Медан. — Още някой драко?

— Да, милорд. Бозак. Капитан. С него има двама баази. Според мен са личната му охрана.

Медан изсумтя още веднъж и потърка очи.

— Можем да се справим с трима дракониди, милорд — каза безучастно заместникът му.

Дюмат беше странен човек. Наместникът отдавна се беше отказал от опитите си да го разбере напълно. Нисък, добре сложен, с тъмна коса, Дюмат трябва да беше около трийсетгодишен, или поне така предполагаше Медан. Знаеше съвсем малко за него. Заместникът бе тих, резервиран, усмихваше се рядко и почти не общуваше с другите. Нямаше какво да каже за миналото си и никога не се присъединяваше към останалите войници, когато те се хвалеха с подвизите си, независимо дали на бойното поле или между чаршафите. Беше се присъединил към Ордена едва преди няколко години, давайки на командира си само толкова информация за своя минал живот, колкото бе необходима за архива. Медан подозираше, че сведенията така или иначе са пълна лъжа. Наместникът така и не беше успял да отгатне защо Дюмат се е присъединил към Рицарите на Нерака.

Заместникът не беше войник. Не обичаше сраженията. Не му харесваха и дребните свади. Не беше със садистичен нрав. Нито особено умел в боравенето с оръжие, макар да бе доказал по време на едно сбиване в казармите, че може да се грижи за себе си. Нравът му беше спокоен, въпреки че човек лесно забелязваше проблясващите въгленчета в тъмните му очи, което подсказваше, че някъде вътре в него го ри опасен огън. Но Медан се изуми най-много, когато почти преди година Дюмат беше дошъл при него с признанието, че е влюбен в една елфида и иска да се ожени за нея.

Наместникът правеше всичко по силите си, за да обезкуражава смесените бракове между човеци и елфи. И бездруго се намираше в ужасната ситуация да запазва контрола си над популация, която мразеше човеците и в червата, считайки ги за свои поробители. Освен това трябваше да поддържа дисциплината поне донякъде, така че бе въвел строги правила срещу изнасилването, които, в ранните дни на окупацията, бе приложил безжалостно и бързо.

Но все пак наместникът беше достатъчно опитен и познаваше добре пътищата на човешкото сърце, за да знае, че понякога пленникът се влюбва в тъмничаря си, както и че не всички елфиди намират мъжете на човеците за отвратителни.

Той внимателно разпита жената, за да е сигурен, че не я принуждават или заплашват да се омъжи против волята й и откри, че елфидата не е някаква замаяна от любов девица, а зряла жена и шивачка по професия. Обичаше Дюмат и искаше да бъде негова съпруга. Медан я уведоми, че постъпката й означава отхвърляне от обществото на елфите, загуба на приятели и роднини. Отговорът й бе, че няма роднини и че ако приятелите й не харесват избора й на съпруг, то тогава не са истински приятели. Срещу последното наместникът нямаше как да спори, така че двамата се ожениха по обичая на човеците, понеже тъй или иначе елфите никога не биха признали официално провеждането на подобна ужасна церемония.

Двамата живееха щастливо, тихо и погълнати един от друг. Дюмат продължаваше да изпълнява задълженията си както винаги, подчинявайки се на всяка заповед без възражения и дисциплинирано. Ето защо, когато Медан се изправи пред избора кому измежду рицарите и войниците да се довери, бе избрал именно него. Дюмат щеше да остане с последните защитници за финалното сражение за Квалиност. Онези, които не му трябваха, бе изпратил на юг, за да се присъединят към Сивите мантии и продължаващите им безплодни и нелепи опити да открият магическата Кула в Уейрит. Преди това Медан сериозно беше разяснил на Дюмат какво го очаква, понеже не желаеше помежду им да има неясноти и недомлъвки и му бе дал право на избор. Можеше да остане или да отведе жена си в безопасност. Дюмат се съгласи да остане. Жена му — също.

— Милорд — обади се заместникът. — Наред ли е всичко?

Медан стреснато осъзна къде се намира. През цялото време беше витал в облаците, зяпайки разсеяно Дюмат, който вероятно вече се питаше дали не му се е появило нещо на носа.

— Трима дракониди, казваш. — Медан с усилие се върна към темата. Опасността беше огромна и не можеше да си позволи повече подобни моменти на слабост.

— Да, милорд. Можем да се справим с тях. — Дюмат не се хвалеше. Просто изтъкваше факлите.

Наместникът поклати глава и моментално съжали, че го е сторил. Болката зад очите веднага се увеличи. Изсумтя още веднъж. Без резултат.

— Не, не можем да продължаваме с убийствата на любимците на Берил. Може да заподозре нещо. Пък и този пратеник ми трябва, за да известим великата зелена кучка, че всичко върви по план.

— Да, милорд.

Медан се изправи. Той изгледа Дюмат.

— Ако нещо се обърка, бъди готов да действаш по моя заповед. Не по-рано.

Заместникът кимна отсечено и отстъпи, за да позволи на наместника да тръгне преди него.

— Капитан Нога, милорд — каза драконидът и отдаде чест.

— Капитане — каза Медан и се приближи, за да го посрещне.

Бозакът беше просто огромен, извисяваше се над наместника с цяла гущерова глава, рамене и върховете на крилете си. Баазите, неговите телохранители — по-ниски, но не по-малко мускулести — оглеждаха всичко внимателно, бяха нащрек и въоръжени до зъби, от които също имаха в излишък.

— Изпраща ме Нейно величество Берил — обяви капитан Нога. — Трябва да ви запозная с текущата военна ситуация, да отговоря на въпросите ви, стига да имате такива, и да разуча положението в Квалиност. След това от мен се очаква да й докладвам.

Медан кимна.

— Сигурно пътуването ви не е било от леките, капитане. Придвижвате се из територията на елфите със слаба охрана. Цяло чудо е, че не са ви атакували.

— Да, вече научих, че изпитвате затруднения да опазвате реда в това кралство, Наместник — отвърна Нога. — Това е и една от причините, поради които Берил изпраща своите армии. Колкото до това, как дойдохме дотук, яздихме дракони. Не че изпитвам страх от остроухите — добави пренебрежително, — но ми се искаше да огледам нещата отгоре.

— Надявам се, че видяното ви е задоволило, капитане — каза Медан, без да се опитва да скрие гнева си. Току-що го бяха обидили и драконидът щеше да се учуди, ако не види поне някаква съответстваща реакция.

— Наистина, бях приятно изненадан. Очаквах да намеря град на ръба на бунта и скитащи улични банди. Вместо това столицата изглежда притихнала. Налага се да ви попитам, Наместник, къде са всички елфи? Да не са избягали? Нейно величество ще бъде ужасно разочарована да го научи.

— Летели сте над пътищата — отговори късо Медан. — Забелязахте ли тълпи от бежанци южно оттук?

— Не — призна Нога. — Все пак…

— Тогава може би са се насочили на изток?

— Не, Наместник, не видях абсолютно никого. Ето защо…

— А видяхте ли голямо петно разчистена земя в покрайнините на Квалиност?

— Да, видях — отвърна нетърпеливо капитанът. — Какво за него?

— Там ще откриете своите елфи — обясни Медан.

— Не разбирам — каза капитан Нога.

— Трябваше да направим нещо с телата — продължи безцеремонно рицарят. — Не можехме да ги оставим да гният по улиците. Старите, болните и децата, както и всички, които оказаха съпротива, бяха ликвидирани. Останалите задържахме за тържищата на роби в Нерака.

Драконидът се намръщи и оголи зъби.

— Берил не е издавала никакви заповеди относно отвеждането на роби в Нерака, Наместник.

— Почтително ви напомням, на вас и на Нейно величество, че получавам заповедите си не от нея, а от Господаря на Нощта Таргон. Ако Берил желае да обсъди въпроса с лорд Таргон, е свободна да го направи. Дотогава ще следвам заповедите, които съм получил.

Медан изправи рамене. Движението приближи ръката му до дръжката на меча. Дюмат също държеше дланта си отпусната върху оръжието и на пръв поглед равнодушно се приближи към двамата баази. Нога дори не подозираше, че следващите му думи могат да бъдат и последни. Ако поискаше да види масовия гроб или кошарите за роби, единственото, което щяха да му покажат, бе стърчащият от собствената му люспеста шия меч на наместника.

Драконидът обаче повдигна рамене.

— Аз също изпълнявам заповеди, Наместник. Двамата с вас сме стари войници. Никой от нас не се интересува от игрите на политиците. Ще докладвам на моята господарка и — както съвсем уместно предложихте, ще я подканя да обсъди въпроса с вашия лорд Таргон.

Медан внимателно се взря в него, но разбира се, нямаше как да прочете каквото и да било по лишеното от изражение гущероподобно лице. Той кимна, свали ръка от дръжката на меча, подмина драконида и отиде при вратата, за да вдъхне с пълни гърди от наситения със сладки аромати въздух.

— Имам едно оплакване, капитане. — Той погледна през рамо към Нога. — Оплакване срещу драконид. Казва се Граул.

— Граул? — Капитанът беше принуден да се помести до мястото, където стоеше Медан. Очите му се присвиха. — Аз също исках да ви задам няколко въпроса относно Граул. Беше изпратен тук почти преди две седмици, но оттогава не сме чували нищо за него.

— Нито ще чуете — отсече рязко наместникът. Той жадно си пое още една глътка свеж въздух. — Граул е мъртъв.

— Мъртъв! — попита с мрачен глас Нога. — Как е умрял? И какво оплакване може да имате?

— Не само беше достатъчно глупав, че да се остави да умре — заяви Медан, — но и уби един от най-добрите ми агенти, шпионинът, който имах в дома на Кралицата майка. — Той изгледа унищожително Нога. — За в бъдеще, ако изпращате още вестоносци дракониди, погрижете се преди това да изтрезнеят.

Сега беше ред на капитана да настръхне.

— Какво се е случило?

— Не сме сигурни — сви рамене наместникът. — Когато ги открихме — Граул и шпионина — и двамата бяха мъртви. Или поне заключихме, че купчината прах до трупа на елфа някога е била Граул. Онова, което знаем със сигурност, е, че Граул се появи тук и ми достави съобщението на Берил. Вече беше погълнал порядъчно количество джуджешка ракия. Миризмата, лъхаща от него, го издаваше безпогрешно. Предполагаме, че след това се е натъкнал на нашия агент, елф на име Калиндас. Елфът отдавна се оплакваше от заплащането, което получаваше за своите донесения. Мога само да гадая, но смятам, че Калиндас е настоял пред Граул за още пари. Граул е отказал. Двамата са се сбили и умъртвили взаимно. А сега на мен ми липсва един шпионин, а на вас — един драконид войн.

Дългият гущеров език на Нога се подаде и скри между зъбите му. Той си поигра с дръжката на меча.

— Странно — произнесе накрая, втренчил червените си очи в наместника, — че са се умъртвили взаимно.

— Нищо чак толкова необичайно — отвърна сухо Медан. — Като се има предвид, че единият беше пиян до козирката, а другият по-лепкав от тинята.

Зъбите на Нога изщракаха. Опашката му помръдна и остърга пода. Той измърмори нещо, което Медан реши, че не е чул.

— Ако това е всичко, капитане — каза той, като още веднъж обърна гръб на драконида и тръгна към своя кабинет, — имам доста друга работа за вършене…

— Един момент! — изтътна гласът на Нога. — Заповедите, които носеше Граул, гласяха, че Кралицата майка трябва да бъде екзекутирана, а главата й предадена на Берил. Допускам, че тези нареждания са изпълнени, Наместник. Ще отнеса главата на елфидата още сега. Или и Кралицата майка е била сполетяна от някакви други странни обстоятелства?

Медан спря и се завъртя на пети.

— Разбира се, драконесата не е говорила сериозно, издавайки подобни нареждания?

— Не е говорила сериозно? — Нога се навъси.

— Чувството за хумор на Берил е добре известно — каза наместникът. — Смятах, че Нейно величество просто си прави шега с мен?

— Не е била никаква шега, уверявам, ви, милорд. Къде е Кралицата майка? — поиска да узнае Нога през стиснати зъби.

— В затвора — отговори хладно Медан. — Жива. В очакване да бъде предадена на драконесата като дар по случай триумфалното й влизане в Квалиност. По заповед на лорд Таргон.

Капитанът тъкмо бе отворил уста, готвейки се да обвини наместника в предателство. Сега отново я затвори.

Медан много добре знаеше какво си мисли Нога. Берил може би се смяташе за владетелка на Квалинести. Вероятно дори си мислеше, че Орденът действа в кралството под нейно покровителство и в някои отношения наистина беше така. Но лорд Таргон запазваше водачеството си над Мрачните рицари. И по-важното — знаеше се, че е в отлични отношения с братовчедката на Берил, великата червена драконеса Малистрикс. Медан отдавна се чудеше как ли е реагирала Малис при новините за придвижването на войските на Берил към Квалинести. И в захлопналите се челюсти на Нога бе намерил търсения отговор. Очевидно Берил нямаше никакво намерение да се опълчва открито срещу Таргон, понеже беше сигурна, че Господарят на Нощта моментално ще отиде да се оплаче пред Малис, че с него не се държат както подобава.

— Искам да видя елфидата-кучка — каза сърдито капитанът. — За да съм сигурен, че няма някакъв номер.

Наместникът посочи към стълбите, водещи към занданите под основната сграда на щаба.

— Коридорът е тесен — обясни той, когато баазите се наканиха да последват командира си. — Само ще си пречим.

— Изчакайте тук — излая Нога на драконидите.

— Прави им компания — нареди Медан на Дюмат, който кимна и почти, но не напълно, се усмихна в отговор.

Драконидът заслиза тежко по спираловидното стълбище. Стъпалата бяха груби и неравни, изрязани направо в скалните основи. Занданът се намираше дълбоко в подземията и двамата съвсем скоро изгубиха слънчевите лъчи от поглед. Медан се извини, че е забравил да вземе факла с тях и предложи да се върнат обратно.

Нога изсумтя презрително. Драконидите имаха отлично нощно зрение, така че не изпитваше никакви трудности. Наместникът отново тръгна след него, спазвайки дистанция от няколко крачки, като намираше пътя си с опипване. След малко, съвсем случайно, настъпи опашката на драконида. Нога изръмжа раздразнено. Медан учтиво се извини. Спускаха се все по-надолу, докато най-сетне стигнаха до основата на стълбището.

Тук вече имаше запалени факли по стените, но поради някаква щастлива случайност почти не даваха светлина и димяха силно. Щом стъпи в коридора, драконидът измърмори недоволно, потърка очи и се опита да се ориентира в душната атмосфера. Медан извика на тъмничаря и изчака мъжът да ги посрещне. Тъмничарят носеше черна качулка, подобно на някой екзекутор, а силуетът му се възправяше призрачно сред опушения коридор.

— Кралицата майка — каза наместникът.

Тъмничарят кимна и ги отведе при килия, която беше просто желязна клетка, вградена в каменната стена. Посочи мълчаливо.

На пода в килията беше легнала жена от расата на елфите. Дългата й златиста коса беше провиснала и мръсна. Беше облечена във великолепни дрехи, които обаче бяха разкъсани, измачкани и оцапани с тъмни петна, които приличаха на кръв. Чула гласа на наместника, тя се изправи да ги посрещне и загледа предизвикателно към тях. Макар в зандана да имаше шест килии, останалите пет бяха празни. Тя беше единственият затворник.

Драконидът се приближи до килията.

— Значи това е знаменитият Златен генерал. Виждал съм тази елфида при Нерака, по времето на падението.

Тя погледна нагоре към него, а той погледна надолу към нея, втренчи се в нея продължително, оскърбително.

Лорана се възправяше непоколебимо, спокойна и изпълнена с достойнство. Гледаше драконида, без да отмества очи или да мига. Ръката на наместника несъзнателно пропълзя към меча.

„Гущерът ми върши работа жив“ — напомни си той.

— От нея ще излезе красива слугиня — подигра се капитанът. — Помня, че си помислих същото и тогава. Върши работа и за леглото, стига да понасяш вонята на елфите.

— Слугиня, която се оказа пълна катастрофа за вас и вашия вид — не се сдържа Медан, макар още в момента, в който изричаше думите, да осъзна, че е допуснал груба грешка.

В очите на Нога проблесна гняв. Той оголи зъби и езикът му се плъзна между тях. Втренчи се в Лорана и прибра езика си рязко.

— В името на изгубените богове, жено, когато приключа с теб, вече няма да гледаш толкова самодоволно.

Драконидът улови с лапите си железните пречки на вратата. Мускулите на гигантските му ръце изпъкнаха. Той разтърси и дръпна вратата толкова силно, че я изтръгна и я запрати на една страна, като едва не премаза тъмничаря, принуждавайки го да отскочи чевръсто, за да я избегне. Нога се хвърли във вътрешността на килията.

Напълно изненадан от внезапния яростен изблик на драконида и като се ругаеше вътрешно за проявената глупост, Медан скочи след него. Тъмничарят, Планшет, беше по-близо до драконида, но пътят му бе преграден от желязната врата, която в този момент се клатеше под неестествен ъгъл, подпряна на съседната клетка.

— Какво правите, капитане? — извика Медан. — Да не сте се побъркали? Оставете я! Берил ще иска затворничката жива и здрава.

— Ха! Просто ще се позабавлявам малко — изръмжа Нога и протегна ръка.

Блесна стомана. Лорана беше измъкнала кама от гънките на дрехите си.

Драконидът отчаяно се опита да спре, забивайки нокти в каменния под. Втренчи се изумено надолу и видя, че камата е опряла в гърлото му.

— Не мърдай — предупреди го кралицата, говорейки на езика на драконидите.

Нога се изкиска. Вече беше успял да дойде на себе си от първоначалното си удивление. Съпротивата само изостряше апетита му, така че просто замахна с ръка и блъсна оръжието настрани. Острието се плъзна през дланта му и я разряза. Пръсна кръв, но той не обърна внимание на раната. Вместо това грабна Лорана. Кралицата все още стискаше камата и сега го прободе, докато се бореше в здравите му ръце.

— Казах да я пуснеш, гущер такъв!

Медан сключи пестници и ги стовари върху врата на драконида. Ударът с лекота щеше да запрати човек в несвяст, ала Нога дори не го забеляза. Ноктестите му лапи вече късаха дрехите на Лорана.

Планшет най-сетне смогна да изрита встрани вратата на килията. Сетне грабна една от горящите факли и успя да уцели с нея главата на капитана.

— Ще се върна към теб след секунда — обеща освирепяло Нога и захвърли елфидата към стената. Оголи зъби и се обърна, за да посрещне нападателите си.

— Не го убивай! — нареди на елфически наместникът и заби юмрука си в корема на създанието, карайки го да се превие надве.

— Мислите ли, че изобщо имаме шанс? — отвърна задъхано Планшет, докато коляното му отмяташе назад главата на Нога.

Капитанът падна на колене, но продължаваше да се опитва да стане на крака. В същия момент Лорана грабна един стол и го разби на трески в гърба му. Нога се отпусна на пода и падна ничком с разперени крака. Битката най-сетне беше приключила.

Тримата стояха над него, дишаха тежко и го наблюдаваха внимателно.

— Ужасно съжалявам, мадам — каза Медан, като се обърна към Лорана.

Роклята й беше разкъсана. Лицето и ръцете й бяха опръскани с кръвта на драконида. Ноктите му бяха набраздили бялата кожа на гърдите й. От драскотините сълзяха капки кръв и искряха под светлината на факлите. Тя се усмихна въодушевено и триумфиращо.

Медан я наблюдаваше като омагьосан. Никога досега не я беше виждал така красива, толкова силна и неустрашима и едновременно с това — ранима. Преди още да е осъзнал какво прави, той обгърна раменете й с ръце и я придърпа към себе си.

— Трябваше да предвидя, че създанието ще опита нещо подобно — продължи разкаяно той. — Не биваше да ви излагам на такъв риск, Лорана. Простете ми.

Очите й се вдигнаха и срещнаха неговите. Измърмори нещо в смисъл, че всичко е наред, след което, все така внимателно, се изплъзна от ръцете му и стеснително придърпа разкъсаните парчета на роклята над гръдта си.

— Не е необходимо да се извинявате, Наместник — произнесе с блеснали очи. — Откровено казано, преживяването ми се стори ободряващо.

Тя сведе поглед към драконида. Гласът й стана по-твърд, ръцете й се свиха в юмруци:

— Мнозина от моя народ вече дадоха живота си в тази битка. И още много ще умрат при последното сражение за Квалиност. Най-сетне имам чувството, че допринасям с нещо към тяхната жертва, колкото и да е незначителен моят дял.

Когато отново го погледна, дяволитите искри в очите й отново се бяха върнали.

— Но се боя, че повредихме вашия пратеник, Наместник.

Медан изсумтя. Не смееше да я погледне, не смееше да си припомни за нежната топлота, която бе изпитал само допреди миг в ръцете си. През всички тези години бе устоявал на любовта, или поне така смяташе. В действителност още преди години се бе влюбил в Лорана, а любовта му бе преминала в любов към елфите. Горчивата ирония беше, че го осъзнаваше с пълна сила едва сега.

— Какво ще правим с него, сър? — попита Планшет. Прислужникът накуцваше и опитваше да раздвижи навехнатото си коляно.

— Проклет да съм, ако се нагърбя с тежкото му туловище нагоре по стълбите — каза дрезгаво наместникът. — Планшет, придружи господарката си до кабинета ми. Залостете вратата и останете там, докато не ви известя, че навън е безопасно. На път за там кажи на Дюмат да слезе заедно с двамата баази.

Прислужникът свали наметалото си и уви с него раменете на Лорана. Тя притисна наметалото с една ръка, а другата постави на рамото на Медан. Погледна го право в очите:

— Сигурен ли сте, че сте добре, Наместник? — попита тихо.

Нямаше предвид, че трябва да го оставят сам с драконида, а че се налага да го оставят насаме с болката.

— Да, мадам — отвърна той и се усмихна на свой ред. — Също като вас, и аз намирам случилото се за изненадващо ободряващо.

Тя въздъхна, сведе поглед и за момент сякаш се канеше да каже още нещо. Медан не искаше да го чуе. Не искаше да чуе от собствената й уста, че сърцето й е погребано заедно с нейния съпруг Танис. Не желаеше да чува, че ревнува от нечий призрак. Достатъчно му бе да знае, че тя го уважава и му поверява живота си. Той улови ръката й. Взе пръстите й и ги притисна до устните си. Тя се усмихна колебливо, но очевидно реши, че всичко е наред и позволи на Планшет да я отведе.

Медан остана съвсем сам в зандана и почти приветства тишината, настъпила в задимения коридор. Потърка болящата го ръка и щом отново възвърна самообладанието си, взе кофата с вода, в която гасяха факлите, и плисна вонящата течност върху лицето на Нога.

Драконидът шумно и задавено си пое дъх. Разтърси оглупяло глава и се надигна от пода.

— Ти! — изръмжа той и вдигна месестия си юмрук. — Ще накарам да те…

Медан извади меча си.

— В този момент бих дал много, за да втъкна това острие в някой от жизненоважните ви органи, капитане. Така че не ме изкушавайте. Ще се върнете при Берил и ще известите на Нейно величество, че съгласно заповедите на лорд Таргон съм длъжен да й предам елфическата столица Квалиност. Също така ще получи от мен и Кралицата майка. Невредима. Разбрахте ли ме, капитане?

Нога се озърна и видя, че Лорана вече я няма. Червените му очи грееха в сумрака. Езикът му се подаде и облиза кръвта и слюнката, стичащите се в ъгълчето на устата му, след което погледна Медан с невероятна омраза.

— Когато се върна — каза той, — двамата ще си разчистим сметките.

— Нямам търпение — отвърна любезно наместникът. — Наистина.

Дюмат се зададе тичешком по стълбите. Баазите бяха точно зад него, с оръжия в ръце.

— Всичко е под контрол — заяви Медан, като върна меча в ножницата си. — Капитан Нога се самозабрави за момент, но паметта му току-що се възвърна.

Нога издаде нечленоразделен рев и се измъкна от килията. Изплю един зъб и избърса кръвта от лицето си. Даде знак на баазите и тримата изчезнаха нагоре по спираловидното стълбище.

— Осигури почетна стража на капитана — нареди Медан на Дюмат. — Искам да го придружат обратно до драконесата, която го изпрати при мен.

Дюмат отдаде чест и също се заизкачва нагоре по стълбите. Медан си позволи да остане още миг в сумрака. На земята лежеше бяло парче от разкъсаната рокля на Лорана.

Той се наведе и го вдигна. Платът беше ефирен като паяжина. Наместникът го приглади внимателно и го пъхна в ръкавела на ризата си. Чак тогава тръгна нагоре по стълбището, за да се увери, че всичко с Кралицата майка е наред.


19
Отчаяна игра

Великата зелена драконеса Берил описваше широки кръгове над горите на Квалинести и опитваше да отхвърли съмненията и да се убеди, че всичко се развива според предварителния план. Според нейния предварителен план. Събитията се развиваха с главоломна бързина. Дори прекалено главоломна за нейния ум. Тя беше наредила тези събития да се случат. Тя. Берил. Никой друг. Тогава, защо изпитваше това странно, дразнещо чувство, че не упражнява необходимия контрол, че някой я притиска и кара да прибързва? И защо й се струваше, че същият този някой бе блъснал лакътя й, карайки я да хвърли заровете, преди останалите играчи на масата да са направили своите залози?

Всичко бе започнало по съвсем невинен начин. Искаше единствено онова, което й принадлежеше по право — магическия артефакт. Чуден магически артефакт, който нямаше никаква работа в ръцете на съсипания, осакатен магьосник от расата на човеците, сдобил се с него — по погрешка, разбира се, благодарение на някакъв недорасъл, мяукащ кендер. Предметът принадлежеше на нея. Беше на нейна територия, а всичко на нейна територия принадлежеше на нея. Всички го знаеха. Никой не можеше да го оспори. В своето напълно законно право да придобие този артефакт обаче, някак си бе успяла да изпрати армиите си на война.

Берил обвиняваше своята братовчедка Малис.

Само преди два месеца зелената драконеса се излежаваше щастливо сред зашуменото си леговище и дори не помисляше да започне война с елфите. Е, може би това не беше съвсем вярно. Истината беше, че от дълго време събираше войска, използвайки огромните богатства, струпани благодарение на елфите и човеците под неин контрол. Купуваше верността на легиони от наемници, орди от гоблини и хобгоблини, а също и колкото може повече дракониди, които примамваше с обещания за плячка, грабежи и убийства. Държеше кучетата си изкъсо, подхвърляйки им по някой и друг елф, колкото да поднови апетита им. Ето че сега ги бе отвързала. Не се съмняваше, че ще победи.

И все пак, усещаше, че в играта има и друг играч, когото не можеше да види, но който се криеше в сенките, наблюдаваше и влагаше парите си в друга игра, с по-високи залози. И този играч се обзалагаше, че тя ще изгуби.

Малистрикс, естествено.

Берил дори не си правеше труда да гледа на север към Соламнийските рицари и техните сребърни дракони или към могъщия син дракон Ские. Говореше се, че сребърните дракони са изчезнали, а и шпионите й вече съвсем сигурно донасяха сведенията, че Ские е обезумял. Обсебен от човешката си господарка, синият дракон беше изчезнал за известно време, след което се бе завърнал, разказвайки на всички, че е бил на място, което наричал просто Сивото.

Берил не гледаше и на изток, където живееше черната драконеса Самур. Лигавото създание беше доволно и предоволно от собствените си задушливи изпарения. Нека си гние. Колкото до Мраз, не се беше родил още белият дракон, който да посмее да се изправи срещу мощта и хитростта на зелената Берил. Не, Берил гледаше на североизток, като внимаваше за червеникавите очи, които неизменно надничаха от дъното на мрачните й страхове.

Сега изглежда Малистрикс най-сетне беше направила своя ход — едновременно неочакван и изпълнен с лукавство. Зелената драконеса само няколко дни по-рано бе открила, че почти всичките й любимци — местните дракони, заклели се във вярност пред Берил — са я изоставили. Оставаха само два от червените, но на тях имаше още по-малко доверие. Никой не можеше да й каже със сигурност къде бяха изчезнали останалите, но Берил знаеше. Незначителните им душици бяха решили да сменят своя господар. Бяха отишли при Малистрикс. Без съмнение, нейната братовчедка точно в този момент си умираше от смях. Берил изскърца със зъби от яд и изригна облак зловонен газ право напред, сякаш се канеше да сграбчи с нокти предателката братовчедка.

Сега вече прозираше играта на Малис. Червената я беше изиграла, беше я принудила да започне войната с елфите, да изпрати войските си на юг. През цялото това време Малис набираше сили и с удоволствие наблюдаваше как Берил пилее своите. Освен това я беше накарала да унищожи Цитаделата на светлината — мистиците от дълго време упорстваха и се съпротивляваха на червената й братовчедка. Берил беше почти напълно уверена, че именно Малистрикс се е погрижила да подхвърли устройството там, където зелената драконеса да научи за него.

Берил обмисли възможността да призове армиите си обратно, но веднага я отхвърли. Веднъж освободени от повода, кучетата нямаше да се завърнат доброволно при нея. Вече бяха подушили и вкусили кръвта на елфите и просто щяха да я пренебрегнат. Всъщност, в този момент дори се радваше за решението си.

От огромната височина, на която се рееше, Берил погледна с гордост чудовищната змия на армията й, виеща се през гъстите гори на Квалинести. Напредваха бавно. Войската марширува със стомаха си, казват някои. Придвижването на армията зависеше от бързината, с която пътуваха обозните коли. Силите й не смееха да събират храна по пътя си, нито да берат плодовете на земята, какъвто впрочем беше и първоначалният им замисъл. В съпротивата на местните се бяха включили даже животните и растенията на Квалинести.

Ябълките отравяха онзи, който ги ядеше. Хлябът, опечен от елфическо зърно, бе успял да поболее цяла дивизия. Войниците донасяха за убитите си другари, умрели в задушаващите прегръдки на някоя лоза или под тежко стоварилия се клон на съвсем обикновено дърво. Все пак с тези врагове се справяха лесно. Огънят вършеше чудесна работа. Облаците дим от горящите гори на Квалинести превръщаха деня в нощ над половин Абанасиния. Берил наблюдаваше как пушеците се издигат във въздуха и биват отнасяни в западна посока. Вдишваше дима от умиращите дървета с удоволствие. И колкото по-неумолимо напредваше армията й, толкова по-силна се чувстваше.

Колкото до Малис, тя щеше да подуши мириса на войната и в него щеше да долови вонята на собствената си гибел.

— Защото може и да си ме подмамила да действам първа, братовчедке — каза зелената драконеса на гневните червени очи, наблюдаващи я от запад, — но по този начин само ми направи услуга. Съвсем скоро ще властвам над огромна територия. Хиляди роби ще ми служат. Цял Ансалон ще научи за победата ми над елфите. Войските ти ще дезертират и ще се стълпят като овце под знамената ми. Кулата на Върховното чародейство в Уейрит ще бъде моя. Магьосниците вече няма да успяват да я крият от мен. Колкото по-дълго се спотайваш в сенките и изчакваш, толкова по-силна ставам. Съвсем скоро огромният ти грозен череп ще украсява моя тотем, а аз ще бъда владетелката на Ансалон.

За да убие време, Берил се зае да изчисли печалбата от бъдещите си победи. Но независимо от всичко не можеше да се отърве от тревожното чувство, че някъде в сенките, някъде извън кръга на полезрението й, другият играч чакаше и наблюдаваше.Далеч, далеч под нея едни очи наистина наблюдаваха Берил, но не тези на някакъв играч, или поне той не се ласкаеше от мисълта, че би могъл да бъде такъв. Негови бяха костите, които тракаха в чашата, преди да бъдат хвърлени на масата, за да се търколят безцелно, а после позорно да се укротят в някой ъгъл, докато по същото време обявяваха победителя.

Гилтас се възправяше в очертанията на скрития вход към един от тунелите и наблюдаваше драконесата. Берил беше огромна, грамадна, чудовищна. Люспестото й тяло, разплуто и обезформено, изглеждаше толкова тромаво, че на пръв поглед изглеждаше невъзможно крилата й да успеят да повдигнат от земята гнусната трептяща маса от плът. Невъзможно, поне докато наблюдателят не забележеше яката мускулатура в основата на крилата и огромния им размах. Сянката й плъзваше по земята и поглъщаше потъмнялото слънце, превръщайки ясния ден в ужасяваща нощ.

Гилтас потръпна, когато сянката на драконесата пропълзя над него и го потопи във вледеняващ мрак. И макар съвсем скоро отново да го огряха слънчевите лъчи, усещането, че е попаднал в сянката от крилете на смъртта, не изчезваше.

— Безопасно ли е, Ваше величество? — попита един разтреперан глас.

„Не, глупаво дете! — искаше да отвърне разгневено той. — Не, не е безопасно! Никъде по широкия свят не е безопасно за нас. Драконът ни следи от небето денем и нощем. Армията му, съставена от хиляди и хиляди, продължава да върви напред, да пали и убива. Димът на смъртта вече затъмнява дори слънцето. Можем да ги забавим с цената на още безценни животи, но няма да ги спрем. Не и този път. Бягаме, ала накъде? Къде е безопасният пристан, който дирим? Смъртта. Смъртта е единственото ни убежище…“

— Ваше величество — повика отново гласът.

Гилтас тръсна глава и с усилие дойде на себе си.

— Не е безопасно — отвърна ниско, — но засега драконесата изчезна. Бързо!

Тунелът беше един от многото проходи, построени от джуджета, помагащи на стотиците бежанци да напуснат столицата и някои от по-малките северни градове, които вече бяха паднали под ботуша на нашествениците. Входът на този тунел бе едва на две мили южно от Квалиност — джуджетата го бяха удължили достатъчно, за да достигнат и до самия град и дори в този момент, докато Гилтас говореше с бегълците, които все още не бяха слезли под земята, през него се точеше върволица от елфи.

Бяха започнали да евакуират столицата преди два дни, почти незабавно, след като Гилтас бе уведомил жителите й, че скоро ще бъдат нападнати от въоръжените сили на драконесата Берил. Беше им казал истината, жестоката истина. Единствената им възможност да оцелеят през тази война, бе да изоставят онова, което обичаха най-много, собствената си родина. И макар да имаха шанса да оцелеят като народ, Гилтас не можеше да им даде гаранции, че ще продължат да съществуват като нация, но въпреки всичко им бе дал съвсем ясни нареждания.

Децата трябваше да тръгнат първи. В тях беше надеждата за оцеляването на рода, така че бяха длъжни да ги защитят. Онези, които се грижеха за тях, било то майки, бащи, баби и дядовци, лели, чичовци, братовчеди, трябваше да ги придружат. В същото време здравите и силните, способните да носят оръжие и обучените в делото на войната, бяха помолени да останат и да се сражават в защитата на Квалиност.

Не беше обещал на елфите, че ще успеят да избягат в безопасност, понеже такава нямаше да намерят. Не желаеше да лъже народа си, в опит да му създаде фалшиво усещане за сигурност. Твърде дълго елфите от Квалинести се бяха спотайвали, сгушени под одеялото на удобните лъжи. Така че просто бе изрекъл истината, а те я бяха приели.

В онзи момент изпита гордост от тях. Тогава, както и по-късно, в последвалите тъжни мигове. Съпруг и съпруга се разделяха. Единият тръгваше с децата, другият оставаше. Оставащите целуваха децата с обич, притискаха ги силно и ги наставляваха да бъдат послушни. Гилтас не бе излъгал своя народ. Родителите също не лъжеха децата си. Защитниците не обещаваха никому, че отново ще се срещнат. Но заклинаха своите обични в едно: да помнят. Винаги да помнят.

По даден знак от младия крал, елфите, намерили убежище сред сенките на дърветата и под гъстите им клони, се плъзнаха незабележимо изпод тях и забързаха към него. Гората беше потънала в мълчание при приближаването на дракона — животните и птиците не издаваха и звук. Всяка животинка се присвиваше изплашено, докато Берил не от мина. С отминаването на дракона гората отново се събуждаше. Едни от елфите носеха децата на ръце, а други подкрепяха немощните. Всички заедно забързаха, като се хлъзгаха и падаха по стръмния склон на клисурата. Входът към тунела се намираше в най-ниската й част, скрит под сведените клони на дърветата.

— Побързайте! — каза Гилтас, като едновременно с това внимаваше за появата на дракона. — Бързо!

Елфите минаха край него и започнаха да влизат в прохода за надолу, където джуджетата ги посрещаха и им сочеха правилната посока, в която да поемат. Едно от джуджетата, което ръкомахаше оживено и повтаряше на елфически „Ляво, ляво, дръжте се вляво, внимавайте за онази локва“, беше самият Тарн Гръмогранит, кралят на джуджетата. Беше облечен като обикновен работник. Брадата му бе прашна, а обувките — покрити с кал и натрошен камънак. Бежанците дори не подозираха за благородния му произход.

В началото елфите изглеждаха облекчени, че са достигнали входа на тунела и с радост влизаха вътре. Ала веднага щом се изправеха срещу редицата от джуджета, които им сочеха и показваха, че трябва да се спуснат още по-надолу, облекчението се заменяше със смущение. Елфите не се чувстват добре под земята. Те не обичат тесните пространства. Обичат да виждат небето и клоните на дърветата над главите си и да дишат свеж въздух. Тук се чувстваха като премазани и уловени в капан. Тунелът миришеше на мрак, черна глинеста почва и червеи — ърканите, прорязали подземните проходи за тяхното бягство. Някои от елфите се колебаеха и поглеждаха през рамо към изхода, където слънчевите лъчи блестяха по-радостно отвсякога. Един от тях, възрастен елф, в чието лице Гилтас разпозна член на Тон-Талас, Сенатът на елфите, се обърна и понечи да се върне.

— Не мога да го направя, Ваше величество — каза сенаторът с извинителен тон. Задъхваше се и лицето му бе силно пребледняло. — Задушавам се! Ще умра там долу!

Гилтас понечи да заговори, ала неочаквано Тарн Гръмогранит пристъпи напред и прегради пътя на сенатора:

— Добри ми сър — каза джуджето, като го изгледа с едно око, — да, там долу е тъмно, да, мирише ужасно и да, въздухът не е от най-свежите. Но вземете предвид следното — издигна мръсен пръст той. — Колко ли тъмно ще бъде в търбуха на драконесата? И колко ли ужасно мирише там?

Сенаторът гледаше надолу към джуджето със слаба усмивка.

— Прав сте, сър. Не бях взел предвид точно този довод. Признавам, че го намирам за състоятелен.

Той се взря по протежение на коридора. Обърна глава към изхода и дълбоко си пое дъх. После, в знак на уважение, докосна Гилтас по ръката, поклони се на джуджето, наведе глава и изчезна в отвора на тунела, без да диша, сякаш щеше да задържи дъха си в продължение на дългите мили, които го очакваха.

Младият крал се усмихна.

— Обзалагам се, тане, че и преди сте казвали тези думи.

— Много пъти — не отрече джуджето, като поглаждаше брада и се усмихваше широко. — Много пъти. И ако не аз, го правеха други — посочи към останалите джуджета. — Номерът винаги минава. — Той поклати глава. — Елфи да живеят под земята. Кой би помислил, а, Ваше величество?

— Някой ден — рече в отговор Гилтас — ще трябва да научим джуджетата да се катерят по дърветата.

Гръмогранит изсумтя и се изсмя само при мисълта за това. Поклати глава и се отдалечи с поклащане надолу по тунела, като крещеше окуражително на джуджетата, които се трудеха, за да укрепят тунела или проверяваха издръжливостта на досегашните подпори.

Последни влязоха дванайсет елфи — цяло семейство. Най-голямата дъщеря, която почти бе достигнала зрялост, бе изразила готовност да вземе със себе си децата. И бащата, и майката — и двамата добре обучени войни — бяха останали в града, за да участват в защитата му.

Гилтас помнеше момичето от маскарада, който бе организирал преди известно време. Помнеше, че тогава тя танцуваше, пременена в най-хубавата си копринена рокля, затъкнала цветя в косите си, щастлива и развълнувана. Сега косите й бяха невчесани и немити и украсени с мъртвите листа на дърветата, под които се бе крила. Роклята й бе разкъсана и изцапана от пътуването. Изглеждаше изплашена и бледа, но решена да не се предава на страха, особено пред децата, които черпеха кураж от нея.

Пътуването от Квалиност бе преминало мъчително бавно. Откакто Берил беше заловила неколцина елфи в средата на пътя и ги бе овъглила с дъха си, никой вече не смееше да пътува открито. Сега бежанците се придвижваха под прикритието на гората и затаяваха дъх, както заекът пред лисицата, щом драконесата започнеше да кръжи над главите им. Ето защо напредваха бавно и с голяма мъка.

Гилтас проследи как момичето вдигна едното от едва-що проходилите деца от убежището му в куп листа, събра останалите около себе и затича към тунела. Децата я последваха, като по-големите от тях носеха по-малките на гърбовете си.

Къде отиваше тя? В Силванести. Земя, която за момичето не беше нищо повече от далечен сън. Тъжен сън, понеже навярно неведнъж беше чувала, че народът на Силванести не изпитва добри чувства към роднините си от Квалинести. И все пак, сега тя бе на път и възнамеряваше да ги помоли за закрила. Ала преди да стигнат дотам, тя и нейните братя и сестри трябваше да пропътуват цели мили под земята, а след това да излязат на повърхността и да прекосят безплодните, безлюдни Прашни равнини.

— Побързайте! — подкани ги Гилтас, понеже му се бе сторило, че е зърнал за миг дракона над върховете на дърветата.

Когато и последното дете се оказа вътре, той улови навеса от клони и го изтегли след себе си, закривайки входа към прохода.

Момичето накара всички да спрат, за да ги преброи. Удовлетворена, че всичко с децата е наред, тя се усмихна измъчено на краля, намести по-удобно детето в ръцете си и се накани да тръгне нататък.

Едно от по-малките момчета я задърпа назад.

— Не искам да отивам там, Трина — каза с разтреперан глас. — Тъмно е.

— Не, не е — намеси се Гилтас. Младежът посочи сферата, закачена на тавана. От нея струеше мека светлина и огряваше мрака. — Виждаш ли този фенер? — попита той. — Има ги навсякъде през тунела. Знаеш ли какво в него пръска тази светлина?

— Огънят? — попита със съмнение момчето.

— Бебе червей — отговори Гилтас. — Възрастните червеи копаят тунелите за нас, а малките им ни светят. Сега не се страхуваш, нали?

— Не — отвърна детето. Момичето му хвърли скандализиран поглед и момчето побърза да се поправи: — Искам да кажа, не, Ваше величество.

— Добре — усмихна се кралят. — Тогава тръгвайте.

Нечий дълбок глас напяваше на джуджешки и повтаряше на елфически:

— Прави път! Червей иде! Прави път!

Джуджето наистина говореше на елфически, но сякаш имаше камъни в устата. Децата не го разбраха. Гилтас скочи към момичето:

— Отдръпнете се! — извика им той. — Отдръпнете се към стената! Бързо!

Подът на тунела започна да трепери.

Младежът улови стреснатото момиче и я изтегли от средата на прохода. Момичето го гледаше ужасено, а детето в ръцете й започна да плаче от страх. Гилтас го взе и се опита да го утеши. Останалите се струпаха край тях с разширени очи. Някои започнаха да хленчат.

— Гледайте сега — рече усмихнато младежът. — Не бива да се плашите. Това са нашите спасители.

Главата на единия от гигантските червеи, които джуджетата използваха при изкопните работи, най-сетне се появи в далечния край на тунела. Нямаше очи, понеже бе навикнал на живот под земята. От темето му се подаваха два огромни рога. Едно джудже стоеше в голяма кошница, привързана за гърба на червея и държеше в ръцете си юздите на амуницията. Юздите придърпваха рогата на ъркана в нужната посока и позволяваха на ездача му да го управлява така, както всеки елф би управлявал коня си.

Червеят не обръщаше внимание на джуджето на гърба си. Интересуваше се главно от своята вечеря. Той изплюваше някаква течност на стената, течността започваше да съска, а от стената падаха големи парчета скала и изчезваха в пастта на червея.

Ърканът пропълзя още по-близо. Беше ужасяваща гледка. Грамадното му, вълнообразно, покрито със слуз тяло имаше червеникавокафяв цвят и изпълваше почти половината тунел. Подът се тресеше под тежестта му. Пастирите, както наричаха помощниците джуджета, придържаха още въжета, привързани за тялото на червея и помагаха на ездача му да го управлява.

Когато главата на създанието най-сетне се изравни с Гил тас и децата, той внезапно промени посоката си и тръгна към тяхната част от тунела. Само за момент младежът изпита панически ужас, че всеки миг ще бъдат премазани. Момичето се притисна в него. Той притисна гърба й към стената, като закри и нея, и колкото можеше от децата с тялото си.

Пастирите обаче си разбираха от работата и реагираха на секундата. Джуджетата заругаха като подивели, след което опънаха въжетата и започнаха да налагат червея с юмруци и пръчки. Създанието изпухтя хъркащо, разтърси глава и отново се върна към вечерята си.

— Ето, виждате ли, не беше чак толкова зле — обади се бодро Гилтас.

Децата не изглеждаха никак убедени, но по команда на голямата сестра се подредиха в редица и тръгнаха предпазливо нататък по тунела като не откъсваха разтревожени очи от червея, докато го подминаваха.

Гилтас остана последен и зачака. Беше обещал на жена си, че ще я чака при входа. Вече се канеше да тръгне назад, когато почувства как ръката й ляга на рамото му.

— Любов моя — каза тя.

Докосването й бе нежно, гласът й — тих и изпълнен с утеха. Навярно бе влязла в тунела, докато той се бе занимавал с децата. Гилтас й се усмихна и мракът на отчаянието от дракона се разпръсна в сиянието на ларвата, което обливаше златистата грива на косата й. Имаха време само за целувка или две, тъй като и двамата разполагаха с важни новини и трябваше да обсъдят някои неотложни въпроси.

Заговориха едновременно.

— Новините се оказаха верни, щитът наистина е паднал!

— Джуджетата се съгласиха!

Двамата замълчаха, спогледаха се и избухнаха в смях.

Гилтас вече не си спомняше кога за последно се е смял или е чул жена си да се смее. Реши, че е добър знак. Той каза:

— Първо ти.

Тя се канеше да продължи, когато се озърна и попита намръщено:

— Къде е Планшет? Къде са телохранителите ти?

— Планшет остана в града, за да помогне на наместника да се разправи с някакви дракониди. Колкото до охраната ми, наредих им да се върнат в Квалиност. Не ме кори, скъпа — прибави с усмивка. — Там има по-голяма нужда от тях. Трябва да подготвим защитата. А къде са вашите телохранители, мадам Лъвице? — попита с присмехулна сериозност.

— Някъде наблизо — отговори тя, също с усмивка. Войниците й можеха да бъдат само на няколко крачки от тях, но едва ли би ги чул или видял, освен ако те самите не пожелаеха това. Усмивката на устните и в очите й постепенно избледня. — На път за тук се натъкнахме на момичето и децата. Предложих й да ги придружи някой от хората ми, но тя отказа. Заяви, че дори не би си помислила да ме лиши от някой от войните ми точно в този момент.

— Преди няколко седмици танцуваше на първия си бал. Сега се спотайва в някакъв тунел и се опитва да спаси живота си. — Младежът не успя да продължи, задушен от внезапно избликналите чувства. — Какъв кураж има само в тези елфи! — каза одрезгавяло.

Двамата стояха в тунела. Подът се разтърсваше под краката им. Пастирите крещяха и викаха. До изхода стояха приклекнали джуджета, готови да помогнат на още от бежанците. Подминаха ги елфи, които бяха влезли в тунела през някой от другите проходи. Щом забелязаха краля, те му кимнаха с усмивки, все едно да крачиш през тъмен и тресящ се тунел, воден от джуджета, беше нещо, което им се случваше всеки ден.

Гилтас прочисти гърлото си и каза бързо:

— Получила си потвърждение на първите сведения, които чухме?

Лъвицата отметна кичур златиста коса от лицето си.

— Да, но какво означава падането на щита, дали това е добре, или зле, не мога да кажа.

Тя поклати глава и буйната, къдрава и златиста грива, която й бе спечелила прозвището Лъвицата, отново падна през лицето й. Младежът нежно приглади къдриците обратно назад. Обичаше да гледа лицето й. Някои елфиди от средите на благородниците в Квалинести със светъл цвят на лицето, гледаха презрително на кагонестите, чиято кожа бе силно потъмняла от времето, прекарвано на открито под лъчите на слънцето.

За разлика от неговото лице, в чиято ъгловата брадичка и леко закръглени очи лесно можеше да се открие човешкото наследство, нейното лице имаше изцяло елфически черти: сърцевидно, с бадемови очи. Изражението й беше едновременно силно и деликатно, погледът й бе смел и решителен. Забелязала любовта и възхитата в неговия взор, Лъвицата взе ръката му и целуна дланта й.

— Липсваше ми — каза тихо тя.

— И ти на мен. — Той въздъхна дълбоко и я притегли по-близо до себе си. — Как мислиш, любима, дали някога ще намерим покой? Ще настъпят ли времена, когато ще можем да спим дълго след изгрева, без след това да се налага да вършим нищо цял ден, освен да се обичаме.

Тя не отговори. Той целуна косите й и я прегърна силно.

— Какви са новините за щита? — попита най-сетне Гил тас.

— Разговарях с един от бързоходците, който го е видял да пада, но когато е направил опит да се свърже с Алхана, тя вече е била навлязла в Силванести. Това не ме учудва. Алхана отдавна искаше да пресече границата. За известно време едва ли ще чуем нещо повече за нея.

— Не преставах да се надявам, че новините ще се окажат истина — каза младежът, — но ти излекува безпокойството и успокои страховете ми. Сваляйки щита, народът на Силванести показва на всички, че отново е готов да бъде приет от света. Веднага ще изпратя емисари, които да изложат пред тях тежкото ни положение и да поискат помощта им. Хората ще се насочат натам и най-сетне ще намерят храна, почивка и убежище. Ако планът ни се провали и Квалинести падне в ръцете на нашествениците, ще можем да съберем огромна армия. А после ще се върнем и ще прогоним драконесата от земите си.

Лъвицата сложи ръка на устата му.

— Тихо, съпруже. Тресеш се от нетърпение. Нямаме никаква представа какво се е случило в Силванести, защо щитът е бил свален и какво вещае това. Бързоходецът донесе, че всичко живо около магическата бариера или е измряло, или е умирало. Възможно е щитът да не е бил благословия за силванестите, а проклятие… Да не забравяме и факта — продължи неумолимо тя, — че в недалечното минало роднините ни там не се държаха особено приятелски. Обявиха твоя чичо Портиос за мрачен елф. Не обичаха много и баща ти. Наричат те мелез, а майка ти дори нещо по-лошо.

— Не могат да откажат да ни допуснат — изрече твърдо Гилтас. — Няма да посмеят. Нетърпението ми е основателно, скъпа моя. Смятам, че свалянето на щита е знак за промяната в сърцата им. Вече имам какво да предложа на народа си. Ще пресекат Прашните равнини. Ще се доберат някак до Силванести, а щом стигнат там, нашите братовчеди ще ги приветстват. Пътуването няма да бъде леко, но ти по-добре от всеки друг знаеш колко кураж се таи в сърцата на хората ни. Кураж, какъвто току-що видях в това младо момиче.

— Да, пътуването ще бъде трудно — каза Лъвицата, като го гледаше съвсем открито. — Хората ни ще успеят, но ще имат нужда от водач: някой, който да ни подтиква да продължаваме напред гладни, жадни и уморени, когато нито ще можем да почиваме, нито ще има какво да пием или ядем. Ако кралят ни пътува заедно с нас, ще го следваме. А щом се доберем до Силванести, пак нашият крал ще бъде наш емисар. От името ни трябва да говори единствен той, защото иначе има опасност да ни вземат за тълпа от просяци.

— Сенаторите, Водачите на Дома…

— … ще започнат раздори помежду си, Гилтас, знаеш го много добре. Една трета от тях ще искат да потеглят на запад вместо на изток. Друга трета ще настояват да тръгнат на север, вместо на юг. Останалите въобще няма да пожелаят да помръднат. Ако изобщо се доберат до Силванести, първото, което ще сторят, е да извадят на показ всички недоразумения от последните три века, а това ще бъде краят на всичко. Ти, Гилтас. Ти си единственият, в когото виждам надежда. Само ти можеш да обединиш враждуващите страни и да поведеш народа през пустинята. Ти ще изгладиш отношенията ни със Силванести.

— И все пак — възрази кралят, — не мога да бъда едновременно на две места. Не бих могъл да водя отбраната на Квалиност, и да тръгна на път през пустинята.

— Не, не можеш — съгласи се Лъвицата. — Налага се да назначиш някой друг начело на защитата в града.

— Що за крал е този, който бяга в безопасност и изоставя хората си да умрат вместо него? — попита настоятелно Гил тас и се намръщи.

— Онзи крал, който е уверен, че саможертвата на оставащите зад него няма да бъде напразна — каза жена му. — Не си мисли, че понеже не оставаш да се биеш срещу драконесата, на теб ти се е паднала по-лесната роля. Искаш от елфи, които са родени сред горите, отрасли са сред градините си и са навикнали на изобилна вода, да прекосят Прашните равнини, пустите земи, в които властват единствено вечно движещите се пясъчни дюни и пламтящото слънце. Нека аз оглавя защитата на Квалиност…

— Не — отсече кратко той. — Не искам дори да чувам.

— Любов моя…

— Няма да го обсъждаме повече. Казах не, и наистина го мисля. Как бих могъл да сторя онова, което искаш от мен, без да те имам до себе си? — поиска да узнае младежът, като разгорещено повиши глас.

Тя го прониза предупредително с поглед, принуждавайки го да се успокои.

— Вече няма да говорим за това — каза й той.

— Не сега. Но някой друг път.

Гилтас поклати глава. Устните му се бяха превърнали в тънка, упорита черта.

— Какви други новини има? — попита рязко.

Лъвицата добре познаваше настроенията на съпруга си и веднага разбра, че по-нататъшният спор би бил безполезен.

— Силите ни не оставят на мира войните на Берил. Но са толкова многобройни, че приличаме на комари, нападащи глутница вълци.

— Изтегли хората ни. Нареди им да се спуснат на юг. Ще се нуждаем от тях, за да защитим оцелелите, ако столицата падне.

— Помислих си, че ще заповядаш така — каза тя. — Вече го сторих. Отсега нататък войските на Берил ще се придвижват безпрепятствено и ще могат да плячкосват, палят и убиват на спокойствие.

Гилтас усети как сгряващата надежда отново го напуска и кръвта му се вледенява.

— Ала ще й отмъстим. Сам каза, че джуджетата са се съгласили с нашия план — опита се да го разведри Лъвицата, тутакси съжалила за тежките си думи.

— Да — отвърна той. — Говорих с Тарн Гръмогранит. — Срещнахме се случайно. Не очаквах да го намеря в тунелите. Смятах, че ще ми се наложи да яздя чак до Торбардин, но се оказа, че е тук и сам се грижи за всичко, така че можахме да обсъдим въпроса намясто.

— Разбира ли, че е възможно при защитата на елфите да загинат и негови хора?

— Той най-добре от всеки друг разбира колко и какво ще му коства това начинание. И все пак е готов да направи тази жертва. „Ако великият зелен дракон погълне Квалинести, това само ще увеличи апетитите му към Торбардин“, така ми каза преди време.

— Къде е армията на джуджетата? — попита Лъвицата. — Навярно се спотайва под земята и се готви да отбранява Торбардин. Армия от стотици хиляди сърцати войни. С тяхна помощ бихме могли да се опълчим срещу Берил и…

— Скъпа моя — изрече Гилтас. — Джуджетата са в пълното си право да защитят собствената си страна. Ако се готвеха да атакуват нас, ние щяхме ли да се втурнем да помагаме? Вече нап